Skip to main content

Ószövetség

05.19 A nyájas zsoltáríró hattyúdala

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 23,1-7

DÁVIDNAK SOK BESZÉDE lett feljegyezve számunkra, de egyik sem jelentősebb, mint ezek: „Dávidnak utolsó beszédei". 1 v. Korábban Dávid alig tudta megragadni a neki felajánlott kegyet, hogy a király veje legyen, 1Sám 18,23. Itt is alázatosan kezd hozzá, hogy dicsőítse Isten kegyelmét, amely őt valóban felmagasztalta, 1. v.; 7,8; Zsolt 78,70-től. Tekintsd meg azokat a magaslatokat, ahova Isten kegyelme téged emelt.

05.18 Szeretlek Uram, én Erősségem!

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 22,1-51

CÍMÜNK SZAVAIVAL kezdődik a 18. zsoltár amely csekély változtatásokkal másolata mai igeszakaszunknak. Bár Dávid helyzete kétségbeejtő volt, 2Sám 22,1, ez arra szolgál, hogy „Istenébe kapaszkodjon." „Az Úr az én kősziklám és kőváram, és szabadítóm nékem", 2. v. Az utolsó két szó nem fordul elő a párhuzamos zsoltárszakaszban, Zsolt 18,2, és különösen hangsúlyozza annak a merész kihasználását, ami Isten volt az ő számára, ahogyan az "én" személyes névmás teszi, amely oly sokszor előzi meg Isten címeit és szemléletes hasonlatait.

05.17 Miért nem jöttél el velem?

OLVASNIVALÓ: 
2SámueI 16,1-4; 19,24-30

EZ A KÉT ESEMÉNY megvilágítja Siba gonoszságát, Dávid elhamarkodottságát és Méfibóset odaadását.

„Mit akarsz ezzel?" 16,1-2. Amikor Dávid menekült Absolon elől, előkészületlenül a hosszú utazáshoz, találkozott Sibával, aki egy igen jókor jött ajándékot hozott. Siba válasza lefegyverezte Dávidot, akit felbátorított segítőkészsége, vö. Péld 18,16.

05.16 Sok szív gondolatai nyilvánvalókká lettek

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 15,1-37

EGY LEÍRÓI MESTERMŰ kezdődik itt, amely belső éleslátásról tesz tanúságot. Absolon „megállt az útfélen a kapuban", 2. v., belopódzva az emberek szívébe, 6. v. Végül Dávid „leült a kapuban", hűséges támogatói közé. Dávid magatartása a válságban, mind Jeruzsálemből történő menekülésében, 15,13-16,4, mind visszatérésekor, 19,16-40, tanulságos.

05.15 Te vagy az az ember

OLVASNIVALÓ: 
2SámueI 12,1-25

ÖT JELENET VAN ebben az egész drámában. Az első az Izráel és Ammon közti konfliktus, illetve Rabba ostroma, 10,1-11 (A). Ezután következik Dávid érzékisége, még amíg a harc folyt, 11,12-27 (B). Az egésznek a középpontja Dávid meggyőzése és vallomása, 12,1-15a (C). Érzékiségét (B) büntetés és vigasztalás követte, 12,15b-25 (B). A függöny Rabba elfoglalásával gördül le, 12,26-31 (A).

05.14 Isten jóságának bemutatása

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 4,4; 9,1-13

ÖTÉVES KORÁBAN Méfibóset balesetet szenvedett. Egész életére sánta lett, és ez olyan állapot, amely naponkénti figyelmet igényel. Valakinek gondoskodnia kellett a kicsiről. Amikor Dávidhoz hívták, 9,4-től, már neki is volt egy kisfia, 9,12.

05.13 Dávid leborul az úr előtt

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 7,18-29

MILYEN KÖSZÖNETET tudott Dávid - vagy akár mi - adni az Úrnak mindazért, amit Ő jelentett és tett? Mert az Úr Isten nemcsak ismerte szolgáját, 20. v., hanem megjelentette szolgájának saját szándékait is, 21. v.; vö. 11.22.25. v. Azok, akik tudják, hogy „a Te néped" közé számláltatnak, 23-24. v., és hogy ők „a Te szolgád", 19-21.25-29. v., azokat szívük arra készteti, hogy „könyörgéssel könyörögjenek", 27. v. Az imádságot nem valamilyen szükségérzet ösztönzi.

