Skip to main content

020. A vakon született bizonysága

Igehely (történet): A vakon született bizonysága – Jn.9

Aranymondás/kulcsige:  Vak voltam, most pedig látok. (Jn.9.25);  Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. (2Tim.4.2)  Valójában nem is ti fogtok beszélni, hanem Mennyei Atyátok Szelleme szól majd rajtatok keresztül.(Mt.10.20)

Fő üzenet, központi igazság:  Légy bizonyság!

Üzenet/téma: Bármilyen is vagy, Isten használni tud – engedd!

1. Átvezetés, dalismétlés: Élő víz, Halleluja, Gyere Jézushoz

2. Hangulatkeltő játék:  Nick Vujicic: Kéz nélkül, láb nélkül, aggodalmak nélkül (film: 5 perc)              

3. Ima:

3b. Dicsőítés – énektanítás: Kinyitom a számat (Pintér Béla, Gyerexáj) – Részenként (1-2-3-4-5-6-7 módon)

Kinyitom a számat / és elmondom bátran, / amit az Úr tett velem,
kinyitom a számat / és elmondom bátran, / minden ember hallja meg!
Kinyitom a számat / és elmondom bátran, / amit az Úr tett velem,
kinyitom a számat / és elmondom bátran, / milyen jó az én Istenem!
rap:
Földön, vízen, levegőben / akárhol is legyek, / kinyitom a számat / s bátran bizonyságot teszek.
Zsákutcában, vagy a város főterén, / elmondom hogy van remény.
Villamoson utazva, / vagy trolibuszon állva, / lenn a magyar tengernél / egy balatoni bárban,
kinyitom a számat és hirdetem, / hogy él az én Istenem.
refr.
rap:
Ne csak a fogorvosnál nyisd nagyra a szádat, / mondd el a jóhírt fűnek és fának!
Nagy parti készül a mennybe' fenn, /minél több ember ott legyen.

Lehet öreg, vagy fiatal,/ csecsemő, vagy bébi, / Isten nem a külsőt, / hanem a szívedet nézi.
Ne mondd azt hogy kicsi vagyok, / gyenge, félénk, öreg,
mert hogyha te nem beszélsz, / majd beszélnek a kövek!

4. Igevers-kincsgyűjtés: parittyával (bátorság-Dávid)  a dobozokra írt verset Vak voltam, most pedig látok! 

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

 Jn.9 Egyszer útközben Jézus meglátott valakit, aki születésétől fogva vak volt. Tanítványai megkérdezték tőle: „Mester, kinek a bűne miatt született ez vakon? A szülei vétkeztek, vagy ő maga?”

Tipikus emberi tulajdonság, hogy kíváncsiak vagyunk mások bűneire. Jobb lenne, ha elgondolkodnánk saját bűneinken, és szomorkodnánk azok miatt.

Jézus így felelt nekik: „Egyik sem! Sem ő, sem a szülei nem vétettek — nem emiatt született vakon. Azért történt így, hogy Isten rajta mutassa meg hatalmát.

Jézus ezzel nem azt akarta mondani, hogy a vak és szülei sohasem vétkeztek. De semmi olyan különlegeset nem követtek el, ami miatt a gyermeknek vakon kellett volna születnie. Betegség, terheltség, halál, továbbá minden nyomorúság a Földön valóban a bűn egyetemes következménye (gondoljunk a bűnesetre; 1Móz 3), de nem mindig az egyéni bűn következménye.

Amíg nappal van, el kell végeznem azokat a feladatokat, amelyeket az Atya bízott rám, aki elküldött. Majd eljön az éjszaka, és akkor senki sem dolgozhat. Amíg ezen a világon vagyok, én vagyok a világ világossága.”
Ezután a földre köpött, sarat készített, s azt a vak férfi szemére kente. Azt mondta neki: „Menj, és mosakodj meg a Siloám-medencében!” (A „Siloám” azt jelenti: küldött.) A vak elment, megmosakodott, és amikor visszajött, már látott.

A férfi hittel teljesítette a parancsot. Melyik „értelmesen gondolkodó” ember botorkálna végig sárral vak szemén Jeruzsálem kanyargós utcáin, hogy megmossa szemét a Siloám-tavában? Ezt csak azt teszi, aki valóban hisz abban, aki a parancsot adta: a világ világosságában!

