Skip to main content

Ószövetség

04.11 Bevezetés a Bírák könyvéhez és Rúth könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Bírák, Ruth

A BÍRÁK IDEJE felöleli a Bírák könyvét, Rúth könyvét, a Sámuel 1, könyve 1-7. fejezetét. Nagyon komor olvasnivalót nyújt az Ószövetségben. Feljegyzi, hogy a nép vissza-visszatérő bűnei Isten büntetésével és ismétlődő irgalmával találkoznak. A Bírák könyvének olvasásakor észre kell vennünk, hogy a 17-21. fejezet nem követi időrendi sorrendben a 16. fejezetet. Ezeknek a korábbi fejezetekkel történő gondos összehasonlítása meg fogja mutatni, hogy párhuzamosan futnak; az 1-16.

04.10 Egy nagy szolgálat utolsó fejezete

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 24,1-33

SIKEM! Az öreg tölgyes; egy magányos pátriárka; egy felütött sátor; egy megépített oltár - és egy ígéret, 1Móz 12,6-7.

Sikem! Vándorlás évei; rabszolgaság évei; bolyongás évei; birtokbavétel évei, és most egy öregebb cserfa; egy hatalmas sereg; egy dicstelen kő - és az örökség, Józs 24,25-28. Valóban, Isten ígéretei „igazak és ámenek". A kör teljes és a vándorok hazaértek. A fejezet előbbi részében figyeljük meg a következőket.

04.09 Utolsó szolgálatok Izráelért

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 20,1-9

JÓZSUÉ ÉVEI gyorsan fogynak. „Megvénhedett és igen megidősödött volt", 13,1. Ő is megvallja ezt, 23,1-2, és ennek tudatában mondja: „megyek már a minden földinek útján", 23,14. Öreg volt, de nem túl öreg Istennek. Nem vagyunk túlságosan készek arra, hogy visszavonuljunk az isteni szolgálatból?

04.08 Vigyázz! Gibeoniták

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 9,1-27

MINTHOGY A GIBEONITÁK az ígéret földjének lakói voltak, azokat képviselik, akik már lakosok a hívő ember örökségének területén, Ef 6,12. Vezetőjük az ördög, 11. v., aki csaló is, és képes a „köpönyegforgatásra", 2Kor 11,14; 1Pt 5,8. Izráel előrenyomulása biztosan közeledett a befejezéshez (lásd Józs 10. és 11.; különösen pedig 11,23.), de kezdeti győzelmeik még megdöbbenést keltettek, 9,3; 10,1. A gibeoniták viszont már látták az elkerülhetetlent, és megfelelően felkészültek.

04.07 Vereség! Ilyen hamar?

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 7,1-26

NE TEGYEN BENNÜNKET a siker gondatlanná, vagy önteltté, mert jerikói győzelmünket vereség követheti. Kisebb akadályok nagyobb szerencsétlenségeket hozhatnak. Figyeljünk meg három dolgot:

04.06 Az első győzelem

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 5,13-6,27

ÁTMENTEK A JORDÁNON, eltávolították a gyalázatot (lásd Kol 3,5), megtartották a páskát 38 év után (fontos a sorrend), és most új tápláléka van Izráelnek, az ország régi gabonája. Ez Krisztusra mutat a feltámadásban! Jerikó most szemben áll Izráellel, a harc azonban nem annyira a kánaániták és izráeliták között áll fenn, hanem Isten és a Sátán között!

04.05 Az egyetlen út befelé

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 3,1-4,9

A JORDÁNT nem lehet megkerülni! Izráel nem tudta körbejárni, át kellett mennie rajta. Nem tudta másképp birtokba venni és élvezni az örökséget. Az ószövetségi kép mennyire kiábrázolja az újszövetségi tanítást. A hívő ember öröksége a mennyben van, Ef 1,3, és nem lehet elérni, csak az Ef 2,4-6 útján.

