Skip to main content

021. Jézus meggyógyítja a királyi tisztviselő fiát

Igehely (történet): Jézus meggyógyítja a királyi tisztviselő fiát – János 4,43–54

 

Aranymondás/kulcsige: Ő pedig hitt Jézus szavának, és hazament (Jn.4.50)

Fő üzenet, központi igazság: Jézus hatalmát nem korlátozza sem tér sem idő. Isten mindenható!

Üzenet/téma: Hinni, bízni, imádkozni

1. Átvezetés, dalismétlés: Kinyitom a számat

     Hangulatkeltő játék: Még mindig Vakjáték. Választunk egy gyermeket, akit kiküldünk az osztályból, Ő lesz az „Isten-kereső”. Bent kijelölünk egy másikat, aki Jézus szerepét játssza. Őt elbújtatjuk. A bejövőnek kint bekötjük a szemét, úgy vezetjük be. Jézus valahol halkan megszólal: Hiszel az Ember-Fiában? A keresőnek úgy kell megtalálnia a hang alapján, hogy közben mondogatja: Hiszek, Uram!

 

2. Dicsőítés – énektanítás: Gyere Jézushoz (Fel is út, le is út)

3. Ima:

 

4. Igevers-kincsgyűjtés: Papírforgót készítünk, majd a „szirmaira„ráírjuk az Ige szavait: Ő pedig hitt Jézus szavának, és hazament.(Jn.4.50) A szélforgó a gyerekek kedvence, így vidáman futkoshatnak vele az udvaron a tavaszi szélben, hirdetve az Igét!

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

43 Két nap múlva Jézus továbbment Galileába. 44 (Korábban azt mondta, hogy a prófétának nincs becsülete a saját hazájában.) 45 Amikor odaért, a galileaiak szívesen fogadták, ugyanis voltak közöttük olyanok, akik ott voltak Jeruzsálemben az ünnepen, és látták mindazt, amit Jézus tett.

46 Azután Jézus újra a galileai Kánába ment, ahol korábban a vizet borrá változtatta. Élt Kapernaumban egy magas rangú királyi tisztviselő, akinek a fia beteg volt. 47 Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, eljött hozzá.

Kérte, hogy menjen vele, és gyógyítsa meg a fiát, aki már haldoklott. 48 Jézus azt felelte: „Ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek.”

Magasrangú úr (Heródes Antipás király embere, Keresztelő János már Heródes börténében van), Kapernaumból Kánába jön Jézushoz (hitt Jézusban, de nem mint istenben). Jézus megdorgálja („Ha nem láttok csodákat…)

49 De a királyi tisztviselő kérlelte: „Uram, gyere velem, mielőtt még meghalna a gyermekem!”

Nem hagyja tovább aggódni (Isten ilyen)

Csúcspont:

50 Jézus ezt mondta: „Menj csak haza, a fiad élni fog!”

Ő pedig hitt Jézus szavának, és hazament.

Most már nem a csodában hitt, hanem a személyben!

51 Útközben találkozott a szolgáival, akik azzal a hírrel jöttek elé, hogy a fia már jobban van.

52 Megkérdezte őket, mikor lett jobban a gyermek. Azok mondták, hogy előző nap délután egy órakor múlt el a láza.

53 Az apa visszaemlékezett arra, hogy Jézus pontosan abban az órában mondta neki: „A fiad élni fog!” — és hitt Jézusban egész családjával együtt.

54 Ez volt a második csodálatos jel, amelyet Jézus tett, miután Júdeából Galileába érkezett.

 

6. Ismétlő játék, ismétlés: Valaki kiáll a többiek elé, mondani kezd egy hétköznapi történetet ( pl. elmeséli mi történt vele aznap). Az igaz történetbe néha szőjön bele olyan eseményeket, melyek valójában nem történtek meg! Ezt a többieknek észre kell venni, és kézfelnyújtással vagy „Nem igaz!” kiáltással jelezni. A játék végén beszéljük meg a tanulságot: Sikerült-e észrevenni minden lódítást? Miből lehet észrevenni? Könnyű-e becsapni a másikat? Érdemes-e becsapni a másikat?

 

Egy tartalmas beszélgetés, foglalkozás végén elmondhatjuk vagy megkereshetjük Jézus tanítását a Hegyi beszédből az emberi szó értékéről: „Ha »igent« gondoltok, akkor mondjatok igent, ha »nemet« — akkor mondjatok nemet! Amit ezen kívül még hozzátesztek, az már a Gonosztól van.”(Mt 5,37)

 

7. Az óra zárása: Miután megbeszéltük, hogy mi boldog emberek vagyunk, hiszen Jézusba vetettük bizodalmunkat, felszabadultan, hívogató mozdulatokkal kísérve énekeljük a ma tanult dalunkat: Kinyitom a számat! Ha van még időnk, kiszínezhetjük a mellékletet. A színezéshez feladatot is adunk: Úgy színezzétek, hogy az alakok lelkiállapotát is fejezzék ki a választott színek! Beszéljük meg, milyen színek fejezhetik ki a következő lelkiállapotokat: hit, kételkedés, bizalom, bizalmatlanság, segítőkészség, elutasítás, szeretet, önzés, öröm, kétségbeesés, gyász stb.

 

Megjegyzések:

Jézus hatalma számára nem léteznek távolságok – Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának hatalmáról nagyon gyakran emberi módon gondolkodnak. Mit, hogyan, mivel tehet? – ezt kérdezik gyakran. Itt Krisztus Istenképéről van szó. Ha hiszünk Isten mindenhatóságában, és abban, hogy Lelke által mindenütt jelen van, akkor hit által sokkal jobban rá tudjuk bízni magunkat. Akkor nem követjük el azt a hibát, hogy elő akarjuk neki írni, hogyan, hol és mikor tegyen értünk valamit. Akkor a „Legyen meg a te akaratod”, ebben a tekintetben is érvényes; más szóval, hogy hogyan, hol és mikor teszi meg az Úr azt, amit hit által kérünk tőle, az nem a mi dolgunk, hanem az Övé. Ő bölcsen és szeretettel tudja, hogy adott esetben mi a legjobb számunkra.

Hinni az Úr Jézus szavának – Bízni az Úr szavában, valami más, mint tetteire várni. Biztosak szeretnénk lenni, hogy meglátjuk azt, amit tőle kívánunk. Bízni a szavában, a hit tette (Zsid 11,1). Próbáljuk meg ezt példákkal megmagyarázni a gyermekeknek! Hogy értjük azt, hogy „bízni valaki szavában”? Bízhatunk egymás szavában? Vagy egyáltalán nem? Kinek a szavában bízhatunk? Melyik zsoltárban áll:

„Milyen boldog és áldott, aki az Örökkévalóban bízik, aki nem fordul gonosz szellemekhez, sem hamis istenekhez.”? (Zsolt 40.5 ER) „Boldog ember az, a ki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez!” (Kar)

 Jobb az Örökkévalóban bízni, mint emberektől függeni! Bizony, sokkal jobb az Örökkévalóban bízni,  mint a vezetőkben  Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. 9 Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. (Zsolt. 118.8) (Kar)

Az emberi szavaknak sokszor nem sok értéke van, de Isten szava sziklaszilárdan megáll! Fáj, ha nem hisznek a szavadnak. Mennyire lehet hinni a szavadban?

Könyvajánlat: Francis A. Schaeffer: Igaz lelkiség