Skip to main content

023. Jézus imádkozni tanít

Igehely (történet): Jézus imádkozni tanít Mt 6.1-14,  Lk 11,1–13

Aranymondás/kulcsige:  akaratod teljesüljön itt a Földön is, ahogy a Mennyben teljesül! Mt.6.10b

Fő üzenet, központi igazság: Az Ima a „lélek lélegzetvétele”

Üzenet/téma: Beszélgetés Istennel a legjobb, leghasznosabb dolog.

1. Átvezetés, dalismétlés: Hit nélkül (Gyerekszáj)

    Hangulatkeltő játék: Távirat-játék Küldjünk táviratot a barátainknak, kérjük őket arra, hogy imádkozzanak! Itt összegyűjthetjük az imához Isten megszólításait, tulajdonságait, és hogy kikért imádkozzanak. ( Imádkozzatok Istenhez! STOP! Mondjátok: Édes Istenem, Drága Mennyei Atyám, Kedves Úr Jézus! Drága Uram! Szerető Atyám! STOP! Mert Ő: az Örökkévaló, a Teremtő, a Mindenható STOP! Imádkozzatok Istenhez másokért: családotokért, barátaitokért, az országért, a tanítókért, a betegekért, a szükségleteitekért, a megbocsájtásért Stop! Adjatok hálát az Úrnak: Mindenért! STOP! Kérjétek Istent: erőért, hogy a kísértéseknek ellenálljunk: haragnak, irigységnek, rosszindulatnak, csúnya beszédnek STOP! )

2. Dicsőítés – énektanítás: A kulcs (Pintér Béla Feketén fehéren)

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: Készítünk egy nagyobb méretű kulcsformát. Elmondjuk a gyerekeknek, hogy most játékból csak akkor „nyílik az ajtó, a zár” Isten felé, ha válaszolnak a kérdéseimre és a kulcs 2 oldalára írják a válaszokat. 1. kérdés: Minek nevezzük a kapcsolatteremtést Istennel? (IMA) 2. kérdés: Hogyan tanított Jézus imádkozni Bennünket? (a mai kulcsigénk:”akaratod teljesüljön itt a Földön is, ahogy a Mennyben teljesül!” Mt.6.10) Beszélgessünk arról, mit jelent, hogy Isten akarata valósuljon meg itt a földön!

 

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Mt 6.1.Vigyázzatok, hogy ne az emberek szeme láttára tegyetek jót! Ne azért tegyétek, hogy mindenki lássa, különben nem kaptok semmi jutalmat Mennyei Atyátoktól!

2 Ha adsz valamit a szegényeknek, ne kürtöld szét a hírét, hogy mindenki rád figyeljen! Ezt a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék és tiszteljék őket! Igazán mondom nektek: ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat. 3 Te azonban úgy adakozz a szegényeknek, hogy még a bal kezed se tudja, mit ad a jobb kezed! 4 Amit adsz, azt titokban add! Mennyei Atyád, aki jól látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd érte.”

5 „Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek felállni és hangosan imádkozni a zsinagógában és az utcasarkon, hogy mindenki lássa és hallja őket! Igazán mondom nektek: ezzel már meg is kapták az összes jutalmukat.

6 Amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és titokban imádkozz Mennyei Atyádhoz! Ő látja, amit titokban teszel, és megjutalmaz érte!

7 Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint azok, akik nem ismerik Istent, és azt hiszik, hogy akkor teljesül a kérésük, ha sokszor ismételgetik. 8 Ne utánozzátok őket! Mennyei Atyátok jól tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.

9 Inkább így imádkozzatok: »Mi Atyánk, aki a Mennyben vagy,  legyen megszentelve a neved!

10 Jöjjön el királyi uralmad,  és akaratod teljesüljön itt a Földön is, ahogy a Mennyben teljesül!

11 A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!

12 Bocsásd meg a bűneinket, ahogyan mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek!

13 Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket, és szabadíts meg minket a gonosztól!«

 (mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.)

