Skip to main content

hit

02.17 Mózes: a hite

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 14,4-14; Cselekedetek 7,21-25; Zsidók 11,23-29

Mózes hite megfigyelhető volt véges-végig hosszú élete folyamán. Most csak a Zsid 11-ben idézett három esetre szorítkozunk.

Hite és a bűn gyönyöreinek elkerülése, Zsid 11,24-26. Mózes negyvenéves korában kritikus döntést hozott. A fáraó lánya fiaként nőtt fel, lemondott a vele való kapcsolatról, és inkább vállalta az együttnyomorgást Gósen szenvedő és elnyomott népével.

02.04 Az engedelmes ember

Dátum: 
2019.02.4

Ekkor sietve leszállt, és örömmel befogadta. (Lk 19,6)

Ez a történet fordulópontja. Így születik a hit: Zákeus hallotta Jézus szavát, bízott benne, és megtette, amit kért tőle.

A keresztény hit nem az érzelmek mozdulása, nem is csupán értelmi belátás. Az igazi hit az akarat döntése, s ezért mindig engedelmesség is. Zákeus sok mindent nem értett még akkor, de amit megértett Jézus szavából, azt megtette.

02.02 Jákób öregkora

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 46,1-7.29-34; 48,15-22; Zsidók 11,21

Fiatal menekülőként Jákob váratlanul találkozott atyái Istenével Bételben. Megdöbbent a hatalmas látomáson, ezt mondva: "Bizonyára az Úr van e helyen, és én nem tudtam." 1Móz 28,16. Ebből az alkalomból fogadalmat tett; ha Isten vele lesz, megtartja azon az úton, amelyen elindult, ad neki eledelül kenyeret, és ruhát, amelyet viseljen, és ha végül visszatérhet apjának házába békével, akkor az Úr lesz az én Istenem, 21. v. Cserébe Jákób ígéretet is tett, hogy annak, amit Isten már neki adott, egytizedét visszaadja Istennek!

01.22 Hágár és az Isten, aki lát és hall

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 16,1-16; 21,8-21

Lehet, hogy Abrám Hágárt, Szárai szolgálóját egyiptomi kitérése alatt vette, 1Móz 12. Minden esetre, ez a szomorú fejezet, amelyben Szárai nyomást gyakorolt Abrámra, hogy Hágár által legyen apa és legyen örököse, a Szentírás diszkrét beszámolóihoz tartozik. Ábrahám hite meggyengülésének messze ható következménye lett, hacsak a nagyon is jól ismert közel-keleti konfliktusokra gondolunk.

01.14 Ábrahám hitt az úrban

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 14. és 15.

Abrám az életét kockáztatta Lótért, mert a testvére volt; vö. 1Jn 3,16. Abrám az egyetlen csatában, amelyet életében valaha megvívott, győzelmet aratott a hódító királyok eddig veretlen csoportján, miután azok hazafelé tartottak nagy győzelmeik után. Abrám a túlerővel szemben diadalmaskodott, és kimerülten visszatérőben volt otthona felé a győzelemből, amikor találkozott Melkisédekkel, aki elébe jött, hogy megáldja. Zsid 7,17.

01.13 Ábrahám, a zsidó

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 12

Amikor Abrám megérkezett Kánaánba, hamarosan letelepedett, mint "idegen és vándor", Zsid 11,13 - felverte sátrát, oltárt épített, és segítségül hívta az Úr nevét, 1Móz 12,6-9. Feltehetően csalódást okozott neki, amikor látta, hogy az országot kánaániták birtokolják, 6. v., de akkor az Úr megjelent neki, és megismételte korábbi ígéretét, de most még határozottabban: "A te magodnak adom ezt a földet", 7. v. Nem tévedt tehát; ez volt a megfelelő ország!

01.08 Minek örüljek?

Dátum: 
2019.01.8

...teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.(Zsolt 16,11)

Az embert nagyon meg tudja gyötörni, ha döntenie kell és tanácstalan, ha magára marad nehézségei között, ha bizonytalanná válik a jövője, ha úgy érzi, ki van szolgáltatva ismeretlen erőknek, s ha nem tudja, mi lesz vele, amikor meghal.

12.24 Hited edzése

„Minek adjam ezt száz embernek?" (2Kir 4,43).

