Skip to main content

áldás

08.04 Ő megáld és megőriz

Dátum: 
2019.08.4

„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged" (4Móz 6,24).

07.23 Áldott ember

Dátum: 
2019.07.23

Szövetséget akarunk kötni veled... Hiszen az Úr áldott embere vagy te! (1Móz 26,28-29)

Ezt Izsáknak, Ábrahám fiának mondták olyan pogány fejedelmek, akik közelről látták az életét. Miből láthatták, hogy áldott ember?

06.30 Hitbeli gyökerek

Dátum: 
2019.06.30

(Jósáfát) az Úr útjain járt, egyre bátrabb lett, és újból eltávolította... a szent fákat. (2Krón 17,1-9)

Szükségünk van pozitív példaképekre, akiket nem idealizálunk, és főleg nem imádunk, de akiktől helytállást tanulhatunk. A Biblia több ilyen személyt állít elénk. Ilyen volt Jósáfát is, vizsgáljuk meg az ő életét most néhány napon át!

06.19 Az ároni áldás

Dátum: 
2019.06.19

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! (4Móz 6,24)

Isten megparancsolta Áronnak, hogy mint főpap, ezekkel a szavakkal áldja meg a népet. Ez az áldás csaknem minden istentisztelet végén elhangzik, egy-egy sora azonban nehezen érthető.

06.18 Ítélkezés

Dátum: 
2019.06.18

A hitben erőtlent fogadjátok be, de ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok... ne ítélkezzünk egymás felett... (Róm 14,1.13)

Gyakori bűnünk, hogy az illető távollétében megtárgyaljuk hibáit, gyengeségeit, és elítéljük. Isten ezt nagyon rossznak tartja.

05.26 A legegyszerűbb dolgok is áldottak

Dátum: 
2019.05.26

"Ha Isteneteket, az Urat szolgáljátok, akkor megáld kenyérrel és vízzel" (2Móz 23,25).

05.21 Eső, felhő nélkül?

Dátum: 
2019.05.21

"Ha megtelnek a fellegek, esőt hullatnak a földre" (Préd 11,3).

Akkor hát miért félünk a felhőktől, amelyek most elhomályosítják egünket? Igaz, egy időre eltakarják a napot, de nem oltják ki. Kisüt az nemsokára. Ugyanakkor ezek a sötét felhők telve vannak éltető esővel. Minél feketébbek, annál bőségesebben árad majd belőlük az eső. Hogyan várnánk esőt felleg nélkül?

04.28 Mikál

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 18,20; 19,11-17; 2Sámuel 3,13-16; 6,16,20-23

Ha egy férj és egy feleség arra törekszik, hogy az Úr áldásosan felhasználhassa őket, szellemi vágyaiknak azonosnak kell lenniük. Megosztott ház nem tud megállni. Világos, hogy a Mikál és Dávid közti kötelék vékony volt. Inkább természeti, mint szellemi vonzalom volt az alapja. A Bibliában Mikálra gyakrabban hivatkoznak "Saul lányaként", mint "Dávid feleségeként". Jobban ragaszkodott ahhoz az emberhez, akit Isten elvetett, mint "az Isten szíve szerinti férfihez".

04.26 Kegyes bánásmód

Dátum: 
2019.04.26

"Megáld téged Istened az Úr mindenben, amit cselekszel" (5Móz 15,18).

04.24 Az áldás feltétele

Dátum: 
2019.04.24

"Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamban, és így tegyetek próbára engem - mondja a Seregek Ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőségesen áldást árasztok rátok" (Mal 3,10).

04.02 Éli, a pap

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 1,1-3.10-28; 2,21-21; 4,11-22

Van valami méltóság Éli körül (neve azt jelenti, hogy "fennkölt"), ami felett gyakran elsiklunk, amikor hibáival foglalkozunk. Személyes kegyessége és egész életén át tartó szolgálata a szent sátornál Silóban a bírák korának végső idejében bizonyságtétel volt az Úrról az erkölcstelenség és a bálványimádás napjaiban. Annával kapcsolatos téves ítélete, mintha ő részeg lett volna, visszatükrözi, hogy mit szokott látni. Azonnal meg is bánja nyers, feddő szavait, és elismétli a papi áldást, 4Móz 6,22-27.

