Skip to main content

hit

03.13 A kémek beszámolója

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 13,1-33

PÁRÁN PUSZTÁJÁBAN TÁBOROZVA, 4Móz 12,16 (13,1); vö. 10,12, amely viszonylag közel volt Kánaán határához, az izraeliták pusztai vándorlásuknak döntő fázisához érkeztek. Úgy tűnhet, az Úr parancsolta nekik, „hogy kémleljék meg a Kánaán földét", 13,1-2, de ők azt mondták, hogy „Küldjünk embereket előre, hogy kémleljék meg nekünk azt a földet", 5Móz 1,22. Az Úr maga már „kinézte nekik", Ezék 20,6. Ez a kikémlelés nem Istentől, hanem az ember akaratából történt, és az emberi elhatározás katasztrófával végződik.

02.21 Ellentétes tapasztalatok

OLVASNIVALÓ: 
Márk 9,1-29

AZ, HOGY a három szinoptikus író ugyanolyan sorrendben jegyzi fel azokat az eseményeket, amelyek az Úr megdicsőülését közvetlenül megelőzték, illetve követték, az összehasonlító tanulmányozást egyszerű gyakorlattá teszi (lásd Mt 17,1-8; Lk 9,28- 36). Az 1. vers azokhoz a dolgokhoz kapcsolódik, amikről az Úr az előző fejezetben beszélt; azonban bevezeti a megdicsőülés témáját is, mint olyan alkalmat, amely megmutatta előre az Ő dicsőségét, halálának eredményét, amelyről beszélt nekik. Márk utal arra, hogy az Úr „felvitte őket csupán magukban" (2. v.).

21. Péter jár a vízen

Igehely (történet):   Péter jár a vízen Mt 14,22-33

Aranymondás:       Mt 14,33 A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták: „Valóban Isten Fia vagy!"

Óracél:                   Lássák meg, hogy Jézus mindenek fölött való Úr, az Isten Fia.

Központi üzenet:   Jézus Úr a természet elemei felett

02.19 Hagyomány és valóság

OLVASNIVALÓ: 
Márk 7,1-37

EZ a fejezet azzal kezdődik, hogy a farizeusok bírálják az Úr tanítványait, mert mosatlan kézzel esznek, ellentétben a vének hagyományával (2. v.). Válaszában az Úr az Ézs 29,13-at, valamint Mózest idézi (2Móz 20,12; 21,17), így mutatva meg képmutatásuk ürességét az igazi törvénnyel, amelyet ők szájukkal szolgáltak. A tiszta kéz sohasem fogja ellensúlyozni a tisztátalan szívet!

02.16 Jairus leánya es a vérfolyásos asszony

OLVASNIVALÓ: 
Márk 5.21-43

EZEK a csodák olyan módon kapcsolódnak egymásba, amely egyedülálló az evangéliumi feljegyzésekben, minthogy a Jairus lányával kapcsolatos eseményt megszakította a vérfolyásos asszony meggyógyítása. Figyelemre méltón tizenkét éves periódus is összekapcsolja őket, amennyiben a zsinagógai elöljáró fél, és szomorú amiatt, hogy tizenkét évnyi örömének vége szakad (lásd: Lk 8,42); az asszonynál pedig tizenkét éves szenvedésnek és kétségbeesésnek lett vége, gyógyulással és békességgel.

18. Vakon született ember meggyógyítása

Igehely (történet): Vakon született ember meggyógyítása Jn 9.

Aranymondás:                2Móz 15,26  Én, az Úr vagyok a te gyógyítód.

Óracél:                           Értsék meg, hogy Jézus Krisztus a betegségek fölött áll, hatalma van meggyógyítani a betegeket és meg is akarja ezt tenni.

01.16 Kipróbált hit

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 22,1-12
MAI OLVASNIVALÓNK az utolsó feljegyzett próbát írja le Ábrahám életében. Kétségtelenül ez volt a legsúlyosabb. Amikor Isten beszélt hozzá, 2. v., nem hagyott kétséget afelől, hogy mit kívánt Ábrahámtól. Minden részlet világos volt; Isten nem engedett kibúvót. Megmondta Ábrahámnak, mikor engedelmeskedjen. „Most" - nem valamilyen határozatlan időben, a jövőben, vagy amikor már több gyermeke lesz; vö: 25,1-2. Isten megmondta neki, kit vegyen: „A te fiadat, ama te egyetlenegyedet, akit szeretsz".