04.04 A hadműveletek megkezdődnek

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 2,1-24

A FEJEZET LÉNYEGE három tényező köré gyűjthető; egy város, egy vallomás és egy fonál.

04.03 Józsué átveszi a szolgálatot

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 1,1-18

AZ EMBERISÉG LEGNAGYOBBJAI is meghalnak és utódokra van szükség, 2. v. Mózes is kifejezte azt a szándékát, hogy „ne legyen az Úr gyülekezete olyan, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk", 4Móz 27,15-17. Napjainkban is szükség van olyan férfiakra, akik rendelkeznek Józsué készségével, és hajlandóak követni azt az utat, amelyen a Mester ment, Józs 1,7a.

Fejezetünkben ma három dolog igényli figyelmünket.

04.03 Bevezetés Józsué könyvéhez

OLVASNIVALÓ: 
Józsué

HIBA LENNE azelőtt hozzákezdeni Józsué könyvének tanulmányozásához, hogy figyelmet szentelnénk Józsué felkészítésének egymást követő lépéseire, amely az eddigi Írásokban körvonalazódik. A következő részek mutatják azokat a szakaszokat, amelyek által Istennek ez az embere tisztelt mesterének felkészült utóda lehetett. Figyeljük meg ezeket gondosan: 2Móz 17,8-16; 24,13; 32,17-18; 33,11; 4Móz 11,24-29; 13,3.8.16; 14,6-10; összesen hét igehely.

04.02 Egy vezető távozása

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 31,1-6; 32,1-6; 33,1-5; 34,1-12

KÉTSÉGTELEN MÉLTÓSÁG VAN a Mózes 5. könyve záró fejezeteiben. Mózes elhagyni készül Izráelt, szeretett népét. Olyan pásztorhoz hasonlóan, aki vezette nyáját és gondot viselt rá, ismeri az előttük álló lehetséges veszélyeket, és arra törekszik, hogy megóvja őket a bajtól. Észrevétlenül kell meghalnia, az Úr fogja eltemetni a Nébó-hegyén, 32,48-49; 34,5. Így halljuk utolsó szavait, 31. fej., hatalmas énekét, 32. fej., és végső áldását, 33. fej. Mózes utolsó ajánlásai nem hagynak kétséget afelől, hogy nagy formátumú vezér volt, és nagy prófétája az Úrnak, 34,7-12.

04.01 Ebál és Garizim

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 27,1-13; 28,1-19

AZ ÁLDÁS ÖRÖME életbevágóan fontos volt Izráel nemzete számára. Ebben volt egyetlen reményük a növekedésre és boldogulásra. Az Ábrahámnak tett korábbi ígéretben, amikor Isten kihívta őt Úr városából, 1Móz 12,1-3, az áldás és átok egybe volt kapcsolva. „Megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt." Az áldás és átkozás joga Istené, és Izráel jóléte azon mérhető, hogy tapasztalják-e Isten áldását.

03.31 Törvények egy szent nép számára

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 22,1-8; 24,10-22; 25,1-3; 26,16-19

MÓZES 5. KÖNYVE Izráel törvényeinek kihirdetése. Mózes határozottan kifejtette a törvényeket és rendelkezéseket, és megerősítette őket, hogy amikor a nemzet belép az ígéret földjének új világába, ne legyenek kétségei az Úr követelményeit illetően. Bizonyos részletek manapság lényegtelennek tűnnek, mégis egyetlen üzenetről beszélnek. Ezek „szent törvények egy szent nép számára!" Jólétüket, és a szent Isten megelégedését engedelmességük fogja eredményezni.

03.30 Menedékhelyre menekülés

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 19,1-21

IZRÁEL TÖRVÉNYEINEK keretein belül az igazságszolgáltatás szabályai a legkimerítőbbek. Isten igazságos jellemét tükrözik, aki ezeket adta. A büntetés követelményei valóban szigorúak voltak. „Ne nézz reá szánalommal; lelket lélekért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért", 21. v. A büntetésnek arányban kellett állnia a bűnnel. Figyeljük meg a lázadó fiú büntetését!, 21,18-21.

