Skip to main content

büntetés

07.01 Kikerülhetetlen büntetés

"Bizony mondom neked, ki nem jössz onnét, míg meg nem fizetsz az utolsó fillérig" (Mt 5,26).

07.31 Elifáz

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,11-13; 4,1-21

Jób három barátja közül Elifáz tűnik a legidősebbnek és legtekintélyesebbnek, Jób 2,11; vö. 15,10. Ezek az emberek nyilván nagy tiszteletnek örvendtek és híresek voltak bölcsességükről. Miután eltelt néhány hónap, 7,3, elmentek, hogy együtt sírjanak Jobbal, és lehetőség szerint vigasztalják. Valójában nagy megpróbáltatást jelentettek számára, amely csak fokozta szerencsétlenségét. Elifáz témáni volt, amely kapcsolatba hozza őt Edom híres bölcsességével, Jer 49,7; Abd 8-9. Úgy tűnik fel, mint a barátok vezetője és szószólója.

07.28 Jób (4)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,1-10

Az első fejezetben a Sátán támadásai Jób családja és javai ellen irányultak, de a második fejezetben Jób személyére teszi rá a kezét. Itt Isten szuverenitását ismét hangsúlyozza az Ige, 2,1. A Sátán megjelenik az Úr előtt, miután kudarcot vallott abban, hogy Jóbot bűnre csábítsa. Az Úr ismét megkérdezi a Sátánt, hogy megfigyelte-e szolgáját, Jóbot, akiről ismét elismerően nyilatkozik, de azt is hozzáteszi, hogy Jób még mindig feddhetetlen maradt, annak ellenére, hogy a Sátán súlyos próbának tette ki, 3. v.

06.03 Jósáfát másik szerencsétlen szövetsége

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 3,6-27

Jósáfátot megkereste Jórám, Akháb fia, hogy segítse Moáb ellen, és Jósáfát rögtön beleegyezett, dacára annak, hogy Akhábbal való korábbi szövetsége miatt kiérdemelte a próféta feddését; vö. 2Krón 19,2. Egy korábbi leckéből is tanult már, vö. 2Krón 30,3, de a leckék milyen hamar meg nem tanulttá válnak! "Úgy én, mint te", mondja; vö. 1Kir 22,4. Milyen gyakran fogunk bele ügyekbe anélkül, hogy imádkoznánk vezetésért, és csak akkor kezdjük keresni Istent, amikor csalódás ér bennünket.

12.20 Az Úr napja

OLVASNIVALÓ: 
Sofoniás 1,1-3,20

SOFÓNIÁS nagy témája „az Úr napja". Az általános ítélet leírásával kezdi, 1,2-3; vö. Róm 8,20. Az Úr foglalkozni fog Júdával „is", megítélve a Baál imádóit, akik megmaradtak Jósiás reformja után, a bálványpapokkal együtt, 1,4; vö, 2Kir 23,5. A csillagimádók, és azok, akik az Isten-imádatot összekeverik a maguk császárkultuszával, meg fogják érezni haragját, 1,5. Az elfordulók és a közömbösök nem fognak megmenekülni, 1,6. Hallgass az Isten előtt! Az egész föld bírája megjelenni készül. Népét újra fel kell áldoznia a nemzetek oltárán, mert azok összegyűltek megöletésre, 1,7.

12.14 Büntetés és helyreállítás

OLVASNIVALÓ: 
Mikeás 1,1-2,13

MIKEÁS üzenete Izráel és Júda fővárosára, Samáriára és Jeruzsálemre, mint befolyási központokra irányul. Három felhívást ad, amelyeket meg kellene hallaniuk. Az elsőt a nép hitetlensége ellen, 1,2-2,3. Minden nemzetet felszólít, hogy figyeljen, 1,2. Istent úgy mutatja be nekik, mint Adonai Jahvet. Ez a nagy megnevezés először akkor történik, amikor az Úr ígéretet ad Ábrahámnak a magról és az országról, 1Móz 15. A közösségnek és az igazságnak ezt a szuverén Urát hívja tanúul a szentélyből; vö. 3Móz 1,1.

