Skip to main content

ApCsel

06.03 Az utazás vége

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 28,1-31

PÁL ÉRKEZÉSÉT Rómába nem kísérte pompa vagy ceremónia; éppen ellenkezőleg, a pogányok apostola fogolyként érkezik. Mégis, az Apostolok Cselekedetei utolsó fejezetének minden eseménye feltűnő bizonyítéka Isten Igéje megbízhatóságának és Pál életére vonatkozó szándékai csúcspontjának.

06.02 Utazás Rómába

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 27,1-44

EGY DOLOG emelkedik ki ebben az izgalmas történetben: Isten képes megvédeni az övéit. Az Ő láthatatlan keze mindig vezeti és őrzi azokat, akik hozzá tartoznak, mert semmi sem történhet meg velük az Ő engedélye nélkül. Lukács műszakilag is nagyszerű beszámolója az utazásról több, mint a viharok és a hajótörés szemléletes leírása; megvilágítja Isten gondviselését Pál megőrzésében (24.42-44. v.). Ezenkívül illusztrálja a Szentírás pontosságát (a hajózási szakkifejezésekben mutatott pontosságában, 27-32.39-41. v.).

06.01 Kihívás egy királynak

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 26,1-32

ISTENÜNK SOHASEM téved. Emberi szempontból Pál visszatérése Jeruzsálembe szerencsétlen dolog volt; misszionáriusi munkája megszűnt, a zsidók elutasították, és úgy látszik, életpályájának végéhez ért. Isten azonban képessé tette, hogy prédikáljon különbőző hallgatóságok előtt, amelyek a csőcseléktől az uralkodóig terjedtek, az Úr Jézus Krisztust mindig felmagasztalva. Az utolsó bizonyságtétel a keresztyén igazság fenséges kijelentése, amely feltárja Isten jellemét az üdvözítésben.

05.31 Pál Festus előtt

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 25,1-27

PÁL KÉTÉVES fogsága Cézáreában, valamint annak meghiúsulása, hogy akár Félix, akár Festus igazságot szolgáltasson neki, két dolgot bizonyított: az ember változatlan bűnösségét és az apostol megingathatatlan hitét.

05.30 Pál Félix előtt

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 24,1-27

PÁL ELŐZETES kihallgatása Júdea helytartója előtt meglehetősen hasonlít az Úr Jézus vallatásához. Egy ártatlan ember áll egy korrupt bíró előtt (26-27. v.), és hamis tanúk vádolják (9.12-13. v.). Megértette-e Pál, hogy az Üdvözítő útját járta azzal, hogy az igazságszolgáltatásnak ilyen paródiáján ment keresztül? Milyen vigasztaló tudni, hogy az Úr a mennyben együtt érez népével ebben, mert hasonlóképpen szenvedett (1Pt 4,12-16). Ahogyan a bíró és a fogoly egymás előtt áll, emeljük ki ellentétes reményeiket, lelkiismeretüket és tudásukat.

05.29 Jeruzsálemtől Cezáreáig

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 23,1-35

PÁL KIÁLLÁSA Jeruzsálemben Krisztus mellett, úgy tűnik, semmi mást nem eredményezett, mint zűrzavart. Az Antónia-erődhöz vezető lépcsőn még meghallgatták addig, amíg nem említette különleges küldetését a pogányokhoz (22,22). Mostani védekezése a Szanhedrin félhivatalos gyűlése előtt erőszakos összecsapással végződik a rivális farizeusok és sadduceusok között (23,6-10).

05.28 Bizonyságtétel a sokaságnak

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 22,1-30

NEM KÖNNYŰ dolog szembenézni egy ellenséges tömeggel, és beszélni a Mesterért. Pál megteheti, mert benne lakik a Szent Szellem bizonyságtételre felruházó hatalmával a legnehezebb körülmények között is. Így mondja el az első feljegyzett nyilvános beszámolót a megtéréséről (1-21. v.); ez szép minta bizonyságtétel a zsidók általi elutasítás ellenére (22-30. v.).

