Skip to main content

Jób

08.03 Elihu

OLVASNIVALÓ: 
Jób 32,1-22

Elihu (azt jelenti, hogy "Isten maga", vagy "Istenem Ő", vagy még azt, hogy "Ő az Istenem"), Búznak, Ábrahám egyik rokonának törzséből való, 1Móz 22,21. Először a 32. fejezetben van megemlítve, és az ő négy beszédét tartalmazza a 32-37. fejezet. Elihu az isteni szuverenitást hangsúlyozza, amely előkészíti a 38. fejezetben Isten kinyilatkoztatását. Mint fiatalabb férfi, vonakodik beszélni. Azonban Jób nyilvánvalóan önigaz magatartása és önsajnálata, valamint Jób három úgynevezett vigasztalójának alkalmatlansága felbosszantotta.

08.02 Czófár

OLVASNIVALÓ: 
Jób 11,1-20

Czófár volt a harmadik barát. Ő nyersen dogmatikus és irgalmatlan. Amellett, hogy Jóbot képmutatónak nevezi, Jób 20,5, hazugsággal is megvádolja, 11,3. Ha Elifáz a moralista, akinek érvei a tapasztalatra támaszkodnak, és Bildád a törvényeskedő, aki véleményét a hagyományra alapozza, akkor Czófár a dogmatikus, aki előfeltételre alapozza megállapításait. Elifáz azt a következtetést vonja le, hogy Jób a bűnei miatt szenved; Bildád úgy tekinti, hogy képmutató, míg Czófár azzal vádolja meg, hogy gonosz ember.

08.01 Bildád

OLVASNIVALÓ: 
Jób 8,1-22

Bildád volt a második Jób három barátja közül. "Suahi"-nak nevezték, ami feltehetően azt jelenti, hogy shuah-i volt. Ez egy terület abban a tartományban, amelyben Shuah, Ábrahám fia letelepedett, 1Móz 25,2,6. Ezért bölcs férfiak országából jött, 1Kir 4,30. Részt vett mindhárom vitában, amelyet a barátok Jóbbal folytattak, 8., 18., és 25. fej. Három beszéde igen súlyos tónusú; kevésbé, mint Czófáré, de jobban, mint Elifázé. Bildád beszédei nagyjából azt visszhangozzák, ami Elifáz véleménye, de szenvedélyesebbek, 8,2; 18,3-4, mert Jób érveit elutasítja.

07.31 Elifáz

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,11-13; 4,1-21

Jób három barátja közül Elifáz tűnik a legidősebbnek és legtekintélyesebbnek, Jób 2,11; vö. 15,10. Ezek az emberek nyilván nagy tiszteletnek örvendtek és híresek voltak bölcsességükről. Miután eltelt néhány hónap, 7,3, elmentek, hogy együtt sírjanak Jobbal, és lehetőség szerint vigasztalják. Valójában nagy megpróbáltatást jelentettek számára, amely csak fokozta szerencsétlenségét. Elifáz témáni volt, amely kapcsolatba hozza őt Edom híres bölcsességével, Jer 49,7; Abd 8-9. Úgy tűnik fel, mint a barátok vezetője és szószólója.

07.30 Jób (6)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 42,1-17

Jób eljutott annak megértésére, hogy a szenvedéssel szembeni helyes magatartás nem a kétségbeesés, hanem az imádat és az akarat, önmagunk feladása. Megtanulta "az Úrtól való végét" (az Úr szándékát), amely teljesen új megvilágításba helyezte számára Isten fenségét, dicsőségét és irgalmát, Jak 5,11. Amikor az Úr kinyilatkoztatása lenyűgözte, így kiált: "Tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál." 42,2. Kijelenti: "Tudom", 2. v.; "hallottam felőled, most pedig... látlak", 5. v.

07.29 Jób (5)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 38,1-41

Végül is Jób magatartása szörnyű megpróbáltatásai miatt egyfajta önsajnálat volt. Először figyelemreméltó bátorsággal és béketűréssel nézett szembe balszerencséjével. Még akkor sem vétkezett, amikor felesége sürgette, hogy átkozza meg Istent és haljon meg. Azonban, ahogy teltek a napok, még Istennek ez a nagy embere is elveszítette önuralmát. Barátai előtt, akik csendben voltak körülötte, hite megtántorodott és összeomlott. Megátkozza születése napját, 3,3, és ez a siránkozó és önsajnálkozó beszéd folytatódik szinte minden válaszában, amelyet úgynevezett vigasztalóinak ad.

