Skip to main content

Az örök biztonság tana

„..akiket Nékem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülök.." Jn.17,12
„És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek,és senki ki nem ragadja őket az én kezemből." Jn.10,28

 

            A hívő üdvössége nem veszíthető el és örök biztonságban van még akkor is, ha ezt nem ismeri fel, nem hiszi el, vagy egyenesen tagadja. Az újjászületett hívő akkor is a mennybe kerül, ha egész életében kétségbeesetten azt hiszi, hogy elveszítheti vagy már el is veszítette az üdvösségét. A hívő biztonsága független a bizonyosságától.

Az örök biztonság tanának tagadása látszólag a hívő ellen megy, mely az ember bukásait és bűneit hangsúlyozza és ítéli el, de valójában Isten jellemét és természetét támadja.

Ha nincs örök biztonság, akkor örök bizonytalanság van.

 

9 pont, mely rámutat az örök biztonság tagadásának hibáira:

(Forrás: Steven W. Waterhouse: Not by bread alone, 191-197. oldal)

 

1.      Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét, akkor ezzel együtt Krisztusnak is el kell veszítenie az Ő igazságosságát

 

A mi bűneink Krisztusnak lettek tulajdonítva, és abban a pillanatban, amikor valaki hisz Őbenne, akkor pedig Krisztus igazságossága a hívőnek van tulajdonítva. Amikor Isten ránéz a hívő helyzetére, őt Krisztusban látja, betakarva őt Krisztus igazságosságával.

A hívő teljesen elfogadott Isten előtt, melynek alapja Krisztus igazságossága, nem pedig az emberi igazságosság és érdem. Az önigazság nem vált meg, és nem is az által tartjuk meg a mi megváltásunkat. Tehát a lényeges pontja a hívő örök biztonságának nem az emberi igazságosság folyamatos fenntartása (cselekedet program), hanem Krisztus igazságosságának örökkévaló és változhatatlan természete.

A hívő nem veszítheti el az ő igazságosságát Isten előtt, hacsak Krisztus sem veszíti el az ő igazságosságát, ami lehetetlen. Krisztus igazságossága örökkévaló, viszont a mi legjobb emberi önigazságunk (cselekedetünk) is mindössze olyan Isten szemében, mint egy megfertőzött rongy, ezért nincs szerepe az üdvösség ajándékában. (Ézs.64:5 mint a tisztátalan, és mint a megfertéztetett ruha minden mi igazságaink).

Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét, és újra igaztalanná lenne, az olyan, mintha Krisztus is elveszíthetné az Ő igazságosságát, mert az Ő igazságosságának kell elvesznie ahhoz, hogy mi újra igaztalanok legyünk.

Rom.5,18 Egynek igazságossága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása.

Rom.5,10 Ha Krisztusban bízva megbékéltünk Istennel, amikor még ellenségei voltunk, mennyivel inkább biztos a hívő pozíciója most, amikor már Krisztus igazságossága neki lett tulajdonítva.

2Kor.5:21 Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.

 

2.      Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét, akkor Isten nem mindenható és a biblia téved az eleve elrendelésben

 

Feltételes kiválasztás = Isten előre ismeri azokat, akikben megvan a hajlandóság a hitre Őbenne, és azokat választja ki.

Isten eleve elrendelő terve messze túlhalad a megtérés időpontján, eltart egészen a jövőbeli megdicsőülésünkig az örökkévalóságban. (Nem az üdvösségre lettünk eleve elrendelve, hanem a megdicsőülésre).

Rom.8:29-30 „Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek.. akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette."

Mindenki, aki megigazult (hívő), az biztos lehet a megdicsőülésében is, mivel dicsőségre lett elrendelve. Az eleve elrendelés célja, hogy Isten Fia ábrázatára formálódjunk.