05.27 Pál Jeruzsálemben

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 21,1-40

SZOMORÚ DOLOG, hogy a legtöbb keresztyénnek élénk képessége van a kritikára, különösen olyan dolgokban, amelyek a Szentírásban nincsenek világosan kijelentve. Pál jeruzsálemi látogatása egy ilyen szóban forgó eset, mert szembeállít bennünket a kegyelem bajnokával, aki belemegy egy bizonyos kompromisszumba a júdaizmussal (23-26. v.). Azonban ahelyett, hogy a mi ítéletünk szerint arányosan felosztanánk a dicséretet és az elmarasztalást a nagy apostol megítélésében, figyeljünk meg egyszerűen néhány tényt, amelyek megfontolásra érdemesek.

05.26 Felhívás a vénekhez

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 20,1-38

VALÓSZÍNŰLEG PÁL életének legmegindítóbb epizódja az efézusi vénektől való érzelmes elbúcsúzás, amely csúcspontja annak a fejezetnek, amelyben Jeruzsálem felé siet. A színházi forrongás után az apostol újra meglátogatja a macedóniai hívőket, Troásból visszatérőben (1-6. v.) Találkozik ott a helyi gyülekezettel (7-12. v.), és továbbmegy Milétuszba (13-16. v.), ahol időtálló utasításokat ad az efézusi gyülekezet véneinek (17-38. v.).

05.25 Pál Efézusban

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 19,1-41

PÁL GONDOSAN feltételhez kötött ígérete, hogy visszatér Efézusba (18,20-21), harmadik missziós útja folyamán valósult meg (18,23-21,17). Lukács sok részletet közöl az apostol hosszú tartózkodásáról ebben a mágikus és babonás városban (8.10. v.), és ezt cselekedve segítőkészen illusztrálja azoknak a jellemvonásait, akik valóban tudomást vettek az evangéliumról.

05.24 Akvilla és Priscilla

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 18,1-28

A VILÁG kulturális központjából Pál most egy olyan városba utazik, amely mélyre süllyedt a bűnben. A rossz hírű Korintus erkölcsi állapotát maga az apostol írta le az 1Kor 9,9-11-ben. Isten kegyelme azonban megmentheti azt is, aki a legmélyebbre süllyedt, ha az Úr Jézushoz megtér, legyen bár filozófus vagy prostituált (11. v.). Ez a missziói út már mutatott különféle válaszokat az evangéliumra a pogányok között, és minden nehézség ellenére folyamatosan üdvözültek drága lelkek (16,5.14.34; 17,4.12.34; 18,8).

05.23 Pál Athénban

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 17,1-34

JÉZUS KRISZTUS evangéliuma tud-e foglalkozni olyan hatalommal és hatásosan az intelligens emberekkel, ahogyan már mások esetében láttuk? Pál bebizonyítja, hogy tud. Átutazva Tesszalonikán (1-9. v.) és Béreán (10-15. v.), megérkezik az ókori kultúra és tudomány központjába, Athénba (16-34. v.). Ott bemutatja, hogy noha az üzenetet tekintve nem lehet megalkudni, annak előadása változhat, hogy megfeleljen valamilyen különleges hallgatóságnak. Így miközben a feltámadt Úr Jézust hirdeti mind a zsinagógában (2-3. v.), mind az Areopáguson (18.31.

05.22 Pál Filippiben

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 16,1-40

PÁL MÁSODIK missziós útja (15,36-18,22) új segítőtársak hozzájárulásával áldatik meg. Az újabb látogatás Listrába (1-5. v.) elvezet bennünket Timóteushoz, a későbbi szeretett munkatárshoz, míg a macedóniai hívás (6-11. v.) Lukács megérkezését jelzi (10. v.). Még jelentősebb, amit megfigyelhetünk, hogy a legnagyobb Segítőnek, a Szent Szellemnek szuverén joga van arra, hogy oda irányítsa szolgáit, ahova neki tetszik (6-7. v.).

