Skip to main content

hitetlen

06.18 Az Ács Fia

Dátum: 
2019.06.18

Máté 13,53-56, Márk 6,3

11.03 Az Emmausba menő két tanítvány

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 24,13-35

Az emmausi úti történet egyike Lukács evangéliuma kincseinek. Kleofás és társa, lehet, hogy a felesége, hosszú és fárasztó gyalogutat tett meg Jeruzsálemből a hét mérföldre fekvő Emmausba. Csüggedtség és zaklatottság látszott az arcukon. Csalódásuk oka az elszállt remények voltak - világuk fenekestől felfordult. Azt várták, hogy Jézus lesz Izráel megszabadítója, most azonban, ahogyan ők gondolták, halott volt. De aztán hozzájuk csatlakozott egy titokzatos idegen bánatos útjukon. Kedvesen érdeklődött tőlük csalódottságuk története felől.

10.14 A férfi a hegy lábánál

OLVASNIVALÓ: 
Máté 17,14-18; Márk 9,17-29; Lukács 9,37-42

A megdicsőülés hegye volt az a hely, ahol a három kiváltságos tanítvány szemtanúja volt az Ő fenségének, de most gyorsan eszükbe kellett jutniuk, hogy odalenn az emberi nyomorúság völgye van. Itt, a hegy lábánál volt egy zaklatott apa, aki a Megváltó elé térdelt, és kiöntötte szívét egy szenvedélyes könyörgésben, démontól megszállt fiáért.

10.05 A béna (gutaütött) férfi

OLVASNIVALÓ: 
Máté 9,1-8; Márk 2,1-12; Lukács 5,18-26

Ez egyike az Újszövetségben legjobban ismert történeteknek. Ez a csodálatos hit és a legmegdöbbentőbb hitetlenség megnyilvánulása. A béna férfi barátai bíztak az Úrban, miközben a vallási vezetők kritizálták és elítélték az Üdvözítőt.

08.31 Zakariás, a néma pap

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,18-23.57-80

Szegény Zakariás, mennyire hasonló hozzánk! Hite nem érte el imáinak nagyságát. Éveken keresztül imádkozott; most válasz érkezett imáira, és nem tudta elhinni! "Vén vagyok", mondja Gábrielnek. Van valami szomorú és panaszos ebben. "Én Gábriel vagyok", válaszolja az angyal, és megfeddi hitetlensége miatt. Isten színe elől a szent követ eljött az imáira adott válasszal, és ő nem akarja elhinni. Közülünk milyen sokan láthatjuk meg mindebben saját tükörképünket!

02.25 A félrevezetett Áron

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 32,1-5.22; 4Mózes 12,1-2; 20,7-12

Áronnak sok jó tulajdonsága mellett voltak hibái is. Hiányzott nála az erős jellem, könnyen hagyta magát irányítani.

12.14 Büntetés és helyreállítás

OLVASNIVALÓ: 
Mikeás 1,1-2,13

MIKEÁS üzenete Izráel és Júda fővárosára, Samáriára és Jeruzsálemre, mint befolyási központokra irányul. Három felhívást ad, amelyeket meg kellene hallaniuk. Az elsőt a nép hitetlensége ellen, 1,2-2,3. Minden nemzetet felszólít, hogy figyeljen, 1,2. Istent úgy mutatja be nekik, mint Adonai Jahvet. Ez a nagy megnevezés először akkor történik, amikor az Úr ígéretet ad Ábrahámnak a magról és az országról, 1Móz 15. A közösségnek és az igazságnak ezt a szuverén Urát hívja tanúul a szentélyből; vö. 3Móz 1,1.

11.09 Kezdd a szentélyemnél

OLVASNIVALÓ: 
Ezékiel 9,1-11

AZ ÚJSZÖVETSÉGI IDŐKBEN „az ítélet az Istennek házán" kell, hogy kezdődjék, 1Pt 4,17. Ez volt látható Korintusban, ahol sokan aludtak, mert „az Úrtól taníttatunk", 1Kor 11,30-32, miközben a korintusi hitetlen népesség tanítás nélkül maradt. A Jel 2-3-ban bizonyára a helyi gyülekezeteket vizsgálták meg az Izráelt és a nemzeteket érő, ezt követő ítéletek előtt.

10.04 A jaj fejezetei

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 28,1-33,24

ÉZSAIÁS NAPJAIBAN Júda és Jeruzsálem az asszíriai megszállás fenyegetése alatt élt. Azoknak a napoknak félelmetes eseményei azonban rosszabb események árnyékát vetítették előre, amikor majd az országot lerohanják, és a várost pogány hadseregek veszik körül, Lk 21,20.

09.25 A szerelmesnek szőlője

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 5,1-30

IZRAELT ITT SZŐLŐHÖZ hasonlítja. A kerítés arra utal, hogy Izráel védelem alatt állt, és el volt különítve a többi nemzettől, 4Móz 23,9. A kövektől való megtisztítás Kanaán előző lakóit jutatja eszünkbe, akiket kiűztek, amikor Izráel birtokba vette az országot. A nemes vesszőként történő elplántálás Izráelnek az Úr iránti első szeretetét és szentségét idézi fel, Jer 2,2-3.21. A torony és szőlőprés építése arra utalhat, hogy a kertész szándéka szerint a szőlő hasznot hajtson. Ez azonban teljes veszteségnek bizonyult, mert az a saját hibájából vadszőlőt (bűzöset) termett, 4. v.

