Skip to main content

Zsidó vallási ünnepek

Vallási ünnepek

szentély, áldozati rendszer, éves ünnepkör

(az Ószövetségi vallási ünnepek) ... csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Kol. 2.17
Mt. 27.50-51 Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét. És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének;

A szent sátor/szentély

2 Móz. 25.8-9 És készítsenek nékem szent hajlékot, hogy ő közöttök lakozzam. Mindenestől úgy csináljátok, a mint én megmutatom néked a hajléknak formáját, és annak minden edényeinek formáját.

A jeruzsálemi templom ie. 966-586

- Pitvar
  - Égőáldozati oltár
  - Medence
- Szentély
  - Menóra (Mt 5.14-16)
  - Szent kenyerek asztala (Mt.4.4)
  - Jóillat oltár (Zsolt. 141.2, Jel. 8.3)
  - kárpit (Zsid 10.20)
- Szentek Szentje
  - Frigyláda

Mt. 5.14-16 Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak. Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
Mt. 4.4 Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.
Zsolt. 141.2 Mint jóillatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estvéli áldozat legyen.
Jel. 8.3 És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, arany tömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek könyörgéseihez az arany oltárra, a mely a királyiszék előtt vala.
Zsid. 10.20 Azon az úton, a melyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,

Áldozati rendszer

- önkéntesség elve (3Móz 1.2)
- Isten hoz áldozatot az emberért
- nem a külső forma az elsődleges, hanem a lelki tartalom (Ézs 1.11-14)

Az áldozat ősi eredete

- Ádám,Éva,kígyó  (1Móz. 3.15)
- Ábel (1Móz. 4.3-5)
- Noé (1Móz. 8.15-20)
- Pátriárkák (1Móz. 12.7, 22.1-14 (Ábrahám-Izsák), 28.16-22 (Jákób))

Az áldozatok típusai

- Minden napi reggeli és esti áldozat a templomban (támid) = Isten áldozatára való emlékeztetés (2Móz. 29.36-42)
- Emlékeztető -és viszontáldozatok = hálaáldozatok (egészen égőáldozat, ételáldozat, hálaáldozat) 3Móz. 1-3 fej.
- Bűnrendező áldozatok (3Móz. 4.1-6.7), a vér a szentélybe kerül, a pap közben jár a vétkezőért
- Áldozati törvények a papok számára

3Móz. 1.2 Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak: barmokból, tulok- és juhfélékből áldozzatok.
Ésa. 1.11-14 Mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? ezt mondja az Úr; megelégeltem a kosok egészen égőáldozatait és a hízlalt barmok kövérét; s a tulkok, bárányok és bakok vérében nem gyönyörködöm; Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kivánja azt tőletek, hogy pitvarimat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, a jó illattétel útálat előttem; újhold, szombat s ünnepre-felhívás: bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem; terhemre vannak, elfáradtam viselni.
1Móz. 3.15 És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
1Móz. 4.3-5 Lőn pedig idő multával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből. És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede és fejét lecsüggeszté.
1Móz. 8.20 És oltárt építe Noé az Úrnak, és vőn minden tiszta állatból és minden tiszta madárból, és áldozék égőáldozattal az oltáron.
1Móz. 12.7 És megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: A te magodnak adom ezt a földet. És Ábrám oltárt építe ott az Úrnak; a ki megjelent vala néki.
2Móz. 29.36 És naponként készíts bűnáldozati tulkot engesztelésül, és tisztítsd meg az oltárt, mikor engesztelő áldozatot végzesz rajta, és kend meg azt, hogy megszenteltessék.

Éves ünnepkör (3Móz. 23.fej)

- 7 fő ünnep
- 3 zarándok ünnep
- a megváltási terv eseményeire utal jelképesen:
  - tavaszi ünnepkör = a Messiás 1.eljövetele
  - 4 hónapos szünet = időbeli távolság
  - őszi ünnepkör = a Messiás, azaz Jézus visszatérése

Tavaszi ünnepek 

1. Páska (1Kor. 5.7)

  -zarándok I.14-én (Nissan 14.)

