Skip to main content

jutalom

11.05 Jutalmazó

Dátum: 
2019.11.5

Zsidók 11,5-6

01.05 Bőséges jutalom

Dátum: 
2019.01.5

1Mózes 15,1-5

08.23 Dániel három barátja

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 3,1-30

Mire Dániel próféta könyvének 3. fejezetéhez érkezünk, Sidrák, Misák és Abednégo már több mint húsz éve van Babilonban. Ez alatt az idő alatt Isten iránti hűségük bebizonyosodott, Dán 1,6-21, és a király iránti tiszteletük is nyilvánvalóvá vált, Dán 2,49. Joggal tételezhetjük fel, hogy eleget tettek annak a kötelességnek, amelyet rájuk bíztak Nabukodonozor király megelégedésére.

04.30 A győztes jutalma

Dátum: 
2019.04.30

"Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja" (Jel 2,17).

03.02 Adj, de feltűnés nélkül!

Dátum: 
2019.03.2

"Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked" (Mt 6,3-4).

Nem azoknak szól ez az ígéret, akik azért adakoznak a szegényeknek, hogy lássák az emberek cselekedetüket, mert ezek így egyszer már megkapták jutalmukat, ezért nem számíthatnak rá, hogy még egyszer kapjanak valamit.

12.05 Szenvedés Őérette

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 2,8-11

URUNK EZT mondta tanítványainak: „E világon nyomorúságtok lesz" (Jn 16,33). A szmirnai gyülekezet bizonyította ennek a próféciának az igazságát, és nekik, valamint mindazoknak, akik hozzájuk hasonlóan szenvednek, az együttérzésnek és bátorításnak ezt az üzenetét küldi. Ő az „első és utolsó", az Örökkévaló, és ez szembe van állítva a nyomorúság tíz napjával, a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünkkel (2Kor 4,17). Népéből némelyeket halálra fognak adni, de Ő önmagát adta halálra, megfosztva a halált annak fullánkjától, és diadalmaskodott a halál felett, mert Ő volt az Élő, Aki beszélt.

01.27 Indítékom a szolgálatban

OLVASNIVALÓ: 
Máté 19,16 - 20,16

AZ ÚR elmondta a szőlőmunkások példázatát (Mt 21,1-15), hogy illusztrálja és megmagyarázza ezt a mondását: „Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők." A példázat lényege abban van, ahogyan a munkanap végén kifizették a munkabért (8. v.). A legrövidebb ideig dolgozók kapták meg először a bérüket. Amikor azok kerültek sorra a fizetésnél, akik tizenkétszer annyit dolgoztak, ugyanannyi fizetést kaptak - és nem voltak megelégedve (11-12. v.).

17. Jézus visszajövetele

Igehely (történet):          Jézus visszajöveteléről szóló példázatok

Aranymondás:              Mt 24,44 Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is gondoljátok!

Óracél:                         Értsék meg, hogy mit jelent készen várni Jézus Krisztust.

11.19 Tökéletesen ismer

„Tudok nyomorúságodról és szegénységedről." Jelenések 2,9

A Jelenések könyve elején a kis-ázsiai gyülekezetekhez intézett leveleiben az Úr Jézus gyakran mondja ezt a szót, hogy „tudok", mégpedig általában jó értelemben: „Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és állhatatosságodról..., nyomorúságodról és szegénységedről... szeretetedről és hitedről... stb." Ezekben a szavakban végtelenül nagy vigasztalás, együttérzés és bátorítás rejlik Isten népe számára.

04.02 Csordultig tele poharak

„Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat." 2Korintus 5,10

Igaz az, hogy a menny számára való alkalmasságnak nincsenek különböző fokozatai, ám igaz az is, hogy a jutalmazásnak különböző fokozatai lesznek. Krisztus ítélőszéke a visszatekintés és a jutalmazás helye, ahol egyesek több jutalmat kapnak, mint mások.

03.16 Engedelmességhányados

„Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van." Lukács 19,26

Az „akinek van" kifejezés ennek a versnek az elején többet jelent, mint birtokolni valamit. Ez a kifejezés magában foglalja azt a gondolatot is, hogy engedelmeskedünk annak, amire tanítottak, és felhasználjuk azt, amit ránk bíztak. Más szavakkal, nemcsak arról van szó, ami a tulajdonunk, hanem arról is, mit teszünk azzal, amink van.

Tartalom átvétel