Skip to main content

ABT 2009_11_23 PSchaller Isten szelleme más, mint az én lelkem.

Nagyon sokat jelentenek nekem a Bibliaiskolás diákok. Ha felsorolom a legfontosabb dolgokat, a legfontosabb a hitbeli járásom, személyes kapcsolatom Istennel, amiben benne van a tanulmányozás, imádkozás. Egy nap én is ott ültem a bibliaiskolásban, és tudtam, mi volt az elhívásom. Nem azért jöttem a bibliaiskolába, hogy tanuljam a Bibliát, tanuljak Krisztusról. Semmit nem tudtam a Bibliáról, elmentem, hogy tanuljak, értelme legyen az életemnek. Ha Isten teremtette a világot, és engem is, akkor tudja, mire van szükségem. Elmentem Mainbe, Isten kegyelméből. Ott voltam nyáron a lányom is velem jött, és meglátogattam régi helyeket. Itt üldögéltem. Mikor fiatal hívő voltam. Olvasgattam a Bibliámat, mikor odaszólt valaki, ismerek egy gyülekezetet, ami tűzben ég Istennel. Hol van? Szerdán elviszünk. Jött egy autó, mentünk 45 percen át mentünk. 3 vén beszélt röviden aznap este. P. Stevens nem volt ott. Nagyon tetszett nekem. Ez volt, mikor találkoztam a szolgálattal. Akkor már rádöbbentem, hogy Isten szelleme más, mint az én lelkem. Erről fogunk beszélni ma. Ha lerajzoljuk az embert, akkor általában van egy teste. Mikor egy gyermek felnő, akkor az első dolog, amire érzékeny, a fizikai világ. Szüksége van ennivalóra, lakóhelyre. A test, fizikai világ, aztán ott van a lélek. Az elme, az érzelmek, az akarat, a tudat, és a lelkiismeret. A tudat azt jelenti, hogy tudatában vagyunk a dolgoknak. A tudat Isten ajándéka. Lefekszel aludni, álmodsz valamit, mikor felébredsz, tudod, ez nem volt valóság. De tudatában vagy a valóságnak. A tudat Isten által adott képesség. Az állatoknak korlátozott a tudatuk, lehet, önmaguknak sincsenek tudatában, csak a fizikai környezetnek. Ők nem gondolkoznak a jövőn, múlton sem, nem aggódnak, mint az emberek, nincs reményük sem, mint az embereknek. Az ember részei: 1.test 2.lélek. 3.A hívőknek szellem. A hitetleneknek a szelleme, soha nem kerül kapcsoltba Istennel. A szellemvilággal csak démonikus módon kerül kapcsolatba. Istentől el van szakítva ez az ember, fogalma sincs, arról a hatalomról, tekintélyről, amivel Isten bír. Nem ismerte meg Istent személyes módon, aki megváltoztathatta volna életét. Ennek egy fontos vonatkoztatása, hogy a szellem más, nem ugyanaz, mint a lélek. Ujjá születtünk, a Szent Szellem tanít minket, amint olvassuk a Bibliánkat, új képességünk van, ami nem volt meg, míg meg nem tértünk, de attól a ponttól kezdve a testünk, a lelkünk más. Ott van a világ, a természeti ember. Pszühikosz. Lelki ember. Luk 1:46 Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat, Luk 1:47 És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben. Lényegileg ugyanaz, ezek nem anyagi dolgok, a lélek, és a szellem láthatatlan szervei a lényemnek. A szerv segít jobban elképzelni, mert a fizikai testünkben is vannak szervek, pl. szív, vese, tüdő. Működésük különböző, de az anyaguk ugyanaz. Hasonló módon a lelkem, szellemem is láthatatlanok, nem anyagiak, de különböző a működésük. A lelkünkben már ott vannak az érzelmek, az akarat, a tudat, és a lelkiismeret. A szellem pedig ismeret, azaz intuició. Ez nem csak a megfigyelés, hanem egy ismeret, ami nem megfigyelés által történik. Tudod, a szellem által, mint ahogy Krisztus is ismert dolgokat. Ő is egy ember volt, akinek volt lelke. Az ő élete alapvetően azzal volt jellemezhető, hogy szellemi életet élt. Ott volt az a szerv benne, ami ismerte Istent. Gyors megértése volt, mert Isten megadta neki. Néha azt a szót használjuk, kijelentés, máskor megvilágítás. A lélek nem helytelen, hanem Isten használhatja a lelket, a lelkem nem rossz önmagába véve. Van testem, hajam, szemem, ez mind én vagyok. A testünk ajándék számunkra. Azt mutatja, Isten mit végez az életünkben. 