Skip to main content

bírák

04.07 Sámuel-a bíró

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 7,1-17

A vezető szerep jellegzetes vonásai nyilvánvalóak voltak Sámuelben korai éveitől kezdve. Az országban való letelepedés és a királyság létrejötte között eltelt időszakban Izráel a bíráktól várta a vezetést - Isten bírákat támasztott, hogy megmentsék a nemzetet az ellenségektől, szellemi vezető szerepet vállaljanak, és igazságot szolgáltassanak Isten parancsa szerint, Bír 2,16-18.

03.26 Mika Efraim hegyvidékén lakott

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 17,1-13

Mika kijózanító illusztrációt szolgáltat számunkra a nemzet szomorú állapotáról a bírák napjaiban. Jómódú, tekintélyes és vallásos ember volt a maga birtokán, Efraim hegyvidékén, éppen a Silóban lévő istenháza közelében lévő dombon, 18,31. Megmutatja a valóságos voltát a négyszeresen elhangzó kijelentésnek: "azokban a napokban nem volt király Izráelben", 17,6; 18,1; 19,1; 21,25; és nagyon világosan illusztrálja azt, hogy mit jelent a további megállapítás: "kiki azt cselekedte, amit jónak látott", 17,6; 21,25. Ő is pontosan ezt tette.

03.25 Sámson sírfelirata

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 16,1-31

Különösen szomorú Sámson halála a gázai városi csarnok romjai alatt. Sírfelirata egyrészt megindító, másrészt kijózanító: "úgy hogy többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében." Isteni szuverenitásában Isten felhasználta Sámson halálát, hogy csapást mérjen a filiszteus hatalomra Isten szabadításának jeleként, amely a micpai csatában később, még ugyanabban az évben bekövetkezett, 1Sám 7. Sámson vétkezett és elbukott, de Isten felhasználta személyes helyreállítását, hogy célját elérje, és a Szent Szellem őt is a hit hősei közé helyezi a Zsid 11-ben.

03.24 Sámson gyengesége

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 14,1-20

A vasárnapi iskolák Sámson-ábrázolásai herkulesi erővel festik meg őt. Látjuk, ahogyan széttép egy oroszlánt, megöl ezer filiszteust egy szamárállcsonttal, Gáza kapuival a vállain sétál, és csodáljuk dagadó izmait. A Szentírás nem így írja le. Nincs rá bizonyíték, hogy Sámson izmosabb volt másoknál. Erejének titkát nem a jól kifejlesztett bicepszek jelentették, hanem Ura iránti odaadása, vagyis nazíreusi fogadalma.

03.23 Sámson képessége eszköz Isten dicsőségére

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 13,24-25

Ez sötét időszak volt Izráel nemzetének történelmében. A filiszteus beszivárgás a tengerpart mentén valóságos invázióvá változott. Isten engedte ezt meg, mert népe bálványimádás bűnébe esett. Kr. e. 1075-ben az Áféknál lezajlott csata Izráel leigázását teljessé tette, 1Sám 4. A frigyládát, az isteni jelenlét szimbólumát elrabolták, és a Silóban lévő szent sátort elpusztították. Azt a fiút, akit azon a napon egy haldokló anya szült, találóan nevezték el Ikábódnak, ami azt jelenti, hogy "a Dicsőség eltávozott". A dolgok alig lehettek volna sötétebbek!

03.22 Mánoa és felesége

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 13,1-25

Egy feleség gyermektelensége Izráelben

03.21 Jefte

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 11,1-12,7

Könnyen lehetne úgy gondolni Jeftére, (a) mint valamiféle megkeseredett emberre, aki vitatkozik testvéreivel, és az Isten népe közti vezető szerepre számított; (b) mint meggondolatlan emberre, aki kockáztatta lányát egy meggondolatlan esküvel; vagy (c) mint kemény emberre, aki irgalmatlanul használta kardját testvérei ellen. Talán ez a rövid bírói életszakasz (hat év) a kudarc jele - mégis, ugyanaz a Szent Szellem, aki ezt a feljegyzést adta nekünk, Jeftét a hit hősei közé helyezi a Zsid 11,32-ben, aki ott egyike a mindössze négy megnevezett bírónak.