14 Mert ha megbocsátjátok az embereknek bűneiket, akkor Mennyei Atyátok is megbocsát nektek. 15 De ha nem bocsátotok meg másoknak, akkor Mennyei Atyátok sem bocsát meg nektek.”

 Isten az Ő gyermekeinek Atyja. Az Úr Jézus Krisztus, az Isten Fia által nevezhetjük Istent Atyánknak. Ez egyúttal az igazi keresztyént megtanítja, hogy Istent, mint Atyát gyermekként félje. Úgy kell tisztelnie, mint gyermeknek az apját, de még nagyobb hódolattal is, mivel Isten nem követhet el hibát, sem bűnt. Ő szent és tiszta. Isten olyan szeretettel gondoskodik gyermekeiről, mint ahogy egy földi apának kell gyermekeiről gondoskodnia, de még annál is tökéletesebben.

Az „aki a mennyekben vagy” szavak nagy jelentőségűek az imádságban, mert ez az imádkozót mindig arra figyelmezteti, hogy Isten mennyei Felség. Tehát soha sem szabad Istenről földi módon gondolkodni és beszélni. Az is kitűnik ezekből a szavakból, hogy Ő mindenható, aki a test és lélek minden szükségéről tud gondoskodni.

1. kérés:Szenteltessék meg a te neved.” Ez azt jelenti, hogy az Atya Istent az imádságban szent módon kell segítségül hívni. De nemcsak az imádságunkban kell tisztelettel említeni a nevét, hanem annak, aki hozzá jön, mindig. Minden tulajdonsága – mindenhatósága, bölcsessége, jósága, igazságossága és irgalmassága – arra kell, hogy emlékeztesse a keresztyéneket, amikor hozzá imádkoznak, róla beszélnek, és olvassák vagy hallgatják, ami róla szól. Gondolatai, szavai, és minden, amit a keresztyén tesz, Őt dicsérje és magasztalja. Ha nem így van, akkor szégyen éri az Ő szent nevét. Azok, akik azt hallják, hogy a keresztyén ember rosszul szól róla, ezen megbotránkoznak, vagy szavai és tettei által egyre jobban megvetik Őt. A keresztyén ember gondolatainak is szentnek kell lennie, mert azokkal is meggyalázhatja Isten nevét. Ez az első kérés tehát nagyon fontos, és jó éppen erre nagy gondot fordítani, ha hozzá imádkozunk.

2. kérés: „Jöjjön el a te országod.” Először is a keresztyén ember ezzel aláveti magát Isten uralmának, aki országának Királya. Azt kéri, hogy Isten igéje és Szelleme uralkodjék. Akkor egyre inkább alárendeli magát neki szeretettel.

Másodszor Isten országának a megőrzését és terjedését kéri vele. Ez a kérés is világosan jelzi, hogy az Úrnak nagy jövője van.

Továbbá az is benne foglaltatik ebben a kérésben, hogy az Atya Isten mindent, ami az Ő országát feldúlni akarja, semmisítsen meg. Különösen az ördög munkáját kell megakadályozni.

Itt ezzel a keresztyén ember Isten egyházának, az Ő országának a tisztaságáért is imádkozik. Vagyis azért, hogy az Atya védje meg gyermekeit minden rossz, külső és belső befolyástól. Gondolunk itt a tévtanokra, a Biblia helytelen magyarázatára, s Istennek és igéjének a kigúnyolására. Ez a kérés a földi életre vonatkozólag azt kívánja, hogy ez a földi kor legyen rövid, és a mennyek országa jöjjön el minél előbb.

Végül azt kéri a keresztyén ember ebben a kérésben, hogy megérhesse Isten országának a megvalósulását, melyben Istent, mint Atyát tiszteli mindenki mindenben.

3. kérés: „Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.” Ez a kérés azt jelenti, hogy csak Isten akaratának, amely szent és jó, kell ellentmondás nélkül engedelmeskedni. Minden embernek meg kell az Ő akarata előtt hajolni.

