Skip to main content

017. A kánai menyegző

Igehely (történet): A kánai menyegző Jn 2.1-11

 

Aranymondás/kulcsige:  Zsolt. 4. 4 Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével! Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.

Fő üzenet, központi igazság:

Üzenet/téma:  Hinni Jézusban, mint aki Ura mindennek

 

1. Átvezetés, dalismétlés:  Követlek Jézus

 

    Hangulatkeltő játék: Kitalálós játék Kiválasztunk 5 gyereket és ők lekuporodnak a földre. Ők lesznek Jézus első 5 tanítványa. Kezükbe adunk egy-egy kártyát egy, a tőlük elhangzott mondatokkal. János: Ő az Isten báránya, - András: Rátaláltunk a Messiásra, - Péter: Én Simon vagyok, Jóna fia, Kéfás a nevem, Kő, vagyis Kövecske,- Fülöp: Megtaláltuk Jézust. Ő József fia, és Názáretből való - Nátánáel: Rabbi, Te vagy az Isten Fia, Te vagy Izrael Királya. Majd letakarjuk nagy kendővel őket.  A többiek egyenként kopogtatnak a hátukon. Erre a letakart „tanítvány” elmondja a mondatát. A gyerekeknek meg ki kell találniuk, ki az elbújtatott „tanítvány”. Játék után beszélgessünk arról, hogy miben közösek ezek az emberek?(mindannyian önként és teljesen rábízták magukat Mesterükre, az Úr Jézusra)

 

2. Dicsőítés – énektanítás:  Jézus a barátom (Miénk a menny albumról)

3. Ima:

 

4. Igevers-kincsgyűjtés:  Tegyünk két kancsó fenekére piros krepp papírt! Töltsük meg vízzel a kancsókat, aztán töltsünk belőle vizespoharakba! A krepp papírtól a víz vörösre színeződik. Ki tehet csodát itt a földön? Mi a legnagyobb csoda, amit az Úr Jézus megtehet? (A megtérés=újjászületés, amikor a régi emberből új ember lesz, mint ahogyan a vízből bor) Ha megbeszéltük a gyerekekkel, ragasszuk a kancsók falára a kulcsigét két részletben! 1. kancsó: Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével! 2. kancsó: Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok!

 

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Jn.21 Két nappal később lakodalom volt a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is részt vett.

Kána – Názárettől északra. Jézus anyja – János sehol sem nevezi meg Máriát – Jézus a fontos!

Meghívták Jézust és a tanítványait is. A lakodalom közben elfogyott a bor, s ekkor Jézus anyja szólt a fiának: „Nincs több boruk!”
Jézus azonban ezt válaszolta: „Mi közünk nekünk ehhez? Nem jött még el az én időm.”

Az Úr Jézus itt hivatalos munkáját végzi, és Mária is csak egy bűnös nő; az ő bűneiért is szenvedni fog az Úr Jézus a kereszten. Közbenjárói munkája közben elutasítja Mária minden közvetítését. Milyen ellentéte ez annak a közbenjárói szerepnek, amit a római katolikus egyház Máriának tulajdonít!

A lábmosás – A zsidóknál sok rituális mosakodás fordult (és fordul) elő (lásd Mt 6,17)

Jézus anyja mégis szólt a szolgáknak: „Akármit mond nektek, tegyétek meg!”

A hit: olyan fogalom, melyet könnyű kimondani. Itt elsősorban nem az üdvözítő hitről van szó, hanem hinni az Úr Jézusban, mint aki Ura mindennek. Hasznára lesz a gyermekeknek, ha ezt a fogalmat megmagyarázzuk. Használjunk fel ehhez mai példákat!

Mi a hit? Honnan tudod, hogy valamit elhihetsz?

Minek/kinek hihetsz minden további nélkül? (Annak, amit az emberek mondanak és tesznek; maguknak az embereknek mindig hihetsz?). Mi az első akkor, ha hiszel? (bizalom vagy bizonyosság)

Kinek hiszel mindig? Miért?

Volt ott hat nagyméretű, kőből készült víztartó, amelyet a zsidók a szertartásos tisztálkodáshoz szoktak használni. Ezekbe egyenként kb. 80–120 liter víz fért.
Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg az edényeket vízzel!” Azok pedig színig töltötték a víztartókat. Azután Jézus mondta nekik: „Merítsetek belőle, és vigyétek a násznagynak!”

