Skip to main content

018. Beszélgetés Nikodémussal

Igehely (történet): Nikodémus, Jn 2.23-3.21

Aranymondás/kulcsige:  Jn 3.16 Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon.

Fő üzenet, központi igazság: Újonnan kell születni

Üzenet/téma: Csak a Jézus Krisztusban való hit szabadít meg, Örök élet hit által

1. Átvezetés, dalismétlés: Jézus a barátom (Miénk a menny albumról)

    Hangulatkeltő játék: Riportkészítés: Riportert választunk. A helyszín Kána, a menyegző. A szerepeket szétosztjuk. Elhelyezkedünk, mintha a lakodalomban lennénk. Megjelenik a riporter az ünnepség végén, és meginterjúvolja a szolgákat, a násznagyot, a vendégeket, Máriát, a tanítványokat, hogy mit tapasztaltak? Hogyan élték meg a csodát, hogy Jézus a vizet borrá változtatta, és elhitték-e? Rövid beszélgetés a hitről.

2. Dicsőítés – énektanítás: Új szív (Pintér Béla: Szánsájn Hálidéj)

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: Előre elkészített papírszalagokat osztunk ki a gyerekeknek, amire ráírtuk az Ige helyét, számát.(Jn.3.16.) Majd a feladat, hogy a Bibliából keressék ki és írják föl a papírjukra, majd készítsenek belőle papírtekercset. Aztán átkötjük egy fonállal és egy színes madzagra fűzzük, és máris nyakláncként akaszthatjuk a nyakunkba. A tartalmát pedig bátran elmondhatjuk bárkinek, ha megkérdezi, mi van a papírtekercsen.

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Jézus megtisztította a templomot – magára haragította a farizeusokat. Csodákat tett – sokan hittek benne, mint Istentől jött nagy tanítóban, prófétában.

Jn 2.23 Amíg Jézus Jeruzsálemben volt a páska ünnepén, sokan hittek és bíztak benne, mert látták a csodákat, amelyeket tett. 24 Ő azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte őket. 25 Nem volt szüksége rá, hogy valaki megmondja neki, mi van az emberekben, mert eleve jól ismerte mindegyiküket.

Jn.3.1Volt a farizeusok között egy ember, akit Nikodémusnak hívtak, és a júdeaiak egyik vallási vezetőjének számított.

Nikodémus - Görög név, mely azt jelenti: „a nép legyőzője”. Valószínűleg modern zsidó volt. Úgy képzeljük el, mint „teológiai professzor”-t!

Farizeusok – Kiemelkedően kegyes férfiak elkülönülő, zárt csoportja, egyfajta vallási párt Jézus idejében. Erőteljes nemzeti érzés és a törvényhez való feltétlen ragaszkodás jellemezte őket, mely sokszor szőrszálhasogatássá, a törvény betűjének merev betartásává torzult. Szembefordultak Jézussal és tanításával, s Ő is többször élesen bírálta őket, de ez nem akadályozta meg abban, hogy Nikodémust, mint a többi embert is, szeresse.

2Egyik éjjel eljött Jézushoz, és azt mondta neki: „Mester, biztosan tudjuk, hogy téged Isten küldött tanítóul. Ilyen csodákat, amelyeket te teszel, csak akkor tehet valaki, ha Isten van vele.”

Elismeri Jézust tanítónak, mesternek (de nem Istennek)

Jézus így válaszolt: „Igazán mondom neked, hogy aki nem születik újra, nem láthatja meg Isten Királyságát.”

Jézus arra válaszol, amit Nikodémus igazán tudni akar (Jézus belelát az emberbe).

Nikodémus megkérdezte: „Hogyan születhet valaki újra, ha már megöregedett? Hiszen nem mehet vissza anyja méhébe, hogy másodszor is megszülessen!”

Jézus így válaszolt: „Igazán mondom neked, hogy aki nem születik újra víz és a Szent Szellem által, az nem képes belépni Isten Királyságába. Ami testből született, az testi természetű, ami pedig a Szent Szellemtől született, az szellemi természetű. Ne csodálkozz, hogy azt mondtam: újra kell születnetek!

A bűnös ember nem tudja magát megtisztítani. Teljes megújulásra van szükség. A farizeusok nem így gondolták.

A szél[a] fúj, amerre akar. Hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön, és merre tart. Ehhez hasonló természetű mindenki, aki a Szent Szellemtől született.”

Nikodémus megkérdezte: „Hogyan lehet ez?”

10 „Te Izráel népének tanítója vagy, mégsem érted ezt? 11 Igazán mondom neked, mi arról beszélünk, amit jól ismerünk. Olyan dolgokról tanúskodunk, amelyeket saját szemünkkel láttunk, mégsem hisztek nekünk. 12 Eddig csupán földi dolgokról beszéltem nektek, de ezeket sem hittétek el. Hogyan fogjátok elhinni, ha majd a mennyei dolgokról beszélek? 13 Soha senki sem ment fel a Mennybe, kivéve az Emberfiát,[b] azt az egyet, aki a Mennyből jött le.

