Skip to main content

gyógyító

07.05 Orvos

Dátum: 
2019.07.5

Lukács 5,27-32

06.12 Orvos

Dátum: 
2019.06.12

Máté 9,9-13

12.16 Az ítélet Istene is az Úr

Dátum: 
2019.12.16

...sebed gyógyíthatatlan..., mert van-e, akin nem gázolt át örökös gonoszságod?! (Náh 3,19)

Náhum próféta megjövendölte, hogyan fog elpusztulni Asszíria fővárosa, Ninive. A könyvében leírtak Kr. e. 612-ben olyan pontosan beteljesedtek, hogy némelyek gyanakodtak, hogy ez nem is jövendölés, hanem utólagos leírás volt. A tudományos vizsgálat azonban állítja, hogy ez a rövid könyv jóval 612 előtt keletkezett.

11.27 Akadályok a hit útján

Dátum: 
2019.11.27

Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott... ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. (Mk 10,48-50)

Bartimeus tudta, hogy ez soha vissza nem térő alkalom, neki Jézushoz kell most jutnia. Ez tette olyan eltökéltté, hogy minden akadályt legyőzve találkozott vele. Mert akadályok mindig vannak a hit útján. Az ördög azt akarja, hogy lehetőleg el se induljunk Jézushoz, de ha már valaki elindult, útközben álljon meg, ne találkozzék a Szabadítóval.

11.11 Akarsz-e meggyógyulni?

Dátum: 
2019.11.11

Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik..., megkérdezte tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?" (Jn 5,6)

Jeruzsálemben a városfalon kívül volt egy gyógyforrás. Mivel időszakos forrás volt, építettek egy medencét, amibe felfogták a vizét. Ekörül sok beteg volt gyógyulást remélve. Egyikük már 38 éve feküdt ott, de segítség nélkül nem tudott bemenni a vízbe. Tőle kérdezte ezt egyszer Jézus: akarsz-e meggyógyulni?

Szabó Gyuri bácsi bükkszentkereszti füvesember

Szabó Gyuri bácsi bükkszentkereszti füvesember titkai

10.17 A csüggedés gyógyszere

Dátum: 
2019.10.17

A tűz után halk és szelíd hang hallatszott... Mit csinálsz itt, Illés? (1Kir 19,12-13)

10.17 A nyomorék (meggörnyedt) asszony

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 13,10-17

 

Az Úr egy szombaton az egyik zsinagógában tanított, amikor meglátta ezt az erősen deformálódott testű asszonyt. Lukács, a szeretett orvos elevenen festi őt meg, mint aki "meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni", 11. v. Tizennyolc éve volt ebben az állapotban, mivel a Sátán megkötözte.

Az asszony a reménytelen bűnösök kiábrázolása, akik képtelenek megszabadítani önmagukat.

10.14 A férfi a hegy lábánál

OLVASNIVALÓ: 
Máté 17,14-18; Márk 9,17-29; Lukács 9,37-42

A megdicsőülés hegye volt az a hely, ahol a három kiváltságos tanítvány szemtanúja volt az Ő fenségének, de most gyorsan eszükbe kellett jutniuk, hogy odalenn az emberi nyomorúság völgye van. Itt, a hegy lábánál volt egy zaklatott apa, aki a Megváltó elé térdelt, és kiöntötte szívét egy szenvedélyes könyörgésben, démontól megszállt fiáért.

10.13 Háromszoros ígéret és a föltétel

Dátum: 
2019.10.13

„De megalázza magát népem, amelyet az én nevemről neveznek, ha imádkoznak, keresik az én orcámat, és megtérnek gonosz utaikról, én is meghallgatom a mennyből, megbocsátom vétküket, és meggyógyítom országukat" (2Krón 7,14).

 Tévelygő emberek vagyunk, még ha az Úr nevét viseljük is. Milyen nagy kegyelem, hogy az Úr mégis kész megbocsátani nekünk. Ezért valahányszor vétkezünk, siessünk Isten kegyelmének trónusához és kérjük bocsánatát.

