Skip to main content

Korintus

07.30 Az áldás

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 13,1-14

PÁL KÖVETKEZŐ látogatása Korintusba szívvizsgálat lesz (1-2. v.). Gyengeséggel vádolták őt. Emlékeztet rá, hogy Krisztus gyengeségben halt meg a kereszten. Az Úr magára vette az emberi természetet annak minden gyengeségével, hogy alávethesse magát a leggyalázatosabb halálnak. Ahogyan ott függött a kereszten, úgy látszott, teljesen ki van szolgáltatva a bűnösöknek. Most azonban Isten hatalma által él. Pál teljes mértékben megtapasztalta, mit jelent Krisztusban gyengének lenni, de nem volt idegen számára az a hatalom sem, amely a gyengeségben vált tökéletessé.

07.29 A tövis és a kegyelem

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 12,1-21

AZ EGYIK legkegyetlenebb gyanúsítás, amivel Pált illették, az volt, hogy Istennek nem tetszően jár. Támadói rámutattak a (hús)testében lévő tövisre (7. v.). Nem világos, hogy mi volt ez, de a kifejezések fizikai jellegűek, és utalások vannak arra, hogy gyötrelmes volt. Pál rákényszerült, hogy megmagyarázza, miért van ez a testi gyöngesége, és ezt cselekedve megtör egy tizennégy éve önként magára vállalt hallgatást. Tizennégy évvel ezelőtt ő, „egy ember Krisztusban", óriási megtapasztalást élt át.

07.28 Az Igazi Szolga szíve

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 11,1-33

ITT FELTÁRUL Krisztus igaz szolgájának indítéka. Pál azt kívánja, hogy a korintusiakat, mint tiszta szüzet állítsa Krisztus elé (1. v.), mint olyan népet, amelynek hite nem szennyeződött be hamissággal. Eljegyezte őket „egy férfiúnak". Ugyanúgy, ahogyan a házassági közösség kizárólagos, a hívők el vannak kötelezve a Krisztus iránti kizárólagos hűségre. A szűz szíve osztatlan. Neki nem kell másra gondolnia, csak arra az „egy férfiúra", aki számára el van jegyezve. Itt felmerül egy probléma. A korintusiak figyelme elterelődött az Igazról a hamis tanítók miatt.

07.27 Krisztus alázatossága és szelídsége

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 10,1-18

„MAGAM PEDIG, én, Pál kérlek titeket" (1. v.). Ez különleges hangsúlyt kap, jelezve, hogy Pál ennek a versnek nemcsak nyelvtani, hanem vitatott témája is. A fejezet tele van utalásokkal azokra a vádakra, amelyeket ellene felhoztak, és részét képezi az apostol védekezésének, amely a 13. fejezetben is folytatódik. Némelyek azt mondták, hogy ő „alázatos", félénkszívű, amikor közöttük van, de „bátor" akkor, amikor távol van (1. v.). Azt állították, hogy „test szerint" él (2-3. v.), hajlamos önmaga felmagasztalására (8. v.), és leveleit arra használja, hogy megijessze őket (9. v.).

07.26 Keresztyén adakozás

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 9,1-15

AZ ADAKOZÁS nem pusztán és egyszerűen áldozat; ez „vetés", amelyet „aratás" fog követni. Azt aratod, amit vetettél (6. v.). Az ember sohasem veszít, ha nagylelkű. Az aratás eredménye arányos lesz az elvetett maggal. Aki szűken vet, szűken is arat. Ha valaki bőven vet, bőven is arat. Az adakozás nemcsak kiadás; az befektetés.

07.25 A bőkezűség gazdagsága

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 8,1-24

PÁL ANYAGI segítséget gyűjtött a jeruzsálemi gyülekezet számára. A korintusiak nehézkesek voltak a részvételben. Pál most felszólítja őket. Elképzelése a keresztyén adakozásról magasröptű. Az „kegyelem" volt, a Szent Szellem szolgálata, amely szorosan összefüggött a keresztyén megtapasztalással, és eredményesen megmutatkozott a gyakorlati megvalósításban. Korintusban minden bőségesen megvolt, ebben azonban hiányosság mutatkozott. Pál két példával hívja fel a figyelmüket.

