Skip to main content

harag

08.27 Fazekas

Dátum: 
2019.08.27

Róma 9,18-24

12.21 Bűneink a tenger fenekén

Dátum: 
2019.12.21

"Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!" (Mik 7,19).

 Isten soha nem szűnik meg szeretni, de hamarosan megszűnik haragudni. Választottai iránti szeretete természetéből fakad, haragja viszont csupán feladata elvégzéséből. Szeret, mert Ő maga a szeretet, és haragszik, mert erre a mi javunkra van szükség. De nem tud sokáig haragudni. Szívének szeretete újra felülkerekedik, könyörül népe nyomorúságán és véget vet szenvedéseiknek.

11.08 Hol van a testvéred?

Dátum: 
2019.11.8

De az Úr így szólt: Mit tettél? Testvéred kiontott vére kiált hozzám a földről. (1Móz 4,10)

Az első házaspár elszakadt Istentől, a gyermekeik már elszakadtak egymástól. A szülők elengedték Isten kezét, a gyerekek már kezet emeltek egymásra. Aki elszakad Istentől, az szembekerül a többi emberrel, a hozzá legközelebb állókkal is. Így nő és pusztít a bűn, mint a lavina.

11.05 Haragjának vége lesz

Dátum: 
2019.11.5

"Mert nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom, hiszen elalélna előttem a szellem és a lélek - az emberek -, akiket én alkottam" (Ézs 57,16).

10.07 Az elszáradt kezű ember

OLVASNIVALÓ: 
Máté 12,10-14; Márk 3,1-6; Lukács 6,6-12

Ebben az eseményben Jézus bemutatta, hogy figyelmének középpontjában az emberek és szükségleteik voltak. Sohasem tulajdonított fontosságot a törvény kicsinyes értelmezéseinek, amely a vallási vezetőket annyira érdekelte. Egyik szombaton az Úr belépett a zsinagógába, és látott egy férfit, aki különös szükséget szenvedett - "száradt kezű" volt.

09.15 Nem akart bemenni

Dátum: 
2019.09.15

Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte. (Lk 15,28)

A tékozló fiú bátyja azokat a derék, jó, vallásos embereket képviseli, akik nem lázadnak nyíltan, nem züllenek el, de a szívük ugyanolyan távol van az Atyától, mint a lázadó fiáké. Mert más dolog Isten közelében élni, vagy vele közösségben élni.

08.22 Isten dicsőségét szolgáló harag

Dátum: 
2019.08.22

„Még a haragvó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed" (Zsolt 76,11).

08.16 Nem rója fel

Dátum: 
2019.08.16

A szeretet... nem rója fel a rosszat. (1Kor 13,4-5)

Mindnyájunkat érnek sérelmek. Akarva-akaratlanul bántjuk egymást. Olyan ez, mintha egy kis (néha nagyobb) követ dobnánk egymáshoz. Rosszulesik, fáj, esetleg maradandó sérülést is okoz. Hogyan fogadjuk a sértést, bántást?

12.13 A növény és a féreg

OLVASNIVALÓ: 
Jónás 4,1-11

JÓNÁS nem volt boldog, hogy Isten annyira jó volt! Nem szólva arról, hogy prófétai hírneve kockán forgott, 5Móz 18,22, népének kegyetlen ellensége is megmenekült, 3,10. Valójában ez a lehetőség terhelte meg Jónást az Úr előtt az első híváskor, 4,2. Talán arra törekedett a próféta, hogy megindokolja tengeri útját. Tudhatta, hogy ha Istennek valóban az a szándéka, hogy elpusztítsa Ninivét, akkor ennek útja éppen az lett volna, hogy nem figyelmezteti őket. „Ezért siettem, hogy Társisba futnék" - mondja az Úrnak.

09.28 Az Úr haragja

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 9,8-10,34

DÁVID EZT ÍRTA: „az Úr késedelmes a haragra és nagy kegyelmű", Zsolt 103,8. Ezzel szemben ezekben a fejezetekben azt találjuk, hogy az isteni harag négyszeresen van megismételve: „Mindezekkel azonban haragja el nem múlt, és keze még felemelve van", 9,12.17.21; 10,4. Ez nem megmentésre, 59,1, hanem ítéletre kinyújtott kéz, Ezék 16,27. Júda Izráel szentjét haragra ingerelte, 1,4. Következésképpen Isten feltámasztotta az asszíriai nemzetet, hogy haragjának vesszeje legyen bűnös népe ellen, 10,5. Az a nemzet, amelybe Akház bizalmát helyezte, a nemzet ostorává válik.