11.14 Bevezetés Péter második leveléhez és Júdás leveléhez

OLVASNIVALÓ: 
2Péter, Júdás

PÉTERNEK a második levelében két fő üzenete van, mindkettő azzal kapcsolatos, amit az Úr megtehet. Először: „Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésekből", másodszor: „a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetésre fenntartani” (2,9). Indítást kapott arra is, hogy prófétai módon azokról a dolgokról beszéljen, amiknek a jövőben kell történniük; éspedig a hamis tanítók megjelenéséről (2,1); hitetésük kezdeti sikeréről (2,2); de végső gyors megítéltetésükről is (2,1; 3,7).

07.30 Jób és három barátja

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,11-13; 9,1-35

VOLT JÓBNAK HÁROM BARÁTJA, Elifáz, Bildád és Czófár, és amikor hallották az őt ért szerencsétlenséget, eljöttek meglátogatni. Hét nap és hét éjszaka úgy ültek mellette, hogy egyetlen szót sem szóltak. De ahelyett, hogy barátokként viselkedtek volna, bírákként viselkedtek. Először tartózkodóak és előzékenyek voltak, végül azonban szigorúak az ítélkezésben. A vitának három menete volt; mindegyikük beszél, Jób pedig válaszol. Az utolsó körben Czófár visszalép, bennehagyva Jóbot nyomorúságában. A viták Jób keserű kifakadása után kezdődnek, amely a 3. fejezetben van feljegyezve.

05.15 Te vagy az az ember

OLVASNIVALÓ: 
2SámueI 12,1-25

ÖT JELENET VAN ebben az egész drámában. Az első az Izráel és Ammon közti konfliktus, illetve Rabba ostroma, 10,1-11 (A). Ezután következik Dávid érzékisége, még amíg a harc folyt, 11,12-27 (B). Az egésznek a középpontja Dávid meggyőzése és vallomása, 12,1-15a (C). Érzékiségét (B) büntetés és vigasztalás követte, 12,15b-25 (B). A függöny Rabba elfoglalásával gördül le, 12,26-31 (A).

05.09 Az ellenség támad

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 5,1-42

SOHASE FELEDJÜK el, hogy ravasz ellenséggel kell harcolnunk. Ez a fejezet tartalmazza az Apostolok Cselekedeteiben az első utalást a Sátánra (3. v.), mert ahol Isten munkálkodik, ott az ördög elhinti a gyűlölet, megoszlás és ellenségeskedés magvait az igazsággal szemben. A 4. fejezetben sikertelenül kísérelte meg, hogy elbátortalanítsa az apostolokat a hivatalos megfélemlítés segítségével (4,18-20). Most két új taktikával áll elő: a gyülekezeten belüli korrupcióval (ApCsel 5,1-16), valamint kívülről jövő üldözéssel (17-42. v.).

04.12 Otniél és Éhúd

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 3,7-31

A NEMZETI ELHAJLÁS isteni büntetéshez vezetett, nagy nyomorúságba juttatva őket, és mindegyik tragikus ciklusnak az volt a csúcspontja, hogy megszabadultak, amikor bűnbánatot tartottak.

10.16 Számonkéri

„Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen." Róma 1,18

A történelem különleges időiben Isten hirtelen számadást tartott az emberek fölött, hogy megmutassa nekik ítéletét az általuk elkövetett bűnök miatt. Nyilvánvaló, hogy Isten nem üti azonnal agyon az embereket a bűn elkövetése után. De bizonyos alkalmakkor világosan tudomására hozta az embernek, hogy istentelensége és igazságtalansága nem marad büntetés nélkül!

08.28 Kijárat nélküli labirintusban

„Tudjátok meg, hogy utolér benneteket vétketek büntetése." 4Mózes 32,23

Ebbe a világba Isten változhatatlan alapelveket épített be, és akármilyen csavaros eszű és rafinált az ember, ezek alól nem tudja kivonni magát. Az alapelv az, hogy senki nem menekülhet meg sértetlenül bűnei következményei elől.

Tartalom átvétel