Ef 1:5 Isten eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad

Rom 8:23 „..várván a fiúságot, a mi testünknek megváltását. "

Fiúvá fogadás = ekkor lesz testünk teljes megváltása a bűn hatásától és jelenlététől. 

Gal.4,1 "Ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek". Időbe telik, míg érett fiúvá válunk, de ezalatt végig a családban vagyunk, amíg kiskorú gyermekből teljes jogú felnőtt fiúvá válunk. (mint a zsidó hagyományban a Bár-micva).

A hívők el lettek rendelve, nemcsak arra, hogy Isten családjába kerüljenek, hanem hogy bűntelenek és tökéletesek legyenek (érett fiú), mint Jézus Krisztus.

Minden hívő el lett rendelve a teljes fiúvá fogadásra, ekkor:

 • megkapjuk az örökségünket
 • testünk fizikai megváltása a bűn hatása és jelenléte alól
 • Krisztus képére változunk dicsőségben és bűntelen tökéletességben.

Ennél nincs erőteljesebb bizonyíték az örök biztonságra.

Ha nem lenne örök biztonság, akkor vagy Isten tévedne abban a tanításban, hogy dicsőségre lettünk elrendelve, vagy nem lenne meg a hatalma vagy a képessége, hogy garantálja a teljes fiúvá fogadást. Továbbá a földön megigazult hívők és a megdicsőült hívők száma a mennyben nem lenne egyenlő, mivel néhányan idő közben elvesztek.

 

3.      Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét amiatt, hogy valamit rosszul tesz vagy elmulaszt megtenni, akkor az üdvösség cselekedetek által lenne

 

Ha a hívőnek dolgoznia kell azért, hogy folyamatosan birtokolja az üdvösséget, akkor az üdvösség birtoklása teljességgel cselekedeteken nyugodna, még akkor is, ha eredetileg ingyenesen lett adva. Az üdvösség egy ajándék. A cselekedeteknek nincs szerepe sem a megszerzésében, sem a megtartásában.

Ró.4,5 aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, a ki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdoníttatik igazságul.

Ef.2,8-9 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

Tit.3,5 Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által

 

4.      Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét, és a pokolba megy a bűne miatt, akkor Krisztus megváltása nem bánt el tökéletesen minden bűnnel

 

Ebben az esetben vannak olyan bűnök, amelyekért az ár nem volt kifizetve.

Az az állítás, hogy a kereszt nem oldotta meg teljesen a bűn problémáját, és hogy a hívőnek lehet, hogy fizetnie kell néhány bűnéért, egy sértés Krisztus kereszten elvégzett munkája ellen. Az Írás úgy beszél a hívő megváltásáról, hogy a bűn rabszolga piacáról kivásárolták, mint ami már megtörtént.

1Jn.2,1-2 „Jézus Krisztus engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is". Nincsenek olyan bűnök, amelyekért az ár nem volt kifizetve.

Krisztus kereszten elvégzett munkájának néhány következménye: megváltás, Isten haragjának kiengesztelése, elbánt örökre a bűn problémájával, elégséges helyettesítő áldozat.

Krisztus megváltása teljesen elbánt a bűn problémájával, ezért nincsenek többé olyan bűnök, amelyekért a hívőnek szenvednie kellene.

Gal.3,13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk (múlt idő)

Zsid.9,12 Jézus az Ő tulajdon vére által, ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve

Ró3,25 Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az Ő vérében, hogy megmutassa az Ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt

1Jn.4,10 ..elküldte az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért

Kol.2,13 Titeket, kik holtak valátok a bűnökben, megelevenített együtt Ő vele, megbocsátván minden bűnötöket

 

5.      Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét, akkor Krisztus elbukhat, mint Közbenjáró, mialatt imádkozik értünk

 

Jézus imája Jn.17,11-24-ben: 11. vers:„Szent Atyám, tartsd meg őket a Te nevedben.." 9. vers: „Én őértük könyörgök". 15. vers: „..őrizd meg őket a gonosztól". 17. vers: „Szenteld meg őket a te igazságoddal". 24. vers: „Atyám, akiket nékem adtál, akarom, hogy ahol Én vagyok, azok is Én velem legyenek; hogy megláthassák az Én dicsőségemet".