03.29 Naomi

OLVASNIVALÓ: 
Ruth 1,1-22; 4,13-17

Két idegen asszony közeledik Betlehem faluja felé. Az egyik izraelita, a másik egy riadt moábita. Suttogás hallatszik: "ő az? Lehetséges? Igen ő az! Naomi!" Aligha nevezhető lelkes köszöntésnek tíz esztendő után. A fiatalabb lányról tudomást sem vesznek. Az idősebb asszony könnyek között kéri, hogy változtassák meg a nevét: "Ne hívjatok Naominak ("kellemes"), hívjatok Márának ("keserű")"; "a Mindenható nagyon keserűen bánt velem"!

03.12 Kimenni örömmel

Dátum: 
2019.03.12

"Zebulonra ezt mondta: Örvendezz, Zebulon, ha útra kelsz" (5Móz 33,18).

Az Ószövetség áldásai nekünk is szólnak, mert mi Isten népe vagyunk, akik Őt szellemben imádjuk, és nem a testben bízunk. Zebulon örvendezhet, mert az Úr megáldja útrakelését. A Zebulonnak szóló áldás nekünk is ígéretet jelent. Amikor útra kelünk, elindulunk, lehet örömre okunk.

03.08 Áldott lesz mindened, amid van

Dátum: 
2019.03.8

"Áldott lesz kosarad és sütőteknőd" (5Móz 28,5).

03.07 Bálám, a pénz szerelmese

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 22,1-12; 23,7-26; 2Péter 2,14-16; Júdás 11

A Szentírás elítéli azokat, akik elfordulnak az igazságtól és másokat félrevezetnek. A farizeusokat leleplezte az Úr. A 2Tim és 2Pt óva int azoktól, akik romlottak és ellenállnak az igazságnak, akik, bár ismerik az igazság útját, elhagyják azt, 2Tim 2,17; 3,8; 2Pt 2,21.15.

03.05 Áldás a házra

Dátum: 
2019.03.5

"... az igazak lakóhelyét megáldja" (Péld 3,33).

Aki igaz ember és féli az Urat, annak még a háza teteje is Isten védelme alatt áll. Otthona a szeretet lakhelye, a szent élet iskolája, és mennyei világosság sugárzik benne. Főhelyen van benne a családi oltár, ahol naponta tisztelik az Urat. Ezért az Úr megáldja lakhelyét. Lehet szerény kunyhó vagy tágas udvarház; az Úr áldása nem az otthon nagyságától, hanem lakóinak magatartásától függ.

02.21 A kicsinység áldása

Dátum: 
2019.02.21

"Megáldja azokat, akik félik az Urat, a kicsinyeket a nagyokkal együtt" (Zsolt 115,13).

02.13 Áldott vagy a mezőn

Dátum: 
2019.02.13

"Áldott vagy a mezőn" (5Móz 28,3).

Milyen gyakran találkoztunk az Úrral, mikor egyedül voltunk a természet csendjében! A bokrok és a fák tanúi voltak örömünknek? Újra meg újra vágyakozunk ez után az áldás után?

Ilyen áldást nyert Boáz, amikor aratáskor a munkásai áldásmondással fogadták. Virágoztassa fel az Úr mindazokat, akik az ekevasat a földbe ersztik! Minden gazda számíthat Istennek az ígéretére, ha valóban engedelmeskedik az Úr Isten szavának.

02.12 Isten örömmel ad

Dátum: 
2019.02.12

"Az Úr ezt mondta Ábrahámnak azután, hogy Lót elvált tőle: Emeld föl tekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre" (1Móz 13,14-15).

02.06 Áldás a városban

Dátum: 
2019.02.6

"Ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, áldott leszel a városban..." (5Móz 28,2-3).

A város tele van sürgéssel-forgással, aki nap mint nap benne jár, érzi, hogy ez mennyire felőrli az embereket. Csupa lárma, kavargás, nyüzsgés, fájdalmasan nehéz robot: sok a kísértése, veszedelme és gondja. De ha Isten áldásával megyünk oda, eltűnik a nehézségek éle. Ha áldásával maradunk ott, örömet találunk kötelességeink teljesítésében, és erőt kapunk feladataink elvégzéséhez.

Tartalom átvétel