07.28 Jób (4)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,1-10

Az első fejezetben a Sátán támadásai Jób családja és javai ellen irányultak, de a második fejezetben Jób személyére teszi rá a kezét. Itt Isten szuverenitását ismét hangsúlyozza az Ige, 2,1. A Sátán megjelenik az Úr előtt, miután kudarcot vallott abban, hogy Jóbot bűnre csábítsa. Az Úr ismét megkérdezi a Sátánt, hogy megfigyelte-e szolgáját, Jóbot, akiről ismét elismerően nyilatkozik, de azt is hozzáteszi, hogy Jób még mindig feddhetetlen maradt, annak ellenére, hogy a Sátán súlyos próbának tette ki, 3. v.

07.27 Jób (3)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,6-22

Mielőtt a Sátán megjelenik, Jób 1,6, Isten szuverenitásának nagy igazságát látjuk. A Sátán hatalmas, de Isten mindenható. Bepillantást nyerünk a mennyei világ eseményeibe. Isten a szellemi világ teremtményeit maga elé hívja. A könyvben szereplő minden ember, maga Jób is, teljesen tájékozatlan azokkal az eseményekkel kapcsolatban, amelyek Isten előtt történtek. A Sátán beszámolója mutatja földi tevékenységét, és az Úr megkérdezi őt szolgájával, Jóbbal kapcsolatban. Az Úr megállapítása, amely még az 1. versen is túlmegy, nagyon figyelemreméltó, 1,8.

07.26 Jób (2)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,1-5

Jób könyvének bevezetése, az 1. és 2. fejezet, a befejező résszel együtt, 42,7-17, elbeszélés. A könyv magja, a 3-42,6 nagyrészt lírai (költemény jellegű). A könyv Jób helyzetével kezdődik, és négy nagy megállapítást tesz az ő ragyogó jellemével kapcsolatban, 1,1.

(I) Feddhetetlen. Nyilvánvalóan nem abszolút hibátlan tökéletességről van szó, mint az Úr Jézusnál, Zsid 4,15, hanem Jób a becsületesség, őszinteség és következetesség férfiúja volt életének minden területén, Jób 1,8; 2,3; 9,21; vö. 1Móz 6,9; 17,1.

07.25 Jób (1)

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,1-5

Lehetséges, hogy Jób könyve a legrégibb könyv, amelyet a Szentírás tartalmaz, és lehet, hogy a legrégibb az egész világon. Az egyik legősibb problémával foglalkozik: Miért szenved az igaz ember? Az igaz Jób szenvedésének titka eszünkbe juttatja azt a valakit, aki nagyobb, mint Jób, aki szenvedett, "mint igaz, a nem igazakért", 1Pt 3,18. Sokan úgy gondolják, hogy Jób magas kort ért meg, Jób 42,16 még Ábrahám ideje előtt, és a történetet Mózes 1. könyve 11. és 12. fejezete közé helyezik. Az özönvízre utalás történik a 22,15-17-ben.

01.27 Miért?

Dátum: 
2017.01.27

Csak hírből hallottam rólad, de most saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent, bűnbánatot tartok... (Jób 42,5-6)

Jób istenfélő ember volt, mégis egyszerre annyi csapás szakadt rá, hogy alig tudta elviselni. Gyermekeire ráomlott a ház, és mind odavesztek. Utána elveszítette minden vagyonát, fájdalmas betegség támadta meg, és még a felesége sem állt igazán mellette. Szíve tele volt kérdésekkel, amelyek mind így kezdődtek: miért?

08.03 Jób helyreállítása

OLVASNIVALÓ: 
Jób 42,7-17

JAKAB MAGYARÁZATA Jób megrázó megtapasztalásáról a következő: „Ímé boldognak mondjuk a tűrni tudókat. Jóbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr és könyörületes", Jak 5,11. Már amennyire a feljegyzés mutatja, Jób sohasem szerzett tudomást az Isten és a Sátán közt lefolyt párbeszédről, vagy megpróbáltatásának okáról. Péternek is volt egy megpróbáló megtapasztalása, Lk 22,31-32, és ugyanígy Pálnak is, 2Kor 12,7-9, de ők tudták, hogy a Sátán van mögötte.