Ez az Írásrész megtartásról és megőrzésről beszél. Krisztus imádkozott, hogy minden hívő meg legyen őrizve a romlástól. Ha egy hívő véglegesen elveszhet, akkor Jézus kérése Jn.17,11-24-ig Isten akaratán kívül volt, így Krisztus elbukott, mint Közbenjáró. Az Úr Jézus a mai napig közbenjár értünk, hívőkért és kéri az Atyát a megőrzésünkért.

Jn.11,42 Az Atya mindig meghallgatja a Fiút.

Ró.8,34 Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk

Zsid.7,25 Ő mindenképpen idvezítheti is azokat, a kik Ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök. Krisztusnak ez az állandó közbenjárása miatt van örök üdvösségünk.

Krisztus a mi Közbenjárónk, Aki a mi érdekünkben Szószólónk (Képviselőnk) az Atya előtt. Sátán a hívők vádlója (Jel.12,10), de minden vádlására Krisztus a mi védő ügyvédünk (1Jn.2,1). Tehát Krisztusnak 2 fajta szolgálata van:

 • Megelőző: közbenjár, hogy ne bukjunk el
 • Helyreállító: képvisel az Atya előtt a Vádlóval szemben, ha már elbuktunk

 

6.      Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét, akkor a Szent Szellem elbukik az Ő elpecsételő szolgálatában

 

Pecsét = tulajdonjog + hatalom + jóváhagyás + védelem

Az Úr sírja le volt pecsételve, hogy védve legyen (Mt.27,66)

A pecsétet csak egy hatalommal bíró személy törheti fel (Jel.5,9)

A Szent Szellem elpecsételése Isten tulajdonjoga, hatalma, jóváhagyása és védelme a hívő felett. Mi hívők az üdvösség napjára, a testünk megváltására vagyunk elpecsételve, amikor megdicsőülünk és megkapjuk teljes örökségünket. A Szent Szellem elpecsételi a hívőket a földi élet teljes idejére.

Ef.4,30: És meg ne szomorítsátok az Istennek ama Szent Lelkét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára - nem pedig a bukás vagy bűn napjáig.

A Szent Szellem, amikor megkapjuk Őt az Atyától, az olyan, mint egy eljegyzési gyűrű, vagy egy zálog, melyet biztosítékként kapunk. Ő a garanciája az előttünk álló nagyobb áldásnak.

2Kor.1,22 Aki el is pecsételt minket, és a Léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.

Ef.1,13-14 Megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével, Aki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására

 

7.      Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét, akkor ez a biblia ígéreteit hazuggá teszi

 

A biblia azt tanítja, hogy a hívő soha nem lesz kárhoztatva és nem fog Isten örök haragjától szenvedni.

Ró.8,1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, a kik Krisztus Jézusban vannak

Jézus azt tanítja, hogy aki Őbenne hisz, az örök élettel rendelkezik.

Jn.5,24 Aki az én beszédemet hallja és hisz annak, Aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre

Ró.5,9 Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen Ő általa

1Thess.5,9 Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által

Zsid.13,5 Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled (5x-ös tagadás a görögben)

Jn.6,37 Azt aki Hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem (2x-es tagadás)

Ró.8,38-39 ..sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől

Jn.10,28 Én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből - még a hívő saját bűne sem (2x-es tagadás).

 

8.      Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét, akkor Isten elbukott abban a szándékában, hogy megtartson minket

 

A szuverén Isten úgy döntött, hogy meg fogja óvni és őrizni a hívőt a hitben és az elveszéstől.

