Skip to main content

József

07.16 József Fia

Dátum: 
2019.07.16

János 1,43-51

11.01 Arimátiai József

OLVASNIVALÓ: 
Máté 27,57-60; Márk 15,42-46; Lukács 23,50-55; János 19,38-42

Arimátiai József mind a négy Evangéliumban említve van, de csak egyszer jelenik meg, hogy elkérje az Úr Jézus testét, és utána rendelkezésére bocsássa a sírját. Sohasem említik ez előtt és ez után. Egy adott idő szülte a férfit, vagy inkább Isten tartotta készenlétben az emberét erre az egyedülálló szolgálatra.

09.05 József: Mária férje

OLVASNIVALÓ: 
Máté 1,16-25; 2,19-23

A négy evangélium kedves története egy-egy József szolgálatával kezdődik és fejeződik be. Az elején a názáreti József galileai, szegény ember és ács. A végén arimátiai József júdeai, gazdag ember és tanácsadó. Mindegyik jó helyen volt jó időben, jó állapotban, hogy Isten felhasználhassa.

02.14 Potifár és felesége

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 39

Potifár aligha sejtette, amikor Józsefet megvette, hogy micsoda előnyös vásárt csinált. Hamarosan észrevette, hogy az Úr Józseffel van, és hogy ügyei előnyösen haladnak, kétségtelenül az ő szorgalmának köszönhetően, még a legalantasabb munkában is. Miután József kis dolgokban már bizonyított, Potifár a háztartásának minden ügyét József felügyeletére bízta, 6. v.

02.12 József (5)

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 42,1-43

Miután Józsefet kormányzóvá nevezték ki, fivéreivel kapcsolatos bánásmódját isteni bölcsesség jellemzi. Eleinte keményen beszél velük, 42,7, és mégis kegyelemmel. Úgy beszél hozzájuk, hogy bűnbánatra indítsa őket a mintegy 13 esztendővel korábbi gonosz bánásmódjukkal kapcsolatban. Azzal kezdi, hogy kémkedéssel vádolja őket, vagyis csalással és képmutatással. Másrészt ők úgy kezdik, hogy szembe kell nézniük az ővele kapcsolatos igazsággal,"... egyikünk pedig nincsen meg." 42,13b. József azzal folytatja az eljárást, hogy megemlíti istenfélelmét, 42,18.

02.11 József (4)

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 41

Most elérkeztünk József felmagasztaltatásához. A börtönben sínylődött további két esztendeig, mielőtt a 41. fejezet eseményei bekövetkeztek, de hitének erejét mutatja, hogy hű maradt az Úrhoz. Még ha a főpohárnok megfeledkezett is róla, van valaki, aki sohasem fogja elfelejteni; "én nem feledkezem meg rólad! Íme, tenyerembe véstelek be", Ézs 49,15-16. A reménytelen helyzet, hogy emberek megfejtsék a fáraó két álmát, azt eredményezi, hogy a főpohárnoknak végre eszébe jut József, 9. v.

02.10 József (3)

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 40

A 40. fejezetben József megaláztatását látjuk, míg a 41. fejezettől a felmagasztaltatását. Ezenkívül látható, mint fiú, 37,3, szolga, 38,4, megmentő, 41,45, és végül, mint uralkodó, 41,41.

02.09 József (2)

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 39

Józsefet végül eladták rabszolgának Egyiptomba. Elég oka lett volna panaszkodni emiatt, de nem halljuk az önsajnálat vagy panaszkodás egyetlen szavát sem tőle. Elszakították családjától, nem volt semmilyen reménye, hogy valaha is visszanyeri szabadságát; így folytatta egyszerű, istenfélő életét. Mások észrevették, hogy különbözött tőlük valamiben: "Látta pedig az ő ura, hogy az Úr van ővele", 3. v. , továbbá: "De az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá és kedvessé tette őt a börtönparancsnok előtt." 21. v.

02.08 József

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 37

Józsefet, mint Jákob és Ráhel első fiát, Izráel jobban szerette a testvéreinél, 37,3. Jelentősége van, hogy itt az Izráel nevet használja az Ige (Jákob szellemi nevét), jelezve, hogy József istenfélő és szellemi fiú volt. A további leírás, hogy "öreg korának fia", azt jelentheti, hogy okos fiú volt, amellyel meghaladta az éveivel elvárható bölcsességet. A Jákóbtól kapott öltözet az elsőszülöttséget jelentette, Lk 15,22.

01.30 Visszatekintés és előrenézés

OLVASNIVALÓ: 
1Mózes 50,14-26

MAI olvasnivalónkban Józsefet visszatekinteni és előrenézni látjuk.

05. József, mint rabszolga 1Móz 37,12-36

Igehely (történet): József, mint rabszolga 1Móz 37,12-36

Aranymondás/kulcsige: Zsolt. 34.20: "Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR."

Óracél: József példáján keresztül határozzák el magukban, hogy bármilyen élethelyzetben hűségesek lesznek Istenhez

Fő üzenet, központi igazság: Légy hűséges Istenhez, bármilyen helyzetbe is kerülsz!

Üzenet/téma:

1. Átvezetés, dalismétlés:

    Hangulatkeltő játék:

2. Dicsőítés – énektanítás:

3. Ima:

04. József, mint gyermek 1Móz 37,1-11

Igehely (történet): 1Móz 37,1-11 József, mint gyermek

Aranymondás/kulcsige: 1Kor. 13.4: "A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel."

Óracél: Tekintettel kell lenni mások érzelmeire (testvérekére, szülőkére, stb.) Ha szeretjük a testvérünket, ne okozzunk fájdalmat nekik!

Fő üzenet, központi igazság: A testvérek közötti viszály fájdalmat okoz a szülőknek. A dicsekedés féltékenységet okoz. Ne légy féltékeny! Ne dicsekedj!

Tartalom átvétel