07.24 Isten szerinti szomorúság

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 7,1-16

PÁL a korintusiakat a szívében hordozta (3. v.). Azt kéri, hogy tárják elég szélesre a szívüket az ő számára, hogy szeretetüknek mindenkori tárgya legyen (2. v.). Miért is ne? Nem ártott nekik. Nemcsak dicsekszik velük, hanem megvigasztalódott a velük kapcsolatos hírekkel (4-7. v.). A levél, amit nekik küldött, problémát jelenthetett, de nem sajnálja az erkölcsi eredmények miatt (8-9. v.). Bűnbánatot eredményezett. Felvázolja a helyzetet, amely miatt így járt el (9-10. v.).

07.23 Korlátozott szeretet, laza kapcsolat

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 6,1-18

MIÉRT VOLTAK a korintusiak annyira kritikusak Pállal szemben? A válasz az, hogy szeretetük nem olyan volt, amilyennek lennie kellett volna (12. v.). Szűkmarkúak voltak a szeretetben. A hő kiterjedést okoz, és a szeretet melege mindig kitágítja az ember szívét. A korintusiakkal ellentétben Pál szája „megnyílt", és szíve „kitárult". Ő teljesen nyílt volt, és a legmelegebb szeretettel fordult feléjük. Ez a megállapítás még csodálatosabb az ajkairól, mivel a korintusiak tagadták szolgálatának őszinteségét - pedig micsoda szolgálat volt az! (3-10.

07.22 A békéltetés szolgálata

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 5,18-21

A BÉKÉLTETÉS az ellenségesség barátsággá alakítása, és utalás rejlik benne egy olyan közösségre, amely egyszer létezett, és azt követően elveszett. Az ember közösségre teremtetett Istennel. Akkor teljesíti rendeltetését, amikor egy az Istennel. De van egy eltávolító hatás - a bűné. A bűn ember és Isten közé állt. Az ember elidegenedése Istentől, az Istennel szembeni aktív ellenségeskedéssel együtt, amely ezt követte, Ádám engedetlenségével és bűnével jött be. Az Isten akaratával szembeni engedetlenség az ember és a Teremtője közötti közösséget lehetetlenné tette.

07.21 Lehetőség es bizonyosság

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 5,1-17

Ml TÖRTÉNIK, ha jelenlegi testünk szertefoszlik a halálban? Van Istentől készített házunk" (1. v.). A jelen idő kifejezi annak bizonyosságát, hogy feltámadott testet kapunk (1Kor 15,42-49). Addig „sóhajtozunk" (Róm 8,23) a testi gyengeség és a bűn terhe miatt, és vágyakozunk a mennyei dicsőség után. Dicsőséges jövőnk bizonyos, mert ígéretünk van róla a Szellem zálogában, és éppen most Isten keze munkája vagyunk (2Kor 5,5). A jelenben az elkövetkező dicsőség előízét élvezhetjük. Természetesen testben való tartózkodásunk most számkivetést jelent az Úrtól, távollétet igazi otthonunkból (6.

07.20 Ellentétek

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 4,1-18

EZ az ellentétek fejezete. A világosság szemben áll a sötétséggel (1-6. v.), a gyengeség az erővel (7-14. v.), a szenvedés a dicsőséggel.

07.19 Levelek és szövetségek

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 3,1-18

A KOR1NTUSIAK voltak Pál „levele", munkájának gyümölcse (2 v.). „Krisztus levele is voltak" (3. v.). Ugyanúgy, ahogyan egykor Isten írt a kőtáblákra Izráel számára, most Krisztus az Ő népének szívére van rávésve. A keresztyén ember élete levél: Krisztus üzenete a világhoz. A leghatalmasabb igehirdetés a világban az állhatatos keresztyén élet. Az Ő emberekhez szóló üzenete olvasható-e a mi életünkben?

07.18 Krisztus szeretetének diadala

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 2,1-17

PÁL KÖVETKEZETES volt. A szentek boldogságára törekedett Azért nem ment el Korintusba, mert különben megszomorította volna őket. Takarékosan használta a szigorúságot és az intést. Ha sokkal többet feddünk, mint dicsérünk, szigorúságunk el fogja veszíteni hatékonyságát, mert gyakorisága miatt leértékelődik. Amikor Pál feddett, szeretettel tette (4. v.). Az egyetlen hatásos feddés az, amely a szeretet karját fonja a másik ember köré.