1Pt.1,5 A kiket Isten hatalma őriz hit által az idvességre, a mely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen

Jud.24-25 Aki titeket a bűntől megőrizhet, és az Ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel, az egyedül bölcs Istennek, a mi Megtartónknak dicsőség.. mind örökké.

 

9.      Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét, akkor a biblia megtévesztő, mert nem nevez meg (pontosít) egyetlen okot sem, amely miatt az üdvösség elveszíthető

 

A. - Nincs olyan tanítás a bibliában, amely felsorolná azokat a bűnöket, amelyek miatt az üdvösség elveszne. Isten szemében nincsen kis bűn és nagy bűn.

Jak.2,10 Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös

 

B. - Újra megtérés kérdése: Isten biztos mondta volna, hogyan kell újra megtérni, de erről sem beszél a biblia.

Minden hívő, még akinek nincsenek jó cselekedetei is, megváltottként állhat Krisztus ítélőszéke előtt.

1Kor.3,15 Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül

 

Tehát az örök biztonság 9 pontja:

 

1.      Krisztus igazságossága, nem pedig a sajátunk vált meg minket, ezért a hívő nem veszítheti el az üdvösségét

2.      A kiválasztás és az eleve elrendelés bizonyítja az örök biztonságot

3.      Az üdvösséget nem cselekedetek által kapjuk vagy tartjuk meg, hanem hit által

4.      Krisztus engesztelése tökéletes és teljes, megfizetett minden bűnért

5.      Krisztus, mint Közbenjáró, garantálja az örök biztonságot

6.      A Szent Szellem elpecsételése nem törhet meg

7.      A bibliában sok ígéret garantálja az örök biztonságot

8.      Isten képes megtartani minket, hogy ne vesszünk el

9.      Nincs Igei alap arra, hogy az üdvösség elveszíthető lenne

 

További érvek, melyek rámutatnak az örök biztonság tagadásának hibáira:

 

10.   Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét, akkor a Szent Szellemnek ki kell költöznie a hívőből, vagyis Istennek vissza kell kérnie az üdvösség zálogát

 

Az üdvösség pillanatában a Szent Szellem örök lakozást vesz a hívőben, és soha nem hagyja el őt. Bár a Szent Szellemet bűneinkkel meg lehet szomorítani és megoltani, de nem lehet elűzni. Az ember hármas egység: test, lélek, szellem. A hitetlen ember szelleme halott a bűn miatt, ezért ő el van választva Istentől. Az újjászületés pillanatában az eddig halott emberi szellem élővé válik, és így a hívő képes Istennel kapcsolatban lennie.

1Kor.3,16 Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke lakozik bennetek?

Jn.14,16 És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak ama Lelkét.. mert nálatok lakik, és bennetek marad.

Ró.8,11 megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által

Zsid.13,5 Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled

Ró.11,29 Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az Ő elhívása.

 

11.   Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét, akkor ez azt jelenti, hogy Krisztus Testét folyton meg kellene csonkítani

 

A hívőt újjászületése pillanatában a Szent Szellem belekereszteli a gyülekezetbe, vagyis Krisztus Testébe. Ha elveszíthető lenne az üdvösség, akkor a hívőt le kellene választani Krisztus Testéről, vagyis meg kellene csonkítani azt, és a Szent Szellem elbukott az Ő belekeresztelő szolgálatában.

1Kor.12,27 Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.

1Kor.12,13 Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg

 

12.   Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét, akkor ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem elbukik az Ő megújító szolgálatában

 

Üdvösségünk pillanatában a Szent Szellem megújító szolgálata új teremtéssé tett minket, és Isten törvényes gyermekévé váltunk, Ő pedig a mi Mennyei Apukánkká. Újjászületésünkkor Isteni természet részeseivé váltunk, továbbá Krisztussal együtt Isten örököseivé. Ezt az új természet, ami hívőkként nekünk lett tulajdonítva, sosem veszi Isten vissza tőlünk.

