Skip to main content

Ószövetség

06.07 Jer velem és lásd meg, mint állok bosszút az Úrért

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 10,1-36

EZ A SZAKASZ fejezi be a véres forradalom részletes beszámólóját, amelyet prófécia indított el, 9,1-3; 1Kir 19,15-17. Összefonódás volt a királyi ház és Baál háza között, amelyet Akháb épített ki, 16,32, és ez vezetett mindkettőnek a teljes pusztulásához, 2Kir 1,11.17.18-28.

06.06 Veszítsd el... Mert bosszút állok

OLVASNIVALÓ: 
2KiráIyok 9,1-37

AKHÁB HÁZA, hasonlóan a két előzőhöz az északi királyságban pusztulásra van ítélve, 8-9. v. Jéhu volt az Úr eszköze, felkenve, 3.6.12. v., és kijelölve, hogy büntessen, 7. v. Végül is az eseményekben az Úr volt az, aki intézkedett. „Kigyomlálom", és "teszem"; ez volt az isteni kijelentés az Ő szándékaival kapcsolatban. Az Úr hosszútűrő, tág teret ad a bűnbánatnak. Késését sohasem szabad lassúságnak tekinteni.

06.05 Meg fogod látni, de nem eszel belőle

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 6,24-7,20

AMIT A CSATÁROZÁSOK nem tudtak elérni, azt egy hosszú ostrom megtette, legalábbis a szíriai király így gondolta, 6,23-24. Samária ostroma és annak fejleményei mostani olvasmányunk témája.

06.04 Ó Uram, nyisd meg kérlek az ő szemeit

OLVASNIVALÓ: 
2KiráIyok 6,8-23

LÁTJUK AZ ÚR GONDVISELÉSÉT, amely megengedi az ellenséges betöréseket.

Az Úr előzetes figyelmeztető rendszere: veszélyelhárítás, 8-10. v. Az izraelieknek meg kellett vallaniuk: „Veszendő mezopotámiai volt az atyám", 5Móz 26,5. Nagyon gyakori, hogy az fenyegeti belső létünket, amik egykor voltunk, mielőtt a kegyelem elhívott bennünket.

Az, hogy Isten mindentudó, egyikünk előtt sem kétséges. De szeretné népét is tájékoztatni a Sátán megtévesztéseiről, 2Kor 2,11.

06.03 Hol van az Úr, az Illés istene?

OLVASNIVALÓ: 
2Királyok 2,1-17

OLVASMÁNYUNK ISTEN két nagy emberének elválását írja le. Az atyai példakép a mennybe ragadtatott egy szélvészben, 11. v. Gyorsan távozott el, ahogyan megjelent, 1Kir 17,1. A fiatalabb férfi itt maradt prófétának Illés helyett, 19,16.

06.02 Megölted és elfoglaltad?

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 21,1-29

„AZ EMBERI JOGOK" manapság élénk beszédtéma. Ahol nincsen istenfélelem, és az uralkodók nem ismerik el, hogy hivatalukat Isten hatalma által gyakorolják, Róm 13,1-6, ott az egyének „jogait" valószínűleg súlyosan megsértik. Imádkozz a királyokért! 1Tim 2,1-2.

06.01 Meddig sántikáltok kétfelé?

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 18,21-46

EZ A FEJEZET a szárazságtól egészen a felhőszakadásig vezet bennünket. A háttér ismert, 1-20. v. Amikor mindenki összegyülekezett, Illés felszólítja a népet, és javaslatot tesz a kihívás feltételeire, 21-24. Hamarosan kiderült Baál tehetetlensége, 25-29. Ezután Illés közeledett az Úrhoz, aki a próféta könyörgésére tűzzel válaszolt, színvallásra kényszerítve a népet, 30-39. v. Baál prófétáinak lemészárlása, Illés könyörgése, valamint a vihar teszi teljessé a történetet, 40-46.

05.31 Rézpajzsok aranypajzsok helyett

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 14,21-31

ROBOÁM, a legbölcsebb király ostoba fia, felnövekedvén, olajat öntött az elégedetlenség tüzére, amelyet apja elnyomó kormányzása okozott, 12,1-14. Ez a királyság szétszakadását eredményezte, 15-20. Nem volt lehetősége, hogy ezt az elszakadást erővel megakadályozza, mert a politikai szakadás isteni intézkedés volt, 21-24; 11,29-38. Jeruzsálem, „amelyet az Úr választott...