03.20 Abimélek

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 9,1-57

Abimélek története komoly figyelmeztetésként áll mindazok előtt, akik isteni elhívás nélkül bitorolnak vezető szerepet Isten népe felett. Gedeon, bármilyen nagy ember volt is, szánalmas örökséget hagyott hátra: egy efódot, amely csapdává vált a nemzet számára, Bír 8,27, valamint fia számára, aki egy sikemi ágyastól született, aki szerencsétlenséget hozott saját népére.

03.19 Gedeon - bölcsesség és bölcstelenség: szellemi és nem szellemi gondolkodás

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 8

A csatában a korsókat összetörték úgy, hogy a fény láthatóvá vált. Pál ezt arra használja fel, hogy bemutassa: életünket oda kell szánnunk Istennek, 2Kor 4,6-10.

03.18 Gedeon: a győzelmes hadvezér

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 7

Gedeon Istentől függött, és odaszentelte magát az Ő ügyének. És mi? Eszerint igaznak kellene lennie mireánk is: mind valamilyen ránk bízott munkában, mind valamilyen felelősségben, amely a vállunkon nyugszik, mindpedig valamilyen útban, amely előttünk áll. Isten ilyen hívő embereket használ fel. Gedeon hadseregének micsoda lecsökkentése történik! 22 000 ember megy haza; ők félnek. 9700 téveszti szem elől a célt az ívásnál; ők könnyen felkészületlenek lehettek volna, és elbocsátották őket. Ezt magunkra is alkalmazhatjuk.

03.17 Gedeon: a férfi, aki Istent választja

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 6

A Bírák könyve 6. fejezetének eleje lefesti Gedeon Szellem által ihletett hőstetteinek hátterét. Józsué után Isten győzelmes népe elkorcsosult egy félénk, legyengült néppé, amelyet ellenségei szorongattak, Bír 6,3-4. A gyökere a bűn volt, különösen pedig a megalkuvás. A kánaániták mellett élve össze is házasodtak velük. Izráel népe már nem különült el. A Bírák könyvében hétszer olvassuk, hogy Isten megszabadítja őket ellenségeik kezéből, 2,14; 3,7-8; 3,12; 4,1-2; 6,1; 10,6-7; 13,1.

03.16 Debóra és Bárák: tisztességet szerzek neki

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 4,4-9.13-24; 5,12-27.31

Debóra éneke többek között tartalmazza azok nevét, akiknek Isten tisztességet szerez majd, ami Krisztus ítélőszékének az előképe; lásd még a következőket: 2Sám 23; Zsid 11; Róm 16 és 2Tim 4.

03.15 Debóra: Izráel anyja

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 4,1-9; 5,1-9

A dolgok állása Észak-Izráelben ebben az időben Debóra énekében tárul fel, Bír 5. Ez bizony szomorú kép. A következőket tudhatjuk meg: (1) "Az utak pihentek", 6. v. Nem volt biztonságos az utazás, kivéve a tekervényes "ösvényeket". (2) "A falvak megszűntek", 7.v. Az emberek nagyrészt bezárkóztak a városokba, így a földek feltehetően megmunkálatlanok maradtak. (3) "Harc a kapukban", 8.v. A törvényt és a rendet megsértették, nem volt nyugodt, "boldog" élet. (4) Nem volt "pajzs", sem "hajítódárda", 8.

03.14 Ehud: egy meg nem alkuvó vezető

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 3,7-30

Van egy ismétlődő trend a Bírák könyvében, 2,16-19. (1) A nép elhagyja az Urat, pl. 2,12; 3,12; (2) az Úr megbünteti őket, 2,14; 3,12; (3) ők hozzá kiáltanak, 3,15; (4) Ő szabadítót küld, 3,15.

A nép a bálványimádás, hűtlenség és önfejűség bűnébe esik; rossz útra térnek megalkuvás miatt, és a gyengeség állapotába kerülnek. Mindazáltal Isten hosszútűrő és kész segíteni rajtuk. Ezt gyenge dolgok és gyenge emberek felhasználásával teszi; példája ennek egy ökörösztöke, Bárák, Sámson.