A szomszédai, és akik előzőleg látták őt koldulni, ezt kérdezték: „Nem ő az, aki itt szokott koldulni?”
Néhányan azt mondták, hogy ő az. Mások úgy gondolták, hogy nem, csak hasonlít rá. A koldus megmondta: „Én vagyok az!”
10 Ekkor ezt kérdezték tőle: „Hogyan gyógyult meg a szemed?”
11 Ő pedig így válaszolt: „Egy Jézus nevű ember sarat kent a szememre, és azt mondta: »Menj, és mosakodj meg a Siloám-medencében!« Én pedig elmentem, megmosakodtam, és most látok.”
12 „Hol van az az ember?” — kérdezték. „Nem tudom” — felelte.

A farizeusok kihallgatják a vakon született embert
13 Ezután a koldust, aki nemrégen még vak volt, elvitték a farizeusokhoz. 14 (Amikor Jézus sarat készített, és meggyógyította a vak szemét, éppen szombat volt.) 15 A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan gyógyult meg.
Ő pedig így felelt nekik: „Sarat kent a szememre, megmosakodtam, és most látok.”
16 Néhány farizeus azt mondta: „Az az ember nem Istentől való, mert nem tartja meg a szombatot.”
„De hogyan tehetne egy bűnös ilyen csodát?” — kérdezték mások. Ebből azután vita kerekedett közöttük.
17 Ekkor újból a vakon születetthez fordultak: „Hát te mit mondasz róla most, hogy meggyógyította a szemedet?” „Azt, hogy próféta” — felelte ő.
18 A vallási vezetők ekkor kétségbe vonták, hogy ez az ember valóban vakon született, és csak később gyógyult meg a szeme. Ezért odahívták a szüleit, és
19 megkérdezték tőlük: „Ez a fiatok, és valóban vakon született? Ha igen, akkor hogyan lehetséges, hogy most lát?”
20 A szülők ezt felelték: „Igen, ő a mi fiunk, és valóban vakon született, 21 de azt nem tudjuk, hogyan lehetséges, hogy most lát. Azt sem tudjuk, hogy ki gyógyította meg. Kérdezzétek őt, hiszen már felnőtt, majd ő megmondja!” 22 A szülők ezt azért mondták, mert féltek a vallási vezetőktől. Azok ugyanis már megegyeztek abban, hogy ha valaki Messiásnak mondja Jézust, azt ki kell tiltani a zsinagógából. Ezért mondták a szülők: 23 „Kérdezzétek őt, hiszen már felnőtt, majd ő megmondja!”
24 Ekkor a vallási vezetők másodszor is magukhoz hívatták azt, aki meggyógyult, és azt mondták neki: „Adj dicsőséget Istennek, és mondd meg az igazat! Mi tudjuk, hogy az az ember bűnös.”

Csúcspont:

25 Ő így felelt: „Azt nem tudom, hogy bűnös-e vagy sem, de azt tudom, hogy vak voltam, most pedig látok.”
26 Ekkor újra megkérdezték tőle: „Mit tett veled? Hogyan gyógyította meg a szemedet?”
27 „Már mondtam nektek, de nem hittetek nekem! Miért kérdezitek újra? Talán ti is a tanítványai akartok lenni?” — válaszolta.
28 Ekkor azok nekitámadtak, és sértegetni kezdték: „Te vagy az ő tanítványa! Mi Mózes tanítványai vagyunk! 29 Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt Isten, erről meg azt sem tudjuk, honnan jött.”
30 Az meg így válaszolt: „Hát, ez igazán nagyon különös! Azt sem tudjátok, hogy honnan jött, mégis megnyitotta a szememet! 31 Isten a bűnösöket nem hallgatja meg, igaz? De aki istenfélő, és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. 32 Soha senki nem hallott még olyat, hogy egy vakon születettnek a szemét valaki meggyógyította volna! 33 Ha az az ember nem Istentől jött volna, nem tudott volna segíteni rajtam!”
34 A vallási vezetők azonban letorkolták: „Te akarsz tanítani minket, aki mindenestül bűnben születtél?” Ezután kiközösítették a zsinagógai közösségből.

