Skip to main content

Imádkozás – Jézus nevében

Mt 6. 5 És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, a kik a gyülekezetekben és az utczák szegeletein fenállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. 6 Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván. 7 És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, a kik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. 8 Ne legyetek hát ezekhez hasonlók; mert jól tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle.

Képmutatás <- szándék, indíték, Isten keresése, közelhúzódás

Belső szoba – zavaró körülmény kizárása

Sok beszéd <- lényegre törően

Jól tudja – magasabb cél, kapcsolatért, én is tudjam, észrevegyem, hálát adjak

Jézus nevében – már életében imádkozták a Miatyánkot  - nem a nevében volt.

Jn 16. 23 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. 24 Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

Azon a napon – előretekint a kereszt utánra, SzSz eljön majd.

Név: valakinek a lényege, azonossága, teljesen kinyilatkoztatva

JK nevében: kinyilatkoztatásnak megfelelően, hatalmában, értékében, erejében, gazdagságában, elvégeztetett

Zsid 1. 3 A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban, olyan nevet örökölt..

Fil 2. 9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; 10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 11 És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

JK nevében – hogyan tudhatom? 

Ef 6. 18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,

 SzSz ihlette-e?

Júd 1. 20 Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által, 21 Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.

Atyához imádkozunk, Jézushoz – de nem SzSz-hez (Ő segítségével)

Róm 8. 26 Hasonlatosképen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Önző, balgatag kérések – kizárva, DE

Jó kérés sem mindig hallgattatik meg – mert NEM az Ő nevében van.  Hogyan?

pl. Ébredés Mo-on? Jó, de Ő nem most akarja.

Kérni: kiváltság és felelősség

Nem értjük meg az akaratát – megalázó, DE

Fil 4. 6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. 7 És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

eredmény? megőríz  -> Jn 17.15(nem azt kérem … őrízd meg őket  a gonosztól)

Hálaadással – de ez még nem Jézus nevében!

Jn 15. 7 Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek.

Ima elemei:

Imádat, bűnvallás, kárpótlás/helyreállítás, hálaadás, megbocsátás, egység, hit, könyörgés, alázat

Alázat: nem Istent alacsonyítom le magamhoz, - felemelkedem (érzéseim, akaratom – egy legyen az Övével)

Történet: beteg asszony – mit kérnél? Élj v. hogy meghalj? – amit Ő akar  (vs. Ezékiás)

Jézus imái: Jn 17 – csodálatos

Mt 11. 25 Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. 26 Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.

Krisztus érdeméért – ez jó indok

Isten dicsőségéért

 Jn 14. 13 És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

Ima: Vedd el a szívemet, mert nem tudom átadni. Azután tartsd meg, mert én nem tudom Neked megtartani. Őrízz meg önmagamtól!