Skip to main content

Jeremiás

05.09 Legelőhely

Dátum: 
2019.05.9

Jeremiás 50,1-7; Máté 11,28-30

08.14 Jeremiás és barátai

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 36,1-8; 38,7-16

A napok nehezek voltak Jeremiás számára, de Isten adott szolgájának egy hű barátot, valakit, akiben megbízhatott. Mivel Isten megparancsolta, hogy írjon le minden beszédet, amelyet korábban mondott, hogy Júda, ha lehetséges, még megfogadja az ítélet figyelmeztetéseit és megtérjen, ezt továbbadta barátjának, Báruknak, hogy írja le az Úr minden szavát egy könyvbe. Aztán pedig menjen el a templomba, és olvassa fel az Úr szavait a nép füle hallatára. Jeremiás nem mehetett oda, mert ki volt tiltva a templomból.

08.13 Jeremiás és kétségei

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 32,6-19.25-27.36-44

Jeremiás el volt zárva a tömlöc udvarában, mert megjövendölte a város elesését. Ebben az időben Isten szavába vetett hite gyakorlati próba alá került. Jeremiásnak azt mondták unokatestvérén, Hanameélen keresztül, hogy vásároljon meg egy földdarabot Anatótban. Isten ezt előre részletesen megjelentette a prófétának. Amikor Hanameél megérkezett, hogy megtegye a javaslatot Jeremiásnak, ő ezt mondta: "észrevettem, hogy az Úr szava ez.". Ezért a vásárlási okiratot megírták, tanúkkal aláíratták, és cserépedényben letétbe helyezték.

08.12 Az utolsó csepp a pohárban

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 20,7-18

Az általános elutasítás és gyűlölet letörte Jeremiást, és nyomorúságában Istenhez fordul. Az utolsó csepp a próféta számára a társadalmi osztályából és a templomból való kiközösítés volt. Vádolja Istent, hogy rászedte hamis érvekkel, hogy próféta legyen, és nézze meg, hogy ez hova vezette őt! A próféta minden negatív érzelme, gonosz gondolata és akaratossága láthatóvá válik. Nyomon követi szolgálatát visszafelé Isten ellenállhatatlan szaváig. Hűen ehhez a szóhoz ő hangosan hirdette az üzenetet: "erőszak és pusztulás!" De ezért neki állandó nevetség és folytonos gyalázat volt a része.

08.11 Az összezavarodott próféta

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 11,18-12,6; 20,1-2

Jósiás halála után a bitorló Joakháznak, valamint Jojákimnak, a vazallus királynak gonosz befolyása azt eredményezte, hogy a nép egyre romlottabbá vált. Jeremiásnak sohasem bocsátották meg a templomban kimondott szavait. E viselkedése után megbélyegzett ember lett - élete veszedelemben forgott. Jeremiás összeesküvés célja lett, amelyet szülővárosának lakói szítottak. Ez számára megrázó tapasztalat volt, úgy találva, hogy saját háznépe akarja alattomosan meggyilkolni. Az ok a megsértett családi büszkeség volt.

08.10 A sorsszerű megbízatás

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 1,6-19

Jeremiásnak az volt a sorsa, hogy Isten elhívottja legyen olyan időben, amikor Júdában minden a végső katasztrófa felé rohant, amikor a politikai zűrzavar a tetőpontjára hágott, amikor a különféle pártokat a legrosszabb szenvedélyek befolyásolták, és végzetes szándékok uralták. Érzékeny természete visszarettent a kemény megbízatástól, "És mondtam: Ah, ah Uram Isten! Íme, én nem tudok beszélni; hiszen ifjú vagyok én!" Természete szerint túl gyengéd ember volt ahhoz, hogy képes legyen megküzdeni a kor veszedelmeivel és nehézségeivel.

08.09 Jeremiás, a férfi

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 1,1-5; 16,1-2.8-9

Még Jeremiás megszületése előtt történt, hogy Isten, előzetes értesítés nélkül lenyúlt a magasból, és a papot kijelölte prófétájául. Jeremiásnak nyugtalan politikai körülmények között kellett szolgálnia Istent, ami megmagyarázza, miért parancsolta meg neki Isten, hogy ne házasodjon meg, 16,2, és be se lépjen lakodalmas házba, 16,8. Isten kevés emberének volt része keserűbb tapasztalatokban, mint Jeremiásnak. Vérrokona elárulta, szülővárosának emberei pedig az életét fenyegették, ha folytatja nemkívánatos jövendöléseit, 11,21. Mindennap gyalázat és nevetség volt a társa, 20,8.