05.12 Amikor a király palotájában lakott

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 7,1-17

„EREDJ, S VALAMI a te szívedben van, vidd véghez", 1-3. v. Dávid királyságra emeltetett, 1.2.3. v., békességet és nyugalmat nyert, 1. v. Beszélt Nátánnak arról az ellentétről, amely saját cédrusfa palotája, valamint azok között a kárpitok között van, ahol Isten ládája lakozik, 2. v. Erre Nátán jóváhagyta a király kívánságát, 3. v. „Lelkem, várj csak a te Istenedre!"

05.11 A frigyláda felhozatala

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 6,12-23

A FILISZTEUSOK ELLENI két sikeres csata után, 5,17-25, Dávid megpróbálta az Úr szövetségládáját a Sionra hozatni, 6,1-23.

05.10 Minden összedolgozik a jóra

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 2,1-7; 5,1-16
HÉT ÉV TELT EL azt követően, hogy Dávidot királlyá kenték Júda felett, 2,1-4, mindaddig, amíg Izráel felett is királlyá kenték, 5,1-3. A közbeeső fejezetek a polgárháború véres eseményein vezettek keresztül bennünket, amely elmozdította az utolsó komoly trónkövetelőt Saul leszármazottai közül. Dávid erősebb és mind nagyobb lett, felismerve, hogy „az Úr... volt ővele" és „felmagasztalta az ő királyságát", 3,1; 5,10.12. Sok részlet támaszthat kérdéseket a mi elménkben az élet során, ahogyan a mi ösvényünk mentén is vannak lejtők és zavarok.

05.09 Páratlan szeretet

OLVASNIVALÓ: 
2SámueI 1,17-27
SAUL ÉS JONATÁN kölcsönös emberi kapcsolataikban „egymást szerették és kedvelték, míg éltek", 23. v. Jó és gyönyörűséges, amikor a testvérek a szellemi közösség útján testvéri szeretetben együtt lakoznak, Zsolt 133,1. Vö. ÚSZ-i testvéri szeretettel. De Dávid Jonatánról ezt mondhatta: „kedves voltál nekem nagyon", „szereteted csudálatra méltóbb volt", vagyis egészen rendkívüli, 26. v.; vö. 1Kor 13,4-7.

05.08 Hogy elhullottak a hősök!

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 31,1-2Sámuel 1,27

A GILBOAI CSATA KIMENETELE megalázó volt. A filiszteusok elfoglaltak sok várost, összegyűjtötték a győzelem zsákmányát, levágták Saul fejét, és Saulnak, illetve fiainak holttestét felfüggesztették Bethsán falaira, 31,7-10. Emberileg ez Dávidnak inkább a megkönnyebbülés pillanata lehetett volna, mint a bánkódásé. Neki több oka volt kívánni Saul megbűnhődését, mint másoknak. Ha olvasmányunk címének szavai elé kérdésként odatette volna, hogy miért, hosszasan sorolhatta volna Saul gyászos végzetének hatalmas okait.

05.07 Egyenlőképpen osztozzanak

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 30,4-31

FIGYELJÜNK ISMÉT Dávidnak és csapatának cselekedeteire, amikor visszatértek a kifosztott Siklágba, 1-6. v. Isteni vezetést kerestek és kaptak, ami a fosztogatók üldözését eredményezte, 7-15. v., legyőzték az amálekitákat és visszaszerezték övéiket, 16-20. v. A zsákmányt elosztották a csapat között, 21-25. v., és a Júda déli részén élő barátaik között, 26,31.

