Skip to main content

026. Őrízd meg a szíved - aranyszobor, hárman a kemencében

Igehely (történet): Aranyszobor, Hárman a kemencében - Dániel 1-3

Aranymondás/kulcsige:  Péld. 4.23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!

Fő üzenet, központi igazság: Istenben bízz, Őt tiszteld, Megőrizni szívünket - az Úrral járni

Üzenet/téma: Megérteni, mennyire fontos tisztántartani a szívünket

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék: Fogó játék (Hangulatkeltő játék): Kiválasztunk egy gyereket, ő lesz Jézus. Majd kiszámolunk egy Gonoszt, ő lesz a fogó. Akit megérint, az leguggol. Ha terpeszbe áll valaki, akkor az azt jelenti, hogy távol tartja magát tőle, tehát érinthetetlenné válik. Akik terpeszben állnak, úgy kerülhetnek ismételten játékba, ha valamelyik futó játékos szeretettel megöleli. A guggolót pedig, akit hatalmába kerített a Gonosz, azt csak Jézus szabadíthatja meg (Akit hívni kell!). Ha Jézus a vállára teszi a kezét, ismét szabadon visszakerülhet a játékba. Ha elfáradt a fogónk, újat választunk.

 

A gonoszság ragadós játék: A játékvezető belebújik a Gonosz szerepébe. A fal közelébe áll, és nekitámaszkodva a falnak kaput tart. A gyerekek egyenként próbáljanak meg a kapu alatt úgy átbújni, hogy ne érintse meg őket a Gonosz. Amennyiben meg tudja érinteni, rájuk ragaszt (eldug a zsebébe, ruhába) egy gonoszságot.(Pl: türelmetlenség, nagyképűség, lustaság, akaratosság, rendetlenség, harag, számítógépes játékok, facebook, heavy metal zenehallgatás, cigizés, szófogadatlanság, TV-zés, önzés, irigykedés, mértéktelenség). Mivel ők is gonosszá változtak, így beállnak a sorba kaput tartani. (A Gonosz persze mindenkihez hozzáér, bárhogyan is igyekeznek a gyerekek!). Akinek kedve van, újra próbálkozhat. A végén feltesszük nekik a kérdést: Mi lehet a megoldás arra, hogy ne „piszkolódjunk be” a Gonosz által?  (kikerülni, távol tartani magunkat tőle, meg sem próbálni)

Hogyan lehet megszabadulni a gonoszságtól, a bűntől? Megvallás (1Jn 1.9) - ez a takarítás, lábmosás naponta. Hívhatjuk a Királyt, világítson át minket, segítsen megtalálni a rejtett gonoszságokat. (a Király jelmezben, kezében lámpással jön)  Előhozza a rejtegetett gonoszságot rajtuk, és elmondja bánatát.

 

2. Dicsőítés – énektanítás: A szíved a tied (Pintér B: Benn a bárány, kinn a farkas c.album)

3. Ima:

 

4. Igevers-kincsgyűjtés: Készítünk két szívformát, az egyiket piros, a másikat szürke kartonból. A szürkét „összetörjük”, mintha több darabból állna.(a „törésvonalakat” érdemes kontúrozni is!) Majd rákérdezünk: mi törheti össze a szívünket?(sorolhatják: harag, bánat, sértés, önzés, irigység, ellenségeskedés, engedetlenség, hűtlenség, félelem stb.) Közben az elemeket megfordítjuk, amin ezek a bűnök olvashatók, és ismét összerakjuk a szívet. Elővesszük a pirosat, ami érintetlen. Feltesszük a kérdést: Mikor marad ilyen „tiszta” a szív? ( Ha Istenben hiszünk, Benne bízunk, ha az Úrral járunk -> ha az Ő őrizetére bízzuk). Megfordítjuk a szívet, és ráírjuk: Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! Péld. 4.23. Néhányszor visszafordítjuk, és megpróbáljuk kívülről elmondani ezt a fontos Igét.

 

 

5. A bibliai-igazság beültetése, történet:

 

Új ismeret: Megőrizni szívünket - az Úrral járni (az életünk minősége múlik ezen) Új szívünk van. Az élő Isten temploma lett a testünk, a szívünk Jézus Krisztus otthona. Vendég, vagy tulajdonos? Vendégül látom, szolgálom, megismerhetem.

