Skip to main content

A hitetlenség miatt Isten számon kér

"Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen," Róm.1,18

 

A megkísértett ember, a tékozló útját  járó  ember, szeretné elhitetni magával, hogy  nincs számonkérés. Ezt  vagy úgy teszi, hogy  a halált véglegesnek hiszi, vagy tagadja Isten létezését, vagy ami a vallásos  ember  kibúvója, arra gondol,  hogy  különb minden más embernél: "Hálát adok neked Isten, hogy nem vagyok olyan mint a többi ember." Adja Jézus a farizeus szájába, ezt az önelégült  imádságot. Tehát akár így, akár úgy keresem a kibúvót , higgyük el nincs kibúvó.

 

Isten Igéjének  nagyon  határozott üzenete  van azoknak, akik a halálban, mint  végső  rejtekhelyben reménykednek, ami  elrejti őket az isteni számonkérés elől: "Ti ezt  mondjátok: Szövetséget kötöttünk a halállal, és  egyezségre léptünk a holtak hazájával. Ha  jön az elsöprő áradat, nem ér  el bennünket, mert a hazugság lesz az oltalmunk és  a hamisság a rejtekhelyünk. Ezért így szól az én Uram az Úr: A Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul, aki hisz az nem menekül el! A  törvényt zsinórmértékké teszem, és az igazságot mércévé, Jégeső  söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz árasztja el a rejtekhelyet. felbomlik a halállal kötött szövetségetek"..Ézs.2815-18

 

Isten a Sionra valóban letette hitünk drága alapkövét, a "Kősziklát," akiről Mózesnek olyan kedvesen beszélt: Van nálam hely, állj a Kősziklára, a Kőszikla hasadékába állítalak és kezemmel betakarlak. Isten adta ezt a rejtekhelyet, Krisztust, akiben elrejtheti az ember  életét  Isten haragja elől, Istennél.

Most  arról egy két gondolatot, hogy jutottunk el az istentagadásig. Hiszen aki a halált tekinti menedéknek, az sokszor  gondol arra,   ebben az életben bosszút állhat rajtam az Isten,  bárcsak ne  volna Isten! Sartre, "Az Ördög és a Jóisten" című  drámájában így jeleníti meg ezt a vágyat: "öröm, örömkönnyek üres az Ég!" Micsoda ördögi disszonancia.  Egyrészt az ember  borzong a  gondolatától, hogy mint  ember  egyedül van, másrészt Istent is kitagadja az Égből, hogy  ne kelljen alázatosan bocsánatot és szabadulást kérni Tőle.

A felvilágosodás egy hosszú folyamat volt, aminek egyházellenes célját Voltaire így mondta: tapossátok el a gyalázatost. Eltaposni az egyházat, kitagadni Istent, ez a lázadás célja. Ehhez szállította az Ördög  a szellemi municiót, a tudomány tiszteletet parancsoló köntösében.  A 18. és 19. században úgy gondolták, hogy a világmindenség  végtelen és örökkévaló, és oszthatatlan golyócskákból épül  fel. /atomosz/  Egy öröktől fogva létező világnak nem kell, sőt nem is lehet Teremtője. Aztán a 20. században kiderült, hogy a világ  nem öröktől fogva  van, hogy az anyag valójában energia és információ, hogy  egy szürreális  világ  vesz körül bennünket, a maga hihetetlen csodáival és törvényeivel, egy olyan világ, ahol a látható  világegyetem összes energiáinak eredője nulla, ami a "semmiből" keletkezett és  semmivé is lehet. Ennek felismerésébe belerendült  sok hitetlen ember  hitetlensége. Azonban tudomásul kell venni, hogy  nem a tudomány  ismeretei tesznek  valakit hívővé vagy hitetlenné. Hiszen Isten megismerésének lehetősége a teremtettség értelmes  vizsgálata révén csak a Teremtő felismerésének lehetőségét kínálja, de Isten személyét  az emberi értelem útján képtelenek vagyunk megragadni. Nagyon furcsa és  kicsike  Isten volna, ha értelmünk  górcsöve alá  vonhatnánk Őt.  Isten megismerése az emberi értelem számára a "vallás" útján sem lehetséges. Most a vallást, mint az emberi transzcendens lehetőségek eszközeként tekintem, amiről sokan azt  gondolják mégis  csak   az emberi léleknek  van lehetősége  áthatolni az egeken. De  ezen az úton csak hamis istenek ismeretére juthat az emberi vallásos  fantázia. Isten megismerni csak  akkor lehet,  ha ő beszél magáról. Keresztyén hitünk éppen ezért  beszél az isteni kinyilatkoztatásról, aki nem  csak a teremtésben sejteti a Teremtőt, hanem beszél  önmagáról az embernek. "Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt  hozzánk" Zsid.1,1-2  Igen, erről az Úr Jézus is bizonyságot tett, hogy a Biblia az Isten hozzánk szóló szava, az isteni Kijelentlés.  Maga Jézus Krisztus a testté lett Ige, az az Isten különleges és személyes  Megtestesülése és  élő személyes Üzenete. Jézus Isten utolsó Szava az emberhez. Isten, a Láthatatlan Isten, láthatóvá , tapinthatóvá tette magát Jézusban. Ő mondta tanítványainak:" Aki engem látott látta az Atyát". Azt  gondolom ennél drámaibb kijelentést soha nem tett senki, de nem is tehet, mert Ő  az Egyetlen Fiú, a Szentháromság Isten második személye,  aki által megismerhető az Isten. "Isten ugyanis, aki ezt mondta: Sötétségből világosság ragyogjon fel" , ő gyújtott világosságot  szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. " 2Kor.4,6  Krisztus arcán szemlélhetem, és ismerhetem fel, hogy kicsoda Isten.  Ha  máshol, keresem és más úton szeretnék ismeretre jutni, nem az egyetlen Igaz Istent  fogom megismerni. Nekünk olyan Főpapunk van /Jézus Krisztus/ aki áthatolt az egeken mondja az Ige. Ezért igaz: "senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." A liberális szellemiségen felnőtt ember  ezt  elfogadhatatlannak tartja, de  nagyon egyszerű a probléma, ha Jézus  valóban Isten Fia, akkor  ez teljesen logikus.

Hittanórákon  is örökzöld kérdés volt, főként a kicsik között, de  milyen is az Isten?  Hogyan is lehetne  őt megismerni? Mindig  Jézusra mutattam, ismerd meg Jézust és megtudod milyen az Isten. Egyszer én is megkérdeztem a kicsiket, a lábadon mászkáló hangya tudja-e ki vagy te. Kórusban mondták, hogy  nem. El tudnád-e  mondani a hangyának,hogy ki vagy te?  Nem,  volt a válasz, de  egy kis harmadikos fiú azt  mondta,csak akkor, ha hangyává változnék, az  gondolom, hogy egy ilyen kis embertől ez zseniális gondolat. Isten azt mondta Mózesnek nem láthat engem ember, hogy életben maradjon, de  ha  emberré lett, akkor  igen, láttuk az Ő dicsőségét mit az Atya Egyszülöttjének dicsőségét  telve kegyelemmel és igazsággal. valóban igaz keresztyén hitünk titka, hogy Jézus Krisztus Isten felén fordított arca, és az Ő drága arcán ismerhető fel az Atya, hit által.

(Ittzés István)