11.06 A tragédiától a bizalomig

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás Siralmai 1,7-12; 3,19-32

A JEREMIÁS SIRALMAINAK minden fejezete egy költemény, tragikus siralom Júda szenvedései miatt. Jeremiás szelleméből olyan sok van annak nyelvezetében, hogy nehéz lenne tagadni az ő szerzőségét. Jeruzsálem lerombolását és Júdának Kr. e. 587-ben történt pusztulását igen eleven kifejezésekkel siratja meg. Bűn és lázadás volt az ok, szenvedés és száműzetés az eredmény; mindkettő szívszaggató kiáltásra ösztönzi a prófétát.

11.05 A leszámolás napja

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 51,1-26

JEREMIÁS PRÓFÉCIÁJÁNAK TANULMÁNYOZÁSÁT azzal fejezzük be, hogy megfigyeljük Isten emberekkel való bánásmódjának egy nagyon fontos jellegzetességét. Az 50-51. fej. témája a Babilon elleni ítélet Isten népével szembeni kegyetlensége miatt. A kép, amely a próféta szolgálatából kibontakozik, világos. A nemzet, egy olyan nép, amely arra volt kiválasztva, hogy szent legyen az Úrnak. Mivel vétkezett és ellenállt az Ő szavának, babiloni fogságba jutott, városát és templomát elpusztították. Ez igazságos ítéletet jelent! Az ennek végrehajtására használt eszköz Babilon pogány nemzete volt.

11.04 Szabadulás a börtönből

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 38,1-28

JEREMIÁS SZOLGÁLATÁNAK EGYIK legszomorúbb vonása volt, hogy miközben az Úr üzenetét hirdette, indítékait annyira félreértették. A Júda és Babilon közti végső kimenetelt illetően az ő szava megbízható volt. „Ha kimégy a babiloni király fejedelmeihez, él a te lelked, és e város nem égettetik meg tűzzel." A másik lehetőség a teljes pusztulás volt, 17-18. v.

11.03 A könyv elégetése

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 36,1-32

EZ A FEJEZET fontos betekintést ad abba, hogy a próféta az üzenet beszéddel történő kifejezéséről áttér az írott szóra. Az elmondott kijelentést Báruk héber könyvtekercsbe írta. Azt úgy olvasták, hogy közben letekerték. Az irattekercs pontos tartalma nincs megadva számunkra. De megírásának oka az a reménység volt, hogy Júda megtér, és elfordul gonosz útjairól, 3. v. Isten kész volt a megbocsátásra. Azt tükrözi, hogy Isten minden lehetőséget nyitva hagyott a megtérésre, mielőtt a büntetés lezúdulna. Az ítélet valójában nem szíve szerint való.

11.02 A hit távlatai és dicsérete

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 32,1-15; 33,1-11

MA KÉT ÉRDEKES gondolattal foglalkozunk. Először az ígéret földjére vonatkozó boldog jövendő vízióját látjuk, a várt helyreállítás jelét. Ezután az Úr dicsőítésének hangját halljuk jóságáért és irgalmáért. Így kiemelkedünk a homályból, a balsors közvetlen történetéből a dicsőségbe, Isten népe végső beteljesülésére és áldására.

A 32,1-5 megadja nekünk az egyhangú sötétség képét. Jeruzsálem Babilon seregeitől volt körülvéve. Jeremiást börtönbe zárták. Sedékiás, Jeremiástól megszabadulva ostoba életvitelét hajszolja, amely fogságban végződik.

11.01 Az új szövetség

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 31,1-40

JEREMIÁS JOBB DOLGOKRÓL mutat be egy képet a nagyon sötét háttérrel szemben ebben a „Vigasztalás könyvében", 30-33. fej. Sok bizonyítékot gyűjthetünk össze Isten végső szándékairól népének áldását illetően. Figyeljük meg, hányszor mondja az Úr, hogy „én fogom", és közülük legtöbb a végső jó szándékokhoz fűződik. Még hihetetlen szenvedések várnak a nemzetre, mielőtt ezek a jó dolgok megvalósulnak; „háborúság ideje az Jákobon; de megszabadul abból!", 30,7.

