Skip to main content

Ezékiel

05.12 Ott Van az ÚR

Dátum: 
2019.05.12

Ezékiel 48,35

11.21 Mezőre kidobott csecsemő

Dátum: 
2019.11.21

Azt mondtam neked, bár csupa vér voltál: Maradj életben! (Ez 16,6)

08.17 Ezékiel megbízatása

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 33,1-9

Egy őrszemnél normális dolog volt, hogy figyelmeztessen az ellenséges erők közeledésére. Azt kívánták tőle, hogy a küszöbön álló veszély első jelére fújja meg a trombitát, hogy a népet riadókészültségbe helyezze. Ha egy ilyen ember állt őrszemként a toronyban, vagy a városfal leggyengébb részénél, természetesen azonnal figyelmeztetést kellett adnia, ha porfelhőt látott felemelkedni, amelyet közeledő haderő keltett. A trombita harsogó hangjára a bölcs ember komolyan vette a figyelmeztetést, és vagy elmenekült a városból, vagy felkészült a közeledő ellenség fogadására.

08.16 Ezékiel vigasza

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 11,14-21

Ezékiel elragadtatott "isteni látomásban" Jeruzsálembe, 8,3, és letették a templom külső udvarában az északi kapu közelében, amelyen kívül volt az a hely, ahol "a bosszúság bálványa" állt Manassé napjaiban. Itt a prófétának lehetővé tették, hogy meglássa a templomban uralkodó helyzetet, amely valamikor Isten jelenlétének ülőszéke volt. Áttekintve az északi kapun, szomorúan fedezi fel, hogy "a bosszúság bálványát" visszaállították régi helyére; látja azt is, hogy mit művel egy titkos kultusz, harmadszor pedig megfigyel egy másik utálatosságot, a "Tammúz siratását".

08.15 Ezékiel felkészülése

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 1,1-3; 2,1-10

A könyv Ezékiel harmincadik évében kezdődik egy nagy látomás leírásával és azzal, hogy a próféta a foglyok között van. Ha Jeremiás szavai igazak voltak, Ezékielnek sohasem lesz meg az a kiváltsága, hogy a jeruzsálemi templomban szolgáljon. Ez bizonyára súlyos csapást jelentett vágyaira nézve. Amikor 25 éves korában fogságba vitték Jeruzsálemből, úgy tűnt, hogy ez a végét jelenti élete minden igaz céljának. De ami számunkra sorscsapásnak látszik, gyakran azt jelezheti, hogy Istennek más szándékai vannak velünk.

01.27 Valóságos megtérés

Dátum: 
2019.01.27

"Ott majd visszagondoltok arra, hogyan éltetek, és mi mindent tettetek: hogyan tettétek magatokat tisztátalanokká. Akkor megundorodtok magatoktól, olyan sok gonoszságot követtetek el" (Ez 20,43).

11.17 Vizek a szentélyből

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 47,1-12

EZ A LEÍRÁS a szentélyből eredő életadó folyóról az egyik leghatalmasabb igehely Ezékiel próféciájában, amely nem állítható párhuzamba Mózes sátorával és Salamon templomával. Dávidnak hiányoztak ezek a vizek, amikor ezt mondta: „téged szomjúhoz lelkem... a kiaszott, elepedt földön, amelynek nincs vize, hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a Te hatalmadat és dicsőségedet", Zsolt 63,2-3.

11.16 A dicsőség visszatérése

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 43,1-12

A PRÓFÉTÁK ÜZENETE az, hogy az ítélet isteni szükségszerűség, és így Izráel jövőbeli helyreállítása is meg van ígérve az isteni kegyelemben. Ezékiel próféta könyvén véges-végig ezeknek a helyreállító áldásoknak a fényeit lehet látni, de a 40-48. fejezetben részletesen le vannak írva. A romlásnak azokban a távoli napjaiban meg volt engedve Ezékielnek, hogy bizonyságot tegyen a helyreállításról, de a feltételeknek még be kellett teljesedniük, hogy értékelni lehessen a kijelentést: „láss szemeiddel és füleiddel hallj, és figyelmetes légy mindarra, amit mutatok néked", 40,4.

11.15 Helyreállítás a kiszáradt csontok völgyében

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 37,1-28

EZ A FEJEZET két részre oszlik. Az első rész Izráel jövőbeli nemzeti és szellemi helyreállításával foglalkozik, 1-14. v. A második rész a nemzetnek az országban történő egyesülésével foglalkozik a Messiás, Isten Szolgája és Királya uralmával, 15-28. v.

11.14 Az őrálló felelőssége

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 33,1-21

EZÉKIEL NEM LEHETETT passzív szemlélője az Istentől kapott látomásoknak és üzeneteknek. Ezekben a látomásokban és üzenetekben erkölcsi és szellemi dolgokat kellett továbbadnia. Nehéz felelősség terhelte a prófétát, hogy az embereket figyelmeztesse: meneküljenek az eljövendő harag elől; vö. Mt 3,7.

11.13 Tírusz, mint a Sátán kiábrázolása

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 28,1-19

BÁR EZÉKIEL FOGSÁGBAN volt, nem szolgált részletekkel a nagy világbirodalmak megítélésével kapcsolatban, mint amilyen Babilon is volt. A 12-24. fejezetben inkább Jeruzsálem és Izráel megítélésére vonatkozóan adott meg sok részletet, míg a 25-32 fejezetben az ígéret földjével szomszédos nemzetekkel foglalkozik. A 26-28. fejezet elsősorban Tíruszról szól, míg a 28,1-19 méginkább a Sátán felemelkedésére és bukására jellemző. Ugyanis a Sátán a fő oka minden csalásnak, bálványimádásnak és gonoszságnak a nemzetek között, és ha ezeket ítélik meg, akkor egyúttal a Sátánt is.

