Skip to main content

022. Jairus leányának feltámasztása, vérfolyásos asszony meggyógyítása

Igehely (történet): Jairus leányának feltámasztása, vérfolyásos asszony meggyógyítása Máté 9,18–26; Márk 5,21–43; Lukács 8,40–56

Aranymondás/kulcsige:  Jn.5 24 Igazán mondom nektek: aki hallgat a szavamra, és hisz abban, aki elküldött engem, annak már örök élete van. Az ilyen ember nem kerül kárhoztató ítélet alá, mert már átment a halálból az örök életre.

Fő üzenet, központi igazság: Jézusnak hatalma van a betegségeken és a halálon. A hit Isten ajándéka, mely Hozzá nyit utat.

Üzenet/téma: A félelem ellenszere a hit!

1. Átvezetés, dalismétlés: Gyere Jézushoz( Fel is út, le is út)

    Hangulatkeltő játék: Labirintus- játék  A gyerekeket két részre osztjuk. A két csapat egy-egy embere pilóta lesz, aki bekötött szemmel, hangjelzések alapján, egyesével átvezeti csapatát az előre elkészített székek labirintusán. Csak az adott jelzéseket adhatja ki a vezető, amelyek a következők: Egy taps – Fordulj jobbra! Két taps – Fordulj balra! Dobbantás lábbal – Állj! Kopogás – Lépj előre!

   Beszélgessünk: Kinek volt könnyű bízni a pilótában, kinek nem? Volt-e benned félelem, hogy nem jutsz ki az útvesztőből? Mi adott hitet?  

2. Dicsőítés – énektanítás: Hit nélkül (Pintér Béla, Gyerexáj)

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: Mondd utánam, mint az echo! – játék. Egy gyermek kezébe adjuk az Igerészletet, föláll, és elkezdi az Igét: „Igazán mondom nektek” a többiek elismétlik. Föláll a következő: „aki hallgat a szavamra”, a többiek utánamondják, de az előbb hallott Igerészlettel együtt. És így tovább „és hisz abban”, „aki elküldött engem”, „annak örök élete van”, „Az ilyen ember nem kerül kárhoztató ítélet alá”, „mert átment a halálból az örök életre” Mindig több hangzik el az Igéből, mire az utolsó részlet is odakerül, már valószínű, hogy tudni fogják.

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Mk. 5.21 Amikor Jézus a bárkával a tó túlsó partjához ért, nagy tömeg gyűlt köré, ezért ott maradt a tóparton. 22 Odajött hozzá Jairus, aki a helyi zsinagóga egyik vezetője volt. A lábához borult, 23 és így könyörgött: „A kislányom haldoklik. Kérlek, gyere el hozzánk, és tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és éljen!”

24 Jézus el is indult Jairussal együtt. Nagy tömeg követte, rengetegen tolongtak körülötte.

25 Volt köztük egy asszony is, aki már tizenkét éve olyan betegségben szenvedett, amely állandó vérzéssel járt. 26 Minden vagyonát orvosokra költötte, és sokat szenvedett. Az orvosok azonban hiába próbálták meggyógyítani, egyiküknek sem sikerült, sőt, a betegség egyre súlyosabb lett. 27 Amikor az asszony meghallotta, hogy Jézus ott van, átfurakodott a tömegen, Jézus háta mögé került, és megérintette a ruháját. 28 Ugyanis ezt gondolta: „Elég, ha csak a ruhájához érek, már attól is meggyógyulok.” 29 Amikor Jézus ruháját megérintette, az asszony azonnal megérezte, hogy a vérzése megszűnt, és hogy egészen meggyógyult. 30 Jézus rögtön észrevette, hogy erő áradt ki belőle, ezért megállt és megfordult. Ezt kérdezte: „Ki érintette meg a ruhámat?”

31 A tanítványai így válaszoltak: „Látod, milyen sokan tolonganak körülötted, és azt kérdezed, ki érintett meg?!”

32 Jézus azonban egyre csak kereste, és látni akarta azt, aki megérintette. 33 Ekkor az asszony előlépett, bár reszketett a félelemtől. Tudta jól, mi történt vele, ezért leborult Jézus előtt, és mindent elmondott neki. 34 Ő pedig ezt mondta: „Leányom, a hited megmentett téged. Menj békével, és légy egészséges!”

35 Még beszélt, amikor küldöttek érkeztek Jairus házából, és ezt mondták: „A leányod meghalt, nincs miért tovább fárasztanod a Mestert!”

36 Jézus azonban meghallotta, amit mondtak, és így biztatta Jairust: „Ne rémülj meg, csak higgy!”

37 Ekkor Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, de a többieknek nem engedte, hogy vele menjenek. 38 Amikor Jairus házához értek, Jézust nagy hangzavar fogadta: mindenki sírt és jajveszékelt. 39 Bement a házba, és ezt mondta: „Miért sírtok, és mi ez a nagy lárma? A kislány nem halt meg, csak alszik!” 40 Az emberek azonban kinevették. Ekkor mindenkit kiküldött a házból, csak a három tanítványa, meg a gyermek apja és anyja maradt vele. Velük együtt bement abba a szobába, ahol a gyermek feküdt.

