Skip to main content

Tegyükfelhogy

"Felteszem azt az egy kerdest (csak egy icipicit tegyükfelhogy...)
MI VAN HA TE TÉVEDSZ A HITTEL ES A HITEDDEL KAPCSOLATBAN?
Tudom hogy ez számodra kizárt..... De mégis....mivan ha nem úgy vannak a dolgok ahogy hiszed?"

Nekem tetszik, ahogy megközelíted a dolgokat, tetszik a benned lévő nyitottság..

Igen, a hitem alapja valóban a Bibliában kijelentett Jézus Krisztus: személye, beszédei, cselekedetei.. 
A hitemet valóban igaznak tartom, de ki akarna egy hazugságot követni?! 
És biztos hasonlóan gondolkodik egy buddhista is, vagy egy hindu, vagy egy mohamedán, vagy akár egy ateista is, és folytathatnánk a sort. 

A Buddhista példához visszatérve nem kételkedem Buddha (Gautama Sziddhártha, Sakjamuni Buddha) létezésében, személyében, munkásságában, tanításaiban. Alapvetően nyitottan, befogadóan viszonyultam ehhez is, mint általában minden máshoz.., kivéve azokhoz :), amikhez nem :D. 

Életem bizonyos időszakában olvastam is néhány könyvet Buddha életéről, tanításairól, de nem ragadott meg igazán. Inkább a hinduizmus vonzott ebben az időben, különösen a Krisnával kapcsolatos dolgok, történetek. Vásároltam is néhány ezzel kapcsolatos „szentkönyvet”, illetve néhányat kaptam ajándékba is.., apró pénzért, köszönhetően a magyarországi krisna tudatú szerzetesek buzgó utcai pénzgyűjtő és vaisnava missziójának :D.

Szóval Buddha – elég sok írásban találhatunk róla információkat, és kétségtelen, hogy nagy hatással bírt életében és halála után is..,
DE összehasonlítva a Bibliában kijelentett Jézus Krisztussal: szembe tűnő a két személy közötti különbség..

pl.:
- Jézus Krisztus személyében próféciák teljesültek be,
kb. 700 évvel születése előtt megjövendölték születése helyét (Mik 5,1).
Ugyanez a szöveg Jézus örökkévaló létéről is tanúskodik.  Ézsaiás 7,14-ben ezt olvassuk: 
„Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek (Velünk az Isten) nevezi el.”
Megjövendölték jeruzsálemi bevonulását (Zak 9,9),
és ugyanígy szenvedését, halálát, feltámadását is (Ézsaiás 53; Zsoltárok 22; Zak 12,10).

Szóval Jézusról próféták szóltak több száz évvel a születése előtt, amik be is teljesedtek, sőt Jézus maga is prófétált és a próféciái is beteljesedtek, gondolj Jeruzsálem és a templom lerombolására Kr.u. 70-ben.
Jézus maga mondta:
„Be kell teljesednie mindannak, amit rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.” (Luk 24,44)

Egyetlen prófécia sincs Buddháról vagy Buddhától..

- Jézus Krisztus valóságos embernek és valóságos Istennek jelentette ki magát. Isten egyetlen szülött Fiának mondta.
Jézus Krisztus mondja:
„Aki engem látott, az Atyát is látta.” (Jn 14,9)
„Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok” (Jn 8,58), és ezzel az Ószövetségben megjövendölt öröktől fogva való létéről tett bizonyságot.
„Én vagyok a feltámadás és az élet.
Aki hisz bennem, még, ha meghal is, élni fog” (Jn 11,25)
„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának,
a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!.” (Mt 28,18/20)

Buddha soha nem mondott még csak hasonlót sem magáról, sőt állította, hogy ő ember és nem isten,
illetve azt mondta, "Ne rám nézzetek, hanem a dharmámra (tanításomra)".

