Skip to main content

Nehémiás

02.04 A menny Istene, nagy és félelmetes

Dátum: 
2019.02.4

Nehémiás 1,1-11; 4,14; 9,32

A MENNY ISTENE... NAGY ÉS FÉLELMETES

Isten felindította Círuszt, Perzsia királyát, hogy engedje el népét, hogy újraépítsék a templomot Jeruzsálemben. Múlt az idő, és most Nehémiás előkelő pohárnoki pozíciót töltött be Artaxerxesnél, egy későbbi királynál. De szíve még mindig szülőhazájában volt, különösen pedig Jeruzsálemben. Hallott népének ottani szenvedéséről és a városfalak lerombolt állapotáról.

07.17 Szanballat és Tóbiás, az ellenség

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 2,10.19-20; 3,33-35; 4,1-3; 6,1-14; 13,28

Tanulmányozásunk elénk állítja azokat is, akik ellenezték Jeruzsálem falainak újjáépítését. A Horonból való Szanballat társaival együtt szüntelen harcolt, hogy akadályozza és rombolja Nehémiás munkáját. Olyan nemzetből származott, Moábból, amely esküdt ellensége volt Izráelnek. Minden lehetséges eszközt felhasználtak az ellenállásukhoz. Szanballatban annak a könyörtelen nyomásnak a képét látjuk, amelyet a Sátán gyakorol azokra, akik arra törekszenek, hogy Isten munkáját végezzék.

07.16 Nehémiás győzelme

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 6,15-19; 8,14-18

"Elvégeztetett pedig a kőfal." Ezek csodálatos szavak mindannak hátterében, ami azóta történt, hogy Nehémiás először hallotta Jeruzsálem tragédiájának szomorú híreit. Egészen a végéig akadályok voltak az előremenetelben, és erőfeszítések történtek, hogy tönkretegyék a munkát. Szanballat és Tóbiás támadása egyre növekedett, azon erőlködve, hogy a végső eredményt megakadályozzák. Minden alattomos trükköt felhasználtak, de Nehémiás nyitva tartotta a szemét mesterkedéseikkel szemben. Ellenállt a célig. Bensejében mélyen bizonyos volt abban, hogy ez Isten ügye. Erőforrása Istenben volt.

07.15 Nehémiás feladata

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 2,17-20; 4,7-23

A munka, amelyre Nehémiás vállalkozott, lehetetlennek tűnt, amikor látta, hogy Jeruzsálem falai romokban állnak és a kapuk elégtek. De szívében olyan fájdalmat érzett, és olyan vágyat arra, hogy tisztelje Istenét, hogy szinte kényszer ragadta magával. Építenie kellett. Feltárja a helyzetet a nép előtt: Ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever..." 2,17. Így szólítja fel őket: "Jertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalát"!

07.14 Nehémiás megpróbáltatása

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 10,19-20; 4,1-3.10-23

Nincs olyan munka az Úrért, amely megmenekülhetne valamilyen mérvű ellenállástól. Nehémiás és emberei hamarosan bizonyíthatták ezt. A Sátán ellene fog állni bármilyen munkának, amely Isten érdekeit szolgálja. Nagyon gyakran azonban Isten szolgáinak igazi jellemét a megpróbáltatás időszakai hozzák elő. Ma azt fogjuk látni, hogy az ellenállás sokféle forrásból és embertől származhat. Isten munkája sokféle próbának van kitéve, a nyílt szembenállástól a kifinomult fortélyig. "Vigyázzatok és imádkozzatok", mondja az Ige.

07.13 Nehémiás bizalma

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 2,1-10

Nehémiás pozíciójával járt, hogy naponta megjelenjen a király előtt. Az volt a dolga, hogy a király pohárnoka legyen, és bort vigyen a királynak. Vidámnak kellett lennie, gyakran fel kellett vidámítania a királyt, és foglalkoznia kedélyállapotával. Népe helyzetével megterhelten a lelke szomorú volt, és ez megmutatkozott az arcán. A király hamarosan ezt kérdezte: "Miért szomorú a te orcád?" A szív fájdalma volt az oka. Nehémiás szívét félelem fogta el. A mély aggodalom nehezen rejthető el. A szellemi terhek nehezen elhordozhatóak.

07.12 Nehémiás könnyei

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 1

Nehémiást nézve Ezsdrásétól eltérő jellemet látunk. Mintegy 14 évvel Ezsdrás megérkezése után lehetett, hogy Nehémiás vezette a foglyoknak egy csoportját Jeruzsálembe vissza. Mint Ezsdrás, Nehémiás is Isten embere volt éppen a megfelelő időben. Nagy dolgok történtek olyan emberen keresztül, aki bátran végrehajtotta Isten akaratát. A történelem sokat köszönhet ilyen embereknek. "Nehémiásnak a beszédei..." (1. v.); figyeljük meg, hogy ennek a könyvnek milyen nagy része van első személyben írva. A férfi saját aggodalmát és tetteit írja le. Ez adja annak megrendítő voltát és erejét.

07.11 Ezsdrás felolvasása az Igéből

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 8,1-12

Gondolatainkban a mai napon Nehémiás neve összekapcsolódik Ezsdrás nevével. Jeruzsálem falait kijavították, és Izráel népe letelepedett, Neh 7,73. De Nehémiás mint helytartó, megértette, hogy sok a probléma; ezek részben erkölcsiek, részben szellemiek voltak. A falakat fel lehetett újra építeni, az embereket le lehetett telepíteni az országban, de egyébként rosszul álltak a dolgok. Hogyan lehetett ezeket a dolgokat rendbe hozni?

