Skip to main content

hit

10.30 Hit és cselekedetek

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 2,14-26

PÁL a hittel foglalkozva főleg azt a hitet tartotta szem előtt, amely megtérésre vezet, míg Jakab itt az embernek a feltételezett megtérése utáni hitét szemléli. Szembeállítja a hit két fajtáját, azt a hitet, amelyet nem kísérnek cselekedetek (2,14-20), és azt a hitet, amely Istenért végzett tevékenységgel van összekötve (2,21-24). Két kérdést tesz fel az ilyen hittel kapcsolatban: (I.) Mi haszna van hitének, ha nem járnak vele jó cselekedetek? (II.) Megmentheti-e az ilyen hit az örök büntetéstől? A válasz mindkét kérdésre nemleges.

10.29 Hitehagyott pásztorok... Igaz mag

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 23,1-32

JÚDA VEZETŐI GYÁSZOSAN elbuktak. Jeremiás következetesen megítélt prófétákat, pásztorokat és papokat; lásd, 5,30-31. Ez sok üzenetében világosan szerepelt. Ha a dolgok rosszul mentek a csúcson, hogyan lehetett volna igaz a nép! Az 1-2. v. olyan pásztorokról beszél, akik pusztították és szétszórták a nyájat. Olyan pásztorok voltak, akik nem legeltették a juhokat.

10.24 Soha meg nem hal

„Aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal" (Jn 11,26).

Az Úr Jézus azért jött, hogy életet adjon az embereknek. Olvassátok végig János írásait ennek a gondolatnak a fényében. Aki hisz, örök életet nyer Őbenne. Ő az élet vize, és az élet kenyere, és azért jött, hogy bővölködő élettel ajándékozzon meg minket! Ezenfelül, mivel meghalt értünk, Ő a feltámadás és az élet!

10.20 Ismeri az Úr az övéit

„Megáll az Istennek erős fundamentuma, amelynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit" (2Tim 2,19).

10.05 A hit pajzsa

„Akiket Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre..." (1Pt 1,5).

09.15 Pál, mint példa

OLVASNIVALÓ: 
1Timóteus 1,12-20

MIUTÁN PÁL beszélt a boldog Isten dicsőségének evangéliumáról, amely rá van bízva, most kifejezi mélységes háláját Istennek azért a mérhetetlen kiváltságért, hogy őt hűségesnek tekintette, és kijelölte erre a szent szolgálatra, és Urunk Jézus Krisztus által belsőleg megerősítette erre a hatalmas megbízatásra. Ez még inkább meglepő, figyelembe véve saját hátterét és tevékenységét - istenkáromló volt, kegyetlen buzgóságot gyakorolt, hogy kiirtsa a keresztyéneket; ezt az új vallást növekvő fenyegetésnek tekintette atyáinak zsidó hitére. Őszintén cselekedett, jóllehet tudatlanul és hitetlenül.

09.14 Mikor már semmi kiutat sem látunk

„Nem egyéb ez, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izraelből való férfiúnak fegyvere, az ő kezébe adta Isten Midiánt és az egész táborát" (Bir 7,14).

09.03 Pál dicsérete

OLVASNIVALÓ: 
1Tesszalonika 1,1-10

AZ ÜDVÖZLÉSEKET követően (1,1) Pál továbbmegy, hogy dicsérje a tesszalonikaiakat, és hálát adjon Istennek három szellemi jellemvonásért, amely bennük mutatkozott.

09.02 Hit és kifejezése

„És azt mondta neki: E beszédért menj el; az ördög kiment a te lányodból" (Mk 7,29).

08.18 Harcold meg a hitnek jó harcát

OLVASNIVALÓ: 
Efézus 6,1-24

A 6,1-9. VERSBŐL álló szakasz befejezi a levélnek azt a részét, amely arra ösztönöz, hogy legyünk méltóak magas elhívatásunkhoz. A családban a gyermekeknek engedelmeskedniük kell, és az atyáknak megfontoltaknak, de határozottaknak kell lenniük. A napi munkában mind a szolgák, mind az urak úgy cselekedjenek, hogy mennyei Urunk szeme előtt vannak.

08.02 Áldás, nem átok

OLVASNIVALÓ: 
Galata 3,1-14

PÁL MOST rátér, hogy megmagyarázza evangéliumának alapvető tanait, miután elmondta, hogyan kapta, ezt kővetően hogyan ismerte el azt a többi apostol Jeruzsálemben, és végül hogyan diadalmaskodott Péter tévedése felett Antiókhiában. De mielőtt ezt megtenné, hangsúlyozza azt az igazságot, hogy az evangélium Isten üzenete az emberiség megáldásának érdekében. Amint ez világossá válik, látható, hogy Isten, akiről az ember hibásan úgy gondolja, hogy ellene van, nem is tehetett többet érte, nem tehetett többet az ő javára.

