Skip to main content

áldás

12.23 Fentről való kincsek

Dátum: 
2018.12.23

"Józsefre ezt mondta: Megáldotta földjét az Úr az ég fentről jövő ajándékával és a lent elterülő vizekkel" (5Móz 33,13).

11.28 Csak azt tegyük, amit Isten megáldhat

Dátum: 
2018.11.28

"Áldást bocsát az Úr csűreidre és minden vállalkozásodra..." (5Móz 28,8).

11.19 Engedelmességből áldás

Dátum: 
2018.11.19

"Ettől a naptól fogva áldást adok" (Hagg 2,19).

 Az eljövendő dolgok rejtve vannak előttünk, ez az Ige mégis egy tükör, amelyben láthatjuk a következő éveket. Az Úr így szót: "Ettől a naptól fogva áldást adok."

10.05 Harmattá lenni, záporrá

Dátum: 
2018.10.5

„Olyan lesz Jákób maradéka a többi nép között, mint az Úrtól jövő harmat, mint a fűre hulló zápor, mert nem emberben reménykedik, nem emberekben bízik" (Mik 5,6).

09.23 Miben áll ez a szeretet?

Dátum: 
2018.09.23

Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.(Mt 5,48)

Nem az tökéletes, aki bűn nélküli, hanem aki Isten szeretetével tud szeretni másokat. Ez a szeretet Isten gyermekeinek az ajándéka. Jézus mondja: ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, semmivel sem tesztek többet, mint a pogányok. Isten gyermekeinek azonban ezt a „többet" kell adniuk a világnak.

09.21 A próbatétel áldása

Dátum: 
2018.09.21

„...a nyomorúság munkálja ki az állhatatosságot" (Róm 5,3).

 Ez is ígéret, ha nem is formájára, de lényegére nézve. Türelemre van szükségünk, és ez az Ige megmutatja, hogyan juthatunk hozzá. Maga a béketűrés tanít meg a türelemre, ahogyan úszás közben tanulunk meg úszni. Szárazföldön nem tanul meg senki úszni, nyomorúság nélkül sem tanul meg senki tűrni. Hát nem érdemes elszenvedni a nyomorúságot, ha ezáltal miénk lehet az a nagy belső békesség, amellyel el tudjuk fogadni Isten akaratát?

09.10 Bejöveteled és kimeneteled

Dátum: 
2018.09.10

„Áldott leszel, amikor házadba bemész, és amikor kijössz" (5Móz 28,6 - Angol bibliafordítás).

 A törvényben megírt ígéreteket és áldásokat nem törölte el Isten. Amikor Jézus Krisztus elhordozta értünk a büntetést, az ígéretek érvényessége csak erősödött. Így, ha megtartom az Úr parancsolatait, számíthatok a fenti ígéret beteljesedésére is.

08.21 Testvér vagy vetélytárs?

Dátum: 
2018.08.21

Ó, mily szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. (Zsolt 133,1)

Áldást és életet csak Istentől kaphatunk mindnyájan. A feltétele azonban az, ha egyetértésben élünk. Miért nehéz a testvéreknek így élniük? Egyrészt mert a testvérét nem maga választja meg az ember, hanem kapja. Másrészt mert ahelyett, hogy saját érdekünkben is egyetértésben élnénk, vetélytársnak tekintjük egymást.

08.11 Teéretted

Dátum: 
2018.08.11

Úgy sejtem, hogy te éretted áldott meg engem az Úr. (1Móz 30,27 - Károli)

Különös megfigyelés a Bibliában: Isten a benne hívőkre való tekintettel néha másokat is sok jóban részesít.

Jákob búcsúzik az apósától, Lábántól, akinek a juhait sokáig ő gondozta. Lábán nézi a megnövekedett nyájat, és ezt mondja: megtudtam, hogy teérted áldott meg engem az Úr.

08.04 Ő megáld és megőriz

Dátum: 
2018.08.4

„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged" (4Móz 6,24).