1Jn2, Isten szeretné, hogy egészséges legyen a testünk. A teszünk űz bennünket a bűn felé. Kapcsolatba áll a bűnös természetünkkel. Isten megváltott, használ minket. Kezeink szent kezek, a lábaink szent lábak. Ott van a testem mögött a lelkem, van valami a lelkem mögött, ami nagyon fontos, ez a mi szívünk. Ott van Isten használja a szívünket, ezzel kapcsolatba áll a szellemünk. A kettő együtt van, a szív, és a szellem. Ez36, 26 új szívet, új szellemet adok neked. Ez az új életünk alapja. Az első Ádámnak olyan szíve van, amiből a bűnös természet származik, a szellem halott nem áll kapcsolatba Istennel. Egy lyukas szívvel ábrázoljuk. Menjünk előre Istennel, mert tanítani, vezetni fog. Mrk7. Mi minden jön ki az ember szívéből? Egy jó dolog sem jön ki belőle. Otthon ülök, mindenféle gonosz dolog jön ki belőle. Ez káromlás. Egy gonosz ember vagyok, bukott természettel, tudom, mi származik a szívemből, nem keresem a dolgokat. Szükségem van arra, hogy szeressenek, én is kell, hogy szeressek. Az emberek sírnak, mert azt akarják, szeressék őket. Nem tudják az emberek, mi a szeretet. A nő talán felöltőzik, olyan módon, hogy figyelmet hívjon magára. De csalódni fog. Nem elégít meg az embert a pénz sem, semmi más sem. Szükségem van arra, hogy szeressek. Míg Isten, Krisztus nem lép az életembe, nem ismerem őt. A lélek öt része. Az elme. Isten élete hatással van az életemre, mikor Mária azt mondta, magasztalja a lelkem az Urat. Örvendezik. 1Kor 2:1 Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. Művelt, görög szónok volt Pál? Képezték őt? Azt látjuk, azt mondja, én nem természeti emberként jöttem ide. Lehetett volna neki hatalmas nagy szókincse. Lehetett volna a hatalommal bíró szuper ember, de ő nem így jött, hanem a szellemben jött. A megtéretlen emberek, akik vezetnek mindenféle csoportokat, nagyon is lehetséges, hogy ők lelki emberek. Lehet, az emberek, a vezetők, a testük, és lelkük által vezetik a világot. Az egok harca a befolyásért. Ezek olyan emberek, akik különböző rangokat el tudnak érni. Mi pedig felismerjük a különböző képességeket. Atyádat, anyádat, ott kell hagynod. Olyan dolgot fogok tőled kérni, ami a természeteddel ellentétes. A vallásban tutira kitalálod, hogy működnek a dolgok. Tudom, hogy mi van a szívedben! Jézus sem bízott senkiben. 2Kor 10:10 Mert, úgy mondják, a levelei ugyan súlyosak és kemények; de a maga jelenvolta erőtelen, és beszéde silány. Az ő teste silány. Magyarországon voltam, növekedett a gyülekezetünk, jöttek a multimarketinges emberek, építsünk hálózatot, felső vonal, alsó vonal. Az egyik vezetőjük akart velem találkozni, találkoztam is vele. Tudtam, hogy nem nyűgöztem le, mert én senki vagyok. Nem azért vagyok itt, hogy lenyűgözzem az embereket. Azt akarom, hogy Isten szóljon hozzánk, Isten fog minket motiválni, a testi voltunk lehet, hogy erőtelen, a személyiségünkből meg hiányoznak dolgok. Az a srác, aki félig vak, kicsit süket is. Hangja sipogós, silány, ő Isten embere. Amerikában Jonathan Edwards idejében volt a nagy ébredés. A bűnösök az Isten kezében. Ahogy felolvasta a prédikációját, az embereket, annyira meggyőzte Isten szeretete, hogy ébredés volt. 1Kor 2:2 Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. 