Nikodémusnak (amit már tudott az Írásokból) el kellett hinnie (tudta, de nem hitte) (Ézs 59,21; Jer 31,33–34; Ez 11,19–20; 36,26–27; Jóel 3,1) Ezék. 11. 19 Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik,

14 Ahogyan Mózes fölemelte a rézkígyót a pusztában,[c] úgy fogják az Emberfiát is fölemelni, 15 hogy aki hisz benne, az örökké éljen.

Csúcspont:

16 Mert Isten úgy szerette az embereket, hogy az egyszülött Fiát adta oda cserébe értük, hogy aki hisz a Fiában, az ne pusztuljon el, hanem örök életet kapjon. 17 Isten nem azért küldte a Fiát az emberek közé, hogy elítélje őket, hanem azért, hogy a Fiú közreműködésével megmenekülhessenek. 18 Aki hisz a Fiúban, azt nem fogják elítélni. De aki nem hisz benne, az máris elmarasztaló ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.

19 Az ítélet pedig ez: a világosság eljött az emberek közé, de ők jobban szerették a sötétséget, mert gonosz dolgokat tettek. 20 Ugyanis, akik gonosz dolgokat tesznek, azok mind gyűlölik a világosságot, és nem jönnek ki a világosságra, nehogy a tetteik gonoszsága lelepleződjön. 21 Aki viszont az igazságot követi, és azt teszi, ami helyes, az kijön a világosságra, hogy nyilvánvaló legyen: ezeket a dolgokat Isten tetszése szerint és Isten által tette.”

a.  Jn 3.8 szél Ez a szó azt is jelenti: „szellem”.

b.  Jn 3.13 Emberfia Jézust jelenti.

c.  Jn 3.14 Ahogyan Mózes… pusztában Isten népét a pusztában mérges kígyók támadták meg, és akit megmartak, az hamarosan meghalt. Isten akkor azt mondta Mózesnek, hogy készítsen egy rézkígyót, és emelje azt magasra egy rúdon. Aki erre felnézett, az meggyógyult. Lásd 4Móz 21:4–9.

Megjegyzések:

Újjászületés – Az újjászületés azt jelenti, hogy az ember Isten segítségével mindent újra kezdhet. Szinte semmi sem nehezebb, mint elismerni, hogy valahol valamit elrontottunk, és teljesen újra kell kezdenünk. Ezt a leckét kell Nikodémusnak és vele együtt minden embernek megtanulnia. Sajnos, sokan élnek tovább a maguk módján, és egyre messzebb kerülnek az Isten országától.

A Bibliában gyakran szólíttatnak fel az emberek megtérésre. A Jn 3-ban olvasunk az újjászületésről. Hogy élhessünk, előbb meg kell születnünk. Hogy Isten országához tartozzunk, újonnan kell születnünk, azaz víztől és Lélektől, és többé nem emberből. A születés történik az emberrel, az újjászületés sem az ember tette, hanem Isten műve, a Szentlélek által. Az újjászületés tehát nem ugyanaz, mint a megtérés. A megtérés ugyanannak a lelki folyamatnak emberi, az újjászületés isteni oldala.

Beszélgetés:

Az születésről- újjászületésről, szabadításról: Mikor van szükség a szabadításra? Hogy történik a szabadítás? Hogy érzi magát a megszabadított?  Hogy érzi magát a megszabadító, ha sikerült a szabadítás? Ki a nagy Szabadító? Kiket szabadít meg? Miért teszi ezt? Ki és kik örülnek, ha egy bűnös megszabadul? Emberi létünk a bűn uralma alatt, a bűn rabságában az ige szerint elveszett állapot. Ebből akar minket Isten, Fia által kiszabadítani, megmenteni. Ő segítő kezét nyújtja felénk, de nekünk kell megfogni azt, amit hitünkkel tehetünk meg. E nélkül bűneinkben maradunk, elveszünk az örök élet számára – Isten ítélete van rajtunk.

6. Ismétlő játék, ismétlés: Kapcsold be a kedvenc TV műsorodat! A műsor címe: Jézus élete 2. rész: Jézus és Nikodémus

A csoportból kiválasztjuk ki lesz Jézus és ki Nikodémus. Leülnek félig szemben egymással, hogy a táblát is láthassák. A többiek Nikodémus fölött karjukkal boltívet alkotnak, mintha ő a sötétségből lépne ki, Jézust pedig mécsessel (lámpával) megvilágítjuk, aki a világosságot hozza el az embernek. Így érzékeltetjük János evangéliumának alapgondolatát: a világosság és sötétség ellentétét. A kettőjük között zajló párbeszédet csomagolópapírra kiírjuk (Jn. 3.1-21-ig), és a táblára helyezzük, amelyet ebben a helyzetben felolvasnak.

7. Az óra zárása: Körbeülünk, és bekapcsoljuk a ma tanult dalunkat. Énekeljük, de minden második sornál felugrunk, magasba emeljük karunkat, és boldogan kiáltjuk: Új szívet kérek! A végén hálát adunk az Úrnak érte

Ima: megtérésre hívás, új szív kérés, a már új szívűeknek pár szó a szív őrzéséről

Könyvajánlat: William MacDonald: Mindörökre Krisztusban