Levegőszűrő, olajszűrő - fontos az autónál (nem engedi be a kártékony dolgokat)
Szív (lelkünk, gondolataink) tisztántartása:

-      Újjászületés (új szívet kapunk) - megtérés  (Ezék. 11.19-20, 1Pt. 1.23)

-      Rábízzuk magunkat Istenre (szívünk őrzését Rábízzuk) (Lk. 12.34, Péld. 23.26)

-      Szűrők felszerelése (Igék, parancsolatok) - minden információt összevetek az Igével (Péld. 4.23, 2Tim. 3.16)

-      Távoltartás a gonosztól (Istent nélkülöző következtetés, figyelmen kívül hagyni Őt), Világ kívánságainak elkerülése, Igéjét elhiszem (helyt adok neki),

-      Tisztogatás naponta többször is (ima, bűnmegvallás - egyetértés) 1Jn 1.9

  •   kisöprés, bevilágítás (Szellem beengedése, Jézus a világosság) Jn. 12.46
  •   Közbenjár értünk minden nap (esedezik) Zsid 7:25
  •   Ő bemegy az Atya elé és azt mondja: az én vérem megfizetett, nincs kárhoztatás Róm 8:1
  •   Megmarad velünk, senki el nem vehet Tőle - el vagyunk pecsételve Ef.4.30, Zsid 13.5

A Jó hír,  neked nem kell/kellett semmit sem tenni, hogy megnyerd Isten szeretetét, így soha nem tehetsz semmit sem, hogy elveszítsd. Mert a szeretetének a természete Tőle jön. Nem a mi viselkedésünkön alapul, nem is a mi válaszunkon. Nem veszítheted el Isten szeretetét (tisztogatást, szíved őrzését).

Ezék. 11.19-20 Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.

1 Pt. 1.23 Újjászülettetek, ezért most már új életetek van. De ez nem halandó forrásból származik, mint a földi élet, hanem halhatatlanból. Ez a forrás pedig Isten beszéde, amely élő, és örökké érvényes.

Lk. 12.34 Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.”

Péld. 4.23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet!

Péld. 23.26 Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én útaimat megőrizzék.

2 Tim. 3.16 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,

Jer. 24.7 Olyan szívet adok nekik, amellyel megismernek engem, hogy én vagyok az Úr. Ők népemmé lesznek, én pedig Istenük leszek, mert teljes szívükkel megtérnek hozzám.

1 Jn. 1.9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.

1 Jn. 1.9 De ha elismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos: megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól.

Mt. 15.19 Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosság, házasságtörés, szexuális bűnök, lopás, hazugság és gyalázkodás.

Mt. 22.37 Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

Jn. 12.46 Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz.

Ef. 3.17 hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által, („Hogy Krisztus letelepedjen, és otthonra leljen a szívetekben, hit által")

1Jn. 2.15-16 Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van.

 

Nebukadneccar (Babilónia királya) Kr.e.605- elfoglalja Jeruzsálemet, elhurcolják az ifjakat…

Dán. 1. 2 Az Úr kiszolgáltatta Nebukadneccarnak Jójákimot, Júda királyát, és a Templom kincseinek egy részét is. Nebukadneccar ezeket a kincseket elvitte Babilóniába, és az isteneinek templomában helyezte el. 3 Megparancsolta a királyi tisztviselők vezetőjének, Aspenáznak, hogy az izráeli foglyok közül, a júdai királyi családból, meg az előkelő vezetők családjaiból válasszon ki néhány fiatalembert. Olyanokat, akiknek semmilyen testi fogyatékosságuk nincs, hanem egészségesek és jó megjelenésűek; 4 értelmesek, gyors felfogásúak, járatosak a bölcsesség és az ismeretek minden területén. Azt akarta, hogy ezek az ifjak idővel a királyi udvar szolgálatába álljanak, ezért elrendelte, hogy tanítsák meg őket a káldeusok nyelvére, írására és tudományára is. 5 Azt is megparancsolta, hogy ezeknek a fiataloknak naponta ugyanazokat az ételeket és borokat adják, mint amit a királynak szolgálnak fel. Így kellett ezeknek a fiúknak három évig tanulniuk és készülniük, hogy azután a király szolgálatába álljanak. 6 Volt közöttük néhány fiatal, akik Júda törzséből származtak: Dániel, Hananjá, Mísaél és Azarjá. 7 Aspenáz azonban megváltoztatta a nevüket: Dániel új neve Baltazár, Hananjáé Sadrak, Mísaélé Mésak és Azarjá új neve Abédnegó lett.

Dán. 1. 8 Dániel elhatározta, hogy nem fogadja el a királyi palota ételét és borát, hogy ne váljon tisztátalanná. Ezért kérte Aspenázt, hogy ne kelljen ezekből az ételekből ennie.