1Kor 2:3 És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. Mikor keresed Istent, neki nincs álarca, Ő eljött hozzánk. Azt akarom, ez Isten legyen, mikor ide jövök, felismered, ott vagy emberekkel, akik Istennel járnak, felismered, mikor van ez. Vannak a szolgálatban lelki emberek, nem építő körülöttük lenni, mert előbb-utóbb átalakul. Úgy beszélnek viselkednek, tudják, hogy kell felöltözni, de a ruha fontosabb számukra, mint a testük, az elméjük. Isten mennyire törődik a ruhával? Mi Isten tudatosak akarunk lenni felismerni Krisztust. 1Kor 2:4 És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában: Ha nincs bennem szeretet, az üzeneteim teljesen haszontalanok. Azt mondják Ezékielnek nagyszerű prédikáció. Olyan, mintha csak énekeltem volna neki. Ahelyett, hogy elmentek volna kávézni, eljöttek meghallgatni az üzenetem. A te szavaiddal megtisztelsz, de a szívedben nem keresed Istent. A szellem szolgál felénk, akkor megelégedsz a szívedben, Isten félelme az életem részévé válik, mert a lelki ember nem ismeri Isten félelmét, de a másik ember gyönyörködik Isten jellemében. Én úgy megyek haza, hogy valamit viszek a szívemben a szent Szellemtől. Egy ember sem képes erre a Földön, mert ez annyira túl megy rajtunk. Ki az, aki elégséges lenne ezekre a dolgokra? Senki. Apollós sem számít. Vannak, akik a magot vetik, de 1kor3, 11-15 ISTEN AZ, aki a növekedést adja. 1Kor 2:4 És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában: 1Kor 2:5 Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék. Legyünk nagyon türelmesek magunkkal. Járjunk annyi órára, mire csak tudunk, ne bátortalanodjunk el, csak menjünk, hogy a mi hitünk ne emberek bölcsességén múljon. 1Kor 2:6 Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét; Nem professzorok, írók bölcsességét, akik lelkiek. E világ fejedelmei nem tudják, hogy miről beszélnek, nem tudják, mi a hatalom benne. De én megtaláltam a kincset, köszönöm Uram, megtaláltam a kincset, odamentem, megvettem a mezőt. Kiástam a kincset. Elmentem a Bibliaiskolába, hogy megvegyem a mezőt. Ásd ki azt a kincset, ami ott van a bibliaiskolában, a gyülekezetben. 1Kor 2:7 Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtetett, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre; 1Kor 2:8 Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát: Ezeket a világ nem ismerte. Heródes 36 – 39-ig száműzetésben élt Lyonban, teljes szegénységben. Száműzetésben halt meg, nagy bűntudattal. Ha tudta volna, amit mi tudunk, akkor nem fejezte volna le Keresztelő Jánost. Ma ott van Sztálin, Hitler, ugyanazokat a gonosz dolgokat használja a szellem. Biztonságunk abban van, ha Istennel járunk. Akkor nem feszítették volna meg Krisztust, ha lett volna megértésük. Isten le tudja leplezni az igazságot egy láthatatlan szinten. Az emberek nem értik azt a láthatatlan szervet, amivel közösségben vagyunk Istennel. Ahogy esszük a kenyeret, mannát. Ahogy Áron vesszeje kivirágzott. 1Kor 2:9 Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek. A Szent Szellemtől kell jönnie. Nem a szívből. 1Kor 2:10 Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Ez a szellemtől származik. 