05.30 Ó jaj, testvérem!

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 13,1-32

AZ ENGEDETLENSÉG KÖVETKEZMÉNYEINEK rettenthetetlen próféta-hírnöke, 1-10. v., saját szolgálatát önmagára kellett, hogy alkalmazza, 11-32. v. Egy öreg próféta, hallva az ő hűségéről, felnyergelte szamarát, útra kelt, és találkozott vele, 13. v.-től. Később felnyergelték szamarát, kiment, megtalálta a fiatalember holttestét az útfélen, és visszavitte, hogy tisztességgel eltemesse, 27. v.-től.

05.29 Rivális királyi házak

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 12,25-33

PÁRHUZAMOS POLITIKAI TÁBOROK alakultak ki Isten megengedő akaratának keretein belül a bűn miatt, 11,31.35; 12,24., a függőség és engedelmesség Jeroboám részéről szilárd házat biztosított volna neki, 11,38. Merő hitetlenség volt tehát, amely arra vezette őt, hogy azt mondja, hogy a királyság vissza fog térni Dávid házához, „ha felmegy e nép, hogy áldozatot tegyen Jeruzsálemben az Úrnak házában", 12,26-tól. Nem hitt Istenben, és elmulasztotta, hogy engedelmesen Istenhez alkalmazkodjék, aki uralkodott, és aki őt hatalomra emelte. Saját értelmére támaszkodott, Péld 3,5; vő.

05.28 Rivális szerelmek

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 11,1-13

AZ A KIRÁLY, aki felépítette Isten házát, volt az első, akit kipróbált az, akit a ház képviselt. Salamon szégyenletesen elbukott, 1Kir 9,26-11,43. A királynak meghagyta Isten, hogy „sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigye Egyiptomba", „sok feleséget ne tartson", „se ezüstjét, se aranyát felettébb meg ne sokasítsa", 5Móz 17,16-tól. Salamon mindezekben engedetlen volt, 1Kir 4,26; 10,26.28; 11,3-tól; 9,28; 10,2.10-11.14.16-tól. 21-től 25-27. „Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak", Zsolt 20,8; vö. 33,17; 147,10; Ézs 31,1.3.

05.27 Legyen áldott az Úr

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 8,54-66

SALAMON A TEMPLOM FELSZENTELÉSÉT áldással és Istennek adott hálával kezdte, 8,12-21, imádsággal és könyörgéssel folytatta, ahogyan visszatekintett a múltra, 23-30. v. és előre a jövőre, 31-53. v., és egy nagy áldással fejezte be, 54-60, valamint figyelmeztetéssel, és az áldozat és örvendezés idejével, 62-66. v.

,,Áldott legyen az Úr", 56. v. A fejezet bőségesen hivatkozik Őrá hat különböző cím alatt, gyakran használva „az (én, te) nevem, neved" kifejezéseket is. Isten ilyen kijelentése dicsőítésre indít. Az ő teljességében örvendeztek az Úrban.

05.26 Uram, kihez mehetnénk?

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 8,31-50

SALAMON LEHETŐSÉGEIN és erőforrásain túl volt az, hogy kielégítse azoknak szükségeit, akiket vezetett. Isten háza jelentette a választ minden szükségre, miként a nép imádságai afelé irányultak. Az előre látható problémák hétszeres rendje minden dologra kiterjed, az egyéniekre, 31. v.-től, a közösségiekre, 33-40. v. és a körülöttük lévő világéra, 45-53. v.

Elsőséget élveznek azok a kérdések, amelyek az egyes szentek között merülnek fel, 31. v.-től. Vidd a megoldásra várókat csírájukban az oltár elé, és lásd, hogy az igazság kiderül; vö. 11,40; 14,30.25-től; 21,19-24.