07.17 A minden vigasztalás Istene

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus 1,1-24

ENNEK a fejezetnek az első verseit figyelembe véve ne felejtsük el, hogy voltak, akik szemben álltak Pállal. Ez még inkább figyelemre méltóvá teszi köszöntésének gyönyörű szívélyességét, ahogyan megszólítja őket. Beszél szeretetéről, és a következő szóval kezdi: „kegyelem". Van vigasztalása számukra, amelyről elismeri, hogy Istentől jön. Szenvedései Isten új kijelentésére vezették, amelyet új névvel fejezett ki, olyan névvel, amely csodálatosan gyengéd: „irgalmasságnak atyja és minden vigasztalásnak Istene" (3. v.).

07.17 Bevezetés a Korintusi 2. levélhez

OLVASNIVALÓ: 
2Korintus

PÁL KORINTUSI 1. levele felébresztette a többség lelkiismeretét, és helyreállította szívükben az istenfélelmet és járásukban a becsületességet. Pálnak ez megkönnyebbülést okozott. Miközben leírja érzéseit Titusznak Korintusból való megérkezése előtt a következő szavakkal: „nem volt nyugalma (hús)testünknek", kifejezheti jelenlegi állapotát is, mivel nem kevéssé vigasztalódott meg Titusz megérkezésével és azokkal a hírekkel, amelyeket Korintusból hozott (7,6-7).

07.16 Különféle befejező gondolatok

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 16,1-24

PÁL, MIUTÁN a főbb ügyekkel foglalkozott, válaszolt a nehézségekre és megoldotta azokat, most levelének befejezésére készül. Levelét a következőkkel kívánja zárni:

07.15 Krisztus feltámadt, visszatér, felmagasztaltatik, uralkodik

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 15,12-58

A NYITOTT sír nagy kilátásokat tár elénk. Krisztus feltámadása nagy dolgok garanciája. A jelenlegi igeszakasz sarkalatos pontja két fontos állítás: (1) „Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül", és (2) „az ő eljövetelekor". Mivel Krisztus feltámadt a mi feltámadásunk biztosítva van; és mivel újra eljön, ez meg fog valósulni. Krisztus feltámadása és a miénk elválaszthatatlanul összefonódik (12-13. v.). Az egyik megköveteli a másikat; az egyik a másikra támaszkodik.

07.14 Az evangélium alapja és dicsősége

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 15,1-11

MEGÁLLUNK, HOGY ismét átgondoljuk az üzenetet, amely üdvösséget hoz.

07.13 Amikor a gyülekezet összejön

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 14,26-40

KÉT DOLOGNAK kell jellemeznie összejöveteleinket: 1. Az építésnek: „mindenek épülésre legyenek" (26. v.); és 2. a méltóságnak: „mindenek ékesen és jó renddel legyenek" (40. v.). Így a szentek összejövetele azért van (a), hogy előmozdítsa a közös növekedést, és (b) megőrizze a szellemi rendet. Az ilyen összejöveteleken nyilvánvaló, hogy a nyelv a működésben lévő tényező. Ebből a szempontból Pál azt mondja, hogy a nyelvet ellenőrzés alatt kell tartani (26-33), és korlátok közé kell szorítani (34-36).

07.12 Szolgálat, amely épít

OLVASNIVALÓ: 
1Korintus 14,1-25

A SZAKADÁSI problémák meg fognak oldódni, ha „a szeretetet követjük". Mennyire fontos a 13. fejezet, amely a 12. fejezetben lévő ajándékok és azok gyakorlása közé kerül, amely a 14. fejezetben van. Pál gondosan készít elő. Engedélyt ad a személyes ambícióra szellemi területen, de megjelöli a legnagyobbat.  A prófétálással kezdi. Mi az? Beszéd Isten érdekében az emberekhez - nem annyira előre mondás, mint inkább tovább mondás. Szembeállítja a nyelveken szólással, a listán az elsőt az utolsóval (12,8-10; 28-30).

Tartalom átvétel