Skip to main content

Bibliai nevek jelentése

Minden név héberül van, ha nincs másként jelezve

Abigél             az öröm atyja
Abimelek           atyám király
Absalom            atya a béke
Adónia             az Örökkévaló az Úr
Aj                 a rom
alleluja           dicsérjétek az Örökkévalót
Ananiás            Isten megkönyörült
András             férfias
Anna               bájos, kellemes; könyörület, szánalom
apostol            küldött
Atalja             fönségét tudtul adta Isten
Azariás            Isten segített
Ábel               hiábavalóság
Ábnér              az atya világosság
Ábrahám            sokaság; nagy ős
Ádám               ember
Áháb               az atya testvére
Áház               az Úr megragadott
Áházjá             Isten megragadott
Áron               ihletett, tisztánlátó, a bátorság hegye.  (Aarón (spanyol), Aaron (angol), Hárún (arab), Harun (török))

Babilon            Isten kapuja
Barabás            az Atya (Tanító) fia
Barnabás           a vigasz fia
Báruk              áldott
Benjámin           a jobb (kéz) fia, kedvenc
Betánia            szegény ház; Ananiás háza
Beteszda           a kegyelem háza
Betlehem           a kenyér háza
Betszaida          a halászat helye
Bét-Seán           Seán kígyóisten háza
Bétel              Isten háza
Biblia             könyvek (görög)

Cidkija            Isten az én igazságom
Cijon              kiemelkedő, kitüntetett hegy
Dániel             Isten a bírám
Dávid              kedvenc
Debóra             méhecske
Delila             csalfa szerető (arab)
Dina               ítélet
Efrájim            Isten termékennyé tett engem
Ehud               balog
Eliezer            Istenem a segítség
Elizeus            Isten segített
Elohim             Isten, istenség
Erzsébet           Isten a teljesség
Eszter             Astarte
Ezdrás             Isten segítsége
Ezekiás            erősségem az Örökkévaló
Ezekiel            Isten erőt ad
Éden               gyönyörűség
farizeus           elkülönülő

Galilea            pogányok földje
Gábriel            Isten hőse, férfia
Gedeliás           nagy az Isten
Getszemáni         olajprés
Gibeón             kettősdomb
Gideón             aki lever, levág
Gilgal             nagy kövek; kör
Golgota            koponya (arám)
gyehenna           Hinnom-völgy (Gé-Hinnom)
Hadassza           mirtusz
Haggeus            ünnepem
Havva (Éva)        élet
Hágár              vándor
Hermon             szent, érinthetetlen
Hizkija (Ezekiás)  Isten az én erőm
Hozsánna           ments meg, könyörgök
Hóseás             Isten megment
Hulda              vakondok
Illés              Jahve az Isten
Isbóset            a gyalázat embere
Izajás             megsegít az Örökkévaló
Izmael             Isten hallja; bár meghallgatná Isten
Izrael             Isten ereje, harcosa; Istennel viaskodó
Izsák              mosolygós, nevetséges

Jákob              a sarokba (Ézsau sarkába) kapaszkodó; fondorlatos
János              az Úr kegyes
Jeremiás           az Úr emelje föl
Jeruzsálem         a béke városa; teljes város
Jesája (Izajás)    mentsen meg az Isten!
Jezabel            fivérem, Zebul (Baál)
Jezreel            Isten vet
Jonatán            Isten adta
Jordán             lefelé ereszkedő
Josafát            az Úr ítél
jóbel év           évforduló
Jóél               Adonáj az Isten
Jójákim            Isten felállítja
Jónás              galamb
Jósiás             Isten meggyógyít; gyógyítson meg
József             adjon még az Isten fiúgyermeket
Józsua             az Úr megment
Judit (Jehudit)    a zsidó nő
Júda               hálaadás?

Kafarnaum          Náhum faluja
Karmel             Isten gyümölcsöskertje
Káin               (fiat) szereztem (Istentől)
Kána               nádszál
Kánaán             alföld (kánaáni)
kánon              zsinórmérték, szabály
Kóré               kopasz
Lázár              Isten megsegített
Lévi               kísérő
Libanon            a lavan (fehér) szóból
Lucifer            fényhozó (latin)

Makkabeus          kalapács
Malakiás           hírnököm
Mammon             gazdagság, pénz (arám)
Manna              a héber-arám mán (micsoda) szóból
Manoah           nyugalom, békés, nyugodt
Mara               keserű
masiah (Messiás)   felkent
Matatiás           Isten ajándéka
Mattanja           Isten ajándéka
Máté               Isten adománya
Mátyás             Isten ajándéka
Melkicedek         igazság királya
menóra             lámpás
Mihály             ki olyan, mint Isten
Mikeás             ki olyan, mint az Úr?
Mirjám             a Mária eredetije
Moria              Isten megmutatja
Mose (Mózes)       kihúzó; a vízből kimentett; valaki gyereke, talán egyiptomi név
Naómi              kedves lányka
Nábál              esztelen
Nátán              adott
Negev              dél
Nehemiás           Isten az én vigasztalóm
Noé                nyugodt
Palesztína         a filiszteusok országa
passió             szenvedés (latin)
pászka             elkerülés (arám)
Penuél             Isten arca
peszah             elkerülés
Péter              szikla (görög)
próféta            szószóló
prozelita          közelítő, betérő (görög)
püspök             felügyelő (görög)
Rafáél             Isten meggyógyít
Ráhel              anyajuh
Rehabeám           a nép kiterjesztője
Rúth               barátnő
sabbat             pihenés
Saked              virrasztó; mandulafa
Salamon            békés
salóm aléhem       béke veletek (héber)
Saul               kért
Sámson             napocska
Sámuel             Isten meghallgatott
Sára               úrnő
Sátán              az ellenfél
Seol               alvilág
Sém                hírnév
Sibbólet           kalász
Simon              meghallgatott
slom aléhon        béke veletek (arám)
Szamária           őrség
Szedekiás          Isten igazságos
szeráf             égőangyal, tűzangyal?
széder             rend
Szofoniás          akit Isten oltalmaz
Tarsis             távoli vidék (görög)
Tábita             gazella (arám)
Tel-Aviv           a tavasz/a remény dombja
Thomasz            csodálatos (görög)
Tóbiás             Isten jóságos
Tóra               tanírás
Uriás              Isten az én fényem
Uriel              Isten az én fényem
Zakariás           Isten emlékezik
zelóta             buzgó
Zorobábel          bábeli sarj
zsidó              Júda-törzsbeli
zsinagóga          gyülekezet (görög)

Isten nevei

Él             isten
Elohim         istenek, istenség (a törvényeket alkotó ítélő)
Jahve          Léteztető (JHVH; az irgalmas, megbocsátó, ígéreteit megtartó)
Él-Saddáj      Hatalmas Isten (végtelen hatalmú)
Adonáj         Uram (a JHVH olvasata)
Jehova         a JHVH téves olvasata az Adonáj pontozásával