Skip to main content

János

11.26 János Márk (2)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 13,13; 15,36-40; Kolossé 4,10; 1Timóteus 4,11

Az első missziós útjukon Barnabás és Saul korai munkálkodása Ciprus egész szigetén folytatódott. Ez volt Barnabás hazája, és lehetséges, hogy János Márknak, unokaöccsének is ismerős volt a terület.

Az elpártolás. Ez az esemény a Csel 13,14-ben nincsen részletezve, vagy megmagyarázva. Az utazás Ciprusról először Pergába haladt, azután János Márk eltávozott "tőlük", és "visszatért Jeruzsálembe"; nem ment vissza Antiókiába, hanem hazament. Pál és Barnabás folytatták útjukat, megérkeztek a pizídiai Antiókiába és sok más helyre.

11.25 János Márk (1)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 12,12.25; 13,5

János Márk első említése édesanyjával, Máriával van kapcsolatban. Otthona Jeruzsálemben volt, és házában sokan összegyűltek imádkozva, amikor Péter kiszabadult a börtönből. Így János Márk jó szellemi körülmények között nőtt fel. Édesanyja Barnabás nővére volt, tehát Lévi törzséből származott. Úgy tűnik, hogy nagy házban élt, és legalább egy szolgálólánya volt. Otthona nyitva állt a testvérek előtt.

09.30 János, az író

OLVASNIVALÓ: 
János 20,30-31; 1János 1,1-4; Jelenések 1,1-6

János meg volt bízva azzal, hogy írja a Szentírás Igéit. Ez, noha Istentől ihletett tevékenység volt, mégsem közvetlen diktálást jelentett, és a lelkiismeretes erőfeszítés óráit igényelte az apostoltól; de úgy tűnik, hogy ő sohasem riadt vissza ettől a megerőltető feladattól.

09.29 János, a gyülekezeti vezető

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 3,1-9; 4,13-20; 8,14-7

Az Úr mennybemenetele és a Szent Szellem eljövetele után, pünkösd napján Isten Gyülekezete gyors növekedésnek indult. Kezdetben a keresztyének Jeruzsálemben összpontosultak, de az evangélium tovább terjedt, és egyre távolabbra jutott.

09.28 János, a tanítvány

OLVASNIVALÓ: 
Márk 9,1-10; 14,32-42

Jézusnak sok követője volt földi szolgálata alatt, akik közül kiválasztott egy tizenkettes csoportot, hogy szoros közösségben legyenek vele. Mindannyian a "tanítványai" voltak, és ez a szó azt jelenti, hogy "tanulók", de a tizenkettő, mivel ők az Üdvözítővel együtt éltek, figyelték életét és hallották szavait, ők különösen megtanulták, hogy jellemben hasonlóak legyenek Őhozzá.

09.27 János leckéje az alázatról

OLVASNIVALÓ: 
Máté 20,20-28; Márk 10,35-45

Az anyák hajlamosak a legjobbat akarni gyermekeiknek, és ebben a dologban Salome, fiainak, Jakabnak és Jánosnak érdekében kéréssel fordul Jézushoz. Ez az volt, hogy a két fiú kapja meg a fő helyeket, közvetlenül az Úr jobb és bal keze felől a dicsőségben. Elsőbbséget akartak az eljövendő messiási Királyságban.

09.26 János elhívása

OLVASNIVALÓ: 
Máté 4,18-22; Márk 1,16-20

Amikor Jézus kilépett názáretbeli élete ismeretlenségéből, és belépett a nyilvános szolgálatba, gondosan megválasztotta társait, akik segíteni fogják abban a munkában, amelybe belekezdett. Ezek a társak lesznek végül egy világméretű mozgalom "első zsengéi", és Isten hatalmasan fel fogja használni őket szolgálatában.

09.04 Bemerítő János: hűség a halálig

OLVASNIVALÓ: 
Máté 14,1-12

Nehezen hihető, hogy egy Bemerítő Jánoshoz hasonló férfi valaha is elcsüggedhet, de igaz. János börtönben van. Annak árát fizeti, hogy Heródes királyt megintette paráznaságáért. Egy szomorú napon börtöncellájából elküldte két barátját Jézushoz a következő kérdéssel: "Te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk?" Lk 7,19. "Te vagy-e az?" Ez ugyanaz a János, aki mindössze néhány hónappal korábban hatalommal hirdette a tömegeknek: "Ő az", Jn 1,30.