Csúcspont:

A szolgák így is tettek. A násznagy megkóstolta a borrá változott vizet. (Ő nem tudta, honnan van a bor, de a szolgák, akik hozták, tudták.) Akkor a násznagy odahívta a vőlegényt, 10 és azt mondta neki: „Mindenki a legjobb bort szolgálja fel először, és amikor a vendégek már részegek, akkor hozzák az olcsó bort. Te meg mostanáig tartogattad a legjobb borodat?”
11 Jézus jelei és csodái közül ez volt az első, amelyet a galileai Kánában mutatott meg. Kézzelfoghatóan megmutatta a dicsőségét, a tanítványai pedig hittek benne.
12 Ezután Kapernaumba ment anyjával, testvéreivel és tanítványaival együtt, és ott maradtak néhány napig.

Egyszerű dolgok:

Mi azt gondoljuk, hogy az Úr nem tart fontosnak olyan egyszerű dolgokat, amelyek számunkra fontosak. A víz borrá változtatása azonban azt mutatja, hogy fontosak neki az egyszerű, mindennapi dolgok is.

Mit jelent ez az imádságunk számára? Szabad mindenért imádkoznunk? (Mondjunk példákat!) Szabad hinnünk, hogy az Úr egyszerű, mindennapi dolgainkban is segít bennünket? Miért?

 

6. Ismétlő játék, ismétlés: A Kánai Menyegző történetének eljátszása.

Kiosztjuk a szerepeket: Jézus, Mária, Násznagy, Vőlegény, Szolga a többi gyermek a násznép.

Kirakjuk a táblára az előzetesen elkészített „víztartókat”, és ráragasztjuk az 1. Igét, majd eljátsszuk az 1. jelentet. A párbeszédet a saját szavaikkal ki is egészíthetik. Stop-ra megállítjuk a jelenetet, és betartva a sorrendiséget új Igét keresünk, amit a helyére rakunk, majd folytatódik a játék. Így haladunk addig, míg a történet ki nem kerekedik előttünk. Az Igék pedig:

Jn. 2.5 Anyja így szólt a szolgákhoz: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.”

Jn. 2.7 Jézus így szólt hozzájuk: „Töltsétek meg a vedreket vízzel.” És megtöltötték színültig.

Jn. 2.8 Aztán így szólt hozzájuk: „Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak.” Ők vittek.

Jn. 2.10 és így szólt hozzá: „Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort.”

7. Az óra zárása: Összekapaszkodva, körtáncot járva énekeljük, és bátran kiáltjuk: Jézus a barátom!

Megjegyzések:

Hinni Jézusban, mint aki Ura mindennek – Mesterüknek ez az első fellépése, és ez az első csoda, melyet tett, nagy meglepetés kellett hogy legyen a tanítványok számára. Különösen János és András számára, akik Keresztelő János köréből valók voltak. János ugyanis a mindennapi élettől távol, a pusztában tartózkodott. Jézus azonban résztvett a mindennapi életben. János nem tett csodát. Jézus ezzel a csodával bebizonyította, hogy legalább olyan magas színvonalon állt, mint Illés és Elizeus. A tanítványoknak és Máriának még meg kell tanulniuk, hogy Õ több, mint próféta, hogy az Úr Krisztus minden fölött rendelkezik. Ezt az alatt a három év alatt kell megtanulniuk, amíg vele vannak. Számunkra, akik már ezeken a tényeken túl vagyunk, éppen olyan fontos, hogy úgy ismerjük meg Õt, mint aki Ura mindennek. Ez a hit dolga.

Az egyszerű dolog is fontos Istennek – A víz borrá lesz. Ebben is van gyakorlati tanulság. Amit látunk, amit teszünk, mind fontos Istennek. Amikor Jézus borról gondoskodik, arra egyszerű vizet használ fel. Isten áldása által válik a közönséges víz borrá. Az Úr Jézus, valahányszor csak csodát tett, „Atyjának dolgaival foglalkozott”. Így foglalkozhatunk mi is a mennyei Atya dolgaival munkánk, hobbink által is, egyszóval mindennel, amit teszünk. Ennek a tudata örömre és hálára indít!

Az Úr Jézus is szereti az ünnepélyt – Néha úgy képzelik, hogy keresztyénnek lenni annyi, mint parancsokkal és kötelességekkel teli komor életet élni. Feltűnő, hogy az Úr Jézus első nyilvános fellépése egy ünnepségen történik. Kitűnik, hogy a menyegzőn hiányosság van, és gondoskodik arról, hogy az megszűnjék. Ez azt mutatja, hogy Isten jónak találja, ha az Ő dicsőségére együtt ünnepelünk.

Házasság – Az Úr Jézus számára a házasság megbecsült dolog, ez kitűnik abból, hogy részt vett a kánai menyegzőn. A Bibliában is úgy szerepel gyakran a házasság, mint Krisztus és menyasszonya, az egyház bensõséges egységének a példája. (Lásd Ef 5,21–33)

 

Könyvajánlat: Charles H. Spurgeon: Mi a hit és hová vezet?