12.23 Megmérés és újjáépítés

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 2,1-13

EZ A FEJEZET mutatja be a harmadik látomást. A maradék, amely visszatért Jeruzsálembe Babilonból, serény volt a templom újjáépítésében. Most azt az ígéretet kapja, hogy a várost fel fogják mérni újjáépítés céljából, 1-4. v. és a lakosság megsokasodik majd, úgy, hogy a város túlnyúlik a városfalakon, 4. v. A többi város is virágozni fog, 1,17. Ennek bekövetkezte érdekében, akik Babilonban maradtak, szabaduljanak meg annak vonzerejétől és hamis biztonságától, és vegyék útjukat vissza a Sionjukhoz, 6.7. v.

12.18 A félelemtől a hitig

OLVASNIVALÓ: 
Habakuk 1,1-2,20

HABAKUK zavarban van egy meg nem hallgatott imádság miatt, 1,2. Sehogyan sem tudta megérteni, hogy az Úr hogyan engedheti meg a gonoszságot népe között, anélkül, hogy beavatkozna, 1,3. Ráadásul a törvényt fellazították, és nem ítélik el a gonoszt. Az istentelen úgy érzi, nem kell félnie a letartóztatástól és büntetéstől, és fenyegeti az igazat. Az áldozatok szenvednek és a bűnözők szabadon járnak, 1,4. A próféta problémája egyre mélyül, midőn Jahve válaszol neki, 1,5-11. Hallgatása népének hitetlensége miatt volt.

12.10 Ne korlátozd Őt

„Belelőtt a földbe háromszor, azután abbahagyta. Akkor megharagudott rá az Isten embere és mondta: Ötször vagy hatszor kellett volna lőnöd!" (2Kir 13,18-19).

12.05 Az Úr az

„Oda vetették a hálót, de kivonni már nem bírták a tömérdek hal miatt. Szólt azért az a tanítvány, akit Jézus szeretett, Péternek: Az Úr az" (Jn 21,6-7).

12.04 Szeretet nélküli ragaszkodás a hithez

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 2,1-7

SZELLEME ÁLTAL az Úr szól a gyülekezetekhez. Az Ő ellenőrzése alatt állnak, mert a csillagokat hatalmának jobb kezében tartja. Közöttük jár, észrevesz mindent, igazságosan dicséri azt, ami jó, és elítéli, ami gonosz; ugyanakkor közösségre törekszik velük ugyanúgy, ahogyan kezdetben „az Úr Isten... hűvös alkonyatkor a kertben járt" (1Móz 3,8).

11.30 A hit védelmezői

OLVASNIVALÓ: 
Júdás 1-11

JÚDÁS NEM hivatkozik az Úr Jézussal való különleges kapcsolatára, noha vérrokona volt (hús)test szerint. A hívőket azonban, akiknek írt, emlékezteti különleges kapcsolatukra: „elhívottak", „megszenteltettek”, „megtartattak”. Nagy szükségük volt azonban arra, hogy az „irgalmasság, békesség és szeretet“ bőségesen adassék nekik. Szükségük volt bőségesen ezekre az ajándékokra, hogy képesek legyenek megbirkózni azzal a szellemi válsággal, amellyel szembekerültek.

11.25 Vele együtt megfeszíttettél

„A mi óemberünk vele együtt megfeszíttetett...hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek" (Róm 6,6).

11.22 Hit = meggyőződés a valóságról

A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. (Zsid 11,1).

11.21 Kiben - ez a fontos

„Tudom, kinek hittem" (2Tim 1,12).

11.05 Ő van!

„Aki Isten elé akar járulni, hinnie kell, hogy 'van Isten', és megjutalmazza azokat, akik Őt keresik" (Zsid 11,6).

11.02 A hit távlatai és dicsérete

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 32,1-15; 33,1-11

MA KÉT ÉRDEKES gondolattal foglalkozunk. Először az ígéret földjére vonatkozó boldog jövendő vízióját látjuk, a várt helyreállítás jelét. Ezután az Úr dicsőítésének hangját halljuk jóságáért és irgalmáért. Így kiemelkedünk a homályból, a balsors közvetlen történetéből a dicsőségbe, Isten népe végső beteljesülésére és áldására.

A 32,1-5 megadja nekünk az egyhangú sötétség képét. Jeruzsálem Babilon seregeitől volt körülvéve. Jeremiást börtönbe zárták. Sedékiás, Jeremiástól megszabadulva ostoba életvitelét hajszolja, amely fogságban végződik.

11.01 Lehetetlenség és hit

„És mondta Sára: Nevetést szerzett az Isten énnekem; aki csak hallja nevet rajtam" (1Móz 21,6).

Tartalom átvétel