Skip to main content

Édesapám a legjobb helyen

Papa 1 nappal a hazamenetel előtt
Papám temetésére 2009/10/15

Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Zsolt.23.1-6 

Pál apostol szavaival: Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért,  Róm. 1.8
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. 2Kor. 1.2-7

Sok sok érzés fakad fel mindannyiunkból és kibeszélhetetlen nagy  az a lelki fájdalom, ami ránk telepedik. Ezt a zsoltáros így fogalmazta meg
"Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Zsolt.77.3

Hogyan lehet hát vígasztalást szólani amikor a lélek nem nyer vígasztalást a nyomorúság idején? Nem tudom. Most itt, ezen a helyen a végtisztesség ideje van, ezért vagyunk itt, a vígasztalódáshoz idő kell. Egyetlen vígaszként a hit marad számunkra , amiről oly nehéz beszélni fájadalmak idején, pedig éppen ekkor van a legnagyobb szükségünk rá.

Milyen hitről beszélek - arról , ami bele tud nyúlni abba a világba ami az emberi szem számára láthatatlan, ami arról győz meg hogy az emberi életünk elmúlása után is van élet, van létezés - csak ez a létforma számunkra itt e földön felfoghatatlan és ismeretlen. Honnan tudhatunk ezekről igazságokat? A Bibliából - az élő Isten élő szavából. Péter apostol mondja:

"Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szűlt minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra, A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A melyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok ..."  1Pt.1.3-6

Pál azt mondja az első thesszalonika  levélben: "Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, a kik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, a kiknek nincsen reménységök. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a kik elaludtak, a Jézus által ő vele együtt." 1Thessz.4.13-14 

A korintusi levélben pedig ezt olvashatjuk: "Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig (ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és) ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” 1Kor.15.51-58 

Jézus János evangéliumban ezt mondja: "Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem: És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. " Jn.10.27-28  "Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. " Jn.8.51

Milyen szép, milyen vigasztaló:  nem lát halált soha örökké
"Monda Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; És a ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?" Jn.11.25-26

IGEN -mondta Papa.  Papa hitt Istenben, hallotta, megtartotta, a szívében őrízte az Igét.
Papa  teste itt van, de Papa nem lát halált - soha örökké...

Jézus mondja:  "Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higyjetek Istenben, és higyjetek én bennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy a hol én vagyok, ti is ott legyetek. " Jn.14.1-3

Igen, Papának nagy palotája van a mennyben, kilátással Jézus szerényebb hajlékára. Ott sétál fiatalosan, fájalmak nélkül. Néz minket, örül nekünk, hogy eljöttünk végtisztességet adni neki.

Lukács evangéliumban olvashatjuk: "Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai. Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákób Istenének mondja. Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki. " Lk.20.36-38

Nem halnak meg az Isten fiai. Csak átmennek az igazi valóságba, Isten országába. Itthagyják a kiképzést, amelyikről azt mondja az Irás:
"Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba! " 1Móz. 3.19

Jézus azt mondta:  "Bizony, bizony mondom néktek, hogy a ki az én beszédemet hallja és hisz annak, a ki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre. Bizony, bizony mondom néktek, hogy eljő az idő, és az most vagyon, mikor a halottak hallják az Isten Fiának szavát, és a kik hallják, élnek. " Jn.5.24-25

Igen, Papa átment a  nagybetűs ÉLETbe, már nem csak tükör által homályosan , hanem szemtől szembe látja a Teremtő atyját. Már találkozott Mamával, Dédivel, és mindazokkal akik szintén ott vannak az igazi valóságban. Ezért aztán azt mondom, ha magunkra nézünk sírunk, hiszen hiányzik, többé itt a földön nem láthatjuk, de nézzünk Papára és ne sírjunk, inkább örüljünk, mert a lehető legjobb helyen van.

Isten pedig "letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé” Jel.21.4
"Mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. " 1Thessz. 5.9-11

Aki pedig még nem hiszi ezeket, annak azt mondja az Irás:
"És a miképen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A ki hiszen ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. " Jn.3.14-18
"Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." Ef.2.8-9 