KAINOS = Új, folyton új, megújuló, sosem megromló. Minőségre és állapotra, nem pedig korra vonatkozik.

2Kor.4,16 Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról-napra újul

Kol.3,10 És felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van Annak ábrázatja szerint való ismeretre, Aki teremtette azt

Tit.3,5 az Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által

2.Pt.1,4 igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek

2Kor.5,17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. Ha elveszíthetnénk az üdvösségünket, akkor új teremtésből újra régivé kéne visszaalakulnunk, majd ismét új teremtéssé válnunk.

 

13.   Ha a hívő elveszítheti az üdvösségét, akkor Krisztus elbukott abban a szándékában, hogy megszenteljen minket és tisztán állítson Maga elé

 

Ef.5,25-27 Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; hogy azt megszentelje, megtisztítván.. az Ige által, hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy hogy azon ne legyen szeplő.. hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.

Kol.1,22 mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állasson titeket Ő maga elé

Jud.24 Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrizhet, és az Ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel.

 

 

(A következő rész P. Majoros Kende - ABT órája alapján készült, 2008.12.04.)

Habár sok vers beszél a bibliában az örök biztonságról, elsősorban mégsem ez az első számú indok, ami miatt hiszünk az örök biztonságban, hanem Isten jelleme és természete miatt.

 

1. Isten természete:

 

A. - Isten természete változhatatlan - „Ha Ő megígérte, akkor az úgy is van, és nem fog megváltozni"

Mal.3,6 Mert én, az Úr, meg nem változom

Jak.1,17 ..Akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka

Zsid.13,8 Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz

 

B. - Isten természete tiszta

1Jn.1,5 Az Isten világosság, és nincsen Őbenne semmi sötétség.

Jel.21,27 Semmi tisztátalan nem léphet be a mennyei Jeruzsálembe

Ésa.59,2 A ti bűneitek választanak el titeket Istentől.

Őbenne nincs semmi bűn, sötétség, ezért semmit nem tud elfogadni, ami bűnös. Az Ő tisztasága követelte meg az üdvösségünket, és ehhez teljesen tisztává kellett tennie minket.

 

C. - Isten képes megőrizni az Övéit (hívőket)

5Móz.33,27 Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai; elűzi előled az ellenséget

Zsolt.37,23-24 Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével

Ró.14,4 Te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját? Az ő tulajdon urának áll vagy esik. De meg fog állani, mert az Úr által képes, hogy megálljon

Jud.24 Aki titeket a bűntől megőrizhet, és az Ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben

 

2. Krisztus megváltó munkája:

 

Elvégeztetett = Krisztus munkája be lett végezve, nem nekünk kell befejezni

 

A. - Krisztus bűnné lett értünk, magára vette a mi bűneinket, az Ő igazságossága pedig nekünk lett tulajdonítva

2Kor.5,21 Mert azt, Aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne

Zsid.10,14 Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket

 

B. - A bűnök elengedése. Krisztus engesztelő áldozata elbánt az összes bűnnel.

1Jn.2,2 És Ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész  világért is.

1Jn.4,10 Elküldte az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért

1Jn4,14 Az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül.

 

Senki nem megy a pokolba a bűnei miatt. Az üdvösség feltétele nem a bűn kérdése, hanem a hité. Mivel Krisztus teljesen elvégezte megváltó munkáját, a mi részünk az üdvösségben egyedül a hit.

Ró.3,22 Istennek igazsága a Jézus Krisztusban való hit által van mindazokhoz és mindazoknak, a kik hisznek

Jn.3,18. Aki hiszen Őbenne, el nem kárhozik; aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében. Az üdvösség kérdése a hit kérdése.

Ró.4,5  Aki nem munkálkodik, hanem hisz Abban, Aki az istentelent megigazítja, az ö hite tulajdoníttatik igazságul

Róm 4:6 A mint Dávid is boldognak mondja azt az embert, a kinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül.