05.25 Aki jól vezeti saját házát

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 7,1-12

ELSŐ PILLANTÁSRA FURCSÁNAK TŰNHET, hogy a királyi ház-együttesnek ez a vázlata bele van helyezve az Isten házát leíró keretbe, 6,1-38 és 7,13-51. A Szent Szellem így hangsúlyozza azt a bensőséges kapcsolatot, amely fennáll Isten háza és Isten királya, valamint Isten irányítása és az Isten nevében irányító között. A király közbenső szerepet játszik; Istenért uralkodik. A király nem forrása az áldásnak, hanem csatornája. Ez énekre indítja a népet Isten dicséretének énekére mindazért, amit „cselekedett az Úr az Ő szolgájával Dáviddal és Izráellel, az ő népével", 8,66.

05.24 Készített a szentek szentjébe két kerubot

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 6,15-38

A SZENTEK SZENTJÉNEK leírása sajátosan jellemző a templomra. Olvasmányunkban hétszer használják, 16.19.20.21.22.23.31 vers, meggyőz bennünket annak fontosságáról. Elmélkedj ezeken az igehelyeken. A szentek szentje segítségével Isten élő hangja zengett át az Isten házán és királyságán. A szentek szentjében Isten meghallgat; a szentek szentjéből Isten szól, úgy, hogy Isten népének jellemzői és dolgai világosan különböznek a körülötte lévőkétől. Olvasd el a Zsolt 28,1-2-t. Tekints ma is a szentek szentjére és hallgass rá!

05.23 Salamon tehát felépítette a házat és befejezte azt

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 6,1-14

SALAMON ÉPÍTŐ MUNKÁJÁNAK a parancsa az Egyiptomból való kivonulástól van dátumozva, 6,1. Csak a megváltottak építhetnek az Úrnak. A feljegyzés bemutatja először az alap szerkezetét, 2-14. v., mint „befejezettet", 9.14. v. Másodszor a belső részt szépítették, és a belső udvar volt „befejezve", 22.38. v. Aztán a királyi palota-együttest is „befejezték", 7,1, amelynek részleteit a 7,12-ig írja le. Végül az udvar felszerelésével (Hírám munkája) 22.40 és a saját házával (Salamon munkája) minden be lett fejezve, 51. v.

05.22 Ezekre kicsoda alkalmas?

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 3,1-15

MILYEN LÉPÉSEK vezetnek el bennünket az oltártól a frigyládáig?

(1)  Az Úr megjelent, 5. v., kegyelemben, kijelentő álmot alkalmazva, mint a közlés hordozóját. „Kérj...", mondta.

05.21 Ki a dicsőség királya?

OLVASNIVALÓ: 
1Királyok 1,1-48

Dávid UTOLSÓ ÉVEINEK viszontagságai során Isten végig uralta a helyzetet és biztosította, hogy az Ő embere a maga idejében Dávid trónjára kerüljön. Az a trón csakis azé lehetett, akinek Ő megígérte. Igen, megesküdött neki apján keresztül,  13.17.30. v., az Úr szava szerint, 1Krón 22,9. Ez még inkább figyelemre méltó mindannak az ármánykodásnak a fényében, amely különben megvalósulhatott volna. A trónbitorlók három fajtáját távolította el a halál.

05.21 Bevezetés a Királyok könyveihez

OLVASNIVALÓ: 
Királyok

LÁTTUK, HOGY a Sámuel és a Királyok könyvei elválaszthatatlanul összekapcsolódnak egymással. Ha Sámuelnél az igény az uralkodásra, valamint az uralkodó volt a figyelem fókuszában, akkor a Királyok könyvei inkább az uralkodás támaszát és az uralkodás különböző módszereit hangsúlyozzák. Az érdeklődésnek ez az eltolódása, a személyesebbről a hivatalosabbra, mindenütt nyilvánvaló. Figyeljük meg például, hogy a királyok gyakran vannak hivatalosan és szertartásosan megnevezve: Dávid király, 1,1, Salamon király, 1,39.

05.20 Dávid oltárt épített ott az Úrnak

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 24,1-25

A NÉPSZÁMLÁLÁST elhatározták és véghezvitték, 1-9. v., aminek következtében Dávid lelkiismerete megterhelődött. Gádon keresztül Isten felajánlotta neki, hogy választhat büntetést, 10-14. v. Aztán az ítéletet végrehajtották, az angyal megállt, Dávid az Úrhoz kiáltott, Gád eljött, Arauna szérűskertjét megvették, az oltárt felépítették, az állatokat feláldozták és megszűnt a csapás, 15-25. v.

Tartalom átvétel