Skip to main content

025. Szent Szellem - megvallás, erő, változás

Igehely (történet): ApCsel 2, 1Jn 1.9

 

Aranymondás/kulcsige:  1Jn. 1.9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

Fő üzenet, központi igazság: Az ember bűnös, gyenge lény, ezért Isten segítségére van szüksége. Kivel/mivel vállalsz közösséget? Hova tartasz (le/fel)?

Üzenet/téma: Isten szeretete nem megköveteli a változást, hanem erőt ad és létrehozza azt

 

1. Átvezetés, dalismétlés: Pintér Béla:Homokba írva

 

    Hangulatkeltő játék: Kotlós és a kánya mintájára

A játékosok oszlopba állnak fel egymás mögött. Elől van Jézus, mögötte helyezkednek el Isten gyermekei. Egy játékos lesz a „Bűn”, akinek az a feladata, hogy Isten gyermekei közül valamelyiket elragadja! Jézus kiterjesztett karokkal óvja kicsinyeit, és a Bűnt igyekszik távol tartani tőlük. A Bűn a játékosokkal szemben helyezkedik el, előttük 2-3 méterre. Rajt! - vezényszóra megkezdődik a manőverezés, cselezés. Sikerül-e a Bűnnek becserkésznie a figyelmetlen gyermekeket? 1 perc elteltével, szerepcserével folytatódhat a játék.

 

2. Dicsőítés – énektanítás: Fel, fel, fel! (Pintér Béla- Fehéren feketén album)

Megmagyarázandó: 'Legyint rám', 'ott hagy lent a porban', 'szerelmével megragadott', 'Ő tartotta a számlát', 'szabaddá tett', 'nyakadra járni'

Megfigyelési feladat: Mire figyelmeztet ez a dal? Merre kell tartanunk (fel, a bűntől el)? Mit fizetett ki Jézus? Mi volt a fizetség?

A dal meghallgatása, Beszélgetés: Vélemények meghallgatása. Mi a bűn? (céltévesztés, nem  érteni egyet Istennel, Nem hisztek bennem).

 

3. Ima:

4. Igevers-kincsgyűjtés: A kulcsigét felírjuk egy lufira (1Jn. 1.9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól), elolvassuk többször, hogy megragadjon bennünk. Majd több kartonlappal elkezdjük hajtani a közelében a levegőt, így a felhajtóerő a magasba emeli a lufit. A lufi nem tud ellenállni ennek az erőnek, mint ahogy a hívő ember sem tud ellenállni a Szent Szellemnek, mikor a szívébe költözik.

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

Isten nem tud közösségben lenni a bűnnel. A bűnös ember távol van Istentől. Embert és bűneit nem azonosítja Isten. Valld meg bűneid, és Isten nem emlékezik meg róluk többet. Isten igazsága ezt hogy engedheti meg (hiszen a bűn zsoldja a halál)? Jézus - megváltás - bevégzett munka - kegyelem. (fájdalmak, bűnösök közé számlálták, elválasztva egyedül 3 órán át). Bírói – atyai igazság, megbocsátás.

Róm. 6.23 Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
Zsid. 10.17 bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg.

1Jn. 1.9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

1Jn. 3.5-6 És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és ő benne nincsen bűn. A ki ő benne marad, egy sem esik bűnbe; a ki bűnbe esik, egy sem látta őt, sem meg nem ismerte őt.

Ézs. 43.25 Én, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.

A Szent Szellem első eljövetele:

Jn 16.4„Korábban azért nem beszéltem ezekről, mert veletek voltam, de most visszatérek ahhoz, aki elküldött engem. Egyikőtök sem kérdezi: »Hová mész?« Igaz, most szomorúak vagytok, mivel ezt mondtam, de higgyetek nekem: javatokra válik, hogy elmegyek! Miért? Mert ha elmegyek, elküldöm hozzátok a Segítőt. Ha nem mennék el, akkor ő sem jönne el hozzátok. Amikor pedig eljön a Szent Szellem, nyilvánvaló módon be fogja bizonyítani az egész világnak, és minden embernek, hogy mi a vétek, mi az igazságosság, és mi az ítélet. Be fogja bizonyítani az embereknek, hogy ha nem hisznek bennem, akkor vétkeznek. 10 Bebizonyítja, hogy Isten igazságos ítélete az, hogy én visszatérek az Atyához, és nem láttok többé. 11 Be fogja bizonyítani, hogy e világ fejedelme[a] fölött kimondták a kárhoztató ítéletet.