10. Nehémiás helyreállítja a város kőfalát

Igehely (történet):          Neh 1-2 Nehémiás helyreállítja a város kőfalát

Aranymondás:             1Jn 1,9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.

07.25 A férfi, aki megértett valamit

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 13,1-31

NEHÉMIÁS ELUTAZOTT Jeruzsálemből. Amikor megérkezett, úgy találta, hogy az ügyek rosszul állnak. Visszatérve a városba „megértette" a dolgot, 7. v. Isteni nézőpontból látta a dolgokat, és ezért nem volt csalódott - megértette a helyzetet. Megértette, mit cselekedtek rosszul, és miért. Az az ember, aki Istennel közösségben szemléli az eseményeket, megértő lesz. Az elbukás okai nem változnak. Nehémiást követve magatartásában, segíteni fog bennünket, hogy „megértőek" legyünk.

07.24 „Hozd elő a Könyvet"

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 8,1-18

ISTEN NÉPE KÖZÖTT Isten Igéje minden őszinte megújulásnál fontos helyet foglal el. Minden igazi megújulásnak az Igével kell kezdődnie és a neki való hívő engedelmességgel, vö. 2Krón 29,35; 31,3-4; 34,14-től. A helyreállítás munkájának közvetlen eredménye volt az Isten Igéje utáni hatalmas éhség. Itt egy egyesült népet látunk, amely Istenre vár, Neh 8,1. A Vizek kapuja előtt voltak, ami bizonyos utalást jelent az Isten Igéjének megtisztító, felfrissítő és megújító erejére.

07.23 További problémák

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 6,1-19

A SÁTÁN TESZ EGY kísérletet, hogy leállítsa a munkát. Próbálkozott a gúnyolódással és kudarcot vallott. Így járt az erőszakkal is. Miért ne próbálkozzon meghívással? Meghívták Nehémiást, hogy jöjjön le találkozni Szanballattal, 2. v. „Jöjj le" mondták „a mi szintünkre". Aki arra törekszik, hogy valamilyen munkát végezzen Istenért, azt mindig próbálják meggyőzni, hogy érje be alacsonyabb színvonallal és ebben van a gonosz barátságának a csapdája. De hogyan szállhatna le oda az Úr szolgája? Nehémiás ezt mondta: „Nagy dolgot cselekszem én, azért nem mehetek alá", 3. v., vö. Mt 27,42.

07.22 Problémák

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 4,1-23

AMIKOR EGY MUNKA Istenért folyik, hamarosan meg fog mutatkozni az ellenállás. Külső körülményeken keresztül és belső ellenségektől egyaránt így volt. A külső probléma kettős volt. Volt először is megvetés, 1-3. v., másodszor pedig összeesküvés, 7-8 v. A megvetés a gúnyolódás és lekicsinylés formáját öltötte. A csúfolódás olyan valami, amit az Újszövetségben is megtalálunk, és még mindig használatos fegyver Isten szolgái ellen, vö. Csel 17,18; 26,24. Nem szabad meglepődnünk, ha ellenünk is használják.

07.21 Építők

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 3,1-32

ISTEN HELYESNEK LÁTTA, hogy egy egész fejezetet szánjon a családfők és a községi vezetők neveinek és tetteinek feljegyzésére, akik az újjáépítés munkájában foglalatoskodtak. Miért kellett ilyen sok teret szentelni olyan emberek megnevezésének, akiket egyébként elfelejtettek volna? Azért, mert az Istennek végzett szolgálat nincs elfelejtve. Nincs olyan munka, amelyet az Ő dicsőségére végeztek, és neki elkerülné a figyelmét, és gyönyörködik benne, hogy a legkisebb szolgálat is feljegyzésre kerül. Néhány személy ki van emelve, pl. Báruk, Zakkai fia, aki „buzgósággal", 20.

07.20 A szomorú pohárnok

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás 2,1-20

NEHÉMIÁS A PALOTÁBAN lakott, és úgy látszik, hogy a király kedvence volt. De Mózeshez hasonlóan a szíve a megalázott testvéreivel volt egy, és szíve buzgó volt, hogy bizonyságot tegyen Istenéről. Noha sohasem látta Jeruzsálemet, atyáinak városát, szerette azt, és érzéseit a Zsolt 137,5-6 szavaival lehetett összefoglalni. Testvérei jöttek, és szomorú beszámolóval szolgáltak neki Jeruzsálem helyzetéről, úgy, hogy sírva fakadt, Neh 1,4. Nem ő volt az utolsó, aki sírt Jeruzsálem felett. Nála messzemenően nagyobb Személy is ezt tette, vö. Lk 19,41.

07.20 Bevezetés Nehémiás könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Nehémiás

EZ AZ ÓSZÖVETSÉG utolsó történeti könyve; mintegy 25 évre terjed ki (Kr. e. 445-420). Az időszak szellemi állapotát Malakiás olvasása révén képzelhetjük el.

Ezsdrásnál láttuk a visszatért maradékot, valamint a templomnak és az istentiszteletnek újjáépítését. Nehémiásnál Jeruzsálem falainak újjáépítéséről szól a feljegyzés, valamint a nép polgári helyzetének helyreállításáról. A szívnek igaznak kellett lennie Isten előtt és helyre kellett állítani az Ő lakóhelyét. Az Ő szolgálatának munkája a világban ezután haladhat előre.

Tartalom átvétel