09.03 Bemerítő János nagyságának a titka

OLVASNIVALÓ: 
Lukács 7,19-28; János 1,19-28

Az Úr Jézus azt mondta, hogy azok között, akik asszonytól születtek, nem élt nagyobb próféta, mint Bemerítő János, Lk 7,28, és hogy égő és világító szövétnek volt, Jn 3,35. Ez magától a Megváltótól valóban nagy megtiszteltetést jelentett. De mi volt pontosan az, ami Jánost naggyá tette?

09.02 Bemerítő János, a király hírnöke

OLVASNIVALÓ: 
Máté 3,1-12; Márk 1,2-8; Lukács 3,3-9

Bemerítő János istenfélő otthonba született Júdea hegyvidékén mint idős szülők gyermeke. Ebben a papi otthonban mind az apa, mind az anya Lévi törzséből származott. János szülei, minthogy öregek voltak, amikor ő megszületett, nem nagyon élhettek már, amikor elérkezett az ő hatalmas prófétai küldetésének ideje. Feltehetőleg barátok és a család gondoskodott róla, és azokban a korai években viszonylag csendben élhetett, és valamilyen falusi otthon nyújtott menedéket neki, meglehetősen távol a nyüzsgő Jeruzsálemtől.

11.29 A helyi gyülekezet köre

OLVASNIVALÓ: 
3János 1-14

A HARMADIK levél kiegészíti a másodikat, mint egy nyitott könyv két oldala, megadva a tantétel utáni gyakorlati részt. A presbiter folytatja pásztori munkáját, dicsérve a szellemi életerőt, és gondolva a fizikai gyengeségre. A második levélben a gonosz kívül volt, arra törekedve, hogy bejusson azokon keresztül, akik nem a Krisztus tanítását tartották. Ebben a levélben a gonosz belül van a gyülekezeten, kivetve azokat, akik az Ő nevéért jelennek meg.

11.28 A családi kör

OLVASNIVALÓ: 
2János 1-13

MANAPSÁG, amikor az otthon szentsége veszélyben van. jó erre a levélre gondolni, amelyet a Szent Szellem adott az otthonért. Ez megerősíti Pálnak a Tit 2,5-ben olvasható szavait: „Legyenek háziasak (oltalmazók)..” Ez a nőtestvér nyitva tartotta házát és arra törekedett, hogy gyermekeit az igazság útján vezesse. Mennyire fontos dolog ez! Különösen, amikor szeretet köti össze a családtagokat, mint itt. Igazság az alap, amely tiszta és változatlan. Ezt említi először. A szeretet érzelmes, gyakran hamis és ingadozó, de akkor fényesen ragyog, ha az igazsághoz van lehorgonyozva.

11.27 Megkülönböztető képesség és odaszánás

OLVASNIVALÓ: 
1János 5,16-21

JÁNOS LEVELÉNEK ez az utolsó szakasza elvezet az Isten akarata megismerésének egy nagyon gyakorlati eredményéhez. Tudjuk, hogy Ő „nem gyönyörködik a gonosz halálában" (Ez 33,11); tehát nagyon gondos megkülönböztetést kell végezniük imádságukban azoknak, akik tudják, hogy „a kéréseink, amelyeket kértünk Őtőle", meghallgatásra találnak. Ugyanolyan súlyos dolog kérni valakiért, aki halálos bűnnel vétkezett, mint azt feltételezni, hogy bűn van valakiben, aki azt nem követte el. Mindegyik ellenkezik Isten akaratával.

11.26 Bizonyságtétel és bizalom

OLVASNIVALÓ: 
1János 5,1-15

AZ A HÍVŐ, akinek az a kísértése, hogy kételkedjen abban, hogy Isten elfogadta, higgye el ezt a verset amely biztonságot nyújt. Hiszi, hogy Jézust Isten küldte? Ha igen, akkor ő Istentől született, és ezért szükségképpen el van fogadva, mint az Ő gyermeke. Mindenkinél, aki így született, meg kell lennie a szeretet bizonyítékának mindenki felé, aki a „drága vérben” közösségben van vele Isten családjában. Lehet, hogy nem értünk egyet azzal, amit mások tesznek, de vigyáznunk kell, hogy le ne nézzük őket (Lk 18,9-14).

