Skip to main content

megalkuvás

11.29 Jakab, az Úr testvére (3)

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 21,17-30; Jak 2,1

Némelyek úgy írták le Jakabot, mint aki a vezető vén volt Jeruzsálemben, de az ilyen címek idegenek az Újszövetségtől. "Tekintélyes" lett a többiek között.." "akiket oszlopnak tekintenek", Gal 2,2.9. Pál szavai ebben az ügyben a 6. versben is fel vannak jegyezve. Ma egy szokatlan eseményhez érkezünk, amely maradandó, káros hatást gyakorolhatott volna a keresztyén bizonyságtételre. Körülbelül újabb nyolc esztendő telt el a Csel 15 óta, és Pál újra Jeruzsálembe érkezett. Sokat utazott a közben eltelt években, és sokan üdvözültek, mind zsidók, mind pogányok. Gyülekezetek is keletkeztek.

11.24 Heródes Agrippa

OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 12,1-25

Ma egy olyan "világi ember"-t szemlélhetünk, aki kegyetlen és gyilkos volt, hogy jobban érvényesüljön. Élete figyelemre méltó módon fejeződött be Isten kormányzó keze nyomán. A róla szóló összes szentírási feljegyzés a Csel 12-ben található.

07.02 Jósiás (1)

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 34,1-13

Manassé bűnbánata túl későn jött - nem saját maga, hanem népe számára. A korábbi évek károkozása megtörtént, és nem lehetett most már meg nem történtté tenni. Bűnbánata elég volt saját lelkének megmentéséhez, de királyságának vagy nemzedékének megmentéséhez nem. Fia, Amon követte apja korábbi éveinek rossz példáját. Rövid, kétéves uralkodása alatt "még sokasította Amon a bűnt", 2Krón 33,23. A nemzet gyorsan hanyatlott, és hamarosan a végére jut majd. Azonban éppen a vége előtt még jött egy friss fuvallat.

06.26 Áház megalkuvása

OLVASNIVALÓ: 
2Krónika 28,19-27

"Lemeztelenítette Júdát" (angol). Ezt mondja az ihletett kommentár Áház király hitehagyásáról, 2Krón 28,19. Rossz vezetése megfosztotta a nemzetet méltóságától, gazdagságától és befolyásától. Soha azelőtt nem álltak a dolgok ennyire rosszul, és nem volt ilyen szomorú a helyzet, de még rosszabb jött.

"Sőt még a szorongattatás idejében is tovább vétkezett az Úr ellen; ilyen volt Áház király", 2Krón 28,22. Korábban Asszíria királyához fordult; most még tovább megy, és segítséget remélve Damaszkusz isteneinek áldozik.

06.12 Óbadjáhú, egy titkos tanítvány

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 18,1-16

Óbadjáhú Akháb házának felügyelője volt, az Úr titkos követője. Ifjúsága óta ismerte az Urat, 12. v.; vő. 2Tim 3,15. Neve azt jelenti, hogy "az Úr szolgája"; bizonyára istenfélő szülei voltak. Akháb uralkodása alatt sem távolodott el az Úrtól. Szívből ragaszkodott az Úr szolgáihoz, és ellátta őket vízzel, amikor ez nagy dolog volt az eső hiánya miatt. Nem hiányzott teljesen a bátorsága, mert kezdeti félelme ellenére kétségkívül közölte Illés megjelenését és üzenetét. Ő "igen félte az Urat", és Isten mindig figyelemmel kíséri szentjei hűségének mértékét; vö. Róm 16,12; Neh 3,20-24.

03.17 Gedeon: a férfi, aki Istent választja

OLVASNIVALÓ: 
Bírák 6

A Bírák könyve 6. fejezetének eleje lefesti Gedeon Szellem által ihletett hőstetteinek hátterét. Józsué után Isten győzelmes népe elkorcsosult egy félénk, legyengült néppé, amelyet ellenségei szorongattak, Bír 6,3-4. A gyökere a bűn volt, különösen pedig a megalkuvás. A kánaániták mellett élve össze is házasodtak velük. Izráel népe már nem különült el. A Bírák könyvében hétszer olvassuk, hogy Isten megszabadítja őket ellenségeik kezéből, 2,14; 3,7-8; 3,12; 4,1-2; 6,1; 10,6-7; 13,1.

12.06 Megalkuvás

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 2,12-17

PERGÁMUM a pogány világ nagy vallási központja volt. A sok pogány istenség között, akiket imádtak, a legelőkelőbb a gyógyítás istene volt, Aesculapius. Neki az „üdvözítő” címet adták. Tőle, valamint szimbólumától, a kígyótól az ott élő keresztyének különösen iszonyodtak, és környezetük rendkívüli nehézséget jelentett számukra.

06.10 Szíria istenei romlására voltak

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 16,1-20

AKHÁZ KÜLÖNÖSEN GONOSZ király volt, noha egy jó királynak volt a fia, 15,34-35, és apja volt egy kimagaslóan jó királynak, 18,1-8. A szentség nem örökletes tulajdonság!

03.23 Különleges nép

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 7,1-26

EZ A FEJEZET nagy jelentőségű Izráellel, mint Isten választott népével kapcsolatosan. A történelem és a körülmények sokszor feltehetik nekünk a kérdést: „Egyáltalán miért törődik Isten olyan sokat velük, vagy velünk?". Ezeknek a verseknek az olvasása egyetlen következtetésre vezet bennünket; a válasz Őbenne, saját szívében, kétségbevonhatatlan szuverenitásában van. A fejezet imádatra és csodálatra indít.

10.17 Ne add el az igazságot!

„Vedd meg, és ne add el az igazságot." Példabeszédek 23,23

Gyakran áldozatot kell hoznunk Isten igazságáért, és késznek kell lennünk megfizetni érte az árat, akármi legyen is az. És ha egyszer megkaptuk az igazságot, akkor soha többé nem szabad elszakadnunk tőle.

08.04 Ne alkudj meg!

„Bizony igaz az Úr, igaz tetteket szeret" Zsoltár 11,7

Az Úr maga igaz, és azt akarja, hogy az övéi igaz tetteket vigyenek véghez. Örül annak, ha az övéi már ösztönösen olyan döntéseket hoznak, amelyek egybecsengnek az isteni és erkölcsi alapelvekkel.

04.27 Hűség

„...bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban" Cselekedetek 11,23

Bizonyos keresztyén körökben riasztó irányzat figyelhető meg: körülrajongnak tudós embereket, de Krisztus személyét nem becsülik.

Tartalom átvétel