Skip to main content

Izsák

01.28 Ézsau, az elsőszülött

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 25,29-34; 27,1-10.30-41

A Szentírásban sokan, akik elsőnek születtek, nem lettek elsőszülöttek. Isten Ábelt választotta (később pedig Sétet) nem Kaint; Izsákot, nem Izmáelt; Jákobot, nem Ézsaut. Az öreg Jákob tudta ezt, amikor keresztbe tette karjait, hogy jobb kezét József fiatalabb fiának, Efraimnak a fejére tegye, 1Móz 48. Pál ezt mindenre kiterjedően magyarázza meg: "De nem a szellemi az első, hanem a földi, azután a szellemi. Az első ember földből való, földi; a második ember, mennyből való", 1Kor 15,46-47.

01.27 Rebeka, a nem látott szerelmes menyasszony

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 25,19-28; 26,1-11

Rebeka neve (lebilincselő, mivel szépsége elragadó volt) harmincszor van említve az Ószövetségben, és egyszer az Újszövetségben; lásd Róm 9,10. Az első alkalom körvonalazza Ábrahámmal kapcsolatos viszonyát. Ábrahámnak két fivére volt, Náhor és Hárán. Háránnak három gyermeke született: Iscah (Josephus szerint, a zsidók úgy gondolják, hogy ő volt Sára), Lót (aki elutazott Ábrahámmal Kánaánba), és Milka (aki összeházasodott Náhor nagybátyjával). Milkának és Náhornak nyolc gyermeke született, a nyolcadik Betuel, Rebeka apja volt.

01.26 Izsák, a kútásó

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 26,12-35

Ábrahám négy oltárról nevezetes: a sikemiről, 1Móz 12,6-7; a bételiről, 8. v.; újra a bételiről, miután oltárral nem jelzett utat tett Egyiptomban, 13,2-4; a hebroniról, 18. v., valamint a Mórija hegyén lévőről, 22,2. Jákob négy oszlopról volt nevezetes: a bételiről, 28,18- 19; a mizpahiról, 31,45; ismét a bételiről, 35,14-15; és a Betlehem közelében lévőről, 20. v. Izsák azonban kútásóként híres.

01.25 Izsák, a szolgálatkész áldozat

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 22,1-19

Ábrahám, a férfi áll a középpontban; időrendileg ő az Ószövetség vízválasztó vonala. Ha ez így van, akkor az 1Móz 22 a legmagasabb csúcs azon a kiemelkedő területen, amely ennek a jelentős személyiségnek az életét teljessé teszi.

01.24 Izsák, a megígért mag

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 15,1-21; 21,1-7

Rengeteg dolog függött ennek a kisfiúnak a megszületésétől. Isten szövetséget ígért Abrámnak Háránban, 1Móz 12,1-3, amelyet megismételt, vagy inkább kibővített Sikemben, 12,7 és Bételben, 13,14-17; Hebronban háromszor, 15,1-21; 17,1-21; 18,10; majd a Mórija hegyén, 22,16-18, tehát összesen hétszer. A szövetségben nem csupán egy örökösről volt szó Ábrahámnak. Először a leszármazási vonalnak folyamatosan össze kellett szűkülnie a bukott emberi fajtól a sémita leszármazási vonalig, Ábrahám családfájáig, az izsáki örökségig, Júda törzséig, Dávid királyságáig és végül az asszony Magváig.

01.16 Ábrahám megpróbáltatása

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 22

Kétszer olvassuk, hogy jelentős dolgok történtek Abrám/Ábrahám életében "ezek után", lásd 1Móz 15,1 és 22,1 (vagyis az előbbi jelentős eseményeket követően). Első alkalommal az Úr fiút ígért neki, második alkalommal azonban megpróbálta Ábrahámot, megparancsolva, hogy áldozza fel a fiát.

06.27 Jákob Istene, az én Istenem

„A seregek Ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk" (Zsolt 46,12).

01.17 Az Úr vezetése

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 24,1-27

ENGEDVE Ábrahám parancsának, szolgája elutazott Náhor városába, 2-4.10. v. Ezt cselekedve az „úton", amelyre gazdája küldte, szüksége volt az Úr vezetésére; lásd 27. v. Vezetésért való imádkozása meglepően rövid és célirányos volt, 12-14. v. Kérésének alapja az a bizalom volt, hogy Istennek határozott akarata valósul meg ebben a dologban; „hogy azt rendelted legyen", 14. v. A menyasszony kiválasztása Izsák részére különösen fontos volt, mert ő általa folytatódik a választott leszármazási vonal.

01.16 Kipróbált hit

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 22,1-12
MAI OLVASNIVALÓNK az utolsó feljegyzett próbát írja le Ábrahám életében. Kétségtelenül ez volt a legsúlyosabb. Amikor Isten beszélt hozzá, 2. v., nem hagyott kétséget afelől, hogy mit kívánt Ábrahámtól. Minden részlet világos volt; Isten nem engedett kibúvót. Megmondta Ábrahámnak, mikor engedelmeskedjen. „Most" - nem valamilyen határozatlan időben, a jövőben, vagy amikor már több gyermeke lesz; vö: 25,1-2. Isten megmondta neki, kit vegyen: „A te fiadat, ama te egyetlenegyedet, akit szeretsz".

04. Izsák fiai: Ézsau és Jákob; Jákob csalással szerzi meg az apai áldást

Igehely (történet):1Móz 25,19-34; 1Móz 27,1-33 (Izsák fiai: Ézsau és Jákob; Jákob csalással szerzi meg az apai áldást)
Aranymondás:"Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten," (ApCsel 10,34)
Óracél:

03. Ábrahám feleséget hozat Izsáknak

Igehely (történet):1Móz 24,1-67 (Ábrahám feleséget hozat Izsáknak)
Aranymondás:"Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod.
Tartalom átvétel