Skip to main content

015. Jézus megkísértése

Igehely (történet): Jézus megkísértése Mt 4.1-11; Mk 1.12-13; Lk 4.1-13

Aranymondás/kulcsige:  Mt.4.4„Meg van írva: »Nem csak a kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is.

Fő üzenet, központi igazság: Jézus a győztes, Isten igéje a legjobb fegyver

Üzenet/téma: Megkísértés

1. Átvezetés, dalismétlés: Az igazi gyümölcs

    Hangulatkeltő játék: A táblán:bűn(erről már tanultunk) Mi előzi meg a bűnt? kísértés = bűnre csábítás A játék előtt soroljanak fel bűnre csábító kísértéseket. Írjuk fel a táblára! Indulhat a játék.

 Kísértős-játék:  Egy gyermek kimegy a teremből. A többiek szétszórtan helyezkednek el a teremben. Ők KRESZ-táblák lesznek, egy gyermek pedig, mint Jézus áll a terem végén. Minden gyermek kezébe adunk egy tiltó táblát (piros szegélyű, kerek tiltó táblák legyenek, rajta a kísértések szimbólumai). Behívjuk a gyermeket, akinek az a feladata, hogy eljusson a célba: Jézushoz. Séta közben megáll egy tábla előtt, és megfogalmazza arról leolvasható „kísértést”(! Pl: De jó lenne megint enni egy kis csokit! vagy Muszáj anyától szó nélkül elvenni egy százast!) Ekkor a „tábla” megszólal a tiltást hangsúlyozva . Pl: A csokoládéhoz nyúlni tilos! vagy Anya pénztárcájához nyúlni tilos! Ekkor Jézus figyelmezteti a bűnre: ez torkosság, ez lopás stb.) Néhány akadály után eljuthat Jézushoz, ahol megköszöni Neki, hogy várt rá, és segített legyőzni a kísértést.

 

2. Dicsőítés – énektanítás: Igéd Élet (Pintér Béla Minden mindenben c. album

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés:) Plakátterv készítése: Szükséges 1 kartonpapír, és 2 műanyag tányér. Címet adunk a plakátnak: Az ember legfontosabb szükségletei - felírjuk - Az egyik tányérba szóban összegyűjtjük a Lelki „táplálékokat”, majd megbeszéljük Isten kimondott szava hol található és belerakjuk a Bibliát  - Testi táplálékokat is sorolunk, majd az ember legfontosabb élelemforrását helyezzük csak a tányérba, a kenyeret. A végén felkerül a plakátra Isten üzenete is: Mt. 4.4 „Nem csak a kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is.”

 

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Jézus megkeresztelése után azonnal telve volt SzSz-el (Ő irányította gondolatait, cselekedeteit).

Mt.4.1 Ezután a Szent Szellem a pusztába vezette Jézust, hogy ott próbára tegye a Sátán. 

Sátán=kísértő. Ahogy Évát is megkísértette, most Jézust is. Ha sikerül, hogy Jézus vétkezzen, nem lett volna szabadulás az emberiségnek. Bűnös Közbenjáró nem tehet semmit.

Miután Jézus negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül nagyon megéhezett. A Sátánekkor odalépett hozzá, és megszólította: „Ha Isten Fia vagy, parancsolj, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!”

Ha (Évánál „csakugyan”) – kétkedést idéz elő. Isten szavát megkérdőjelezi – vigyázzunk erre!

Ő azonban így felelt: „Meg van írva: »Nem csak a kenyér élteti az embert, hanem Isten minden kimondott szava is.«” [5Móz 8.3]

Meg van írva – ez a legjobb válasz (persze helyesen alkalmazva) – 5Móz 8.3 Bizony, próbára tett benneteket azzal is, hogy kiéheztetett, de azután bőségesen táplált a mannával, amelyet azelőtt nem ismertetek, sőt hírét sem hallották még őseink sem. Így tanított meg arra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Örökkévaló szájából származik.

Szegénység, éhség, vagy bármi kellemetlenség nem szabad, hogy arra csábítson, hogy megszegjük Isten parancsait, és kételkedjünk az Ő hűségében.

Ezután a szent városba, Jeruzsálembe vitte őt a Sátán, és a Templom területének szélére, egy szakadék fölé állította. Ha Isten Fia vagy — mondta neki —, vesd le magad a mélybe, hiszen meg van írva: »Angyalainak parancsot ad, hogy vigyázzanak rád. A tenyerükön hordoznak, nehogy kőbe üsd a lábad.«” [Zsolt 91:11–12]

„Ha” – a 91.Zsolt-ból idéz, de kihagyja „minden utadon”. Bármit teszünk, vagy bármi történik velünk, akárhol vagyunk is, angyalok vigyáznak ránk. Ott vannak, amikor a halál közeledik, ha szívből tudjuk mondani, ami a Zsolt 91,9-ben van: „Az Úr az én oltalmam...” De a „minden utadon” szavak még mást is tartalmaznak: azoknak olyan utaknak kell lenni, amelyek nincsenek ellentétben Isten akaratával. Akkor vezetnek bennünket kézen fogva az angyalok. Van még más hibás is abban, amit az ördög mondott. Úgy tüntette fel, mintha ez a textus csak Jézusra vonatkozott volna. De ez egy általánosan érvényes ígéret, minden szentre vonatkozik a földön. Az összefüggésükből kiragadott bibliai textusoknál jó, ha mindig megnézzük annak másik jelentését is, hogy ne essünk tévedésbe, vajon arra céloz-e valóban a Szentírás, amire gondolunk.