Azért jöttem, hogy a vakok lássanak

35 Jézus megtudta, hogy a vallási vezetők kitiltották ezt az embert a zsinagógából. Ezután találkozott vele, és megkérdezte tőle: „Hiszel-e az Emberfiában?”
36 Ő megkérdezte: „Ki az, Uram? Mondd meg, hogy higgyek benne!”
37 „Már láttad őt. Én vagyok az, aki veled beszélek” — válaszolta Jézus.
38 Erre a férfi ezt felelte: „Hiszek, Uram!” — leborult Jézus előtt, és imádta őt.
39 Jézus ekkor azt mondta: „Azért jöttem a világra, hogy ítéletet tartsak: hogy akik vakok voltak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek.”
40 Meghallotta ezt néhány farizeus, akik Jézus közelében voltak, és megkérdezték tőle: „Hogyan?! Talán mi is vakok vagyunk?”
41 Jézus ezt felelte: „Ha vakok lennétek, nem volnátok bűnösök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, bűnösök maradtok.”

Aki lát, ismeri bűnét; aki nem lát, nem ismeri. Aki megismeri bűnét, ráébred, hogy szüksége van az Üdvözítőre; aki nem ismeri meg azokat, azt gondolja, meglehet Üdvözítő nélkül is (Róm.3.23 Hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön.)

Megjegyzések:

Jézus a „vakok” szemét megnyitja – A vakon született ember szemének megnyitását tekinthetjük olyan ember példájának, aki születésétől fogva lelki vak, és akinek a szemét meg kell nyitni, hogy Jézusban Megváltóját lássa meg. Akkor majd mondhatja: „Egyet tudok: bár vak voltam, most látok.”

Látni a világ világosságát– A meggyógyult vak azt élte át, amit mindenki, amikor Krisztust úgy ismeri meg, mint Üdvözítőjét.

Bizonyságtétel és kiközösítés:

A vakon született számára már az is próbatétel volt, hogy sáros szemekkel végig kellett mennie Jeruzsálem utcáin a Siloám tavához, és ott megmosakodni. Hitének megvallása. Aztán jöttek a szomszédok, ismerősök. Ám a nemrég gyógyult ember az ő hitetlen kérdéseik előtt is állta a sarat. Nem tagadta meg gyógyítóját.

Végül őt vezették a farizeusok – a szombatnap őrei – elé. S ő egyre bátrabban (ember, próféta, ÚR) tett bizonyságot gyógyítójáról, mígnem... kiközösítették. Ám a történet nem ért véget ezzel, mert akkor jött Jézus, aki közösséget vállalt az érte szenvedővel.

A prédikáció Isten Igéjének a hirdetése. Az igehirdető továbbadja és alkalmazza azt az üzenetet, amit meghallott a Bibliaolvasás során. A bizonyságtétel, a tanúságtétel viszont annak a személyes átélése, amit Jézus bennünk tett:  megváltott, Szentlelkével újjászült, megbocsátott, megtisztított.

Távol van a bizonyságtól: „Nem tanultam meg a leckét, de imádkoztam, hogy az első tételt húzzam ki, és képzeljétek el, az Úr könyörült, mert így is lett. Mit gondoltok testvérek, milyen osztályzatot kaptam? Hát ötöst! Nem csodálatos?!”

A hívő embernek elsősorban arról a kegyelemről kell bizonyságot tennie, amelyben személyesen részesült. A megmentő szeretetről való tanúságtétel lényege az, hogy elmondjuk, hogyan ragadott meg minket Jézus Krisztusnak, a Megváltónak a szeretete, és hogyan ismertük meg Őt, az Isten Fiát, mint Urat és Megváltót. Megosztjuk hallgatóinkkal, hogy milyen sokat jelent nekünk a Golgota, a vér ereje, és Jézushoz tartozni személyesen.

6. Ismétlő játék, ismétlés: A történet dramatikus feldolgozása.Osszuk annyi kisebb csoportra a gyerekeket, ahány jelenetünk van! Előre kinyomtatjuk a szöveget, és a szereposztás után a kezükbe adjuk.

1. jelenet

Tanítvány - „Mester, kinek a bűne miatt született ez vakon? A szülei vétkeztek, vagy ő maga?”