07.23 Áldott ember

Dátum: 
2018.07.23

Szövetséget akarunk kötni veled... Hiszen az Úr áldott embere vagy te! (1Móz 26,28-29)

Ezt Izsáknak, Ábrahám fiának mondták olyan pogány fejedelmek, akik közelről látták az életét. Miből láthatták, hogy áldott ember?

06.30 Hitbeli gyökerek

Dátum: 
2018.06.30

(Jósáfát) az Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és újból eltávolította... a szent fákat. (2Krón 17,1-9)

Szükségünk van pozitív példaképekre, akiket nem idealizálunk, és főleg nem imádunk, de akiktől helytállást tanulhatunk. A Biblia több ilyen személyt állít elénk. Ilyen volt Jósáfát is, vizsgáljuk meg az ő életét most néhány napon át!

06.19 Az ároni áldás

Dátum: 
2018.06.19

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! (4Móz 6,24)

Isten megparancsolta Áronnak, hogy mint főpap, ezekkel a szavakkal áldja meg a népet. Ez az áldás csaknem minden istentisztelet végén elhangzik, egy-egy sora azonban nehezen érthető.

06.18 Ítélkezés

Dátum: 
2018.06.18

A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok... ne ítélkezzünk egymás felett... (Róm 14,1.13)

Gyakori bűnünk, hogy az illető távollétében megtárgyaljuk hibáit, gyengeségeit, és elítéljük. Isten ezt nagyon rossznak tartja.

05.26 A legegyszerűbb dolgok is áldottak

Dátum: 
2018.05.26

"Ha Isteneteket, az Urat szolgáljátok, akkor megáld kenyérrel és vízzel" (2Móz 23,25).

05.21 Eső, felhő nélkül?

Dátum: 
2018.05.21

"Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre" (Préd 11,3).

Akkor hát miért félünk a felhőktől, amelyek most elhomályosítják egünket? Igaz, egy időre eltakarják a napot, de nem oltják ki. Kisüt az nemsokára. Ugyanakkor ezek a sötét felhők telve vannak éltető esővel. Minél feketébbek, annál bőségesebben árad majd belőlük az eső. Hogyan várnánk esőt felleg nélkül?

04.28 Mikál

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 18,20; 19,11-17; 2Sámuel 3,13-16; 6,16,20-23

Ha egy férj és egy feleség arra törekszik, hogy az Úr áldásosan felhasználhassa őket, szellemi vágyaiknak azonosnak kell lenniük. Megosztott ház nem tud megállni. Világos, hogy a Mikál és Dávid közti kötelék vékony volt. Inkább természeti, mint szellemi vonzalom volt az alapja. A Bibliában Mikálra gyakrabban hivatkoznak "Saul lányaként", mint "Dávid feleségeként". Jobban ragaszkodott ahhoz az emberhez, akit Isten elvetett, mint "az Isten szíve szerinti férfihez".

04.26 Kegyes bánásmód

Dátum: 
2018.04.26

"Megáld téged Istened az Úr mindenben, amit cselekszel" (5Móz 15,18).

04.24 Az áldás feltétele

Dátum: 
2018.04.24

"Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőségesen áldást árasztok rátok" (Mal 3,10).

04.02 Éli, a pap

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 1,1-3.10-28; 2,21-21; 4,11-22

Van valami méltóság Éli körül (neve azt jelenti, hogy "fennkölt"), ami felett gyakran elsiklunk, amikor hibáival foglalkozunk. Személyes kegyessége és egész életén át tartó szolgálata a szent sátornál Silóban a bírák korának végső idejében bizonyságtétel volt az Úrról az erkölcstelenség és a bálványimádás napjaiban. Annával kapcsolatos téves ítélete, mintha ő részeg lett volna, visszatükrözi, hogy mit szokott látni. Azonnal meg is bánja nyers, feddő szavait, és elismétli a papi áldást, 4Móz 6,22-27.

Tartalom átvétel