01.11 Amikor a hit meggyengült

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 12,10-17

ISTEN KÉSŐBB FOG rámutatni Mózesnek egy Egyiptom és Kánaán közötti igen fontos különbségre, 5Móz 11,10-15. Kánaán földjének termékenysége nagymértékben függött az esőtől, amely normális esetben az évnek két időszakában hullott le. Egyiptom országában azonban nem nagyon volt szükség esőre az erősen fejlett öntözőrendszer miatt, amelyet óriási tárolók tápláltak, s ezeket a Nílus évenkénti áradásai töltötték fel; vö. Ez 29,9-10. Amikor az esők elmaradtak és éhség sújtotta Kánaánt, természetes volt, hogy Ábrám lement Egyiptomba.

01.10 A sátor és az oltár

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 12,1-9

ÁBRAHÁM nagy hitű ember volt, ezért nem meglepő, hogy többet olvasunk róla a Zsid 11-ben, mint bárki másról. Szellemi hőstettei három megállapításban vannak összefoglalva; „Hit által... Ábrahám... kiment",Zsid 11,8. v., „Hit által lakott", Zsid 11,9.v. „Hit által áldozta meg", Zsid 11,17. v. Ábrahám hitélete akkor kezdődött, amikor „a dicsőségnek Istene megjelent neki, és hívta, hogy hagyja ott bálványimádó környezetét, Csel 7,2-3; vö. Józs 24,2.

11.09 A hit meglátszik

„Testvérem, mit használ, ha valaki azt mondja, hagy van hite, de cselekedetei nincsenek?" Jakab 2,14

Jakab nem mondja, hogy akiről ebben a versben beszél, annak van hite, hanem csak azt állítja! Ha valóban üdvözítő hite lenne, az föltétlenül megmutatkoznék cselekedeteiben. Hite csak szavakban nyilvánul meg, és ez senkit sem üdvözít. A szavak halottak cselekedetek nélkül.

11.03 Az ÚR ismeri az övéit

"Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek pecsétje ez: »Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!«" 2Timóteus 2,19

10.21 Az igazi út

"Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják." Máté 7,13-14

07. Dávid és Góliát

Igehely (történet): 1Sám 17,20-58 Dávid és Góliát

Aranymondás:       Ézs 40,31 De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

10.05 Megragadni az ígéretet

"Nektek adok minden helyet, ahová léptek, ahogyan megígértem Mózesnek." Józsué 1,3

Isten Kánaán földjét adta Izráel népének. Övé lett Isten ígérete szerint. Az izraelitáknak azonban először el kellett foglalniuk saját földjüket. A birtokbavétel szabálya így szólt: „Minden helyet, ahová léptek - nektek adok."

Neked mit jelent? (Do You Believe?)

A tavaly a tengerentúlon nagy sikert aratott God’s Not Dead (Isten nem halott) című keresztény szellemiségű dráma – melyben az új diák vitába keveredik filozófia professzorával Isten létezéséről – alkotói ezúttal szintén “istenes” filmet forgattak Mira Sorvino, Sean Astin, Delroy Lindo, Brian Bosworth és Cybill Shepherd

09.05 Fogadd be Őt!

"A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg Őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be Őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az Ő nevében." János 1,10-12

06.29 Ítéletre sem megy

„Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki hallja az én Igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe." János 5,24

Olyan felismerést találunk itt, amely már nem egy életet gyökeresen átalakított.

06.28 Üdvösség és keresztség

„Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik." Márk 16,16

06.22 Hit és hiszékenység

„Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg." 1Tesszalonika 5,21

04.29 Ahol a lehetőségek véget érnek

„A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés." Zsidók 11,1

A hit föltétlen bizalom Isten Igéjében, Isten megbízhatóságában. Szilárd meggyőződés afelől, hogy amit Isten mond, az igaz, és amit ő ígér, az valóban meg is történik. Főképpen a jövendő területére (remélt dolgok) és a láthatatlanok (nem látható dolgok) területére irányul.

Tartalom átvétel