Csúcspont:

41 Megfogta a kislány kezét, és megszólította: „Talitha kúmi!” Ez azt jelenti: „Leánykám, kelj föl!” 42 Ekkor a tizenkét éves kislány azonnal felkelt, és járni kezdett, az emberek pedig magukon kívül voltak a csodálkozástól. 43 Jézus azonban szigorúan megparancsolta, hogy erről senkinek se beszéljenek. Azután szólt, hogy adjanak enni a kislánynak.

Feldolgozás: Hit vagy félelem:

Miért állítja szembe Jézus a félelmet és a hitet? Aki fél, az nem tud hinni?

Vizsgáljuk meg alaposabban a kérdést Jairus esetén keresztül!

Mit választott Jairus a kétségbeesés helyett, amikor lánya haldoklott? Emberi számítás szerint volt-e esélye?

Szerinted mire gondolhatott, amikor Jézus segítsége késett a beteg asszony miatt? Te hogyan viselkedtél volna a helyében?

Mit érezhetett, amikor meghallotta leánya halálhírét? Természetes volt-e, hogy félelem fogta el?

Mi segített rajta?

Tudsz-e még példát mondani arra a Bibliából, amikor valaki félt először, s utána erősödött meg a hite?

Te milyen helyzetekben szoktál nagyon félni? Mit tehetsz ilyenkor félelmed ellen?

 

Megjegyzések:

Zsid. 11.1. Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy az a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja.

Minden lehetséges a hívőnek– Mind a beteg asszony, mind Jairus hittel ment az Úr Jézushoz. A hit nélkülözhetetlen kapocs, melyet csak Jézus adhat. Tőle jön a segítség, de a hit az az út, melyen hatalma a hívőhöz érkezik. Az evangéliumok gyakran írnak erről.

Gondoljunk többek között a Mt 8,13-ra, ahol Jézus azt mondja a kapernaumi századosnak: „Menj el, és legyen a te hited szerint.” A Mk 11,24-ben pedig azt mondja tanítványainak: „Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek.” Röviden összefoglalva: „Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Mk 9,23)

Így gyógyult meg a beteg asszony, és kapta vissza Jairus élve leánykáját. Mindketten hit által kapták meg az áldást, melyet Krisztustól vártak.

Mutassunk rá arra, hogy imádságunkhoz hitre van szükség. Más szóval: hit nélkül nincs imádság-meghallgatás. A hit olyan, mint a kulcs, mellyel az ajtót kinyitjuk. De a hit Isten ajándéka, s Tőle függ az is, hogyan s mikor hallgatja meg kérésünket.

 

Az élet:

 • Beszéljünk mindenről, ami él!
 • Mit látsz magad körül? Mi van kinn az udvaron, az utcán, otthon a kertben? Mi van odakinn a réten, az erdő mélyén? stb.
 • Beszélgessünk természetet ábrázoló rajzok vagy fényképek segítségével! De lehet úgy is, hogy állatokat, virágokat, egyéb növényeket hozunk be a terembe.
 • Mondjuk el, hogy mindennek Isten adta az életet!
 • Vegyünk elő két nagy ív papírt, egy fehéret és egy sötétet! A fehér papírt vágjuk ki virág-formára, s ragasszuk rá mindenféle élőlénynek a képét! A sötét papír legyen szabálytalan alakú, mint egy szikla, s ragasszuk rá élettelen dolgok képét!

 A halál:

 • Beszélgessünk arról, mi minden nő és virágzik tavasszal, nyáron, s mennyire ellentétben áll ez a téllel!
 • Hogyan nőhetnek a növények és a virágok? Mi kell ehhez?
 • Mikor és hogyan hervadnak el?

 

A hangsúlyt arra az életre helyezzük, amit az Úr Jézus akar adni, ha Övéi vagyunk. Akkor Ő halálunk után magához visz bennünket a mennybe.

 • Örökre (azaz: mindig, állandóan) nála lakhatunk, s ott soha többé nem leszünk betegek és szomorúak.
 • Voltál már valaha nagyon-nagyon szomorú?
 • Mondd el, hogy miért!

 

6. Ismétlő játék, ismétlés: Kiállunk a gyerekek elé. Nagy címletű pénzt veszek elő, több ezer forint is lehet. Egyszerűen elmondom nekik: aki először kijön érte, azé lesz a pénz ajándékul.

Kérdezzük meg: el tudtad hinni, hogy tényleg csak fel kell állni, és ki kell jönni az ajándékért, és semmi mást nem kell tenned ahhoz, hogy a tiéd legyen? Az ajándékom nagysága nem volt megdöbbentő? Akkor is így csodálkoztál volna, ha valami apró ajándékot adok? Isten hatalmas ajándékokat szeretne adni nekünk. Ezeket nem kiérdemelnünk kell, hanem csak hittel elfogadni tőle. Ha az Övéi vagyunk, akkor Ő halálunk után magához visz bennünket a mennybe. Örökre (azaz: mindig, állandóan) nála lakhatunk, s ott soha többé nem leszünk betegek és szomorúak.

 

7. Az óra zárása: A hit erejével bármit elérhetünk - énekeljük a ma tanult dalunkat, amelyet mozgással kísérünk.

 

Könyvajánlat: Stormie Omartian: A hit ereje