Skip to main content

áldás

05.11 A frigyláda felhozatala

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 6,12-23

A FILISZTEUSOK ELLENI két sikeres csata után, 5,17-25, Dávid megpróbálta az Úr szövetségládáját a Sionra hozatni, 6,1-23.

04.23 Újabb láncszem a messiási láncban

OLVASNIVALÓ: 
Ruth 3,1-18; 4,10-13.17

RUTH GYENGÉDSÉGE és szerénysége mindenki előtt nyilvánvaló kellett, hogy legyen, így a figyelmes Naómi és a jóindulatú Boáz előtt is. Nem kér semmit, de mindent hálával fogad, pl. 2,13. Szellemisége, magatartása, 2,11; 3,10 és szűkölködése nyerte meg Boáz szívét? Múlik az idő, és Naómi, róla gondoskodva elhatározza, hogy keres neki „nyugalmat". Volt egy birtokkal kapcsolatos megváltási törvény Izráelben, 3Móz 25,25, és egy olyan törvény is, hogy fenntartsák az olyanoknak nevét, mint Ruth elhalt férje, 5Móz 25,5.

04.01 Ebál és Garizim

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 27,1-13; 28,1-19

AZ ÁLDÁS ÖRÖME életbevágóan fontos volt Izráel nemzete számára. Ebben volt egyetlen reményük a növekedésre és boldogulásra. Az Ábrahámnak tett korábbi ígéretben, amikor Isten kihívta őt Úr városából, 1Móz 12,1-3, az áldás és átok egybe volt kapcsolva. „Megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt." Az áldás és átkozás joga Istené, és Izráel jóléte azon mérhető, hogy tapasztalják-e Isten áldását.

03.28 Háromszor egy évben

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 16,1-22

GYAKRAN AZ A BENYOMÁSUNK, hogy a judaizmus öröm nélküli hit volt, amelyet hideg törvényesség és előírásos szertartásosság szabályozott. Ez teljesen hamis. Fejezetünk nemcsak az ünneplés okairól beszél, hanem az annak érdekében adott szabályokról is, hogy bizonyos legyen: az örvendezés és hálaadás időszakaira rendszeresen sor kerül. Minden év kijelölt idejében Izráel Isten jóságát ünnepelte azon a helyen, ahová nevét helyezte. „Ügyelj az Abib hónapra", 1. v. Az a szó, hogy ügyelj, gyakran ismétlődik; pl 5,1; 6,3; 11,32 stb. Tanulmányozd ezeket!

03.20 A védelmező Isten

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 2,1-7.24-31; 3,21-29

MÓZES HANGSÚLYOZZA kiáltványában azt a tényt, hogy Isten hiánytalanul gondoskodott tévelygő népéről. Nem azért áldotta meg őket, mert igazak voltak - történelmüket elsötétíti a bűn. Mégis megáldotta őket önfejűségük ellenére. Sokszor elmondta nekik, hogy emlékezzenek meg az útról, amelyen az Úr, az ő Istenük vezette őket. Isten volt népének hatalmas Védelmezője.

03.18 Bálám prófétai „példabeszédei"

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 22,41-24,25

UTAZÁSUK VÉGÉHEZ ÉRKEZVE Izráel fiai „tábort ütöttek Moáb mezőségén", 22,1. Bálák, a moábiták királya, félve ettől a diadalmas néptől, amely országa határának közelében ütött tábort, elküldött a midiánita Bálámért, hogy átkozza meg őket, 22,2-11. Ebből a célból Bálák három magaslati pontra vitte el Bálámot.

03.05 Isten hűsége

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 26,1-13.27-46

ISTEN SZERET áldásokat adni. De hűsége megköveteli, hogy ahol az alkalom szükségessé teszi, fenyítenie kell. Izráelhez a következőképpen szól: „Ha az én rendelkezéseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok...", 3. v. Az ilyen engedelmességet követően hat isteni ígéret érvényes: „Esőt adok néktek", 4. v.; „békességet adok", 6. v.; „kipusztítom az ártalmas vadat arról a földről", 6. v.; „hozzátok fordulok", 9. v.; „az én hajlékomat közétek helyezem", 11, v.; „közöttetek járok", 12. v.