10.12 A vérfolyásos asszony

OLVASNIVALÓ: 
Máté 9,20-22; Márk 5,25-34; Lukács 8,43-48

Miközben nagy tömeg vonult a zsinagógai elöljáró háza felé, egy szegény beteg nő közel férkőzött az Úr Jézushoz. Problémája a vérfolyás volt, és minden valószínűség szerint ilyen kényes ügyben nem érezte helyénvalónak, hogy nyilvánosan tárja fel szükségét.

10.03 Péter anyósa

OLVASNIVALÓ: 
Máté 8,14-15; Márk 1,29-31; Lukács 4,38-39

Ez az asszony egyike a sok meg nem nevezett nőnek a Bibliában. Keveset tudunk róla, de ami le van írva a Szentírásban, az nagyon áldásos számunkra. Semmit sem tudunk származásáról, születési helyéről, férjéről vagy későbbi életéről, miután Jézus meggyógyította. Nem kétséges, hogy Krisztussal való találkozása életének legnagyobb pillanata volt.

05.14 Gyógyítás sebészi beavatkozással

Dátum: 
2019.05.14

"Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert Ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket" (Hós 6,1).

08.25 Az Atya és gyermekei

OLVASNIVALÓ: 
Zsoltár 103,1-22

VALÓSZÍNŰLEG a 103. zsoltárt Dávid öreg korában írta, miután tapasztalata volt a bűnről és bűnbocsánatról. Dávid imádkozó ember volt, de ebben a zsoltárban nem annyira imádkozásról van szó, mint inkább dicsőítésről és imádatról. Három részre osztható:

(1)  A szólóének, 1-5. v. Az egyén. „Áldjad én lelkem az Urat".

(2)   A kórus, 6-18. v. Mások is csatlakoznak. Figyeld meg a névmásokat.

(3)  A szimfónia, 19-22. v. Angyalok, teremtés.

Imával nyert csaták

(115p szinkr.) Hogyan gyógyulhat meg a széthullás szélére sodródott házasság? És hogyan gyógyulhat meg a széthullás szélére sodródott társadalmunk? A válasz a térdeinken keresendő! "A mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, tusakodjatok imádságaitokban velem együtt az Isten előtt." (Róma 15,30) 

03.12 Munkában a nagy orvos

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 7,1-35

EZ a fejezet valóban megörvendezteti a szívet. Jézussal a bűn okozta pusztítás közepette találkozunk. Hatalma teljes a pusztítás közepette. „A vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangélium prédikáltatok" (22. v.). Volt-e valaha a világon olyan orvosi rendelő, ahol a pácienseknek olyan csoportja volt látható, mint itt?

02.27 A leprás megtisztulása

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 14,1-20

AZ ÚR JÉZUS mondta egy megtisztult leprásnak: „mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt", Mt 8,4. Olvasmányunk elmondja nekünk, mi fog történni, amikor az ember ezt teszi. Ezek a leprából való megtisztulásra vonatkozó utasítások azt mutatják, hogy ez a boldog állapot megvalósulhatott, de olyan ritkán történt meg, hogy a betegséget gyógyíthatatlannak tekintették, valami olyasminek, amit csak Isten tud meggyógyítani.

02.16 Jairus leánya es a vérfolyásos asszony

OLVASNIVALÓ: 
Márk 5.21-43

EZEK a csodák olyan módon kapcsolódnak egymásba, amely egyedülálló az evangéliumi feljegyzésekben, minthogy a Jairus lányával kapcsolatos eseményt megszakította a vérfolyásos asszony meggyógyítása. Figyelemre méltón tizenkét éves periódus is összekapcsolja őket, amennyiben a zsinagógai elöljáró fél, és szomorú amiatt, hogy tizenkét évnyi örömének vége szakad (lásd: Lk 8,42); az asszonynál pedig tizenkét éves szenvedésnek és kétségbeesésnek lett vége, gyógyulással és békességgel.

Tartalom átvétel