05.06 Ímé, esztelenül cselekedtem

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 26,1-25

NEHÉZ MEGÉRTENI a zifeusok árulását, vö. 23,19-24,11; Zsolt 54. Saul gyorsan megragadta a lehetőséget, hogy elpusztítsa Dávidot (figyeld meg Abnér jelenlétét), 1-5. v. Dávid elhatározta, hogy úgy „veszi fel a harcot Saullal", hogy látványosan megkíméli életét, 6-12. v.! Ezáltal Dávid megerősítette ártatlanságát, és Saul akciójának értelmetlenségét, gonoszságáról nem is szólva (figyeld meg Abnér megrovását), 13-20. v. Végül Saul megvallotta bűnét és balgaságát, elismerte, hogy az Úr áldása volt Dáviddal, és megígérte neki, hogy nem fogja bántani, ha visszatér.

05.05 Az Úr képviselte ügyemet

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 25,2-44

NÁBÁL PROVOKÁCIÓJA Dávid ellen, 2-13. v., kiváltotta Abigail azonnali cselekvését, 14-22. v., és időben történő bölcs intézkedése következtében, 23-35. v., a drámai kimenetel Isten kezétől származott, 35-44. v.

05.04 Nincs ahhoz hasonló, add ide azt nekem

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 21,1-22,5

VOLTAK LECKÉK, amelyeket Dávidnak, mint udvari embernek kellett megtanulnia. A tanterv azonban most többet követelt tőle, mint szökevénytől. Olvasmányunk elbeszéli Dávid látogatását a papoknál, 21,1-9, menekülését a filiszteusokhoz, 10-15. v., és egy ideiglenes pihenőhelyet, szentélyt egy barlangban, 22,1-5.

05.03 Alig egy lépés van köztem és a halál között

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 20,1-42

AZ ELŐZŐ RÉSZBEN, 19,1-7, Saul beszélt Jonatánnal, aki elmondta ezt Dávidnak, majd pedig jót mondott Dávidról Saulnak. Saul megenyhült és visszafogadta Dávidot. Fejezetünkben Dávid Jonatánhoz menekült, hivatkozva szövetségükre és az ezt követő párbeszédben mindketten megerősítették, hogy bíznak egymásban, 1-2a. v. Saul hiányolva Dávid távolmaradását az ünnepről, megkérdezte Jonatánt, aztán megharagudott rá, hogy pártját fogja annak, aki riválisa a trónért, és utána dobta a lándzsáját; Jonatán elment nagy haraggal, és bánkódott Dávid miatt, 24b-34. v.; vö.

05.02 A Dávid iránti szeretet isteni próbakő

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 17,55-18,30

A GÓLIÁT FELETT aratott győzelem nagy fordulópont a Sámuel könyvében, és Dávid életében. Jonatán számára Dávid lett szeretetének célja, 18,1-5. Olthatatlan szeretetének bizonyítékai az elkövetkező történetben gázlókövekként vezettek át a szeretettel szembeni ellenségeskedés áradatain, 19,1-7; 20,1-42; 23,15-18. Az asszonyok számára Dávid vitézsége messzemenően fölébe emelkedett Saulénak, és énekük témája meglepő viszályt szült mind Izráelben, mind Filiszteában, 18,6-11; 21,11; 29,5. Saul számára Dávid most keserű irigység és gyűlölet tárgya lett, 8.

05.01 Az Úr nem karddal és dárdával véd meg

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 17,1-54

DÁVIDNAK VALÓBAN KEGYELEMRE volt szüksége, hogy felülemelkedjen fivérének gúnyolódásán, 28. v., Saul hitetlenkedésén és zavaró beavatkozásán, 33. v., valamint Góliát megvetésén és átkozódásán, 42. v.-től. Ő is tudatában volt az ellenség nagyságának és erejének, 45. v. Góliát valóban harcedzett ember volt ifjúságától fogva, 4-7. v. Mit ér most Dávid botja, az az öt sima kövecske, a pásztortarisznya és a parittya?

04.30 Az Úr azt nézi, ami a szívben van

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 16,1-23

DÁVID NEVE, amely azt jelenti, hogy „szeretett", hűen leírja mi volt ő Isten számára: „szíve szerint való ember", 1Sám 13,14; Csel 13,22. „Adta azt felebarátodnak (Dávidnak), aki jobb nálad", 1Sám 15,28. Ebben az olvasmányban először felkeni Sámuel, mint Saul utódját, 1-13. v., azután pedig bekerül az udvarba, mint Saul lecsendesítője, 14-23. v.

Tartalom átvétel