01.29 Amikor Jákob a halálán volt

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 48,1-22

JÓZSEF két fiát Jákób valójában örökbe fogadta, és leszármazottaiknak ugyanúgy teljes törzsi jogokat adott, mint az ő többi fiának, 5. v. A kettős rész az elsőszülött joga volt, 5Móz 21,15-17. Rúben Jákób természet szerinti elsőszülöttje elveszítette elsőszülöttségi jogát, amikor „beszennyezte apja ágyát" és az elsőszülöttségi jog Józsefre és fiaira szállt, 1Krón 5,1-2; vö. Ez 47,13. Jákobnak eredetileg az volt a szándéka, hogy Rákhel lesz egyetlen felesége, 1Móz 29,15-20, akkor pedig természetesen József lett volna elsőszülöttje.

09.06 Áldott a munka

„És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze." 1Mózes 2,15

09.04 Nagyobb dicsőség, gazdagabb áldás

"Azt kell visszaadnom, amit nem raboltam." Zsoltár 69,5

A 69. zsoltárban az Úr Jézus szól. Az 5. versben elmondja, hogy a megváltás dicsőséges műve által jóvátételt kínál fel Istennek mindazokért a veszteségekért, amik az ember bűne által keletkeztek. Kétségkívül úgy tekint önmagára, mint igazi vétekáldozatra.

08.29 Csak Te!

„Minden és mindenekben Krisztus." Kolossé 3,11

08.25 Kiben bízol?

„Sőt, mi magunk is elszántuk magunkat a halálra azért, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki feltámasztja a halottakat;" 2Korintus 1,9

07.17 Áldás és átok

„Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat." 1Mózes 12,3

07.03 Vendégszeretet

„A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg."Zsidók 13,2

A vendégszeretet nemcsak szent kötelesség („a vendégszeretetről meg ne feledkezzetek"), hanem nagyszerű meglepetések ígérete is („mert ezáltal egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg").

Lelkem áldd az Urat!

Video: 
Video
Lelkem áldd az Urat, áldd az Urat,
Egyedül Őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, Őt dícsérd!
A lelkem csak Téged áld.
vers1:
Egy új nap kél, és már ébred minden,
Itt az idő, hogy áldjalak,
És bármi ér ma, bármit rejt az út előttem,
Hadd zengjek este is majd hálával!
refr.
vers2:
Kegyelmed nagy, és türelmed hosszú,
Szerelmed mély és az égig ér,
Nem szűnök énekelni jóságodról,
Tízezer okom van, hogy zengjek még.
refr.
vers3:
És egy nap majd ez a test elgyengül,
Erőm elhagy, s utam véget ér,

01.30 Ingyen, szolgálatként

„Ingyen kaptátok, ingyen adjátok." Máté 10,8

01.27 A munka áldás

„Kihasználva az alkalmas időt." Efézus 5,16

Ebben a mostani világban, amelyben az emberek egyre allergiásabbak lesznek a munkára, a keresztyéneknek minden pillanatot ki kell használniuk. Az időt eltékozolni: bűn.

Minden kor emberei hangsúlyozzák a gondos és kitartó munka fontosságát. Üdvözítőnk maga is azt mondja: „Nekünk - amíg nappal van - annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat" (Jn 9.4).

02. Jákób csalással szerzi meg az apai áldást 1Móz 27

Igehely (történet): Jákób csalással szerzi meg az apai áldást 1Móz 27

Aranymondás/kulcsige: Jak.3.16:"...ahol irigység van, és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található."

Óracél: Lássák meg Jákób élettörténetében, hogy a csalással megszerzett javaknak nem lehet sokáig örülni, mert ezek háborúságot okoznak.

Fő üzenet, központi igazság: A bűn sok nehézséget okoz az emberek életében, így a mi életünkben is.

Áldás vagy átok?

Az öreg favágó története

Réges-régen élt egyszer egy öreg favágó a fiával. Nagyon szegények voltak, de volt egy csodaszép, hófehér lovuk.Mindennap elment a két férfi az erdőbe, tüzelőfát szedegettek, majd fillérekért eladták a faluban. A falu népe a fejét csóválta ezen.„Öregapám” – mondogatták neki:
- Miért nem adod el a lovadat? A gróf egy vagyont ígért érte. Úgy élhetnél a fiaddal, mint egy fejedelem.
- Reménytelen ezekkel az emberekkel. Mindig ugyanazt fújják” – gondolta az öreg magában.

23. Áldott vagyok

Áldott vagyok
(Pintér Béla: Minden mindenben)

Cél:  Legyen fontos, hogy életünket Isten áldása kísérje
Fókusz: Az Úr áldása meggazdagít és megszentel.
Kulcsszavak: áldás, deficit, kár

Az óra menete:

Tartalom átvétel