11.12 Elbíztad magadat szépségedben

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 16,1-34

A ZSOLTÁRÍRÓ HELYESEN kívánhatja, hogy lássa az Úr szépségét, Zsolt 27,4, és a menyasszony helyesen bizonygathatja Szerelmesének szépségét, Én 5,9-16, és az isteni kegyelem alapján Isten is értékeli népének szépségét. A Vőlegény bizonyságot tesz szerelmeséről, hogy mit látott Ő benne, Én 4,1-7, és itt az Ez 16-ban Isten fejti ki azt a szépséget, amelyet talált - amelyet valamikor talált - választott városában, Jeruzsálemben; lásd Zsolt 48. Sajnos ez a leírás azután történt, miután ezt a szépséget elherdálta azokkal, akik aztán elpusztították.

11.11 A dicsőség az Olajfák-hegyére távozott

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 11,1-25

VÉGÜL EZÉKIELT A TEMPLOM udvarának keleti kapujához vitte a Szellem, hogy lássa a lázadás, ítélet és megígért helyreállítás kibontakozó végeredményét, mielőtt Isten dicsősége elhagyja Jeruzsálemet. A próféta huszonöt embert látott, mint a 8,16-ban, és kettőt felismert közülük, akiket előzőleg ismert még fogsága előtt. Ezek az emberek önelégültek voltak, elutasítva az eljövendő ítéletnek minden gondolatát; - sok emberre jellemző ez ma is. A következő metaforát használták: „ez a város a fazék, mi pedig a hús", 11,3, olyan biztonságot fejezve ki ezzel, mint a hús biztonsága a forró edényben.

11.10 A dicsőség a küszöb felett

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 10,1-22

ISTEN DICSŐSÉGE FOLYTATTA késedelmes eltávozását a templomból, ahol a salamoni felszentelés óta jelen volt. Ez az eltávozás a pogányok idejét jelenti, amikor Isten trónja már nincsen többé Jeruzsálemben. A dicsőség a szentek szentjében volt a kárpiton belül; „ott volt", 8,4; eltávozott a „ház küszöbéhez", 9,3; most „a ház küszöbére" ment, 10,4; azután az Úr háza keleti kapujának bejáratához, 10,19, végül pedig eltávozott a városból az Olajfák hegyére, 11,23. Így teljesedett be, amit Isten Jeremiáson keresztül mondott: „úgy cselekszem ezzel a házzal...

11.09 Kezdd a szentélyemnél

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 9,1-11

AZ ÚJSZÖVETSÉGI IDŐKBEN „az ítélet az Istennek házán" kell, hogy kezdődjék, 1Pt 4,17. Ez volt látható Korintusban, ahol sokan aludtak, mert „az Úrtól taníttatunk", 1Kor 11,30-32, miközben a korintusi hitetlen népesség tanítás nélkül maradt. A Jel 2-3-ban bizonyára a helyi gyülekezeteket vizsgálták meg az Izráelt és a nemzeteket érő, ezt követő ítéletek előtt.

11.08 A dicsőség a Jeruzsálemi templomban

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 8,1-18

EGY ÉVVEL KÉSŐBB Ezékiel szellemben átkerült Jeruzsálembe, 3. v., úgy, hogy látta az ott történő gonoszságokat, azokat a gonoszságokat, amelyek ítéletet érdemelnek. Isten trónja ott volt még, de akkor már távozni készült a dicsőség. Ez a Jel 1-3-ra emlékeztet bennünket, ahol János először a megdicsőült Urat látta az ítélkezés tekintélyével, minthogy szemei olyanok voltak, mint a tűzláng. Akkor a 2-3. fejezetben a hét gyülekezet állapotát látta az Úr szempontjából, Laodiceával befejezve, amelyet kiköpött, csak egy hű maradékot tartva meg, hogy vele vacsorázzon és részesedjen trónjában.

11.07 Isten dicsősége a Kébár folyó mellett

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 1,1-28

ÉZSAIÁS ÚGY KÉSZÜLT fel a prófétai szolgálatra, hogy Krisztus dicsőségét látta a templomban, Ézs 6,1-4; Jn 12,41. Jeremiás úgy készült fel, hogy Isten megérintette ajkát, Jer 1,9. Dániel Isten iskolájában készült fel, Dán 1,17. Ezékiel viszont úgy készült fel prófétai szolgálatára, hogy „isteni látásokat" látott, Ez 1,1; a 2-3 fejezetben kapta a megbízatását. A szimbolikus részletek gazdagsága miatt Isten dicsőségének ez a látomása felülmúlja a Szentírásban lévő többi látomást.

11.07 Bevezetés Ezékiel próféta könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel

EZÉKIEL PAP VOLT Jeruzsálemben, és amikor Babilonba hurcolták, Dániel már kilenc éve ott volt fogságban. Jeruzsálemben elkülönült a vallásos gonoszságtól, amely az életet uralta a városban, és a pogányok között hűséges volt a bálványimádás és elhajlás közepette. Úgy találta, hogy az Úr „Templomul" lett ott, 11,16. Minthogy közösségben volt Istennel, képes volt „isteni látásokat" látni, 1,1; Istennek engedelmeskedve képes volt csendben maradni, vagy beszélni, példázatos cselekedeteket végezni saját nemzete embereinek, akik vele együtt voltak fogságban.

Tartalom átvétel