Skip to main content

bűnbánat

12.08 Isten hatalma nem részrehajló

"Mert egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket" (Zsid 10,14).

12.07 A könnyek ajándéka

"Mert az Isten szerint való szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre..." (2Kor 7,10).

11.21 Elvégeztetett

"Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4).

10.28 Megigazulás hit által

"Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékélhettünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megmentetünk az ő élete által..." (Róm 5,10).

08.22 Én ugyan..., de Ő

"Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de Ő, aki utánam jön, ...Szent Szellemmel és tűzzel keresztel majd titeket" (Mt 3,11).

08.15 Az újjászületés jelei

"Szükség néktek újonnan születnetek" (Jn 3,7).

10.31 A bűnbánó lator

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 23,39-43

Igeszakaszunk "méltó, hogy aranybetűkkel legyen kinyomtatva" (Ryle, J. C.) Az erőszakos forradalmár földi élete utolsó órájában Krisztus saját ajkáról kapja az örök áldás ígéretét ezen a nevezetes napon. Ezt az igazi megtérést nagyon szélsőséges körülmények tették próbára. "A haldokló gonosztevő" megalázó, mégis bátorító példa. Megalázó, mert mindenkinek, aki üdvözülni akar, úgy kell jönnie, ahogyan ő jött. Bátorító, mert mindenki, aki azon az úton jön, amelyen ő, bizonyosan az üdvösséget fogja élvezni.

09.10 A fogadtatás

Dátum: 
2019.09.10

Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. (Lk 15,21)

Izgalmas kérdés volt, hogy visszafogadja-e az apa ezt a fiút. Azok után, ahogyan elment, s ahogyan eltékozolta örökségét, mire számíthat?

„Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt." Ez a megbocsátás jele volt. A bocsánat előbb készen volt a számára, mint ahogyan bocsánatot tudott kérni. Ilyen az Isten szeretete.

09.05 Előlegezett bocsánat

Dátum: 
2019.09.5

Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá... (Lk 15,22)

08.26 Egyre mélyülő patak

Dátum: 
2019.08.26

...lemért ezer könyököt, és átvezetett a vízen: a víz bokáig ért.(Ez 47,3)

Ezékiel látomásában a templomból kifolyó víz egyre mélyül. Mit jelent ez?

Először a víz bokáig ér. A mezítláb vagy saruban járó emberek lába hamar bepiszkolódott, leggyakrabban lábmosásra volt szükségük. Jézus is ezt mondta: akit az újjászületés fürdője megtisztított, annak is szüksége van lábmosásra. Vagyis aki az ő tanítványa lett, az is rászorul a naponkénti bűnbánatra és bocsánatra, a lelki tisztálkodásra.

07.12 Boldog sírók?

Dátum: 
2019.07.12

Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. (Mt 5,4)

Különös megállapítása ez Jézusnak. Milyen sírásra gondolhatott?

06.27 Annyira komoly?

Dátum: 
2019.06.27

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól, (1Jn 1,9)

A Szentírás erőteljes képekkel szemlélteti, hogy Isten mit tesz a megvallott bűnökkel. Minden kép arról szól, hogy amilyen komoly következményei vannak a bűnnek, ugyanolyan komolyan veszi Isten a bűnbocsánatot is.

06.25 Tökéletes bocsánat

Dátum: 
2019.06.25

...nem voltál olyan, mint szolgám, Dávid, aki... csak azt tette, amit én helyesnek látok. (1Kir 14,8)

Ezt az erkölcsi bizonyítványt Isten állította ki Dávid királyról, jóval az ő halála után. Azért meglepő ez, mert Dávid Istenhez való hűsége mellett elkövetett súlyos bűnöket is. Elszerette egyik katonájának a feleségét, ezért megölette a férjet, hogy feleségül vehesse az özvegyet, s ennek ellenére ezt állítja róla Isten? Hogyan?

05.30 Igyekezzetek!

Dátum: 
2019.05.30

„Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek?"... „Igyekezzetek bemenni a szoros kapun..." (Lk 13,23-24)

Mi mindnyájan az Istennel való közösségen, az üdvösségen kívül születünk. Innen lehet bejutni az ő országába. Aki itt Jézust kérdezi, elvileg már érdeklődik, hogy vajon hány embernek sikerül ez. Erre az Úr így válaszolt: ne elmélkedj ezen, hanem lépj be!

05.10 A megtérés mozdulatai

Dátum: 
2019.05.10

Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. (Jón 3,10)

Mi mutatta azt, hogy Ninive lakói komolyan vették Isten igéjét?

04.24 Dávid engedékenysége a lázadó fiúval szemben

OLVASNIVALÓ: 
2Sám 13,37-39; 14,1-14.23-25.32.33

A probléma, amellyel Dávid szembe került, látszólag megoldhatatlan volt. Absolon meggyilkolta féltestvérét, Amnont, és Gesurba menekült. Hároméves távollét után Dávid szíve vágyott arra, hogy a lázadó fiút hazahozassa. Tudta azonban, hogy Absolon bűne Isten ítéletét követeli meg, és ezért nem térhetett haza.

02.13 József (6)

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 43,15-45.28; 49,22

Józsefnek testvéreivel való bánásmódja azzal érte el a csúcspontját, hogy poharát megtalálták Benjámin zsákjában, 44,12. Júda, aki leginkább benne volt József eladásában, 37,26, most elfoglalja a vezető helyet bűnbánatukban is, 44,14.16. Szavai a bűnösökét tükrözik: "... Mit szóljunk, és mivel igazoljuk magunkat? Az Isten büntetése utolérte szolgáidat." Bűnbánatuk őszinteségének utolsó próbája az, hogy vajon sorsára hagyják-e Benjámint, 44,17, ahogyan Józseffel tették sok idővel ezelőtt.

01.27 Miért?

Dátum: 
2019.01.27

Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok... (Jób 42,5-6)

Jób istenfélő ember volt, mégis egyszerre annyi csapás szakadt rá, hogy alig tudta elviselni. Gyermekeire ráomlott a ház, és mind odavesztek. Utána elveszítette minden vagyonát, fájdalmas betegség támadta meg, és még a felesége sem állt igazán mellette. Szíve tele volt kérdésekkel, amelyek mind így kezdődtek: miért?

09.23 Szellemi hanyatlás

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 1,1-31

ISTEN JÓSÁGÁNAK EREDMÉNYEKÉNT Uzziás 52 esztendős hosszú uralkodását a boldogulás jellemezte. Ez a népet szerető engedelmességre kellett volna, hogy vezesse, hálaadásra és dicséretre. Sajnos, a jólétet gyakran szellemi hanyatlás követi. A jólét és fényűző életmód aláásta a nemzet erkölcseit, és ezt követően összeomláshoz vezetett. Ebben a helyzetben lép színre Ézsaiás, hogy figyelmeztessen arra a veszélyre, amely az északi szomszédokat már utolérte. Vonjuk le ebből a gyakorlati tanulságot, és őrizkedjünk a szellemi hanyatlástól, amely az anyagi dolgok hajszolásának a következménye; vö.

08.12 Dávid bűnbánata és bűnbocsánata

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 32,1-11

KÉT OLYAN ZSOLTÁR van, amely Dávidnak a 2Sám 11-ben leírt nagy bűnével áll összefüggésben. Az 51. zsoltár a felfedezés első megrázkódtatása utáni meggyőződését és bűnbánatát írja le. A 32. zsoltárban a bűnbocsánat öröme fejeződik ki.

Tartalom átvétel