05.21 A jeruzsálemi gyűlés

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 15,1-41

AZ EVANGÉLIUM terjedése a pogányok között (13,48) hamarosan sátáni ellenállást váltott ki ugyanúgy, ahogyan a pünkösd utáni napokban az apostolok prédikálásakor. Először kívülről jön a nyomás (14,2.19); és amikor az meghiúsul (mert Isten gyülekezetei mindig erősödtek az üldözés alatt), az ellenség ravaszabb taktikákhoz folyamodik: beszivárogva belülről rombol (15,1-2.5). A tanítási probléma (1-5. v.) és a szentírási megoldás (6-35. v.) vezetett Pálnak a pogányok közé tett második missziós útjához (36-41.

05.20 Pál evangelizáló módszere

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 14,1-28

PÁLLAL EGYÜTT utazva megláthatjuk szolgálatának néhány jellegzetességét. A fejezet három szakasza: Ikónium (1-6. v.), Listra (7-20), valamint a visszatérés Antiókhiába (21-28), mind felhívja a figyelmünket azokra az elvekre, amelyek evangéliumi munkáját uralják. Talán megtanulhatjuk, hogy átvigyük azokat a gyakorlatba személyes és gyülekezeti bizonyságtételünkbe.

05.19 Pál első feljegyzett igehirdetése

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 13,14-52

A PISIDAI Antiókhiában hangzott el Pál első feljegyzett igehirdetése. Minthogy ez mindenképpen ugyanolyan nevezetes, mint Péteré volt pünkösdkor, figyeljük meg néhány fontos jellegzetességét.

05.18 A modellgyülekezet

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 13,1-13

AZ APOSTOLOK Cselekedeteinek második fele nyomon követi a keresztyén hit elterjedését a pogány világban. Így olvasunk a Pálnak és Barnabásnak adott megbízatásról a munkára vonatkozóan (1-3. v.), és az első missziós utazás megkezdéséről (4-13. v.). De ne feledkezzünk meg annak a gyülekezetnek a tulajdonságairól sem, amelyet maguk mögött hagytak.

05.18 Péter és Pál szolgálati területének áttekintése

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 13-

Nyilvánvaló, hogy a 13. fejezet eleje a következő fázist jelenti Isten tervében a világ számára. A Mk 16,15-ben az Úr ezt mondta: „Elmenvén e széles világra'', de az ApCsel 1,8-ban ezt fokozatonként kellett megvalósítani; először: a helyi evangélizáció Samáriára terjedt ki, másodszor: a távoli munkának „a földnek mind végső határáig" kell eljutnia. Péter és mások voltak a helyi evangélisták; ott munkálkodtak, ahol az Úr elhívta őket, hogy „amint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon" (1Kor 7,17.20).

05.17 Péter börtönben

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 12,1-25

MIÉRT ENGEDI meg Isten, hogy egyik gyermeke meghaljon, a másik pedig éljen? Fejezetünk rejtett módon ezt a kérdést teszi fel, mert feljegyzi egyrészt Jakab mártírhalálát, másrészt Péter természetfeletti kiszabadulását. A válasz abban a csodálatos igazságban van, hogy Istenünk nem követ el hibát; megdicsőül népe által életben és halálban (Fil 1,20-21). A mi dolgunk bízni abban, hogy Ő jobban tudja.

05.16 Jeruzsálemtől Antiókhiáig

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 11,1-30

EZ a fejezet jelzi a keresztyén tevékenység nagy kimozdulását Jeruzsálemtől Antiókhiáig, a judaizmus szívétől a Római Birodalom harmadik városáig, Péter vezetésétől Páléig. Bizonyítékát láttuk ennek a változásnak a korábbi három fejezetben is, a samaritánusok megtérésekor, Pál elhívatásánál, valamint Koméliusz üdvözülésénél. Mostantól kezdve Lukács figyelme nyugat felé fordul, ahogyan az evangélium Júdeából Európa felé indul. Kezdjük tehát Péter jeruzsálemi elbeszélésének teljes beszámolójától (1-18.

Tartalom átvétel