10.31 Az igazság próbája

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 28,1-17

TÖRTÉNETILEG JERÉMIÁS SZOLGÁLATA hosszú időt ölelt fel Jósiás uralkodásának utolsó éveitől kezdve, végig a gonosz Sedékiás idejében, annak korai végéig a fogságban, tanúja volt a szellemi dolgok leromlása azon folyamatának, amely csak szerencsétlenségben végződhetett. Választékos nyelvezettel világosan megmondta az események végső menetét, 25,8-14. Izráel pusztaság lesz, és Júda Babilont fogja száműzetésben szolgálni 70 évig. Babilon felemelkedését, mint a nemzetek között uralkodó hatalmat Isten gondviselése rendelte. Ez jelöli ki „a pogányok idejének" kezdetét.

10.30 A bátorság ára

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 26,1-24.

JERÉMIÁS SZOLGÁLATA bánatba merült. Minthogy kinevették küldetését, megtérés nem volt. Az Úrtól származó minden üzenet növekvő ellenségeskedést eredményezett a nép részéről. Passúr megverette és börtönbe záratta, 20,2. Ez az üldözés mélyen beleégett a próféta tudatába. Csalódottnak és becsapottnak érezte magát, 20,7-8. Mai olvasmányunk áttekinti megbízatásának teljesítését, és annak árát.

10.29 Hitehagyott pásztorok... Igaz mag

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 23,1-32

JÚDA VEZETŐI GYÁSZOSAN elbuktak. Jeremiás következetesen megítélt prófétákat, pásztorokat és papokat; lásd, 5,30-31. Ez sok üzenetében világosan szerepelt. Ha a dolgok rosszul mentek a csúcson, hogyan lehetett volna igaz a nép! Az 1-2. v. olyan pásztorokról beszél, akik pusztították és szétszórták a nyájat. Olyan pásztorok voltak, akik nem legeltették a juhokat.

10.28 A szív kutatása és egy menedékhely

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 17,1-27

MONDTÁK MÁR, hogy Jeremiás próféta könyve a szív vizsgálatára készült. Érdekes tanulmány ezzel a témával a gondolatainkban szemlélni a próféciát. Van három hivatkozás ebben a fejezetben Júda bűnének mélységes voltára. Mindegyik a szívvel foglalkozik. Az 1. versben Jeremiás kijelentette, hogy Júda bűne gyémánthegyű vastollal van szívükbe vésve. Egy fertőzés volt itt, egy mély belső vétek. A bálványimádás a külső megjelenése volt egy olyan tisztátalanságnak, amely a szívben kezdődött.

10.27 Megnyugvás a szenvedésben

OLVASNIVALÓ: 
Jerémiás 15,1-21

JEREMIÁS SZOLGÁLATÁNAK volt két elkerülhetetlen következménye. Beteljesedett Istennek az a szándéka (a), hogy nyakas népét megítélje, és (b) ezt keserű üldöztetés követte amiatt, hogy Jeremiás hűségesen hirdette az üzenetet. Figyeljük meg gondosan az 1-11. vers hangnemét. Látszólag mennyire sötét minden. Isten meghirdette, hogy még a legnagyobb közbenjárók, Mózes és Sámuel sem fordíthatnák el az eljövendő ítéletet, 1. v. A büntetés eszközei tervbe lettek véve és elő vannak készítve.

10.26 Érdemleges életvitel

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 9,23-10,25

JEREMIÁS PRÓFÉCIÁI nem mindenütt sötétek és reménytelenek. Megritkulnak a felhők és gyakran átragyog a nap. Voltak idők, amikor világosan kijelentette Izráel Istenének tántoríthatatlan hűségét, és beszélt az örömről, amelyre akkor van lehetőség, ha Vele helyes közösségben vannak. A mai olvasmány azt mutatja be, hogy érdemes megismerni és megérteni Istent.

10.25 Hirdetmény az Úr házából

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 7,1-8,3

JEREMIÁS TÁMADÁSBA lendült. Az Úr Igéje jött hozzá, és megmondta neki nemcsak azt, hogy mit mondjon, hanem azt is, hogy hol. Álljon az Úr házának ajtajába, 7,2. Támadta a nép templomba vetett bizakodását, mintha az szellemi biztonságot jelentene. Vö. Izráel korábbi bizakodásával a szövetségládával kapcsolatosan, 1Sám 4,3. Ez a zavaró mozzanat nagyon súlyos megvilágításba helyezi Júda bűnét. Úgy van leírva, mint szellemi „paráználkodás", Jer 3,8; 5,7. Az, hogy Júda pogány isteneket imádott, és kánaánita pogány szertartásokat űzött, Isten szemében paráznaságnak és hűtlenségnek számított.

Tartalom átvétel