   3Móz. 23.5 , 2Móz 12, Krisztus kereszthalála,

2. Kovásztalan kenyér

  (1Kor 5.7-8) (Nissan 15-21, 1hét)

3. Zsenge kéve bemutatása

  (1Kor. 15.20, Mt 27.52) (Nissan 16)

   3Móz.23.10-11, Krisztus feltámadása, 1Kor. 15.20-23

4. Hetek ünnepe

  - zarándok (Nissan 16 + 7x7+1 nap=Nissan 16+50nap = III.6, Pünkösd

   3Móz 23.16-17, Szentlélek kitöltése, ApCsel 2.fej

1Kor. 5.7 Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.
1Kor. 5.8 Azért ne régi kovászszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában.
1Kor. 15.20 Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.
Mt. 27.52 És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada.
3Móz. 23.5 Az első hónapban, a hónapnak tizennegyedikén, estennen az Úrnak páskhája.
3Móz. 23.10-11 Szólj Izráel fiainak és mondd meg nékik: Mikor bementek a földre, a melyet én adok néktek, és megaratjátok annak vetését: a ti aratástok zsengéjének első kévéjét vigyétek a papnak. Az pedig lóbálja meg a kévét az Úr előtt, hogy kedvesen fogadtassék érettetek; a szombat után való napon lóbálja azt meg a pap.
1Kor. 15.20 Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.
3Móz. 23.16-17 A hetedik hétre következő napig számláljatok ötven napot, és akkor járuljatok új ételáldozattal az Úrhoz. A ti lakóhelyeitekből hozzatok fel két meglóbálni való kenyeret; két tized efa lisztlángból legyenek azok, kovászszal sütve, zsengékül az Úrnak.

Őszi ünnepek (Tisri)

1. Kürtzengés ünnepe

   (Újév, bűnbánatra hívás),    3Móz 23.24,
   Nagy Advent Mozgalom Jel. 14.6-7

2. Engesztelési nap

   (Bűnrendezés) VII.10
   3Móz 23.27, 16.7-10, 15-22
   VIzsgálati ítélet, Jézus 2.eljövetele, Millennium, Zsid 9.11-12, Jel. 11.18-19
   Dán. 8.14 vö. Dán. 9.24-27

3. Sátoros ünnep 

   (öszi betakarítás, sátoros örömünnep), VII.15-22, zarándok
   3Móz 23.34
   Az újjáteremtett föld örvendező birtokbavételet, örök élet, Jel. 14.1-4, Jel.7.9

3Móz. 23.24 Szólj Izráel fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel.
Jel. 14.6-7 És láték más angyalt az ég közepén repülni, a kinél vala az örökkévaló evangyéliom, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangyéliomot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, Ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, a ki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.
Dán. 8.14 És monda nékem: Kétezer és háromszáz estvéig és reggelig, azután kiderül a szenthely igazsága.
Dán. 9.24-27 Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a Szentek szente. Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az utczák és a kerítések, még pedig viszontagságos időkben. A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig tart a háború, elhatároztatott a pusztulás. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad.
3Móz. 23.34 Szólj Izráel fiainak, mondván: Ugyanennek a hetedik hónapnak tizenötödikén a sátorok ünnepe legyen az Úrnak hét napig.

Páska (Peszah) , az elkerülés ünnepe

 - emlékünnep
 - szabadításra utaló ünnep
   Jn. 1.29 , 1Kor. 5.7
 - ép, hím bárány, csonttörés nélkül ették Jn. 6.54
 - keserű füvekkel
 - útra készen, sietve

Jn. 1.29 Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az Istennek ama báránya, a ki elveszi a világ bűneit!
1Kor. 5.7 Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, a minthogy kovász nélkül valók vagytok; mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.
Jn. 6.54 A ki eszi az én testemet és iszsza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon.

Engesztelés (Jóm Kippur)

 - ünnepek ünnepe
 - főpapi szolgálat évente egyszer
 - bűneltörlés (Mt. 18.21-35)

Sátán
Bűnbe esett ember
Áthárítás Krisztusra, mint áldozati bárányra
Krisztus, mint pap a kárpitra, azaz önmagára hárítja a bűnöket a szentélyben
Krisztus, mint főpap megtisztítja a szentélyt, azaz megítéli az embert teljes élete alapján
 - a bűnök áthárítása Sátánra, az örök élet elnyerése
 - a bűnök visszahárítása az emberre, örök halál ítélete