Skip to main content

Jakab

11.29 Jakab, az Úr testvére (3)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 21,17-30; Jak 2,1

Némelyek úgy írták le Jakabot, mint aki a vezető vén volt Jeruzsálemben, de az ilyen címek idegenek az Újszövetségtől. "Tekintélyes" lett a többiek között.." "akiket oszlopnak tekintenek", Gal 2,2.9. Pál szavai ebben az ügyben a 6. versben is fel vannak jegyezve. Ma egy szokatlan eseményhez érkezünk, amely maradandó, káros hatást gyakorolhatott volna a keresztyén bizonyságtételre. Körülbelül újabb nyolc esztendő telt el a Csel 15 óta, és Pál újra Jeruzsálembe érkezett. Sokat utazott a közben eltelt években, és sokan üdvözültek, mind zsidók, mind pogányok. Gyülekezetek is keletkeztek.

11.28 Jakab, az Úr testvére (2)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 15,13-21

A Csel 12 elején három férfi van megnevezve, és mindegyik nagy részt vállalt a jeruzsálemi bizonyságtétel korai éveiben. Heródesnek Isten megengedte, hogy Jakabot, János testvérét kivégeztesse, majd Pétert is eltávolította azzal, hogy börtönbe vettette, és később, amikor aztán kiszabadult, máshova távozott egy időre. Jánosról nincs további említés a könyvben, bár tudjuk a Gal 2- ből, hogy a Csel 15 történéseinek idején Jeruzsálemben volt. Mindenek felett azonban Isten felemelte Jakabot a gyülekezet oszlopává, Gal 2,9; szellemileg fejlődött.

11.27 Jakab, az Úr testvére (1)

OLVASNIVALÓ: 
Máté 13,55; Cselekedetek 1,14; 12,17; 1Korintus 15,7

Az Újszövetségben öt különböző Jakab szerepel. Az egyik, akivel foglalkozunk, csak kétszer van említve az evangéliumokban: Mt 13,55; Mk 6,3; a négy "testvér", akik ezekben a versekben említve vannak, minden bizonnyal Mária és József gyermekei, és ezért az Úr Jézusnak féltestvérei. Nyilvánvaló, hogy Ő utána születtek. A nevek megadott sorrendje azt sugallja, hogy a négy közül Jakab volt a legidősebb. Tudjuk, hogy közülük senki sem hitt az Úr Jézusban az Ő halála előtt, Jn 7,5.

09.25 Jakab, az apostol

OLVASNIVALÓ: 
Márk 10,35-45; Lukács 9,54

Jakab testvére volt Jánosnak, valamint egyik fia Zebedeusnak és Saloménak. Foglalkozása szerint halász volt, és miközben hálóit javítgatta a tengerparton, találkozott az Úr Jézussal. Ahogyan Jézus elhaladt mellette, hívta, hogy "kövess engem", és Jakab azonnal otthagyott mindent, és így tett hitről és odaszánásról tanúbizonyságot, otthagyva egy jövedelmező üzletet, hogy belevágjon a tanítványságba.

11.04 A szenvedés és a nyelv

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 5,12-20

EGY MÁSIK dolog, amit Jakab az elméjébe vés a szenvedő szenteknek, a nyelv helyes használata, amikor megpróbáltatáson mennek át. Ne esküdözzenek, vagyis ne legyenek meggondolatlanok a beszédükben. Nem szükséges esküvel erősíteni azt, amit mondanak. Az egyszerű megerősítés elegendő.

11.03 Az igazságtalan gazdagok büntetése

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 5,1-11

JAKABNAK súlyosan elítélő a véleménye bizonyos gazdag emberekről. Ezek hitetlen emberek lehettek, vagy esetleg olyan gazdagok, akik igazságtalanul elnyomtak egyes hívőket. A Szentírás nem ítél el embereket csupán azért, mert vagyonuk van, hanem csak az azzal való visszaélésért (1Móz 13,2). Embereket bűnbe vihet a gazdagság, mind annak kuporgatása, mind a vele való visszaélés miatt. Jakab azt mondja nekik, hogy sírjanak a rájuk váró szenvedés miatt, mind ebben az életben: a gondtalanság elveszítése (Jak 5,2-3); a betegeskedés (3. v.) miatt mind az eljövendő életben.

11.02 Harc a helyi gyülekezetben

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 4,1-17

Jakab, miután beszélt a békességről, mint az igazi bölcsesség tanításának hatásáról (3,18), most a gyülekezetben lévő viszállyal foglalkozik - ami túlságosan is általános manapság. Rámutat a viszály eredetére - ez a világias kívánságok miatt van, amelyeket az emberek nem érhetnek el, mert rosszul kérik, csupán azért, hogy gerjedelmeikre költsék. Ez a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel, és a Szentírás nem hiába szól, vagyis támaszkodni lehet rá. Nem a Szent Szellem okozza, Aki bennünk lakik, hogy irigyek vagyunk. Isten kegyelmet ad az alázatosnak, és ellenáll a büszkének.