06.05 Meg fogod látni, de nem eszel belőle

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 6,24-7,20

AMIT A CSATÁROZÁSOK nem tudtak elérni, azt egy hosszú ostrom megtette, legalábbis a szíriai király így gondolta, 6,23-24. Samária ostroma és annak fejleményei mostani olvasmányunk témája.

03.14 A nép lázadása

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 14,1-45

A HITETLEN KÉMEK beszámolóját hallva nyilvánvaló, hogy ezeket az embereket nem a hit vezette, hanem sötét és lehangoló hitetlenség. A nép hangos siránkozásban tört ki: „Vajha meghaltunk volna Egyiptom földén! vagy ebben a pusztában", 2. v. Zúgolódtak az Úr ellen, 3. v., egymás között pedig ezt mondták: „Szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Egyiptomba", 4. v. Tragikus módon először megvetették Egyiptomból történt megváltásukat, azután kinyilvánították tudatos hitetlenségüket is. Nem segített Józsué és Káleb közbeavatkozása, 6-9. v.

03.03 Cél es személyek

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,1-38

AZOK a személyek, akik előkelelő helyet foglalnak el az elbeszélésben, a következők: Heródes, Zakariás, Erzsébet, Gábriel, József és Mária. Gábriel kivételével az emberlét keresztmetszete tárul elénk, akiken keresztül Isten munkálkodik az üdvösség boldog híreinek elhozatalában. Egy pogány zsarnok, egy zsidó pap és gyermektelen felesége, egy férfi, akinek a neve József, egy szűz, akinek a neve Mária - nem valami lenyűgöző társaság, de arra vannak szánva, hogy szoros kapcsolatba kerüljenek azzal, Aki azért jött, „hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett", (19,10).

02.16 Az aranyborjú

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 32,1-35

AHOGY OLVASSUK ezt a fejezetet, ne feledjük el a következő figyelmeztetést: „aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék", 1Kor 10,12. Miért van ez a szomorú és tragikus esemény elénk állítva? Hogy bemutassa, milyenek az emberek a testben. A test nem változott meg, noha ezek az emberek „látták az Izráel Istenét", és előttük volt „az Úr dicsőségének jelensége", 2Móz 24,10.17.

02.03 Ő türelmesen vár

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 10,1-29

A CSAPÁSOK folytatódnak, és még ezekben is Isten hosszútűrése látható. Az a gyorsaság, amellyel a különböző csapásokat végrehajtotta, noha a fáraó kijelentései kétszínűek voltak, világossá teszik, hogy az ítélet az Ő „dolga". Az a tény, hogy csapások sorozatát mérte ki, és nem egyetlen rettenetes pusztítást végzett, mutatja, hogy ezek azt célozták, hogy a fáraót megtérésre indítsák, 2Pt 3,9. Ezt a hosszútűrést emeli ki a 9,20-21, de ahogyan ma is, csak kevesen hittek.

02.01 Mózes kifogásai

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 4,1-31

ANNAK ELLENÉRE, HOGY ISTEN határozottan kijelentette, mit akar cselekedni, Mózesnek még kétségei vannak, és az 1. versben halljuk hitetlenségének kifejezésre juttatását. Isten azt mondta, hogy „hallgatnak szavadra", 3,18. Mózes azonban ezt mondja: „ők nem hisznek nekem s nem hallgatnak szavamra". Valószínűleg a félelem ösztönözte erre a magatartásra. Isten nagyon kegyelmesen három jelet ad, amelyek alkalmazásával Mózes meggyőzheti a népet Istenük mindenhatóságáról. A jeleknek az volt a céljuk, hogy biztosítsák őket, hogy Isten küldte el szolgáját.

12.19 Aki nem akar látni

 „Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el." Lukács 21,33

10.16 Számonkéri

„Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen." Róma 1,18

A történelem különleges időiben Isten hirtelen számadást tartott az emberek fölött, hogy megmutassa nekik ítéletét az általuk elkövetett bűnök miatt. Nyilvánvaló, hogy Isten nem üti azonnal agyon az embereket a bűn elkövetése után. De bizonyos alkalmakkor világosan tudomására hozta az embernek, hogy istentelensége és igazságtalansága nem marad büntetés nélkül!

09.27 Gyávaság, hitetlenség

"De a gyáváknak és a hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meglesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban: ez a második halál." Jelenések 21,8

Aki ezt az igeverset elolvassa, nyilván megdöbben azon, hogy a gyávákat és hitetleneket egy sorba veszi az Ige azokkal, akiket féktelen, gonosz bűnösöknek tartunk, és hogy számukra az örökkévalóságra ugyanazt a büntetést helyezi kilátásba.

17. A kémek kiküldése 4Móz 13-14

Igehely (történet): A kémek kiküldése 4Móz 13-14

Aranymondás/kulcsige: Zsolt. 23.4: "Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem."

Óracél: Értsék meg, hogyha Isten vezet bennünket, akkor akármilyen félelmetes dologgal kell szembenézni, bátran mehetünk előre.

Fő üzenet, központi igazság: Bízz Istenben, és haladj előre!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

Tartalom átvétel