11.25 Szeretet és félelem

OLVASNIVALÓ: 
1János 4,7-12

MAI OLVASNIVALÓNK ismétlés általi hangsúlyozás. Amiről az apostol itt beszél, nagyrészt már elmondta a korábbi fejezetekben, de úgy érzi, hogy szükséges a megismétlésük. Ezt fokozatosan teszi. Isten szeretetének megnyilvánulásáról ír: Ő elküldte Fiát, hogy életünk legyen; nekünk adta Szellemét, hogy Ő bennünk lakjon; bátorságot adott nekünk, mert úgy tekint bennünket, ahogyan Fiát tekinti a világban.

11.24 Igazság és tévelygés

OLVASNIVALÓ: 
1János 4,1-6

JÁNOS, a szeretet apostola nagyon gyengéden és mégis nagyon határozottan kifejti annak a két birodalomnak az igazságát, amelyekben az ember élhet. Amint halad előre levelén keresztül teret hagy egy bizonyos megállapításának az ismétlésére azért, hogy hangsúlyozza annak fontosságát. János világosan bizonyítja, hogy az a két szféra, amelyet az ember választhat teljesen ellentétes. Ezeket nem lehet összeelegyíteni és együtt fenntartani.

11.23 Szeretet és gyűlölet

OLVASNIVALÓ: 
1János 3,11-24

A MEGTÉRETLEN ember által uralt világrendszerben azok az érzelmek, amelyek belőle fakadnak, nyilvánvalóak. A gőgöt zavarhatják mások tettei. Ha ezen sokat tűnődünk, az irigységet, haragot, ingerültséget és gyűlöletet eredményez. A tettek vagy szavak, amelyek ezekhez az érzelmekhez kapcsolódnak, bizonyos esetekben végzetesek. Aki nem szereti az ő testvérét, a halálban marad - ez Istentől való eltávolodást jelent; a testvér gyűlölése egy és ugyanaz, mint a gyilkosság - minthogy a gondolat a tett atyja ezért őbenne nem lakik örök élet.

11.22 Isten gyermekei és az ördög gyermekei

OLVASNIVALÓ: 
1János 3,1-10

UTOLSÓ elmélkedésünk eljuttatott bennünket addig a pontig, hogy azok, akik igazságot gyakoroltak, Istentől születtek. Most meg kell néznünk valamit Isten családjának jellemvonásaiból és viszont, a gonosz családjáéból.

11.21 Krisztus és az Antikrisztus

OLVASNIVALÓ: 
1János 2,12-29

EBBEN a szakaszban az apostol az írott szolgálatáról beszél. Ezt mondja; „írok", „írtam", „nem írtam". Ezekben a megállapításokban világosan bemutatja írásainak célját: arra szolgáltak, hogy erősítsék azokat, akik ismerték az igazságot, és arra, hogy igazolja számukra Isten Igéjét. Nem arról volt szó, hogy valami újat hozzon elő, hanem arról, hogy megszilárdítsa azt, ami már ismertté lett előttük, akár fiatalok, felnőttek vagy érettek voltak a hitben; hogy azok tanítása, akik szemben álltak Krisztussal, ne fordíthassák el őket Őtőle, Aki megismerteti az Atyát.

11.20 A világosság és a sötétség

OLVASNIVALÓ: 
1János 2,1-11

Isten jelenlétében ül „az igaz Jézus Krisztus” (1 v) befejezett művének érdemében. Tökéletesen megelégíti az Atyát, és magára vállalta, hogy mindenen átsegíti gyermekeit. A világosság tisztasága, amelyben Isten lakozik, bűntelenséget követel, az emberi természet bűnös. Miközben az Istennel való közösség szempontjából a bűn nem lehet jellemző ránk, lesznek alkalmak, amikor mégis az lesz természetünk miatt: ezért szükséges, hogy valaki állandóan Őelőtte álljon, hogy képviselje ügyünket. Ez a valaki Jézus Krisztus, az Igaz.

Tartalom átvétel