Skip to main content

csalás

11.22 Felszín vagy mélység

"Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek" (1Kor 10,31).

11.08 Anániás és Szafira

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 5,1-11

Ennek a tragikus házaspárnak a története úgy világít, mint valami jelzőtűz. A Sátán támadást intézett a növekvő gyülekezet ellen, arra törekedve, hogy megrontsa kezdeti dicsőségét. Anániás és Szafira alkalmas eszközök voltak erre, és mindketten benne voltak egy kétszínű cselekedetben. Földet adtak el, és az ár egy részét elvitték ajándékképpen az apostolokhoz, azt a látszatot keltve, hogy az egészet odaadták. Teljesen jogukban állt azt tenni a tulajdonukkal, amit akarnak.

07.11 Úgy, mint Pató Pál?

Dátum: 
2019.07.11

"...a világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. (Lk 16,8)

Jézusnak ezt a példázatát sokan félreértik. Arról van itt szó, hogy egy sáfár (vagyonkezelő) sikkasztott, és emiatt elbocsátják. Megijed, mert „kapálni nem tud, koldulni szégyell", mit tegyen, hogy biztosítva legyen a jövője? Gyorsan hívatja az ügyfeleket, és mindegyiknek elenged a tartozásából, hogy később majd jóindulattal legyenek hozzá.

02.03 Lábán

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 24,29-31; 29,13-27; 31,17-55

Gyakran mondjuk, hogy az első benyomások sokat számítanak, és ez igaz a mai jellemtanulmányozásunknál is, mert a Lábánról szóló legelső említésből a Mózes 1. könyvében azt tudhatjuk meg, hogy mi motiválta az ő életét, "mikor látta a függőt és a pereceket az ő húgának karjain..." 24,29. Ez magában foglalja azt, hogy az Ábrahám szolgája iránti érdeklődését nagyban befolyásolta a látható földi gazdagság. Olyan ember volt, akinek a vágyai földi dolgokra összpontosultak, és aki sohasem hagyja ki az alkalmat, hogy becsületes vagy becstelen módszerekkel saját önző érdekeit képviselje.

01.31 Jákob, a birkózó

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-32

Jákob neve születésétől ered. Rebeka második fia a Mást kiszorító nevet kapta. A szó összefügg a sarok felemeléssel, és átvitt értelemben a birkózással. Ez a birkózó taktikája, hogy felemeli ellenfele sarkát, hogy elbizonytalanítsa, aztán kihasználja előnyét, hogy legyőzze. Így Jákob természetes hajlama látható már abban a pillanatban, amikor kijött anyja méhéből, 1Móz 25,26.

01.30 Jákob és a csalás ösvénye

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 29,15-30; 31,1-7; 34,1-31

Mindnyájunknak van influenzája - éppen ez az olasz szó a befolyásra. Sohasem látjuk befolyásunkat világosabban, mint gyermekeink életében. Ők megélik a mi gyarlóságainkat a mi szemünk előtt. Semmi sem lehet ugyanakkor annyira megörvendeztető és olyan félelmet keltő, mint saját gyermekünk szava: "Olyan akarok lenni, mint te."

01.02 Ádám, a vétkező

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 3

Isten minden pozitív utasításán kívül, amelyeket Ádámnak meg kellett tennie, csak egyetlen negatív irányelvet kapott, és ez volt az engedelmesség próbája - "a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél; mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz.", 1Móz 2,17.

05.09 Az ellenség támad

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 5,1-42

SOHASE FELEDJÜK el, hogy ravasz ellenséggel kell harcolnunk. Ez a fejezet tartalmazza az Apostolok Cselekedeteiben az első utalást a Sátánra (3. v.), mert ahol Isten munkálkodik, ott az ördög elhinti a gyűlölet, megoszlás és ellenségeskedés magvait az igazsággal szemben. A 4. fejezetben sikertelenül kísérelte meg, hogy elbátortalanítsa az apostolokat a hivatalos megfélemlítés segítségével (4,18-20). Most két új taktikával áll elő: a gyülekezeten belüli korrupcióval (ApCsel 5,1-16), valamint kívülről jövő üldözéssel (17-42. v.).

04.08 Vigyázz! Gibeoniták

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 9,1-27

MINTHOGY A GIBEONITÁK az ígéret földjének lakói voltak, azokat képviselik, akik már lakosok a hívő ember örökségének területén, Ef 6,12. Vezetőjük az ördög, 11. v., aki csaló is, és képes a „köpönyegforgatásra", 2Kor 11,14; 1Pt 5,8. Izráel előrenyomulása biztosan közeledett a befejezéshez (lásd Józs 10. és 11.; különösen pedig 11,23.), de kezdeti győzelmeik még megdöbbenést keltettek, 9,3; 10,1. A gibeoniták viszont már látták az elkerülhetetlent, és megfelelően felkészültek.

08.10 Csodák

„A sokaság... azt mondta, hogy mennydörgés volt;" János 12,29

Isten az égből szólt világosan érthető nyelven. Egyesek azt mondták erre, hogy mennydörgött. Készen állt a természetes magyarázat arra, ami isteni és természetfölötti volt.

Napjainkban is ilyen lehet a magatartásunk a csodákkal szemben. Megpróbáljuk azokat pusztán természetes jelenségnek feltüntetni.

08.04 Ne alkudj meg!

„Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret" Zsoltár 11,7

Az Úr maga igaz, és azt akarja, hogy az övéi igaz tetteket vigyenek véghez. Örül annak, ha az övéi már ösztönösen olyan döntéseket hoznak, amelyek egybecsengnek az isteni és erkölcsi alapelvekkel.

06.03 Csalás és lelkiismeret

„Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt." Cselekedetek 24,16

Az olyan társadalomban, mint a mienk, és azzal a régen megromlott természettel, amilyen a mienk, állandóan szembetalálkozunk olyan etikai problémákkal, amelyek próbára teszik keresztyén hűségünk valódiságát.

02. Jákób csalással szerzi meg az apai áldást 1Móz 27

Igehely (történet): Jákób csalással szerzi meg az apai áldást 1Móz 27

Aranymondás/kulcsige: Jak.3.16:"...ahol irigység van, és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található."

Óracél: Lássák meg Jákób élettörténetében, hogy a csalással megszerzett javaknak nem lehet sokáig örülni, mert ezek háborúságot okoznak.

Fő üzenet, központi igazság: A bűn sok nehézséget okoz az emberek életében, így a mi életünkben is.

Az evolúciós csalás

Szerző: 
Harun Yahya

Ez a könyv részletesen, ugyanakkor könnyen érthetően mutatja be az evolúciós elméletet védelmező "tudósok" egy részének előítéleteit, illetve csalásaikat, melyekhez szemrebbenés nélkül folyamodtak. Akik szeretnék megtudni, hogyan született az élet a Földön, és valójában hogyan lettek az emberek, azoknak feltétlenül el kell olvasniuk ezt a könyvet.

 

 

(a szerző muszlim, nem minden általa leírttal értek egyet, különösen azzal, hogy nem mutat rá a millió évek tarthatatlanságára - de ennek ellenére érdemes elolvasni a könyvet)

azevolucioscsalas.jpg
Tartalom átvétel