Skip to main content

bűnbánat

10.28 Megigazulás hit által

"Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékélhettünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megmentetünk az ő élete által..." (Róm 5,10).

08.22 Én ugyan..., de Ő

"Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de Ő, aki utánam jön, ...Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket" (Mt 3,11).

08.15 Az újjászületés jelei

"Szükség néktek újonnan születnetek" (Jn 3,7).

10.31 A bűnbánó lator

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 23,39-43

Igeszakaszunk "méltó, hogy aranybetűkkel legyen kinyomtatva" (Ryle, J. C.) Az erőszakos forradalmár földi élete utolsó órájában Krisztus saját ajkáról kapja az örök áldás ígéretét ezen a nevezetes napon. Ezt az igazi megtérést nagyon szélsőséges körülmények tették próbára. "A haldokló gonosztevő" megalázó, mégis bátorító példa. Megalázó, mert mindenkinek, aki üdvözülni akar, úgy kell jönnie, ahogyan ő jött. Bátorító, mert mindenki, aki azon az úton jön, amelyen ő, bizonyosan az üdvösséget fogja élvezni.

09.10 A fogadtatás

Dátum: 
2018.09.10

Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. (Lk 15,21)

Izgalmas kérdés volt, hogy visszafogadja-e az apa ezt a fiút. Azok után, ahogyan elment, s ahogyan eltékozolta örökségét, mire számíthat?

„Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt." Ez a megbocsátás jele volt. A bocsánat előbb készen volt a számára, mint ahogyan bocsánatot tudott kérni. Ilyen az Isten szeretete.

09.05 Előlegezett bocsánat

Dátum: 
2018.09.5

Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá... (Lk 15,22)

08.26 Egyre mélyülő patak

Dátum: 
2018.08.26

...lemért ezer könyököt, és átvezetett a vízen: a víz bokáig ért.(Ez 47,3)

Ezékiel látomásában a templomból kifolyó víz egyre mélyül. Mit jelent ez?

Először a víz bokáig ér. A mezítláb vagy saruban járó emberek lába hamar bepiszkolódott, leggyakrabban lábmosásra volt szükségük. Jézus is ezt mondta: akit az újjászületés fürdője megtisztított, annak is szüksége van lábmosásra. Vagyis aki az ő tanítványa lett, az is rászorul a naponkénti bűnbánatra és bocsánatra, a lelki tisztálkodásra.

07.12 Boldog sírók?

Dátum: 
2018.07.12

Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. (Mt 5,4)

Különös megállapítása ez Jézusnak. Milyen sírásra gondolhatott?

06.27 Annyira komoly?

Dátum: 
2018.06.27

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól, (1Jn 1,9)

A Szentírás erőteljes képekkel szemlélteti, hogy Isten mit tesz a megvallott bűnökkel. Minden kép arról szól, hogy amilyen komoly következményei vannak a bűnnek, ugyanolyan komolyan veszi Isten a bűnbocsánatot is.

06.25 Tökéletes bocsánat

Dátum: 
2018.06.25

...nem voltál olyan, mint szolgám, Dávid, aki... csak azt tette, amit én helyesnek látok. (1Kir 14,8)

Ezt az erkölcsi bizonyítványt Isten állította ki Dávid királyról, jóval az ő halála után. Azért meglepő ez, mert Dávid Istenhez való hűsége mellett elkövetett súlyos bűnöket is. Elszerette egyik katonájának a feleségét, ezért megölette a férjet, hogy feleségül vehesse az özvegyet, s ennek ellenére ezt állítja róla Isten? Hogyan?

05.30 Igyekezzetek!

Dátum: 
2018.05.30

„Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?"... „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun..." (Lk 13,23-24)

Mi mindnyájan az Istennel való közösségen, az üdvösségen kívül születünk. Innen lehet bejutni az ő országába. Aki itt Jézust kérdezi, elvileg már érdeklődik, hogy vajon hány embernek sikerül ez. Erre az Úr így válaszolt: ne elmélkedj ezen, hanem lépj be!

05.10 A megtérés mozdulatai

Dátum: 
2018.05.10

Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. (Jón 3,10)

Mi mutatta azt, hogy Ninive lakói komolyan vették Isten igéjét?

04.24 Dávid engedékenysége a lázadó fiúval szemben

OLVASNIVALÓ: 
2Sám 13,37-39; 14,1-14.23-25.32.33

A probléma, amellyel Dávid szembe került, látszólag megoldhatatlan volt. Absolon meggyilkolta féltestvérét, Amnont, és Gesurba menekült. Hároméves távollét után Dávid szíve vágyott arra, hogy a lázadó fiút hazahozassa. Tudta azonban, hogy Absolon bűne Isten ítéletét követeli meg, és ezért nem térhetett haza.

