Skip to main content

Isten tulajdonságai - Szentség

Szentség

1. Jelentése. - A szó meghatározásához gyakran az ellentétéből jutunk el, vagy egy relatív és nem abszolút mérték útján: a szentség a Bibliában a közönségestől, a tisztátalantól való elkülönülésre utal. Istenre vonatkoztatva a szentség nem csupán azt jelenti, hogy távol áll tőle minden tisztátalan és gonosz, hanem ezen túlmenően azt is, hogy Isten tökéletesen tiszta, s mint ilyen, különbözik mindattól, ami nem az.

Szentsége megértésében egy hasonlat segíthet. Mit is jelent az, ha valaki egészséges? Nem csupán a betegség hiányát, hanem egyfajta pozitív energia jelenlétét is. A szentség a gonosz hiánya és egyben a jó megléte. Isten szentsége lényének, természetének, akaratának és cselekedetének tisztaságát jelenti.

2. Igei alap. - A szentség az a tulajdonság, melyet Isten különösképp hangsúlyozott lényében az ószövetségi időkben (3Móz 11:44; Józs 24:19; Zsolt 99:3,5,9; Ézs 40:25; Hab 1:12). Az Újszövetségben közvetlen kijelentés formájában (Jn 17:11; 1Pt 1:15), dicsőségmondásban (Jel 4:8), vagy hasonlatban (Isten mint világosság - 1Jn 1:5) találjuk meg.

3. Alkalmazás. - Isten abszolút és lényétől elválaszthatatlan szentsége miatt bűnösök nem jelenhetnek meg előtte, amíg nem nyilvánította őket szentté. A szentséget Jézus Krisztus áldozata szerezte meg az ember számára.

Isten szentségének helyes értelmezése a hívőt ráébreszti bűneire (Ézs 6:3; Lk 5:8).

Isten szentsége lesz a mérce a hívő életében és cselekedeteiben (1Jn 1:7). Véget vet mindannak a sokszor oly fölösleges vitának, hogy a keresztyének számára mi engedhető meg, és mi nem. A helyes magatartást egyetlen kérdés dönti el: szentnek nevezhető-e? A hívő számára ez a mérvadó. Ha nem is éri el a mércét minden esetben, soha nem törekedhet kevesebbre.

Mert én, az Úr, vagyok a ti Istenetek, mutassátok hát meg, hogy szentek vagytok! Legyetek szentek, mert én szent vagyok! Ne tegyétek magatokat tisztátalanná semmiféle csúszómászó állattal, amely a földön mászik. (3 Móz. 11.44 )
Akkor Józsué ezt mondta a népnek: Nem tudjátok ti szolgálni az Urat, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem tűri el hitszegéseiteket és vétkeiteket! (Józs. 24.19 )
Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő! (Zsolt. 99.3 )Magasztaljátok Istenünket, az URat, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő! (Zsolt. 99.5 ) Magasztaljátok Istenünket, az URat, boruljatok le lába zsámolya előtt, mert szent ő! (Zsolt. 99.5 )
Kihez hasonlíthatnátok engem, kivel mérhetnétek össze? - mondja a Szent. (Ézs. 40.25 )
Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! (Jn. 17.11 )
Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! (Ézs. 6.3 )
Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (1 Jn. 1.7 )