12 Még sok mondanivalóm lenne, de most még nem értenétek. 13 Azonban eljön majd az Igazság Szelleme, aki bevezet benneteket a teljes valóságba, mert nem a saját gondolatait mondja majd, hanem azt, amit az Atyától hall. Kijelenti majd nektek az eljövendő dolgokat. 14 Engem fog dicsőíteni, mert abból vesz, ami az enyém, és kijelenti nektek. Minden, ami az Atyáé, az enyém is. 15 Ezért mondom, hogy a Szent Szellem az enyémből vesz, és kijelenti nektek.”

Az Úr Jézus mennybemenetele után a tanítványok visszatértek Jeruzsálembe, hogy imádkozva várjanak a Szent Szellem kitöltetésére.

ApCsel 2.1 Mindannyian együtt voltak akkor is, amikor elérkezett a Pünkösd ünnepe. Hirtelen zúgás hallatszott az égből, mint amikor erős szél fúj, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Azután lángnyelvek jelentek meg közöttük, és rászálltak mindenkire. Ekkor betöltötte őket a Szent Szellem. Mind más-más nyelveken kezdtek beszélni, ahogy a Szent Szellem adta kinek-kinek, hogy mit mondjon.

Mikor kapjuk meg a Szent Szellemet?

1Kor 12:12-13 a Sz.Sz. bekeresztel a Kr. testébe amint megtérünk. Belénk költözik,

Ef 1.13 Ti is hallottátok az igazság üzenetét, üdvösségetek örömhírét, és hittetek Krisztusban. Isten pedig Krisztusban megjelölt benneteket egy különleges jellel: a megígért Szent Szellemet adta nektek is. 14 A Szent Szellem a foglalója az örökségünknek és a biztosítéka annak, hogy azt egyszer teljes egészében birtokba is fogjuk venni.

Hogyan segít:

Róm.8 26 Hasonlóképpen a Szent Szellem is segítségünkre siet abban, amiben erőtlenek vagyunk. Hiszen sokszor még azt sem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk. A Szent Szellem azonban maga könyörög értünk, szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokkal. 27 Isten ugyanis jól tudja, mi van a szívünkben, és azt is, mi a Szent Szellem szándéka, mert ő Isten akarata szerint könyörög Isten népéért.

Csúcspont:

Zsolt 91.14. Az Örökkévaló mondja rólad: „Mivel ragaszkodsz hozzám, és szeretsz, megmentelek. Mivel jól ismersz engem, magasra emellek. 15 Mikor kiáltasz hozzám, felelek. Veled vagyok, mikor bajok vesznek körül, kimentelek, és fölemellek! 16 Hosszú élettel teszlek megelégedetté, és megmutatom neked szabadításomat.”

6. Ismétlő játék, ismétlés: Figyelem- összpontosító játék:  A menedék

A csoport szétszóródik a teremben, és adott jelre sétálni kezdenek. Kiválasztunk egy játékost, aki séta közben vagy Jézust (Istent, Szent Szellemet) kiált, vagy Sátánt. Ha "Sátánt" hallanak a gyerekek, akkor menekülniük kell előle. Akit elkapott, az félreül. Ha "Jézust", akkor igyekezzenek minél közelebb kerülni hozzá, vagyis a széttárt karjaiban találjanak menedéket. Aki először ér Jézushoz, a következő játékban ő lesz a kiáltó. A Sátán által elkapottat pedig Jézusnak egy érintéssel újra játékba kell hoznia.

 

7. Az óra zárása: Felelgetős játék: Két csoportban állnak a gyerekek. Az egyik csoport az 1 sort énekli, a másik csoport a 2. sort, és így éneklik tovább az újonnan tanult dalunkat. Ha van még időnk, cserélhetünk.

 

Könyvajánlat:

Megjegyzések:

-      Megteltek Szent Szellemmel– A Pártfogó/Vigasztaló („Parakletos” = Szószóló) eljött, miután az apostolok és mások naponta imádkoztak érte. Nem csalódtak.

-      A Szent Szellem nemcsak isteni erő, mely Istentől ered (árad). A Szentháromság – Atya, Fiú, Szent Szellem – egyik személye, igazi és örök Isten. Az, hogy beköltözhet Krisztus követőinek a szívébe, az Úr Jézus munkája. Ő ígérte meg a Pártfogót, hogy a gyülekezetben lakjon.

-      A gyülekezet, azaz minden egyes hívő személy (vö. 1Kor 6,19) a Szent Szellem temploma, akit Ő nem hagy többé el.

-      A Szent Szellemnek nem lehet ellenállni, ahogyan a viharos (forgó)szélnek sem. A Szent Szellem hatása olyan, mint a tűzé: átmelegít. Így melegszik át a hívő hideg szíve a Szent Szellem által, tűzbe és lángba borulva Isten szolgálatáért. A tűz tisztít is. Így a Szent Szellem az elferdült gondolatokat és a bűnös cselekedeteket elveszi.