11.01 A nyelv használata

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 3,7-18

A NYELV MEGZABOLÁZÁSA lehetetlen. Hogy ezt aláhúzza, először az ember állatszelidítő képességét említi. Az ember meg tud szelídíteni mindenféle állatot, madarakat, kígyókat de senki sem tudja megszelídíteni a nyelvet. Micsoda ellentmondó dolog! Nyelvünkkel áldjuk az Urat, de emberek átkozására is használhatjuk, akik Isten hasonlatosságára teremtettek. Micsoda képtelen dolog a nyelvet ilyen kombinációban használni! Még a természet is elítéli az ilyen összeférhetetlenséget. A forrás sem csörgedeztet ugyanabból a nyílásból édes vizet és keserűt, a fügefa nem terem olajbogyót.

10.31 A nyelv hatalma

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 3,1-6

JAKAB EBBEN a fejezetben részletesen kifejti az 1,19 figyelmeztetését, hogy „legyen minden ember késedelmes a szólásra". A nyelv megfékezésével foglalkozik. Miközben a nyelv nagy kincs, ugyanakkor nagy felelősség, mert számolnunk kell annak jövőbeli megítélésével, hogy hogyan használtuk. Nagy kiváltság ilyen taggal rendelkezni, de nagy felelősséget is jelent.

10.30 Hit és cselekedetek

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 2,14-26

PÁL a hittel foglalkozva főleg azt a hitet tartotta szem előtt, amely megtérésre vezet, míg Jakab itt az embernek a feltételezett megtérése utáni hitét szemléli. Szembeállítja a hit két fajtáját, azt a hitet, amelyet nem kísérnek cselekedetek (2,14-20), és azt a hitet, amely Istenért végzett tevékenységgel van összekötve (2,21-24). Két kérdést tesz fel az ilyen hittel kapcsolatban: (I.) Mi haszna van hitének, ha nem járnak vele jó cselekedetek? (II.) Megmentheti-e az ilyen hit az örök büntetéstől? A válasz mindkét kérdésre nemleges.

10.29 Személyek tisztelete

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 2,1-13

A KERESZTYÉNSÉG gyakorlata nem mindig fejeződik ki helyes magatartásban (1,22). Ez látható a részrehajlásban, ami bizonyos hívőket jellemez (2,1). Az „atyámfiai" kifejezés itt keresztyén testvéreket jelent, mint ahogy azt „a mi Jézus Krisztusunkban" kifejezés magában rejti. Az „atyámfiai" szó azokra utal, akiknek közös a hitük Krisztusban. Jakab megkérdőjelezi azoknak a hitét, akik részrehajlást mutatnak, és a személyek tiszteletének példáját adja a különböző társadalmi állásúak befogadásában a közösségbe - gazdagnak és szegénynek egyaránt.

10.28 Az igazság igéje

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 1,19-27

JAKAB JÓL megérteti testvéreivel, hogyan bánjanak az igazság Igéjével, amely által születtek (1,18). Hallgatniuk kellene az Igét és kevesebbet beszélni róla. A folytonos beszéd gyakran vitatkozásba és haragba fullad. Az ilyen harag akadályozza az evangélium terjedését, mert nem munkálja Isten igazságát.

10.27 Kísértések

OLVASNIVALÓ: 
Jakab 1,1-18

JAKAB RÖGTÖN egy gyakorlati problémával foglalkozik, a kísértéssel (2. v.). Ez olyan szó, amelyet jó és rossz értelemben is lehet érteni: jót tenni vagy bűnre csábítani; a szövegösszefüggés dönti el, hogy melyik jelentés érvényes. Megpróbáltatásokat minden hívő ember tapasztal (1Kor 10,13), és az eredetük eltérő. Ezek nem annyira kudarcunk példái, inkább az a kérdés, hogyan reagálunk rájuk.

10.27 Bevezetés Jakab leveléhez

OLVASNIVALÓ: 
Jakab

EZT a levelet Jakab írta, aki egyike volt a három ilyen nevű jól ismert személynek az Újszövetségben. Ez a három a következő volt: Zebedeus fia (Mt 10,2); Alfeus fia (Mt 10,3); és Jakab, az Úr fivére (Gal 1,19). Nem valószínű, hogy ezt a levelet Zebedeus vagy Alfeus fia írta volna. A lehetséges szerző Jakab, az Úr fivére, aki a gyülekezetnek egyik híres oszlopa (ApCsel 15,13; Gal 2,9), a körülmetélkedés pártjának vezetője volt (2,12), akinek levele alkalmas volt arra, hogy nagy hatást gyakoroljon a zsidó hívőkre.

Tartalom átvétel