Jézus – „Egyik sem! Sem ő, sem a szülei nem vétettek — nem emiatt született vakon. Azért történt így, hogy Isten rajta mutassa meg hatalmát. Amíg nappal van, el kell végeznem azokat a feladatokat, amelyeket az Atya bízott rám, aki elküldött. Majd eljön az éjszaka, és akkor senki sem dolgozhat. Amíg ezen a világon vagyok, én vagyok a világ világossága. Menj, és mosakodj meg a Siloám-medencében!”

2. jelenet

Szomszéd: „Nem ő az, aki itt szokott koldulni?”

„Vak” ember: „Én vagyok az!”

Szomszéd: „Hogyan gyógyult meg a szemed?”

„Vak” ember: „Egy Jézus nevű ember sarat kent a szememre, és azt mondta, » Menj, és mosakodj meg a Siloám-medencében!« Én pedig elmentem, megmosakodtam, és most látok.”

Szomszéd: 12 „Hol van az az ember?”

’Vak” ember: „Nem tudom”

 

3. jelenet

Farizeus: Hogyan gyógyultál meg?

’Vak”: „Sarat kent a szememre, megmosakodtam, és most látok.”

Farizeus1: „Az az ember nem Istentől való, mert nem tartja meg a szombatot.”

Farizeus2:„De hogyan tehetne egy bűnös ilyen csodát?”

Farizeus3: „Hát te mit mondasz róla most, hogy meggyógyította a szemedet?”

’Vak”: „Azt, hogy próféta”

Farizeus: „Ez a fiatok, és valóban vakon született? Ha igen, akkor hogyan lehetséges, hogy most lát?”

Szülők: „Igen, ő a mi fiunk, és valóban vakon született,  de azt nem tudjuk, hogyan lehetséges, hogy most lát. Azt sem tudjuk, hogy ki gyógyította meg. Kérdezzétek őt, hiszen már felnőtt, majd ő megmondja!”

Farizeus: „Adj dicsőséget Istennek, és mondd meg az igazat! Mi tudjuk, hogy az az ember bűnös.”

Vak”:„Azt nem tudom, hogy bűnös-e vagy sem, de azt tudom, hogy vak voltam, most pedig látok.”

Farizeus: „Mit tett veled? Hogyan gyógyította meg a szemedet?”

’Vak”: 27 „Már mondtam nektek, de nem hittetek nekem! Miért kérdezitek újra? Talán ti is a tanítványai akartok lenni?”

Farizeus: „Te vagy az ő tanítványa! Mi Mózes tanítványai vagyunk! Azt tudjuk, hogy Mózeshez szólt Isten, erről meg azt sem tudjuk, honnan jött.”

Vak”: „Hát, ez igazán nagyon különös! Azt sem tudjátok, hogy honnan jött, mégis megnyitotta a szememet!  Isten a bűnösöket nem hallgatja meg, igaz? De aki istenfélő, és teljesíti Isten akaratát, azt meghallgatja. Soha senki nem hallott még olyat, hogy egy vakon születettnek a szemét valaki meggyógyította volna! Ha az az ember nem Istentől jött volna, nem tudott volna segíteni rajtam!”

 Farizeus: „Te akarsz tanítani minket, aki mindenestül bűnben születtél?”

 

4. jelenet

 Jézus: Hiszel-e az Emberfiában?”

Vak”: „Ki az, Uram? Mondd meg, hogy higgyek benne!”

Jézus: „Már láttad őt. Én vagyok az, aki veled beszélek”

Vak”: „Hiszek, Uram!”

Jézus : „Azért jöttem a világra, hogy ítéletet tartsak: hogy akik vakok voltak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek.”

Farizeus: „Hogyan?! Talán mi is vakok vagyunk?”

Jézus: „Ha vakok lennétek, nem volnátok bűnösök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, bűnösök maradtok.”


 
 

7. Az óra zárása: Légy bizonyság! Írj olyan bizonyságokat, amelyek Isten megmentő szeretetéről, kegyelméről szólnak az életedben. Felnyitják mások szemét, hogy milyen sokat jelent számodra Jézushoz tartozni személyesen.(Oda is adhatod az embereknek!) Pl: Az Úr az én kősziklám…

- Vidáman, feltartott kézzel, imádva az Urat, énekeljük a mai dalunkat: Elmondom bátran, amit az Úr tett velem!

 

Ima: felhívás

Könyvajánlat: Dr. Larry Crabb: Új élet – Valódi szabadság