Dániel elhatározta: A Mózesi Törvények bizonyos ételek fogyasztását tiltották, és Dániel még a fogságban is tartotta magát a Törvényhez. Aki ezeket a tilalmakat megszegte, vallási értelemben „tisztátalanná” vált. Tíznapi próba után:

Dán. 1. 15 Amikor ez letelt, összehasonlította őket a többi fiatallal: Dániel és társai egészségesebbnek látszottak, és határozottan jobb erőben voltak, mint azok, akik a királyi ételeket kapták. 16 Ezért a felügyelő a továbbiakban is csak zöldségféléket rendelt számukra, és nem kényszerítette őket, hogy a király ételéből egyenek, és a borát igyák. 17 Ennek a négy fiatalnak Isten kiemelkedő képességeket adott a tudományokban, a bölcs gondolkozásban, a különböző nyelveken való írásban és mindenféle bölcsességben. Dániel ezen fölül értett a látomások és álmok értelmezéséhez is.

A király álmot lát, bölcsek kivégzésére parancs.

Isten kijelenti a titkot DánielnekDán. 2. 19 Ezután Isten éjjeli látomásban megmutatta a titkot Dánielnek, aki örömében így dicsérte és áldotta a menny Istenét:

Dániel megfejti a király álmát (ezzel megmenti a bölcsek életét),

Dán. 2. 27 Dániel válaszolt: „A titkot, amelyet a király szeretne megérteni, egyetlen bölcs, asztrológus, vagy jós sem tudja megfejteni. 28 De van Isten az égben, aki leleplezi a titkokat! Ő mutatta meg a királynak, mi fog történni az utolsó időkben.

Jövendölés a világbirodalmakról : babiloni, méd-perzsa, görög, római

Dán. 2. 46 Akkor Nebukadneccar király arcra borult Dániel előtt, és imádta őt. Majd megparancsolta, hogy mutassanak be étel- és illatáldozatot Dániel tiszteletére. 47 Azután ezt mondta Dánielnek: „Valóban a te Istened a leghatalmasabb Isten, a királyok Ura, aki leleplezi a titkokat, és ő mutatta meg neked ezeket!” 48 Ekkor a király nagy méltóságra emelte Dánielt, sok értékes ajándékot adott neki, és kinevezte a babilóniai tartomány kormányzójává és az összes babilóniai bölcs vezetőjévé. 49 Dániel pedig megkérte a királyt, hogy társait, Sadrakot, Mésakot és Abédnegót is bízza meg a babiloni tartomány ügyeinek az intézésével. Dániel a király közelében végezte szolgálatát, mint a birodalom egyik legmagasabb rangú vezetője. Dániel vezetője: Szó szerint: „Dániel a király kapujában szolgált”.

Dán.3. Arany bálványszobor (30m magas) – rendelet: leborulni, ha megszólalnak a zeneszerszámok – tüzes kemencébe az ellenszegülőket. Bevádolják az ifjakat:

Dán. 3. 14 Amikor bejöttek, a király megkérdezte őket: „Sadrak, Mésak és Abédnegó! Igaz-e, hogy ti nem tiszteltétek isteneimet, és nem imádjátok az aranyszobrot, amelyet én állíttattam fel?! 15 Hajlandók vagytok-e leborulva imádni az aranyszobrot, amelyet én készíttettem, amint meghalljátok, hogy megszólal a kürtök, sípok, citerák, hárfák, dobok és egyéb hangszerek hangja? Mert ha nem, akkor azonnal a tüzes kemencébe dobatlak benneteket! Szeretném én azt látni, ki az az isten, aki meg tud menteni titeket a kezemből!” 16 Sadrak, Mésak és Abédnegó ezt felelték: „Nebukadneccar király, nem szükséges, hogy emiatt védekezzünk előtted. 17 Ha így kell lennie, ám legyen! Istenünk, akit szolgálunk, ki tud menteni minket a tüzes kemencéből, és a te kezedből is ki fog menteni, király. 18 De, ha nem tenné, akkor is tudd meg, király, hogy mi nem fogjuk isteneidet tisztelni, sem az arany bálványszobrot imádni, amelyet felállíttattál!” 19 Erre a válaszra a király annyira megharagudott a három ifjúra, és úgy elöntötte az őrjöngő düh, hogy még az arca is eltorzult. Megparancsolta, hogy a kemencét olyan erősen fűtsék fel, amennyire csak lehetséges, 20 azután a legerősebb katonái kötözzék meg ezt a három férfit, és dobják őket a kemence lángjai közé. 21 Így is történt: úgy, ahogy voltak, ruháikkal, palástjukkal és turbánjukkal együtt azonnal megkötözték őket, és mindhármukat bedobták a lángoló, tüzes kemencébe. 22 Mivel azonban a király parancsára a kemencét túlságosan felfűtötték, a kicsapó lángok megölték a katonákat, akik ezt a három férfit bedobták. 23 Sadrak, Mésak és Abédnegó pedig megkötözve a tűz közepébe zuhant.

Csúcspont:

Dán. 3. 24 Ezután Nebukadneccar király megdöbbent, sietve fölkelt a trónjáról, és ezt kérdezte tanácsosaitól: „Nem három férfit dobattunk be megkötözötten a kemencébe?”