02.13 József (6)

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 43,15-45.28; 49,22

Józsefnek testvéreivel való bánásmódja azzal érte el a csúcspontját, hogy poharát megtalálták Benjámin zsákjában, 44,12. Júda, aki leginkább benne volt József eladásában, 37,26, most elfoglalja a vezető helyet bűnbánatukban is, 44,14.16. Szavai a bűnösökét tükrözik: "... Mit szóljunk, és mivel igazoljuk magunkat? Az Isten büntetése utolérte szolgáidat." Bűnbánatuk őszinteségének utolsó próbája az, hogy vajon sorsára hagyják-e Benjámint, 44,17, ahogyan Józseffel tették sok idővel ezelőtt.

01.27 Miért?

Dátum: 
2018.01.27

Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok... (Jób 42,5-6)

Jób istenfélő ember volt, mégis egyszerre annyi csapás szakadt rá, hogy alig tudta elviselni. Gyermekeire ráomlott a ház, és mind odavesztek. Utána elveszítette minden vagyonát, fájdalmas betegség támadta meg, és még a felesége sem állt igazán mellette. Szíve tele volt kérdésekkel, amelyek mind így kezdődtek: miért?

09.23 Szellemi hanyatlás

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 1,1-31

ISTEN JÓSÁGÁNAK EREDMÉNYEKÉNT Uzziás 52 esztendős hosszú uralkodását a boldogulás jellemezte. Ez a népet szerető engedelmességre kellett volna, hogy vezesse, hálaadásra és dicséretre. Sajnos, a jólétet gyakran szellemi hanyatlás követi. A jólét és fényűző életmód aláásta a nemzet erkölcseit, és ezt követően összeomláshoz vezetett. Ebben a helyzetben lép színre Ézsaiás, hogy figyelmeztessen arra a veszélyre, amely az északi szomszédokat már utolérte. Vonjuk le ebből a gyakorlati tanulságot, és őrizkedjünk a szellemi hanyatlástól, amely az anyagi dolgok hajszolásának a következménye; vö.

08.12 Dávid bűnbánata és bűnbocsánata

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 32,1-11

KÉT OLYAN ZSOLTÁR van, amely Dávidnak a 2Sám 11-ben leírt nagy bűnével áll összefüggésben. Az 51. zsoltár a felfedezés első megrázkódtatása utáni meggyőződését és bűnbánatát írja le. A 32. zsoltárban a bűnbocsánat öröme fejeződik ki.

06.06 A zsidók nem jobbak, mint a pogányok

OLVASNIVALÓ: 
Róma 2,1-29

AZ APOSTOL most előre látja a kulturált pogányok valószínű reakcióját a pogány világ elleni vádbeszédére: „Ez mind igaz az aljas barbárokra. Nekik szükségük lehet a megmentésre - de nekem nincsen!" Mivel az emberi természet nem változik, ugyanez a hozzáállás ma is általános. Kulturált emberek azt képzelhetik magukról, hogy a bírói székben ülnek, pedig valójában ahhoz a társasághoz tartoznak, amely vád alatt van, és ki vannak téve ugyanannak a haragnak (5. v.). A megvilágosodásnak önmaguk megítéléséhez kellene vezetni, és nem mások elítéléséhez (Mt 7,1; 1Kor 11,31).

01.27 Igaz bűnbánat

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 42,18-33; 44,1-34

JÓZSEF VOLT egész Egyiptom ura és testvérei az ő irgalmára szorultak. De nem volt szándékában, hogy kihasználja ezt a helyzetet. Minden tettét velük szemben az a vágya irányította, hogy tanúja legyen őszinte és teljes bűnbánatuknak múltbeli bűnük miatt, hogy kibékülhessen velük. Öccse, Benjámin döntő szerepet kapott tervében. József joggal feltételezte, hogy Benjámin, mint Rákhel fia, Jákob részrehajlását és különös vonzalmát élvezi; vö. 44,20. Benjámin távolléte testvéreinek első látogatásakor megerősítette ezt.

01.12 Gyógyulás a visszaesésből

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 12,18-13,4

HA ÁBRÁM és Szárai világi házaspár lettek volna, nem kétséges, hogy elégedettnek érezték volna magukat, amikor „feljöttek" Egyiptomból, 13,1. Emberileg szólva, végül minden jóra fordult. Megmenekültek a kánaáni éhínség következményeitől, 12,10, javaik lényegesen megszaporodtak, 12,16; 13,2, mindketten ép bőrrel megúszták, szabadok voltak és újra együtt lehettek. De mit éreztek? Az volt a feladatuk, hogy Isten bizonyságtévői legyenek; bennük kell, hogy megáldassanak „a föld minden nemzetségei", 12,3.

Tartalom átvétel