Mi már nagyon jól tudjuk, hogy még a jó keresztyének sem engedelmeskednek mindig Isten akaratának. Mennyivel inkább ellenszegülnek hát annak azok, akik Őt nem ismerik.

Ez a kérés tehát könyörgés az emberek megtéréséért, s magának a keresztyén embernek és keresztyén társainak naponkénti megtéréséért is.

Jó példa ennek a kérésnek az illusztrálására „Ábrahám áldozata a Mória hegyén” (1Móz 22,1–19; 20).

Ennek az első három kérésnek eszkatológikus jellege van, azaz meghallgatása akkor lesz teljes, ha Isten országa eljön majd a maga dicsőségében.

4 kérés: „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma.” Ebben azt kérjük, hogy az Atya Isten adja meg övéinek mindazt, amire a testnek szüksége van. A „kenyér” minden élelmet jelent, de minden mást is, ami szükséges ahhoz, hogy testünkről gondoskodjunk, és azt fenntartsuk. Ez a kérés egyúttal a munka megáldásáért való esedezés is.

Továbbá ebben a kérésben nem bőséget kérünk, hanem Ágúrral szólva: „Adj annyi eledelt, amennyi szükséges” (Péld 30,8). Így értelmezhetjük Lukács evangéliumának eltérését is, ahol a „ma” helyett ez áll: „naponként”. Naponként, tehát minden napra annyit adj, amennyi elegendő.

Végül, a keresztyén ember nemcsak a maga számára kér, hanem Isten minden gyermeke, tehát távoli testvérei számára is, mindent, ami a test fenntartásához kell.

5. kérés: „És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Olvassuk el ehhez a Mt 18,21–35-öt: „Példázat az adós szolgáról”.

Istennel szemben végtelen nagy az adósságunk a bűn miatt. Mindennap növekszik az adósságunk. Azért olyan szükséges, hogy állandóan kérjük bűneink bocsánatát. A keresztyén ezt azért kérheti, mert az Úr Jézus szenvedett, meghalt és eltemettetett Övéi bűneiért! Másként sohasem közeledhetne egy keresztyén sem ezzel a kéréssel Istenhez.

„Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”, azt jelenti, hogy a keresztyén is meg kell hogy tudjon és akarjon bocsátani felebarátjának.

6. kérés: „És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.” Magától az ember olyan gyönge, hogy egy pillanatig sem tudna megállni a bűnre való kísértés (csábítás) elleni harcban. Ez a csábítás ős ellenségeinktől ér bennünket. Ezek: az ördög, a világ és a saját énünk. Ezek a csábítások szüntelenül támadják a keresztyént.

Most e kérésben azért könyörgünk az Atyához, hogy Szentlelke által védelmezze és erősítse övéit ezen halálos ellenségek elleni küzdelemben. Kérjük azt is, hogy ebben a lelki küzdelemben ne maradjunk alul, tehát ne veszítsük azt el. Erőt is kérünk ahhoz, hogy a küzdelemben ellene tudjunk állni a kísértők nagy hatalmának. Ez a harc addig folyik, amíg a keresztyén élete végén Krisztusban győzelmet nem arat.

Az imádság befejezése így hangzik: „Mert tied az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen.” Ez azt jelenti, hogy egyedül Istené a dicsőség. Mindazt, amit ebben az imádságban kérünk, csak a mennyei Atya ajándékozhatja nekünk. Ő a Király az országában, ezért csak Ő adhat kegyelmet. Egyedül neki van hatalma arra, hogy mindazt a jót, amit az imádságban kérünk, nekünk ajándékozza. Tehát nem emberé a dicsőség, hanem Istené, akinek nevét örökké dicsőítjük.

Az „ámen” szó azt jelenti: „ez igazán és bizonyosan meglesz.” Amikor a keresztyén ember imádkozik, bizonyos lehet abban, hogy a mennyei Atya meghallotta. Ezzel az „ámen”-nel még egyszer az Atyának adja a dicsőséget, ami Őt megilleti, mert Isten azt akarja, hogy Őt imádják.