1Kor 2:11 Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke. A görög azt mondja, szuper ismeret. Epignosis, a teljes tudás. Nekünk olyan dolgokat adott 1Kor 2:12 Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk. Sok démoni szellem van, nagyon sok kapcsolatba áll a paráznasággal, ez egy démoni kivetítés, minden embert bombáznak. Jöhet a gondolat és mehet, nem tudom megállítani, hogy madarak menjenek a fejem fölött. Jöhetnek gondolatok, de nem akarok rajtuk elmélkedni. Elengedem őket mert nem ez a rögeszmém. 1Kor 2:13 Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván. Van saját szókincsünk, újra definiálunk szavakat, a Biblia szavait, új definíciókat adunk. A szókincsünk része a gondolkodásunknak, elménknek. A szavak, amiket hallunk, szólunk, mert így működik az elménk. Az elménk elképzelések alapján működik. A természeti ember nem tudja, miről beszélünk. Nem tudja, nem is érdekli. Iszonyúan nem érdekli. Az érdekli, mikor jön a következő fizetés, mikor lehet bulizni, mit lehet enni. Ismerjétek fel, hogy van egy-két fegyelem az életünkben, hogy a hit életét élhessük, a szellemben járjunk. Ne engedjük, a lelki életünk beárnyékozza a szellemi életét. Mikor komolyan vesszük Istennel a dolgot jön a démoni támadás, de nem hagyd abba a járásod, Isten kezébe vagy. Menj előre. Isten vezetni fog. A tested erőtelen, de a szellem folyamatosan szeretne menni előre. Akkor örvendezünk a szívünkben. Mikor hívő lettem, abbahagytam az ivást. Azt akartam, a szellem töltsön benne. A Szellem betöltése sokkal olcsóbb, és jóval megelégedettebb voltam. Egy éven belül az egyik srác, akivel együtt lógtam, meghalt. Hallottam az évek során, az Úr komoly. Soha nem sajnáltam, azóta sem bántam meg, mert ez túl jó. Isten teremtett téged, tudja, mi az, ami megelégít. A rossz szokásaid elmúlnak. Inkább jövök a Bibliaiskolába, bízok Istenben. Mikor kimegyek focizni az is fontos, mert test, lélek, szellem fontos, de miért éljek, olyan életet, amiben nincs szellemi élet. Összefoglalás: Az óra témája, Isten szelleme különbözik az ember lelkétől. 1.van a fizikai világ érzéke. 2.A lélek, ez a pszichológiai része az embernek. Ennek 5 része van. 1.Elme 2.akarat 3.érzelmek 4.tudat 5.lelkiismeret. A szellem más, mint a lélek. Itt történik az újra teremtés. Beszélt a hitetlenek világáról. Rövid meghatározása: A hitetlenek világa a természeti, testi, pszüché. Van hasonlóság a szellem és a lélek között. Hogyan egyformák? Láthatatlan A lényegük hasonló, de különböző a működésükben. A szellemünk, lelkünk is szervek. A fizikai szerveknek is ugyanaz a lényege, de más a funkciója. Luk1, 46-47 itt magyarázta el a különbséget a szellem, lélek között. A Mária, a lelkem magasztalja az Urat, a szellemem örvendezik. Mi a különbség? A lélek nem helytelen, ha Isten használja. Az ürességnek a szívben két jellemzője lehet. 1.szükségem van arra, hogy szeressenek. 2.Nekem is szükségem van arra, hogy szeressek valakit. (Istent.) addig nem ismerem Istent, míg nem költözik a szívembe. Lelki emberekről is beszélt. (3 pont) 1.a lelki emberek nagyon is képesek arra, hogy sok dolgot csináljanak. Ez az, mikor az embernek vannak képességei, és ezek hatással vannak az egójára. 2.Az ő szolgálatukban nem építőek. 2Tim3, 5 3.nincs meg az Istenfélelem az életükben. Elismerjük a képességeket, és az ajándékokat, ezek ámulatosak, de önmagukban veszélyesek. Isten azt fogja kérni tőlünk, hogy ellene menjünk a természetünknek, mert a természetünk elbukott. Jn2, 24-25 A két működése, funkciója szellemnek 1.intuició, ami az ismeret. 2.Imádat. Epignosis: Teljes ismeretet jelent, mikor miénk Isten szelleme, miénk ez az ismeret.