Róm 3:24  Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által

Ef.2,8-9 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

 

Isten változhatatlan, ezért az Ő üdvössége is változhatatlan. Isten természete az, ami képes minket megtartani. Az üdvösség nem részleges, hanem teljes.

95 dolog van, ami akkor történt velünk, amikor megtértünk. Isten ezeket a dolgokat azonnal megtette velünk.

 

2Kor.5,17 ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Ha el tudnád veszteni az üdvösséged, akkor régi teremtés lennél megint?

 

Üdvbizonyosság:

Az üdvbizonyosság csak a Szent szellem szolgálatából származhat, nem érzelmek vagy megtapasztalások alapján. Viszont folyamatosan növekszünk a bizonyosság megértésében.

Gal.4,6 Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az Ő Fiának Lelkét a ti szíveitekbe, ki ezt kiáltja: Abba, Atya!

A bűn megrabolja a hívőt az üdvbizonyosságától, mivel megszomorítja és megoltja a Szent Szellemet, Aki így nem tud a hívőhöz beszélni, ezért sajnos azt fogja hinni vagy érezni, hogy elveszítette az üdvösségét. A hívő biztonsága viszont független a bizonyosságától.

1Jn.3,20 Hogy ha vádol minket a szív, nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud

Jn.5,24 Aki az Én beszédemet hallja és hisz Annak, Aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.

Ha egy hívő elvesztené az üdvösségét, akkor Jézus hazudott volna nekünk.

 

Az örök bizonytalanság tanának hibái:

1. Háromféle emberről beszél 1Kor.2,14 - 3,3 

 • Természeti ember: aki nincs újjászületve
 • Szellemi hívő: megtért és Istennel jár
 • Testi hívő: megtért de nem jár Istennel, hanem nagy valószínűséggel bűnben él.

Ha elveszthetnénk az üdvösséget a bűnünk miatt, akkor a testi hívő kategória nem létezne. A Biblia pedig világosan beszél testi hívőkről, pl: Saul király, Lót..

 

2. A hívő fegyelmezése

Zsid.12,6-11 Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad.

Isten nem bünteti a hívőket, hanem fegyelmezi őket. Célja a kapcsolat helyreállítása. Ha egy hívő bűnben él, Isten nem fogja engedni, hogy ő élvezze azt. Ha az üdvösség elveszthető lenne, akkor nem kellene senkit sem fegyelmezni, mivel azok elveszítették üdvösségüket, és nem fiak többé.

 

Körülbelül 80 vers van a bibliában, ami talán megkérdőjelezheti az örök biztonságot, és 120 vers, ami alátámasztja azt. De mit kezdesz Isten természetével, Krisztus munkájának örökkévaló hatásával és a mi részünkkel az üdvösségben, mely egyedül a hit? Ez a mi megingathatatlan alapunk.

2Tim.2,13 Ha mi hitetlenkedünk, Ő hű marad: Ő magát meg nem tagadhatja.

 

További gondolatok és versek az örök biztonság tanával kapcsolatban:

 

Mivel semmit sem tettünk az üdvösségünkért, ezért semmi olyat sem tehetünk, amivel elveszíthetnénk vagy megtartatnánk azt.

Ha elveszíthetnénk az üdvösségünket, akkor még egyetlen napon át sem tudnánk megváltottak lenni.

A végső választ arra, hogy a hívő örök biztonságban vagy bizonytalanságban van e, megtaláljuk annak a kérdésnek a megválaszolásában, hogy kinek a munkája a megváltás? Az a bibliai tanítás, miszerint egy hívő, aki egyszer meg lett váltva, az örökre meg van váltva azon a tényen alapszik, hogy a megváltás egyedül Isten munkája, ami nem nyugszik a hívő érdemén, és nem is a hívő törekvése tartja fenn. Ha az ember munkája lenne a megváltás, akkor az bizonytalan lenne, de mivel Isten munkája az, ezért a megváltás biztos és örökre szól.