Az Úr Jézus az egyik kérést, az ötödiket külön is megmagyarázta. Bizonyára azért, mert ismerte az embert; nem könnyen bocsátja meg a vétkeket, amiket a másik ellene elkövet.

Ha megbocsátjátok az embereknek a vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátjátok meg az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a tiéteket. Ez keményen hangzik, de milyen egyszerű! Később az Úr Jézus ezt még egyszer megmagyarázta az adós szolgáról szóló példázatában (Mt 18,21–35; 263.).

 Lk.11.2 Jézus ezt felelte: „Így imádkozzatok: Atyánk, legyen megszentelve a neved!  Jöjjön el királyi uralmad, 3 A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! 4 Bocsásd meg bűneinket, ahogyan mi is megbocsátunk azoknak,  akik ellenünk vétkeztek! Ne engedd, hogy kísértésekkel próbára tegyenek bennünket!”

– A megszólítás csak így hangzik: Atyánk.

– A harmadik kérés: „legyen meg a te akaratod”, hiányzik. Ez benne van a második kérésben: „jöjjön el a te országod”.

– A negyedik kérésben (Máté szerint) a „ma” szó helyett „naponként” áll, így egyértelmű, hogy egy napi táplálékról van szó.

– Az ötödik kérésben „vétkeink” helyett „bűneink” áll először.

– Az utolsó kérés második fele: „de szabadíts meg a gonosztól”, szintén hiányzik. Ez is benne foglaltatik ebben: „ne vígy minket kísértésbe”.

– A záró dicsőítés (doxológia) és az Ámen is hiányzik. Ez egy évszázados liturgikus forma (lásd 1Krón 29,11), melyet a gyülekezet mondott válaszképpen az imádságra. A legősibb kéziratok fel se jegyezték. A róm. kat. egyház ma is külön használja liturgiájában.

Amint láthatjuk, a „Miatyánk” két változata között csak formai eltérések vannak, tartalmában teljesen azonos a két imádság. Az Úr Jézus tehát nem liturgiai formát adott, hanem példát a helyes imádságra. Ezen a mintán érthetjük meg, hogy mit és hogyan kell kérnünk.

 

Magyarázat:

