Skip to main content

Családi reform

Családi reform”, Jákób másodszor Bételben

1Móz 35. 1 Isten ezt mondta Jákóbnak: Készülj, és menj föl Bételbe, telepedj le ott! Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád, Ézsau elől!

Családban kritikus időszakok > határozottságot az apától! (kellene)

RBT hatalmasan tud munkálkodni – ilyenkor erős és kegyes kéz – kegyelem.

- Jákób is rossz úton van, családja is.

        - sátorban, fel-alá vándorolva kellett volna élnie, jövevény, zarándokként Kánaánban. Bizonyság lenni az „élő Istenről”, várnia a várost

Zsid 11. 10 Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten.

Zsid 11. 13 Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön.

ahogy atyáik is:

Zsid 11. 8 Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva, hova megy. 9 Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel.

De Jákób nem így tett:

1Móz 33. 16 Így kelt útra Ézsau még aznap Széír felé. 17 Jákób pedig Szukkót felé indult, és ott épített magának házat, jószágának meg karámokat készített. Ezért nevezte el azt a helyet Szukkótnak. 18 Azután Jákób, Paddan-Arámból jövet, épségben eljutott Sikem városáig, amely Kánaán földjén van, és tábort ütött a város előtt.

Meg akart pihenni, barátságban élni szomszédaival. DE: a parancs az elkülönülés volt.

Hajlam a hasonlóságra Jákób családjában nagy volt.

Ézsau nagysága előtt leborultak

1Móz 33. 3 Ő maga előttük ment, és hétszer borult le a földre, amíg a bátyjához ért.

1Móz 33. 6 Majd odaléptek a szolgálók gyermekeikkel együtt, és leborultak. 7 Odalépett Lea is gyermekeivel együtt, és leborultak. Végül odalépett József és Ráhel is, és ők is leborultak.

Kissé érthető ez, de nem méltó ahhoz, aki fejedelem volt Isten előtt:

1Móz 32. 29 Erre azt mondta: Nem Jákób lesz ezután a neved, hanem Izráel, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél.

Izráel = fejedelem Isten előtt (Isten harcosa)

Építkeznek… most már ők is fontosak(nak) tűnnek maguk előtt.

Dina gyakran jár bulikba Sikembe. Egy hivvi herceg – komisz dolog. De Simeon és Lévi – vérfürdő.

1Móz 34. 30 De Jákób ezt mondta Simeonnak és Lévinek: Bajba kevertetek, gyűlöltté tettetek engem ennek az országnak a lakói előtt, a kánaániak és perizziek előtt. Én csak kevesedmagammal vagyok, és ha összefognak ellenem, levágnak, és elpusztulok házam népével együtt.

Nincs sok megbánás:

1Móz 34. 31 De ők azt mondták: Hát szabad úgy bánni a mi húgunkkal, mint valami paráznával?!

E család szénája kezdettől rosszul áll:

- többnejűség, 4 anya – 12 gyerek – mi lehetett ott

- bálványimádás (Ráhel – teráf – szimbólumimádat) – Jákób talán tudta – de Ráhel- ő Ráhel

Mit kell tenni?

Mit lehetett tenni: Isten szólt –

1Móz 35. 1 Isten ezt mondta Jákóbnak: Készülj, és menj föl Bételbe, telepedj le ott! Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád, Ézsau elől!

Nem korhol, nem hányja a szemére – csak szól!

Érezzük: csúszunk lefelé, belemerültünk a világba (munka, gyerek, tanulás, …. majd, majd)

Szakadj el!

Régi dolgok felidézése – nehéz!

Jer 2. 2 Menj és hirdesd Jeruzsálemnek: Ezt mondja az Úr: Emlékszem rád: ifjúkorod hűségére, mátkaságod szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön.

Akkoriban nem bántuk az elszakítottságot.

Visszatérni: a mi „Bételünkbe”. Lehet ez: ima, Ige tanulmányozása, …

(PB: Bárcsak itt lennél (Úgy elmondanám album)

Jákóbnak teljesítenie kell fogadalmát

1Móz 28. 19 Azután elnevezte azt a helyet Bételnek, azelőtt Lúz volt annak a városnak a neve. 20 És ilyen fogadalmat tett Jákób: Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, 21 és békességben térek vissza apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. 22 Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom.

20 éve volt.

Jákób mulasztása >> Dina >> Simeon, Lévi >> micsoda bizonyság ez?