Jézus így válaszolt: „Az is meg van írva: »Ne tedd próbára az Örökkévalót, Istenedet!«”[ 5Móz 6:16]

5Móz 6.16-ban Mózes arra emlékeztette a népet, hogy az Urat Masszánál és Meribánál megkísértették, amikor általa felszólították, hogy vízről gondoskodjék, mikor az, emberileg szólva, lehetetlen volt. Nem jó az Urat felszólítani, hogy gondoskodjék rólunk. Azonnal az a veszély fenyeget, hogy a „saját utunkon” járunk, a kormányt a saját kezünkbe vesszük, de azzal a gondolattal, hogy Isten megoltalmaz bennünket. Ez vakmerőség!

Ezután a Sátán egy nagyon magas hegyre vitte fel Jézust. Megmutatta neki a világ összes királyságát és azoknak minden dicsőségét. „Ezt mind neked adom — mondta —, ha leborulva imádsz engem.”

Hogy az ördög ezt megtehette, azt bizonyítja, hogy nagy hatalmat kapott Istentől, hogy Sátán a világ ura. Olyan bűnre próbálta rávenni, amiből sok másik bűn származik, a gőg, mely hatalomra vagy gazdagságra vágyik. Kicsit leborulni a Sátán előtt. Az ország – nem a mennyek országa lenne.

 Csúcspont:

10 Jézus erre így válaszolt: „Menj el tőlem, Sátán! Meg van írva: »Az Örökkévalót, Istenedet imádd,  és csak őt tiszteld!«” [5Móz 6:13]

11 Ekkor a Sátán elment, és angyalok jöttek Jézushoz, hogy szolgálatára legyenek.

Jogos haraggal, rendíthetetlen szilárdsággal mondta ezt Jézus. Megtartotta a legfőbb parancsot!

Erre nem tudott Sátán felhozni semmit!

 

Jézus, a győztes – most is és a később is, mindig győzött.

Az asszony utódja a kígyó utódja ellen : 1Móz 3.15 az Úr harcot hirdet Sátán (kígyó) ellen

Isten igéje a legjobb fegyver – Csak úgy kiragadni textusokat összefüggésükből, és azokat „fegyver”-ként használni, annak semmi értelme, és nincs is hatása és helytelen. Gondosan kell bánnunk Isten igéjével – tanulás!

Jegyzetek:

Sátán, ördög, kísértő – A Sátán név jelentése: ellenség, üldöző, vádoló. Õ Isten és az ember legfőbb ellensége, aki mindent megkísérel azért, hogy Istennek az emberrel kapcsolatos tervét meghiúsítsa. Eredetileg maga is jó angyal, aki Isten ellen lázadva elbukott.

– az ősi kígyó (Jel 12,9)

– az egész földkerekség megtévesztője, elhitetője (Jel 12,9)

– a gonosz (Mt 13,19.38)

– embergyilkos kezdettől fogva (Jn 8,44)

– a hazugság atyja (Jn 8,44)

– e világ fejedelme (Jn 12,31)

Negyven nap és negyven éjjel – Mózes negyven nap és negyven éjjel volt a Sínai hegyen. Föltételezhetjük, hogy ez alatt az idő alatt semmit sem evett. Isten közelsége erőt adott neki (lásd 2Móz 34,28). Illés is ennyi ideig volt a pusztában, úton a Hóreb hegyéhez. (lásd 1Kir 19,5–8).

 

6. Ismétlő játék, ismétlés Választunk három gyereket: az egyik Sátán, a másik Jézus, a harmadik az ember. Az Embert megkörnyékezi Sátán, messziről súgja neki: IRIGYKEDJ! Az ember közelít felé, de odalép Jézus, a kezébe adja a „kétélű fegyvert”, az IGÉT (a Bibliát, melynek fedőlapjára rakjuk az éppen odaillő Igét) Az Ember pedig miután felolvasta, fegyverként nyújtja a Sátán felé: Legyőztelek, Jézus a győztes! – kiáltja. A Sátán elmenekül! Az Embert újabb bűnre próbálja rávenni Sátán: HAZUDJ! NE MONDJ IGAZAT! Jézus újra segítségére siet az Ő legjobb fegyverével: az IGÉVEL.(Ha van idő, játszhatjuk még tovább: Engedetlenkedj!, Lustálkodj! Sértődj meg, Ne bocsáss meg neki! - megkísértésekkel)

(1 Pt. 2.1-3 Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre; mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. )

Jak. 3.16 Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található.

Ef. 4.25 Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.

Zsolt. 101.7 Nem maradhat házamban, aki álnokságot művel. Aki hazugságot beszél, nem állhat meg szemem előtt. )

7. Az óra zárása: A ma tanult dalunkat körben ülve úgy énekeljük újra, hogy közben kézből kézbe adjuk Isten Igéjét, a Bibliát.

Könyvajánlat: Linda Dillow: Akinél a szív lecsendesül