 • Imameghallgatás– Jézus az első példázat magyarázataként azt mondja: „mindaz, aki kér, kap”. Lk.11.10
 • Az Isten akarata szerinti őszinte imádság meghallgatást nyer. Isten gyermekeinek imádságát maga a Szentlélek vezeti, irányítja.
 • Az imádkozás sosem hiábavaló, akkor sem, ha nem teljesül a kérésünk. Isten jól tudja, mit mikor adjon. Ha megismertük Őt szerető Atyaként, nyugodtan rábízhatjuk terveinket, kívánságainkat is.
 • Az imádságban nem Istent hajlítjuk a saját akaratunk tetszéséhez, hanem a saját akaratunkat hajlítjuk az Isten akaratának tetszéséhez
 • Az imádságot a „lélek lélegzetvételének” is nevezik, ami nemcsak a nyomorúságban való segítségkérés lehet, hanem hálaadás, magasztalás is.
  • Bűnvallás és bocsánatkérés (pl. Zsolt 51,5–6; Lk 5,8; 18,13).
  • Segítségért imádkozunk a magunk számára (pl. 1Móz 32,12; Mt 26,39).
  • Másokért imádkozunk: közbenjáró imádság (pl. 1Kir 18,37; Jn 17,15).
  • Hálaadás (pl. Ézs 12,1; Jn 11,41).
  • Isten dicsőítése és magasztalása (pl. Dán 2,23; Lk 1,46–47).
 • Az imádság alkalmai, helye, ideje. Pl.:
  • magányos imádság (főleg reggel és este, de bármikor és bárhol)
  • közös imádság (étkezőasztalnál, az osztályban, templomban, összejövetelen stb.)
  • hivatalos imádság (a lelkipásztor imádsága az istentiszteleten)
 • A külső formák:
  • Tiszteletteljes magatartás.
  • Összekulcsolt kéz: Csak üres kezeket kulcsolhatunk össze, és mi mindig üres kézzel állunk Isten előtt; az összekulcsolt kezek semmit sem tudnak csinálni, ez tehetetlenségünk megvallása; sorsunkat Isten kezébe tesszük.
  • Lehajtott fej: Magunkat megalázzuk Isten előtt.
 • A „Miatyánk”: MINTA imádság, példa arra, hogyan kell imádkozni. Jézus nevében!
 • Hasonlítsuk össze az Úr imádságának két változatát: a Mt 6,6–13-ban és a Lk 11,2–4-ben
 • Megbocsátás:
  • Nem véletlen, hogy Jézus külön is kiemeli a megbocsátás szükségességét. Érdemes nekünk is külön foglalkozni a témával:
  • Gyűjtsünk helyzeteket a gyerekek életéből, amikor sérelem, bántás érte őket valaki részéről!
  • Mit éreztek az illetővel szemben? Meg tudtak-e bocsátani? Van-e, aki most is haragban áll valakivel? Miért szükséges megbocsátani? Mivel indokolja ezt Jézus?
  • Sok olyan probléma felbukkanhat, amivel nem könnyű szembenézni. Nyilván vitára is számíthatunk. Jézus nagyon jól tudja, hogy ez milyen kényes téma, ezért próbálja megértetni külön egy példázattal is („az adós szolgáról”).
  • Utalhatunk a Hegyi Beszéd előző leckében tárgyalt tanításaira is: „szeressétek ellenségeiteket”, „szálka” és „gerenda” stb.
  • Írjanak a gyerekek elbeszélő fogalmazást a megbocsátásról egy megtörtént vagy elképzelt konkrét helyzet alapján! Címe lehet: „Megbocsátottam”, „De nehéz megbocsátani!”, „Bocsánatot kérek!” stb.

 

6. Ismétlő játék, ismétlés: A gyerekeket 5 csoportra osztjuk. Minden csoportnak egy-egy cetlin „üzenünk”, hogy miként imádkozzanak. (1. Bűnvalló imádság, 2. Hálaadás, Isten magasztalása, 3. Dicséret, dicsőítés, imádat, 4. Kérés, 5. Közbenjáró imádság) Adunk 2 percet arra, hogy megbeszéljék egymással a kapott feladatot, majd a csoportonkénti hangos ima után a többieknek ki kell találniuk, hogy milyen imafajtát hallottunk.

 

7. Az óra zárása: Mondjuk el közösen még egyszer a MINTA imádságot, a Mi Atyánk-ot Jézus nevében! Ha időnk engedi, akkor még elénekelhetjük a tanult dalunkat. (Kulcs)

 

Könyvajánlat: Dutch Sheets: Közben járó imádság

 

Ima: felkészülés, nem tudom mi jön, haszna van, célja van. Szabadulást, gondoskodást kapok.

Menj  túl a természetesen – légy buzgó, kitartó

Mt 26.38 Ezt mondta nekik: „A lelkem halálosan szomorú. Várjatok meg itt, és virrasszatok velem!”  39 Majd kissé előrement, arccal a földre borult, és imádkozni kezdett: „Atyám! Ha lehetséges, ne kelljen kiinnom ezt a poharat![c] De ne úgy legyen, ahogy én szeretném, hanem, ahogy te akarod!”

Lk6.12 Azokban a napokban történt, hogy Jézus felment egy hegyre, és egész éjjel Istenhez imádkozott.

Mk.1. 35 Jézus korán reggel felkelt, amikor még sötét volt, kiment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.

Zsolt 119. 147 Korán reggel felkelek, és imádkozom:  ígéretedben bízom!

Zsolt. 119. 147 Hajnal előtt felkelek, kiáltok hozzád; a te beszédedben van reménységem.

Zsolt.88.13 De én, Örökkévaló, hozzád kiáltok segítségért,  minden reggel hozzád száll imádságom.