08.02 Isten közbelépése

OLVASNIVALÓ: 
Jób 38,1-14; 40,1-5; 42,1-6

JÓB HÁROM BARÁTJA, miután befejezték epés figyelmeztetéseiket, arra a következtetésre jutottak, hogy Jób képmutató bűnös; aki életében elkövetett gonoszsága miatt szenved. Elihu viszont más állásponton volt, ahhoz ragaszkodott, hogy a szenvedés nem valamilyen konkrét bűn miatt van, hanem Isten büntetése és fenyítése gyermekei számára. Jób hallgat.

08.01 Elihu beszédei

OLVASNIVALÓ: 
Jób 33,6-30

MIUTÁN JÓB ELHALLGATTATTA három barátját, Elihu, a fiatalember kezd el beszélni. Ő a legérdekesebb jellem. Egyedül neki van nemzetségtáblázata a könyvben, 32,2. Neve azt jelenti, hogy „Ó Isten", vagy „Isten maga". Búz leszármazottja volt, aki Ábrahám unokaöccse volt, 1Móz 22,21. Jób kifejezte azt a vágyát, hogy legyen valamilyen közbenjáró, hogy közte és Isten között cselekedjen, 9,33. Ez az a helyzet, amelyet Elihu betölt. Azt állítja, hogy Isten Szellemének ihletése által beszél, 32,8.18; 33,4.

07.31 Jób hite egy eljövendő megváltóban

OLVASNIVALÓ: 
Jób 19,1-29

OLVASMÁNYUNK JÓB második válasza Bildád beszédére. Ebben Jób elítéli „barátait", mivel ragaszkodnak elmarasztaló vádaskodásukhoz, 1-5. v., panaszkodik, hogy Isten ellenségének tekinti, 6-20. v., könyörületükre tart igényt. Megváltójában való bizalmának fényében, 21-27, és sürgeti őket, hogy hagyják abba üldözését, 28-29. v.

07.30 Jób és három barátja

OLVASNIVALÓ: 
Jób 2,11-13; 9,1-35

VOLT JÓBNAK HÁROM BARÁTJA, Elifáz, Bildád és Czófár, és amikor hallották az őt ért szerencsétlenséget, eljöttek meglátogatni. Hét nap és hét éjszaka úgy ültek mellette, hogy egyetlen szót sem szóltak. De ahelyett, hogy barátokként viselkedtek volna, bírákként viselkedtek. Először tartózkodóak és előzékenyek voltak, végül azonban szigorúak az ítélkezésben. A vitának három menete volt; mindegyikük beszél, Jób pedig válaszol. Az utolsó körben Czófár visszalép, bennehagyva Jóbot nyomorúságában. A viták Jób keserű kifakadása után kezdődnek, amely a 3. fejezetben van feljegyezve.

07.29 Jób megpróbáltatása

OLVASNIVALÓ: 
Jób 1,1-2,10

A KÖNYV ÖT jelenettel kezdődik, váltakozva a föld és ég között. Jóbot úgy mutatja be, mint tökéletes, igaz embert aki féli Istent és gyűlöli a gonoszt. Gyönyörű családja volt, ő maga egészséges, és törődött családjával. Amikor azok ünnepeltek, ő égőáldozatokat mutatott be értük arra az esetre, ha Istent átkozták volna szívükben, 1,1-5.

07.29 Bevezetés Jób könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Jób

JÓB KÖNYVE AZ EGYIK legrégibb könyv a Bibliában, és az egyik legrégibb problémával foglalkozik, éspedig a szenvedés titkával. Ez az első az öt költői könyv közül, amelyek öt fő témával foglalkoznak: Jób - a szenvedés titka; Zsoltárok - a szentély, Példabeszédek - gyermeki kapcsolat; Prédikátor - emberi élet „a nap alatt"; Énekek éneke - nyugalom és szeretet „az Ő árnyékában".

Tartalom átvétel