A tanácsadók így feleltek: „De igen, felség!” 25 „Akkor hogyan lehetséges, hogy négy férfit látok, akik szabadon járkálnak a tűzben, és semmi bántódásuk nem esett?! A negyedik férfi pedig olyan, mint valami isten!” mondta a király. mint valami isten: Szó szerint: „mint az istenek fia”. Az a kifejezés, hogy „istenek fia” sokszor csak annyit jelentett: „valamilyen isteni természetű lény” vagy „angyal”.

26 Majd odalépett a kemence nyílásához, és bekiáltott: „Sadrak, Mésak és Abédnegó, a leghatalmasabb Isten szolgái, jöjjetek ki, és álljatok elém!” Azok mindjárt ki is jöttek a kemence tüzéből. 27 A királyi tanácsosok, kormányzók, helytartók és egyéb vezetők mind köréjük gyűltek, és megdöbbenve látták, hogy a tűz cseppet sem ártott ennek a három férfinak! A hajuk szála sem perzselődött meg, a ruháik sem égtek el, sőt, még a füst szaga sem járta át őket! 28 Akkor a király így kiáltott fel: „Áldott legyen Sadrak, Mésak és Abédnegó Istene, aki elküldte angyalát, és megszabadította szolgáit, akik bíztak benne! Ezek a férfiak, az ő szolgái még a király parancsát is megszegték, és inkább halálra szánták magukat, minthogy más istent imádjanak az ő Istenükön kívül! 29 Ezért most megparancsolom, hogy ha valaki származzon bármelyik nyelvű népből vagy nemzetből tiszteletlenül szól Sadrak, Mésak és Abédnegó Istenéről, azt az embert vágják darabokra, és házát rombolják le! Mert nincs más isten, aki így meg tudna szabadítani!” 30 Ezután a király Sadrakot, Mésakot és Abédnegót még a korábbinál is magasabb tisztségre emelte a babilóniai tartomány igazgatásában.

Mit választunk mi olyan helyzetekben, amikor veszéllyel fenyeget, ha kitartunk az Úr tisztelete mellett? Ezt nem tudhatjuk előre. Ilyen nehéz helyzetekben az Úr megajándékoz lelkével, és erővel, hogy Őt tudjuk választani.

Zsarnok uralkodók (Hitler, Sztálin, Rákosi, Polpot stb, )

Szobrok, építmények: saját dicsőítés

 

6. Ismétlő játék, ismétlés: Mocsárjáték: Elfoglaljuk a teret egyenletesen szétszóródva. Sétálunk a térben, amikor tapsol a játékvezető, akkor mindenki leguggol, mert a bűn nyomja a lelked és lehúzott a mocsárba. Innen úgy mehetsz tovább, ha megvallod bűnödet Istennek, felállsz, majd átmész egy kapun, ISTEN ÉLŐ BESZÉDÉNEK kapuján (két gyerek kaput tart) és ott választhatsz olyan Igét, amelyik meggyógyíthatja a lelkedet. Ha kettőt tapsol a játékvezető, újra séta van. Séta közben gondolkodj milyen bűnöket követtél el. (Minden alkalommal, csak egy-két gyerek tegyen bűnvallást.)

 

7. Az óra zárása:  IMA

Könyvajánlat: A szívem Krisztus Otthona

Megjegyzések: Dániel, Hananjá, Mísaél és Azarjá

Dániel államférfi , Nebukadneccar majd Belsaccar kormányzatában magas tisztsége van. Méd-Perzsa birodalomban Dárius alatt elnök.

Káldeusok – Egy sémi törzs, akik a babiloni birodalmat alapították.

Az álom magyarázata – a babiloni birodalom után jön a méd és a perzsa birodalom (ezüst), utána a görög-macedón birodalom Nagy Sándorral (réz), majd a vas római birodalom, amit olyan nagy királyságok követnek, amelyek egység nélkül uralkodnak

Vázlat:

1. történet: álom

-      Nebukadneccar – álom

-      tehetetlen bölcsek

-      Arjók

-      Dániel

-      barátaival imádkoznak

-      álom magyarázata:

-      fej – arany – babiloni birodalom

-      mellkas / karok – ezüst – méd és perzsa birodalom

-      has / oldal – réz – görög birodalom

-      lábak – vas – római birodalom

-      lábak – vas / cserép – késõbbi királyságok

-      kõ – pusztítás – Krisztus örökkévaló uralma

2. történet: kemence

-      aranyszobor – avatás

-      mindenki hódol elõtte

-      kivéve: Sadrak, Mésak és Abédnegó

-      a király: még egy esély

-      „Van nekünk Istenünk”

-      izzó tüzes kemence

-      sértetlen marad a három férfi

-      a király áldása és üzenete