Skip to main content

hit

05.21 Hinni

Dátum: 
2019.05.21

Nem mondtam-e neked, hogy ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? (Jn 11,40)

Lázár feltámasztásának történetében nyolcszor fordul elő az, hogy mit jelent hinni. A Biblia nem a hit meghatározását adja, hanem a hívő élet dinamizmusát szemlélteti.

05.13 Meglepő megoldás

Dátum: 
2019.05.13

Amikor megteltek az edények,... nem folyt több olaj. (2Kir 4,6)

Tud-e adni Isten reménytelen helyzetben is megoldást? Igen, a kérdés csak az, hogy elfogadjuk-e olykor meglepő segítségét.

Ki képes elfogadni? Aki tudja, hogy rászorul, aki nem az öklét rázza, hanem a kezét nyújtja és kér Istentől, s aki okoskodás nélkül megteszi azt, amit Isten parancsolt neki. Alázat, hit, engedelmesség szükséges a mi részünkről.

05.09 Az ige ereje

Dátum: 
2019.05.9

Ninive lakosai azonban hittek Istennek... (Jón 3,5)

Isten újra küldi Jónást Ninivébe, s ő ekkor már engedelmeskedik. De sok bajt elkerülhetnénk, ha az első szóra engednénk az Úrnak!

Ninive mohósága és kegyetlensége hírhedt volt akkor. Isten minden gonoszságot megítél, de az ítélet előtt igéjével figyelmeztet. Minden ige intés is: térjetek meg, mert ha nem, jön az ítélet!

05.02 Ki adja a legtöbbet gyermekének?

Dátum: 
2019.05.2

...a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban, és anyádban, Eunikében lakott. (2Tim 1,5)

04.20 Hit által, nem érzések által

Dátum: 
2019.04.20

"Az igaz ember pedig hitből fog élni" (Róm 1,17).

Tudok hinni és hiszek is az Úr Istenben, és ez a hit életben tart. Szeretném, ha azok közé számláltatnék, akik igazságban éltek, de ha tökéletes is volnék mindenben, akkor sem próbálnék meg a saját igazságomra alapozva élni. Az Úr Jézus váltságművére támaszkodom. Csakis és egyedül az Őbelé vetett hit által élek. Ha képes volnék tűzre adni testemet az Úr Jézusért, akkor sem a magam bátorságában és állhatatosságában bíznék, hanem egyedül hit által élnék.

04.18 Akik nem hittek az igének

Dátum: 
2019.04.18

De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. (LK 24,21)

Jézus Krisztus többször beszélt tanítványainak arról, hogy szenvedése és kereszthalála után a harmadik napon fel fog támadni. Mégsem akadt közülük senki, aki várta volna a harmadik napon.

04.15. Látott és hitt

Dátum: 
2019.04.15

Akkor bement a másik tanítvány is (Jézus sírjába)..., és látott, és hitt. (Jn 20,8)

04.13 A két gonosztevő

Dátum: 
2019.04.13

Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. (Lk 23,42)

03.30 Ruth döntése

OLVASNIVALÓ: 
Ruth 1,6-22

Ez a könyv, amely egy fiatal moábita asszony nevét viseli, elmond egy történetet, amely történt "azokban a napokban, amikor a bírák bíráskodtak", 1,1, és bemutatja, hogy az elterjedt erkölcstelenség és bálványimádás dacára léteztek még családok, ahol az Urat imádták, és ahol a szeretet és az Istenhez való hűség még mindig látható volt. Elmondja azt is, hogy a sok tévelygés ellenére Isten még mindig gondot viselt róluk, és népe megáldásán fáradozott.

03.29 Rendíthetetlen hit

Dátum: 
2019.03.29

"... én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked" (Csel 18,10).

03.21 Jefte

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 11,1-12,7

Könnyen lehetne úgy gondolni Jeftére, (a) mint valamiféle megkeseredett emberre, aki vitatkozik testvéreivel, és az Isten népe közti vezető szerepre számított; (b) mint meggondolatlan emberre, aki kockáztatta lányát egy meggondolatlan esküvel; vagy (c) mint kemény emberre, aki irgalmatlanul használta kardját testvérei ellen. Talán ez a rövid bírói életszakasz (hat év) a kudarc jele - mégis, ugyanaz a Szent Szellem, aki ezt a feljegyzést adta nekünk, Jeftét a hit hősei közé helyezi a Zsid 11,32-ben, aki ott egyike a mindössze négy megnevezett bírónak.

03.17 Hasznos földrengések

Dátum: 
2019.03.17

Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe! (ApCsel 16,31)

Pál és Szilász a filippi börtönben ülnek összevert háttal és kalodába zárt végtagokkal. Éjféltájban imádkoznak és énekkel dicsőítik Istent. Hirtelen nagy földrengés támad, az ajtók kinyílnak, a foglyok bilincsei lehullanak. A börtönőr ezt látva öngyilkos akar lenni, mert életével felel a foglyokért. Pál azonban megnyugtatja: mind itt vagyunk. Mire ő:

- Mit tegyek, hogy üdvözüljek?

03.17 Gedeon: a férfi, aki Istent választja

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 6

A Bírák könyve 6. fejezetének eleje lefesti Gedeon Szellem által ihletett hőstetteinek hátterét. Józsué után Isten győzelmes népe elkorcsosult egy félénk, legyengült néppé, amelyet ellenségei szorongattak, Bír 6,3-4. A gyökere a bűn volt, különösen pedig a megalkuvás. A kánaániták mellett élve össze is házasodtak velük. Izráel népe már nem különült el. A Bírák könyvében hétszer olvassuk, hogy Isten megszabadítja őket ellenségeik kezéből, 2,14; 3,7-8; 3,12; 4,1-2; 6,1; 10,6-7; 13,1.

03.14 A hit pajzsa

Dátum: 
2019.03.14

Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. (Ef 6,16)

03.11 Ráháb: igaz, üdvözítő hit

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 2,6.22-25

Ráháb kitűnő példája a hit által való megigazulásnak.

Az ítélet küszöbön áll; pusztulásra szánva, mint egész Jerikó, Ráháb az emberiség képe; Isten haragja és ítélete vár rá, Róm 3,23.10; 2,5.

03.10 És akik nem hisznek?

Dátum: 
2019.03.10

Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.(Jn 3,18)

Ezeket a kemény szavakat Jézus a beszélgetésük végén mondta Nikodémusnak.

03.08 Mi a hit?

Dátum: 
2019.03.8

És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. (Jn 3,14-15)

03.02 Ki Jézus?

Dátum: 
2019.03.2

Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel... (Jn 3,2)

Tudjuk - mondja Nikodémus nagy öntudattal, fejedelmi többesben. Úgy vélte, ismeri Jézust. Olyan szomorú ellenpárja ennek a kijelentésnek az ezután elhangzó kérdése, melyet kétszer is feltett: Hogyan lehetséges ez? Jézus pedig visszakérdez: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod?

02.29 Józsué közössége Istennel

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 24,9-16; 33,7-11; Józsué 10,12-14

Józsué nemcsak a tettek embere volt; hanem ő olyan ember, akinek szoros közössége volt Istennel. Ma áttekintjük közösségét Istennel és hitét Istenben.

02.22 A múltban történt szabadulás hitet támaszt

Dátum: 
2019.02.22

"Ezután azt mondta Dávid: az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is" (1Sám 17,37).

Tartalom átvétel