Jézus viszont azt mondta jöjjetek énhozzám mindnyájan.. (Mt 11,28) - nem csak a tanításomhoz, hanem a személyemhez "énhozzám"

Buddha azt mondta, "Legyetek a magatok lámpásai.", 

Krisztus pedig, hogy "Én vagyok a világ világossága". (Jn 8,12)

Jézus egész életével, halálával, feltámadásával az Egy, Igaz, Élő Istenről tett tanúbizonyságot,

Buddha viszont egyáltalán nem beszélt semmilyen istenről ..
A buddhizmus nem tagadja Istent. Egyszerűen nem beszél Istenről.. A buddhizmus tanítása szerint minden istennek emberré kell válnia, hogy a buddhizmus vallásgyakorlatán keresztül a végső nirvánába kerülhessen..
Buddha valószínűleg „forog a sírjában” amiatt, hogy bizonyos buddhista csoportok őt istenné nyilvánították, vagy a "Buddha szobrokat" istent illető hódolattal, imádattal  illessék a hívei és szimpatizánsai..

Jézus viszont, magát Isten egyetlen, mindörökké érvényes és valódi kinyilatkozásának vallja.

Mindezekbőlől fontos következtetést vonhatunk le,
vagy egy beteg lélek vakmerő istenkáromlásai Jézus isteni méltóságáról szóló önkijelentései – vagy igazak.
Harmadik lehetőség nincs.
Már a beteljesült próféciák önmagukban hitelre és teljes bizalmunkra méltóvá tehetné Jézus Krisztust.

A földkerekség legtávolabbi zugában is érvényes, amit Isten Igéje Krisztusról tanúsít: 
„Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4,12) 

Ebből következik, hogy áthidalhatatlan minőségi és jelentőségbeli eltérés, és nemcsak fokozati különbség van Jézus Krisztus és az összes vallásalapító között..

- Buddha, és Jézus Krisztus között nemcsak személyükre, hanem életükre nézve is különbség van: a bűntelenség különbsége.

Buddha, mint vallásalapító, ember volt csupán, ezért élete felett a bűn árnyéka sötétlik.
Buddha, aki Kr.e. 560 körül a mai Nepálban született, fejedelem fiaként, herceg volt, aki nagy pompában és jólétben nőtt fel.
Buddha 19 éves korában megnősült, de feleségén kívül még a legszebb táncosnőkből háreme is volt. Kicsapongó életet élt. 29 évesen eszmélt rá, milyen üres élvezet hajhászó, bűnös az élete.
Búcsút sem véve feleségétől és fiától, otthagyta őket és háremét is táncosnőivel. Önsanyargatás és böjtölés között kereste a megtisztulást. Aszkézisének hetedik évében, egy éjszaka, mikor egy fügefa alatt ült , „elnyerte a megvilágosodást” . Ettől kezdve lett, illetve hívták Buddhának.
A Buddha név ugyanis cím, és annyit jelent: a megvilágosodott. Eredeti neve Gautama volt.

Egészen másként áll a dolog Jézus Krisztussal.
Nála nem találunk megtisztulásért folytatott küzdelmet; Ő tiszta maradt a bűntől.
Még ellenségeitől, az írástudóktól és farizeusoktól is nyugodtan kérdezheti: „Ki vádolhat bűnnel közületek?” (Jn 8,46).
Nem találták bűnösnek, noha szüntelenül kísértették, leskelődtek utána, de el kellett némulniuk, mert se hazugság, se szeretetlenség, gonosz szó, irigység vagy tisztátalanság nem volt az életében, noha szüntelenül találkozott ilyesmivel az emberek közt. Mégis szerette őket..

- Buddha, és Jézus Krisztus között az is különbség, ami a vallás és az Evangélium (Istentől való jó hír, örömhír) közt. 

Mindnyájan találkozunk szenvedéssel, betegséggel, halállal. Dolgunk van jogtalansággal, erőszakkal, zsarnoksággal..
Hogyan tudunk ezekkel a súlyos, sok részben végzetes problémákkal szembenézni ?!
Van-e Isten, van-e élet a halál után ?!
Mi lesz velem, bűnössel ?!
..
Ezek a kérdések magas falként tornyosulnak elénk, "szegény" emberek elé. Isten pedig a fal mögött van, ott rejtőzik.
Az ember azonban nem tud meglenni Isten nélkül.
Mikor az ember át akar törni a falon, és így keres választ kérdéseire, az a vallás. 

A vallás tehát az emberből kiinduló kísérlet, hogy feleletet találjon végső kérdéseire; hogy áttörjön a falon.
De valamennyi vallás megreked a sűrű ködfalban, ezért egyetlen vallás sem tud végső bizonyságot mondani.