07.29 Jób megpróbáltatása

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,1-2,10

A KÖNYV ÖT jelenettel kezdődik, váltakozva a föld és ég között. Jóbot úgy mutatja be, mint tökéletes, igaz embert aki féli Istent és gyűlöli a gonoszt. Gyönyörű családja volt, ő maga egészséges, és törődött családjával. Amikor azok ünnepeltek, ő égőáldozatokat mutatott be értük arra az esetre, ha Istent átkozták volna szívükben, 1,1-5.

06.09 Ábrahám hite

OLVASNIVALÓ: 
Róma 4,9-25

PÁL, AKI jól megértette az önigaz zsidókat (Lk 18,11-12; Róm 10,3; Fil 3,4-7), tudta, hogy további erőfeszítést tesznek, hogy ellenálljanak tanításának a körülmetélkedés hangsúlyozásával, mintha az magában valamiféle érdemet biztosítana. Válasza az, hogy Ábrahám sokkal azelőtt igazult meg hit által, mielőtt körülmetélkedett, és hogy ugyanilyen módon a hit általi megigazulás elérhető zsidónak és pogánynak egyaránt. Ez ismét fájó pont volt a szenvedélyesen fanatikus zsidók számára (ApCsel 22,21-22).

06.08 Példák a hit általi megigazulásra

OLVASNIVALÓ: 
Róma 4,1-8

PÁL az 1,17-ben és 3,21-ben előre látva azt az ellenvetést, hogy a hit általi megigazulásról szóló tanítása újonnan bevezetett dolog, most visszatér két nevezetes ószövetségi példára.

05.31 Pál Festus előtt

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 25,1-27

PÁL KÉTÉVES fogsága Cézáreában, valamint annak meghiúsulása, hogy akár Félix, akár Festus igazságot szolgáltasson neki, két dolgot bizonyított: az ember változatlan bűnösségét és az apostol megingathatatlan hitét.

05.03 A feltámadás

OLVASNIVALÓ: 
János 20,1-31

JÁNOS NÉGY esetet választ ki, hogy bemutassa azokat a különböző módokat, ahogyan a feltámadásban való hit megvalósult. Az első példa maga János, aki elsőnek érkezett a sírbolthoz (4. v.), de másodiknak lépett be. Péter ment be először, és megszemlélte a halotti ruhaneműk gondos elrendezését. Ez bizonyítéka volt annak, hogy a testet nem lopták el. János belépve felfogta annak jelentőségét, amit látott, és hitt (8. v.); ezt Péterről nem lehetett elmondani. János számára a vászonnemük a feltámadás jelei voltak.

04.24 Az Atya háza

OLVASNIVALÓ: 
János 14,1-11

AZ EBBEN a beszélgetésben bevezetett téma azt a célt szolgálta, hogy vigasztalja a szomorkodó tanítványokat. Jézus, Aki nyugtalankodott testben[1](11,33), lélekben (12,27) és szellemben (13,21); most azt mondja övéinek, hogy „ne nyugtalankodjék a ti szívetek". A szív nemcsak az érzéseknek, hanem a hitnek is a székhelye (Róm 10,10). Nekik most már hit által kell járniuk, és a nyugtalankodó szív hatástalanítaná a hitet.

Minden lehetséges

Video: 
Video

Minden lehetséges annak, aki (4x)

Ez nem valami vénasszonyos duma,
A hit valóságos csoda.
Hit nélkül félember vagyok csupán,
De hittel látom a csodát, (látom a csodát).

Jól csak szívével lát minden ember,
Hát engedd, hadd lásson a szív!
"Hittel nézni" annyit jelent csupán,
Látom, mit szemem nem lát, (mit szemem nem lát).

Refr1.:
Erről nem írnak túl sok dalt,
És a híradóban sem hallod majd,
Pedig lényeges, teljesen ingyenes,
Hát engedd, hogy elmondjam!

04.04 A hadműveletek megkezdődnek

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 2,1-24

A FEJEZET LÉNYEGE három tényező köré gyűjthető; egy város, egy vallomás és egy fonál.

03.26 Az Ő eljövetelének fényében

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 17,1-37

AZ ENGESZTELHETETLEN szellem probléma (3-6. v.). Az Úr azt mondja, hogy ha valaki vétkezik ellenünk, és megbánja, meg kell bocsátanunk neki. Azzal lehetett érvelni, hogy ha ismétlődik a vétkezés (hétszer), bizonyos kétségek merülhetnek fel a megbánást illetően. De a lecke világos - ha megbánta, bocsáss meg neki. Lehetnek kétségeink a megbánás őszintesége felől, de a mi dolgunk a megbocsátás. Megérthetjük a tanítványok kérését, hogy „növeljed a mi hitünket", mert az állandó megbocsátás meghaladja az emberi erőt.

Tartalom átvétel