Reform: visszatérés az eredetihez

1Móz 35. 2 Ekkor azt mondta Jákób a háza népének és mindazoknak, akik vele voltak: Távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek nálatok vannak! Tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok ruhát! 3 Készüljünk, és menjünk föl Bételbe, oltárt akarok ott készíteni az Istennek, aki meghallgatott, amikor nyomorúságban voltam, és velem volt az úton, amelyen jártam.

Meg kell szabadulnom a bálványaimtól!

- cselekvésmódok

- harag

- megosztott szív

- bűnös, nem illendő dolgok, ...

Mosakodás: bűnbánat

Ruhaváltás: élet teljes megújulása

 

Könnyebb elhatározni, mint megcsinálni.

Menjünk föl Bételbe: közeledés (még jobban) Istenhez, --- házi áhitat!

Mi történt a megtisztulás során?

Meglepő (talán a népektől való félelem, talán a kegyelem munkája)?

1Móz 35. 4 Átadták azért Jákóbnak a náluk levő idegen isteneket mind, meg a fülbevalóikat is, Jákób pedig elásta azokat a cserfa alá, amely Sikemnél van.

Fülbevalók- varázslás eszközei voltak (vszleg)

Isten megvédi Jákóbot

1Móz 35. 5 Majd elindultak, és Isten rettegésbe ejtette a környező városokat, azért nem üldözték Jákób fiait.

Isten megvédi övéit:

Zsolt 105. 14 De senkinek sem engedte elnyomni őket, sőt királyokat is megintett miattuk:

Isten féltékeny Isten, de

5Móz 14. 2 Mert az Úrnak, Istenednek a szent népe vagy te, téged választott ki az Úr, hogy az ő tulajdon népe légy mindazon népek közül, amelyek a föld színén vannak.

Nagy öröm volt, amikor:

1Móz 35. 6 Így érkezett meg Jákób Lúzba, azaz Bételbe, amely Kánaán földjén van, az egész néppel együtt, amely vele volt. 7 Oltárt épített ott, és elnevezte azt a helyet Él-Bételnek, mert ott jelentette ki magát neki az Isten, amikor bátyja elől menekült.

Halál is van (bánat, nyomorúság:

1Móz 35. 8 Ott halt meg Debóra, Rebeka dajkája, és eltemették Bétel mellett a tölgyfa alá, amelyet a Siratás Tölgyfájának neveztek el.

Milyen következményei voltak ezeknek:

1Móz 35. 9 Isten újból megjelent Jákóbnak, miután visszatért Paddan-Arámból, és megáldotta őt.

Megerősíti fejedelmi címét

1Móz 35. 10 Ezt mondta neki Isten: Jákób a te neved. De nem neveznek többé Jákóbnak, hanem Izráel lesz a neved. Így nevezte el Izráelnek.

1Móz 35. 11 Majd ezt mondta neki Isten: Én vagyok a mindenható Isten! Szaporodjál, és sokasodjál! Nép, sőt népek gyülekezete származik tőled, és királyok sarjadnak ágyékodból.

Népnek is ígéret:

1Móz 35. 12 Neked adom azt a földet, melyet Ábrahámnak és Izsáknak adtam, utánad pedig utódaidnak adom azt a földet.

Bensőséges kapcsolat alakult ki:

1Móz 35. 13 Azután eltávozott tőle Isten, arról a helyről, ahol beszélt vele.

Zsolt 25. 14 Közösségben van az Úr az őt félőkkel, szövetségére tanítja őket.

Meghal Ráhel:

Közelség Istennel – szenvedés is jöhet ilyenkor.

Próbatétel ilyenkor:

5Móz 4. 24 Mert az Úr, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten!

Ézs 33. 14 : Ki tartózkodhat közülünk perzselő tűz mellett, ki tartózkodhat közülünk örökös izzás mellett?

aki:

Ézs 33. 15 Aki igazságosan él, és őszintén beszél, megveti a zsarolt nyereséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhárítja a kezével, bedugja a fülét, hallani sem akar vérontásról, befogja a szemét, látni sem akar gonoszságot. 16 Az ilyen ember magas helyen lakik, sziklaerőd a fellegvára. Kenyerét megkapja, vize állandóan van.

Mal 3. 2 De ki bírja majd ki eljövetele napját, és ki állhat meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze, és mint a ruhatisztítók lúgja.

 

Mal 3. 3 Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az Úrnak.

 

Adj nekünk kegyelmet, ha végig kell mennünk a tüzes kemencén!