Gyökerében és lényegében ellentétes ezzel az Evangélium.
A vallásnak spekulatív nézetei és tanai vannak.

Jézus Krisztus azonban maga az Evangélium, és ugyanő az, aki az Evangéliumot hirdeti.

Mivel pedig Jézus Krisztus egyetlenszerű, mivel Ő Isten öröktől fogva való Fia, ezért szívbeli bizonyossággal és boldogan vallhatjuk:
Isten felelete valamennyi vallás számára: az Evangélium.

Az Evangélium Isten önkijelentése, önközlése, öröm és jó híre minden ember számára.

A vallás alulról felfelé vezető út.
Az Evangélium a felülről-lefelé vezető út. 

A vallás az embertől Istenhez törő út. Jegyezzük itt meg, hogy van "keresztény vallás" - kultúrális kereszténység is, ami nem igazán tudja megérinteni Istent. 
Az Evangélium Isten útja az emberhez. Jézus Krisztus felülről lefelé törte át a ködfalat.

Mivel a vallásalapítók maguk is emberek, amint ennek tudatában is voltak, nem véletlen, hogy Buddha élete végén megvallja:
még mindig az igazságot keresem.
Jézus azonban azt mondta:
„Én vagyok az igazság.” (Jn 14,6) Ez az Evangélium. 
Ebből következik, hogy: Jézus Krisztus saját kijelentése szerint Isten Fia; ezt megerősítik a beteljesedett ószövetségi próféciák.

Míg a vallások alapítói tudták magukról, hogy emberek, ezért kézen fekvő, hogy mindez kifejezésre jut abban a különbségben, amely a vallásalapítók tanításai és Jézus Krisztus tanítása között van.

Jézus Evangéliuma messze felülmúlja Buddha tanításait.

Itt van az a kérdésed ami arra késztetett, hogy mind leírjam a fentieket, szóval..
„(csak egy icipicit tegyukfelhogy...)MI VAN HA TE TEVEDSZ A HITTEL ES A HITEDDEL KAPCSOLATBAN? Tudom hogy ez szamodra kizart..... De megis....mivan ha nem ugy vannak a dolgok ahogy hiszed?”

Először is bármi megtörténhet.., nyitottnak gondolom magam és bárki, ha mutat nekem jobbat, mint Jézus és a Biblia kész vagyok a váltásra,
de szerintem nincs ennél jobb.., 

DE mi van ha tényleg tévedek Jézussal és a Bibliával kapcsolatban?

Eddig éltem 47 évet, ebből 22 évet a Krisztusban, és a Bibliában való hitben.
Ismertem magam milyen voltam az első 25 évemben és tudom mi történt az elmúlt 22 évben. Egy szóban lehetne kifejezni az utóbbi 22 évet amit igazán az ért meg, aki azt végig élte, szóval itt van ez a szó:
ÁLDOTT!
Úgy érzem, hiszem, gondolom, hogy Isten velem van és megáld.
Adott nekem egy gyönyörű családot, barátokat, akik testvéreim is a hitben, van békességem, van szeretet, öröm.. az életemben és természetesen vannak „árnyékos”, „völgyben járós” napjaim is, de Jézus eddig soha sem hagyott cserben, Ő méltó a hitemre, a bizalmamra.

DE mi van ha tényleg tévedek Jézussal és a Bibliával kapcsolatban? 

Akkor az az életem leggyünyörűbb tévedése, mindenfajta tudatmódosító szer nélkül :D, mert teljesen meg vagyok elégedve az életemmel, szeretem azt, és jól esik minden perce. Ha azonban Jézus és a Biblia nem igaz, de én igaznak tartom és ez határozza meg az életem, hát akkor így jártam,
hittem egy „hazugságban” ami megáldotta az életem, ami az Istennel való örökkévaló közösség illúzióját adta nekem.. :D

De mi van veled? 
„(csak egy icipicit tegyükfelhogy...) MI VAN HA TE TÉVEDSZ a jelenlegi világnézeteddel KAPCSOLATBAN? Tudom hogy ez számodra kizárt..... De mégis....mi van ha nem úgy vannak a dolgok ahogy gondolod?”

pKiss László