04.20 Erkölcsi viszonyok a Bírák idejében

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 17,1-13

EGY OLVASMÁNYBAN vagyunk kénytelenek összefoglalni ennek a könyvnek a befejező szakaszát, azaz a 17-21. fejezeteket Kezdjük azzal az emlékeztetővel, hogy anyaga párhuzamosan fut az 1-16. fejezetével. Így akár ezeket is lehet elsőként tanulmányozni, mielőtt a megelőző fejezetekkel foglalkozna az ember, tudva, hogy ezek mutatják be azokat az erkölcsi viszonyokat, amelyek az egész időszakban uralkodtak. Fejezeteink a nemzet belső állapotát, a dolog gyökerét mutatják; a korábbi fejezetek a külső megnyilvánulásokat, a gyökér gyümölcseit tartalmazzák.

04.19 Sámson elbukott

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 16,1-31

VOLT-E VALAMI KÜLÖNLEGES Gedeonban, Sámsonban és Sámuelben, látva, hogy a többi bírótól eltérően ők isteni látogatás útján lettek elhívva? Sámsonnál azonban még azt is látjuk, hogy különleges felkészítése ellenére hiba jelentkezik nála. Tevékenységét tekintve sohasem látjuk, hogy valamilyen hadjáratban lenne, csak néhány össze nem függő csapást indít. Öt alkalommal olvassuk róla, hogy „lement". Állandóan megszegte nazireusságának törvényét, lásd 4Móz 6, és mindkét szerelmi ügyében megszegte a házasságra vonatkozó mózesi törvényt, 5Móz 7,3.

04.18 Sámson felemelkedik

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 13,1-25

FELTŰNŐ, hogy a Bírák könyvében Izráel utolsó ellenségei a filiszteusok, akiket rendszeresen „a körülmetéletlen filiszteus" névvel illetnek, a szövetség, vagy szentség jele nélküli vallást képviselik. Az ő kivándorlási útvonalukat (ugyancsak Egyiptomból) követve, abban nincsen hasonló a vér és erő által történt megváltáshoz (Vörös-tenger), a Jordánt sem keresztezik. Hasonlítsuk össze az Újszövetségben utolsóként említett laodiceai gyülekezettel is. Sok volt ott a forma, de kevés a valóság!

04.17 Jefte

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 11,1-40

MOST AMMON AZ ELLENSÉG, Izráelnek egy másik rokona. Meg akarja fosztani Izráelt a területtől (örökségtől), míg Moáb, a testvére a győzelemtől akarja megfosztani, 3,13. Vigyázz örökségedre Krisztusban! Jefte kétszeres hátránnyal indul, amelyért nem ő volt a felelős, 11,1-2, de Isten fel tud használni hátránnyal induló embereket! Figyeld meg Izráel szertelenségét, 10,6-10, Isten felingerlését, 11-14. v., Izráel bűnbánatát, 15-16a. v., és Isten szomorúságát, 16b. v.

04.16 Abimélek

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 9,1-22

ENNEK A FEJEZETNEK a tragédiája az, hogy Izráel nem ellenségeivel harcol, hanem egymást mészárolja. Látjuk, hogy az Isten iránti készség nem ment tovább a vér szerinti leszármazással, 8,30-31. Amikor másodszor vetünk egy pillantást Abimélekre, eszünkbe jut, hogy a beképzelt és önjelölt emberek veszélyesek. Izráel újra Baálhoz tért, miután Gedeon meghalt. Megengedi-e Isten, hogy egy más jellegű korbács sújtson csökönyös népére? Egy ember, aki arra készül, hogy legyilkolja saját rokonságát, királyságra jutása érdekében tud-e igazán kormányozni egy népet?

04.15 Gedeon: a győzelem útja

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 6,33-7,25

MEGTANULTUK, hogy a midianiták azt a szellemet ábrázolják ki, amely mindent a maga számára ragad meg és tart meg. Isten büntetésként használja fel őket, hogy megfosszák Izráelt attól, amit azok visszatartottak önmaguknak és nem adták Istennek. Túlságosan el voltak foglalva Baállal. Mégis válaszol Isten a hozzá felszálló kiáltásra, 6,6, és tegnap láttuk, hogy kiválasztja és felkészíti emberét a szabadításra. Ennek a szabadulásnak a lényege abban kell, hogy legyen, ami ellentétben áll a rabság okával.

Tartalom átvétel