Az örök biztonság tanítása nem jogosítvány a bűnre, hogy mostantól csináljuk azt, amit akarunk, hisz úgy is a mennybe kerülünk. Ha tényleg megértjük mit is jelent, hogy örökre biztonságban vagyunk Isten munkája miatt, ez segít Istent még jobban szeretnünk, hálásnak lennünk, és egy tiszta és odaszánt életet élnünk, hogy ne szomorítsuk meg a Szent Szellemet. A motivációnk többé nem félelem vagy bűntudat, hogy meg kell felelnünk, hanem a szeretet. Biztonságban érezzük magunkat, és tudhatjuk hogy a legrosszabb állapotunkban is elfogadottak vagyunk. 

Az a nézet, miszerint a hívő elveszítheti az üdvösségét, nem csupán egy mellékes, apró tévtanítás, amely fölött gond nélkül átléphetnénk, hanem alapjaiban változtatja meg a Biblia üzenetét, és egy „másik evangéliumot" hirdet.  Ez a tanítás teljes mértékben félreérti és elferdíti Isten kegyelmét, az Ő jellemét, feltétel nélküli szeretetét és Krisztus megváltó bevégzett munkáját, melyhez nem kell semmit sem hozzáadni és nem is lehet.

Gal.1,6-8 Csodálkozom, hogy Attól, Aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangyéliomra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangyéliomát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok.

Isten Szelleme gyűlöli azt a tanítást, hogy elveszíthető az üdvösség, mivel ez félelemben, bizonytalanságban, űzöttségben és megkötözöttségben tartja a hívőket, akik így könnyen manipulálhatóvá és irányíthatóvá válnak. Ez egy gonosz alapot ad a törvénykezésre. Gal.5,1

 

Amit Isten elkezdett, azt be is fogja fejezni (Bevégzett munka):

Fil.1,6 Aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig

1Thess.5,23-24 a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, a ki elhívott titeket és Ő meg is cselekszi azt

Jn.19,30 „Elvégeztetett" = készen van. Nem nekünk kell elkezdeni, se befejezni az üdvösséget

Jak.2,13 Dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.

 

Itt egy jó kérdés: Jobban szeretett Isten téged a megtérésed után, mint előtte? A válasz az, hogy pont annyira szeret most téged hívőként, mint régen bűnösként!

Ró.5,8.10 „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az Ő élete által minekutána megbékéltünk Vele." Isten már akkor szeretett minket, amikor még bűnösök voltunk, erőtelenek, és az Ő ellenségei voltunk. Semmit sem érdemeltünk meg, mégis megváltott minket. A szerető Isten kezdeményezett felénk, nem mi kértük. Hogy hiheti bármelyik hívő is, hogy a bukásai elválaszthatják Isten szeretetétől, és elveszítheti az üdvösségét?! Ró.8,38-39

 

1Kor.3,11-15 „..Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy tűzben jelenik meg.. Ha valakinek a munkája, a melyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül." Ez az írásrész a Bhéma szék ítéletről (2Kor.5,10) beszél. Ha a hívő teljesen el is szúrja az életét, mégis megmenekül, mivel csak a jutalmait veszítheti el, de az örök életét nem.

 

Bibliai személyek, akik elbuktak, mégsem veszítették el üdvösségüket, hanem a mennybe kerültek:

 

Isten a helyreállítás Istene és bővelkedik megbocsátásban. A Biblia 2/3-át három gyilkos írta: Mózes, Dávid és Pál. Mindhárman a mennybe kerültek. Isten nem fél a bűnös embert használni az Ő tervében, mivel ez az Ő munkája, nem a miénk.