09.11 A nyelv

OLVASNIVALÓ: 
Példabeszédek 15,1-24

KÉT ÚTJA VAN a haragos szavakra adott válasznak, jóindulatú, vagy haragos. Rúben fiainak válasza, amit a többi izraelitának és Fineásnak adtak, a szelíd válasz példája volt; vö. Józs 22,15.21-30, Különben zavar támadt volna. Egy másik példa Gedeon válasza Efraim haragos embereinek, amikor „erősen feddődtek vele". Válaszában többre értékelte őket önmagánál, és ez lehűtötte haragjukat; lásd Bír 8,1-3. Aztán ott van Abigail kedves példája, amikor „szelíd válasza" elfordította Dávidot attól, hogy haragjában maga álljon bosszút; lásd 1Sám 25,23-tól.

07.31 Bevezetés a Galatákhoz írt levélhez

OLVASNIVALÓ: 
Galata

NEM TUDJUK biztosan, hogy mikor és hol írta Pál a galíciai gyülekezeteknek szóló levelét. Azt is lehetetlen pontosan megmondani, hol voltak azok a gyülekezetek, amelyek ezt megkapták. Ilyen információ tehát nem tehet hozzá, sem el nem vehet semmit annak értékéből. Ami a lényeg, az maga a levél (ApCsel 15,1-31; 16,1-7; 18,23); valamint Galíciára és a galatákra történő utalások a következő igehelyeken: 1Kor 16,1-2; 2Tim 4,10 és 1Pt 1,1.

06.06 A zsidók nem jobbak, mint a pogányok

OLVASNIVALÓ: 
Róma 2,1-29

AZ APOSTOL most előre látja a kulturált pogányok valószínű reakcióját a pogány világ elleni vádbeszédére: „Ez mind igaz az aljas barbárokra. Nekik szükségük lehet a megmentésre - de nekem nincsen!" Mivel az emberi természet nem változik, ugyanez a hozzáállás ma is általános. Kulturált emberek azt képzelhetik magukról, hogy a bírói székben ülnek, pedig valójában ahhoz a társasághoz tartoznak, amely vád alatt van, és ki vannak téve ugyanannak a haragnak (5. v.). A megvilágosodásnak önmaguk megítéléséhez kellene vezetni, és nem mások elítéléséhez (Mt 7,1; 1Kor 11,31).

12.17 Ne önts olajat a tűzre!

„Ha elfogy a fa, kialszik a tűz." Példabeszédek 26,20

Ketten vitatkoznak. Egyikük sértő megjegyzést vág a másik fejéhez, mire az hasonlóan éles megjegyzéssel válaszol. Az egyik dühödten vádolja a másikat, aki hasonló hévvel kontrázik. Most már egyikük sem akarja abbahagyni, mert attól tart, hogy hallgatása a vereség beismerését jelenthetné. S így lesz a tűz egyre nagyobb, a gyűlölet pedig ide-oda hullámzik.

08.05 Önuralom

Önuralom

„Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát." Jakab 1,20

07.06 Ne szomorítsd meg!

"És ne szomorítsátok meg az Isten Szent Szellemét, aki által meg vagytok pecsételve a váltság napjára." Efézus 4,30

Ahogyan a gyülekezeti összejöveteleken lehetséges a Szent Szellem kioltása, ugyanúgy a személyes életünkben is meg tudjuk Őt szomorítani.

06.14 Szeretet és harag

"Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen." Róma 1,18

Isten ítélete és megtorló büntetése a nem bűnbánó bűnössel szemben az Ő haragja itt és az örökkévalóságban. A. W. Pink rámutatott arra, hogy a harag éppúgy isteni megnyilatkozás, mint az Ő hűsége, hatalma és irgalmassága.

A nagy titok

Sok-sok évvel ezelőtt élt Indiában egy bölcs, aki azt mondta, hogy egy nagy titkot őriz egy varázs ládában, ami az élet minden területén sikeressé teszi, és ezért a világ legboldogabb emberének tartja magát. Sok irigy király ajánlott neki hatalmat és pénzt, még meg is próbálták ellopni a ládát, mind hiába. Minél jobban próbálkoztak a megszerzésével, annál boldogtalanabbak lettek, mert az irigység nem hagyta élni őket. Így teltek-múltak az évek és a bölcs egyre boldogabb lett. Egy nap egy kisfiú toppant be hozzá és azt mondta:

05.18 Önuralom

„...és meggondolatlanul beszélt." Zsoltár 106,33

04.27 Hűség

„...bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban" Cselekedetek 11,23

Bizonyos keresztyén körökben riasztó irányzat figyelhető meg: körülrajongnak tudós embereket, de Krisztus személyét nem becsülik.

Tartalom átvétel