03.29 Király, pap és próféta

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 17,14-18,22

FONTOS VOLT, hogy a népet kormányozzák, és méltóképpen képviseljék Isten előtt. A királyi, papi és prófétai hivatást érintő előírások ezért születtek. Mózes felvázolt valamit abból a felelősségből, amely ezekkel a hivatalokkal járt. Izráelben mindegyiket külön gyakorolták.

03.28 Háromszor egy évben

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 16,1-22

GYAKRAN AZ A BENYOMÁSUNK, hogy a judaizmus öröm nélküli hit volt, amelyet hideg törvényesség és előírásos szertartásosság szabályozott. Ez teljesen hamis. Fejezetünk nemcsak az ünneplés okairól beszél, hanem az annak érdekében adott szabályokról is, hogy bizonyos legyen: az örvendezés és hálaadás időszakaira rendszeresen sor kerül. Minden év kijelölt idejében Izráel Isten jóságát ünnepelte azon a helyen, ahová nevét helyezte. „Ügyelj az Abib hónapra", 1. v. Az a szó, hogy ügyelj, gyakran ismétlődik; pl 5,1; 6,3; 11,32 stb. Tanulmányozd ezeket!

03.27 Az önkéntes rabszolga

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 15,1-23

EGYEDÜLÁLLÓAN EMBERSÉGES gondolkodásmód van a Mózes 5. könyvében hirdetett törvényekben. A törvények tanulmányozása bőséges bizonyítékot fog erről szolgáltatni. Ez a fejezet nyilvánvaló biztonsági intézkedéseket ír elő az elnyomás ellen. Ámós korában, amikor a nemzet eltévelyedett, ezek voltak azok a törvények, amelyeket megszegtek. Ítéletének vádja az igazságtalanság és elnyomás volt, Am 1,6-7; 5,12; 8,4-6.

03.26 A kiválasztott hely

OLVASNIVALÓ: 
4Mózes 20,1-22

AZ ÓSZÖVETSÉG világossá teszi, hogy az a hely, ahol a nép bemutatta áldozatait és imádatát, nagyon fontos volt. Ábrahám életében azok a helyek, ahol oltárait felépítette, különösen fontos helyek voltak, pl. 1Móz 12,8; 13,18. Ahogyan Izráel népe növekedett, és ahogyan élete az ígéret földjén kibontakozott, egyre inkább létfontosságú volt, hogy a nép tudja, hol volt kijelölve az imádat központja.

03.25 Átkelés a Jordánon

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 9,1-29; 10,12-22

A MÓZES 5. KÖNYVE úgy írható le, mint a Józsué könyve „előszobája". Mózes kijelenti annak bizonyosságát, hogy Izráel birtokba veszi az ígéret földjét. Abban a szavában, hogy „ma", a közelség hangsúlyozását, valamint a meghódítás bizonyosságát látjuk. Óriásokkal biztosan találkozni fognak, de Isten hatalma előttük megy, és pusztítja ellenségeiket. A győztes oldalán voltak, 9,1-3. Bizonyosak lehettek örökségük felől.

03.24 Jó emlékezet

OLVASNIVALÓ: 
5Mózes 8,1-20

MÓZES 5. KÖNYVÉNEK egyik kulcsszava, hogy emlékezzél. Ez az angol szövegben 14-szer fordul elő, és mai olvasmányunknak fő témája. Mózes ragaszkodik hozzá, hogy Isten Igéjének első helyen kell lennie választott népének életében. Amire szükségük volt, az az, hogy megtartsák a parancsolatokat életük és boldogulásuk érdekében, 1. v. A fejezet végén az ítélet oka félre nem érthető módon hangzik el: „mert nem hallgattatok az Úrnak, a ti Isteneteknek szavára", 20. v.

Tartalom átvétel