Skip to main content

Az égbe vezető Út

A Róma 3,23-ban ezt olvassuk: „Mindnyájan vétkeztek, és szű­kölködnek az Isten dicsősége nélkül." A „vétek" szóval fordított görög szó a pogány görögöknél azt jelentette: „valamiből kima­radni", vagyis „nem megütni a mértéket, kudarcot vallani". A cél­táblára célozó görög atléták néha elvétették a célt. Így az emberi­ség eltévesztette a célt a szeme elől: az Isten dicsőségére élt életet.

A János 14,6-ban a mi Urunk ezt mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet." Az „út" szónak a görögben két használata van: egy szó szerinti és egy átvitt értelmű. Valóságos útra is vonatko­zott, valamint egy bizonyos módszerre, módra valaminek a vég­hezvitelében. Ez a kétféle szóhasználat szorosan összefonódott, és nem lehet szétválasztani. Az az út, amely valahová vezet, az odajutás módja. A mi Urunk a szó szerint vett út, amelyen a bű­nös elérheti a mennyet, és így Jézus útján jut üdvösséghez. Az, hogy Isten dicsőségét nem éri el, bizonyítéka annak, hogy a bű­nös nem ment helyes irányba, hogy nem a helyes úton járt. Elté­vesztette az utat. Azért, hogy az égbe érjen, a bűnösnek az ég felé vezető útra kell lépnie. Ez az út Jézus.

De Jézus nem mint tanító, vagy mint példakép szolgál út gya­nánt. Ez világos a Zsidók 10,19-20-ból: „Mivelhogy azért testvé­rek, bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet Ő szentelt nékünk új és élő út gya­nánt, a kárpit, azaz az Ő teste által." Ennek a levélnek az írója hí­vogatja a zsidókat, hogy fogadják el Jézus Krisztust, mint Meg­váltójukat, és ószövetségi képes beszédet használ, hogy megértesse magát velük. Az „út" szó megint az az út, amelyen át a mennybe lehet jutni. Az „új" szót az ÚSZ görög fordításában az ál­dozati állatok megölésével kapcsolatban használták. A szó elé tett görög viszonyszó következtében az összetett szó azt jelenti: „újonnan megölt". Az út újonnan megölt út. Ez a Szentek Szentjé­be, a kegyelem királyi székéhez vezető útra emlékeztet, amely az áldozati állatok vérével volt behintve. Ez az út Isten jelenlétébe vezetett a helyettesítő áldozat által, amely eltörölte a bűnt. De ez az út csak előképe volt egy másik útnak, az újonnan megölt út­nak, amely valóságos és élő, melyen át el lehet Istent érni, vagyis Jézus Krisztusnak. Ő az az út a golgatai kereszten kiontott vére által. Te ezen az úton jársz-e? Nincs más út, amely a mennybe visz.