Ez az evangélium - a jó hír, az örömhír. Miért örömhír? Mert nem kell meghalnia az embernek, hiszen Jézus azért jött , hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket.
Ha úgy vagy itt, hogy még nem békéltél meg Istennel itt az alkalom, hogy megtedd ezt. Mi veszteni valód van? Tettél talán már ennél nagyobb őrültséget is, nem igaz?
Azt mondja Jézus: "Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem." Jel.3.20
 A Teremtő Isten arra vár, hogy hívjad. Isten annyira tisztel téged, a szabad akaratod, hogy nem töri rád az ajtót. Nem, Ő halkan kopog. Hallod a kopogást - vagy elnyomja a világ zaja? Neked kell beengedned Őt.
Mit kell tennem, hogyan tudom beengedni, hogyan lehet örök életem?
Tenni semmit nem kell, csak el kell fogadjuk magunkra nézve érvényesnek azt, amit Jézus Krisztus tett értünk. Isten szeretné ajándékba adni az Örök életet, azért mert szeret minket. A döntés azonban a miénk, hisszük-e , akarjuk-e, és elfogadjuk-e?
Minden ember bűnös- lázadásban vagyunk Istennel szemben. Nem ismerjük el Urunknak, eljöttünk tőle. A bűn céltévesztést jelent. Nem ott vagyunk, nem azt csináljuk, amire teremtett minket Isten.
Isten arra vágyik, hogy az örökké tartó kapcsolatod Vele megkezdődhessen. Szeretné, ha ebben a szeretetbeli kapcsolatban elkezdenéd megismerni őt. Hiszen ez a földi és az azutáni örömteli életünk igazi célja. Arra lettünk teremtve, hogy Vele legyünk kapcsolatban, közösségben. Ha szívedből szeretnéd, mondd el Istennek most, mire várnál?: Isten itt van, hallja a szíved hangját. Nem a szavak számítanak, hanem a szíved egy pici IGENje. Mondd velem együtt:
Istenem, értem, hogy bűnös vagyok, céltévesztésben, lázadásban éltem eddig. Értem hogy nem tudnám kiérdemelni azt, hogy hozzád mehessek a mennybe. Te igazságos vagy és emiatt nem tudsz szemet hunyni afölött, hogy a bűnöm büntetést érdemel. De tudom, hogy te kegyelmes is vagy és hogy nagyon szeretsz engem! Hisz ezért küldted el Fiadat, Jézus Krisztust, hogy elvállalja a büntetést helyettem, hogy kifizesse kereszthalálával az én adósságomat! Atyám, eddig a saját utamon jártam, de most bocsásd meg a vétkeimet, megbánom őket, és nézz Fiadra, Krisztusra - Ő fizetett helyettem!  Drága Jézus, most már hiszem és köszönöm, hogy meghaltál helyettem a kereszten, légy az én Megváltóm, és költözz a szívembe! Gyere be az életembe! Maradj velem örökre, és sose hagyj el, ahogy ígérted! Istenem, köszönöm Neked az örök élet ajándékát, a te Fiad által, Ámen.
Ha szívből elmondtad ezt a rövid imát, akkor meghoztad életed legfontosabb döntését! Elfogadtad Isten ajándékát: az Örök Életet a mennyben, ami valóban ajándék és nem vesztheted el. Emiatt lehet nyugodalmad és igazi örömöd és kezdődhet meg a csodálatos és új életed, immár kapcsolatban Istennel.
Azt mondja Pál apostol a Rómaiakhoz írt levelében: "Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. " Róm.8.38-39

De jó is ez - nem veszthetjük el a belépőjegyet a mennyei királyságba, ha egyszer elfogadtuk a megváltás ajándékát,  így aztán biztosak lehetünk benne, hogy találkozni fogunk Papával.

Papa elmondhatja Pál apostol szavaival: "az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az ő megjelenését. " 2Tim. 4.6-8

Búcsúzunk tőled Papa. Nem kell sokáig várnod, hamarosan találkozunk, hiszen a földi életünk csak egy röpke pillanat az örökkévalósághoz képest.
Köszönjük Istenünk, hogy  több mint  93 évet adtál Papának itt a földön, és az élettel betleve mehet Hozzád az örök életre , adj nekünk a megrendülteknek, hátramaradottaknak hitet és vígasztalást.

Búcsúzunk tőled József, Isten gyermeke. Köszönjük, hogy ismerhettünk, köszönöm hogy az édesapám voltál. 
Búcsúzik tőled  4 gyermeked, 9 unokád, dédunokáid, barátaid, ismerőseid és családjaik.

Tested nyugodjék békében ama napig amiről János apostol így ír:
".. mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját, és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel." Jn.5.28-29 
"Mert az én Atyámnak az az akarata, hogy annak, aki látja a Fiút, és hisz benne, örök élete legyen; én pedig feltámasztom őt az utolsó napon.” Jn.6.40

Az Úr Jézus kegyelme veletek! Az én szeretetem mindnyájatokkal a Krisztus Jézusban! Ámen. 1Kor. 16.23-24

Zsolt 90,8,139, 33, 25, 27, 28,