 • Péter háromszor megtagadta az Úr Jézust Luk.22,31-34-ben, majd miután látta a feltámadott Krisztust, visszament halászni Jn.21,3-ban. A visszacsúszott Péter sohasem veszítette el üdvösségét, míg az áruló Júdás sosem volt megváltva. Viszont még Jézus elárulása után is a mennybe kerülhetett volna Júdás, ha a kegyelem Istenéhez fordult volna megbocsájtásért a farizeusok helyett - Mt.27,3-5
 • Saul király uralkodása legnagyobb részében teljesen testi volt. Sámuel próféta Mennybe kerülése után meg lett idézve, és ezt mondta Saul királynak 1Sám.28,15-19-ben: „Te pedig holnap fiaiddal együtt velem leszel".
 • Lót. 2Pt.2,7-8 „Isten megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt. (Mert amaz igaz, azok között lakván, a gonosz cselekedeteket látva és hallva, napról-napra gyötri vala az ő igaz lelkét)." Lót igaz volt, jó cselekedetek nélkül. Sault és Lótot nem jegyzi fel a biblia, hogy életük végén bármikor helyre álltak volna Istennel, mégis a mennybe kerültek.
 • Ábrahám sem veszítette el üdvösségét, miután elbukott Hágárral, hanem Isten tovább használta őt tervében.
 • Az igaz Noé részegen és meztelenül ült sátrában
 • Sámson sokszor elbukott, egész életében a maga feje után ment, de Isten mégsem vetette őt meg, sőt még élete legvégén is meghallgatta és megválaszolta imáját
 • Izrael neve nem lett vissza átnevezve Jákobra a bukása után, ahogyan Ábrahám sem lett visszanevezve Ábrámra, vagy Péter Simonra.

 

Gyakorlati példák az örök biztonság tanára:

 

            Gal.3,26 „Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által". Ha egy kis fiú rosszat tesz, a szülei nem mondják azt neki, hogy „többé nem tartozol a családhoz, és nem vagy a fiúnk többé!". Ha egyszer valaki családtag, akkor örökre az marad. Isten sem tagad ki minket a családjából, ahogy Lk.15,11-32-ben az apa ugyanúgy apja maradt a tékozló fiúnak, sőt, tárt karokkal várta őt, hogy mikor tér haza. A fiú is végig teljes jogú fiú maradt a családnak, bár lehet, hogy ezt egy időre nem tapasztalta meg. Egyedül a tékozló fiú testvérének nem tetszett ez, mert nem tartotta igazságosnak elbukott testvére visszafogadását. Nem hitt a kegyelemben és az azonnali helyreállításban, hanem a jó cselekedet programban, hogy a szeretetet és a megbocsájtást ki kell érdemelni. Ugyanúgy vannak ma is emberek, akiknek nem tetszik a kegyelem üzenete és az örök biztonság tana, akik azt hiszik és tanítják, hogy elveszíthető az üdvösség. Bármennyire is meggyőző az érvelésük, mégis téves alapokon nyugszik és hamis ez a tanításuk. Be vannak csapva, ahogyan a tékozló fiú testvére is, mivel nem ismerik az Atya szerető szívét.

            Végül Ádám bűnbe esésénél láthatjuk a legjobban, hogy Istennek van egy gondoskodása az elbukott és vissza csúszott ember számára. Isten nem lepődött meg Ádám bűnbe esésén, és nem is várt az emberre, hogy ő bánjon el saját bűnével és hozza rendbe a megtört kapcsolatot. Bár nem ez volt Isten tökéletes akarata Ádám számára, előre tudta, hogy el fog bukni. Ezért már jóval az ember teremtése előtt ott volt Isten elméjében a megváltás terve. 1Pt.1,20 „Krisztus, Aki eleve el volt ugyan rendelve, a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti érettetek. Továbbá: Jel.13,8; Tit.1,2; 2Tim.1,9. Örökre biztonságban vagyunk egy szerető, Mindenható Isten karjaiban, Akinek egy tökéletes terve van az életünkre. Mivel szereti az embert, gondoskodik őróla. Istennél mindig előbb van a gondoskodás, mint a szűkség.