Skip to main content

Ószövetség

03.05 Isten hűsége

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 26,1-13.27-46

ISTEN SZERET áldásokat adni. De hűsége megköveteli, hogy ahol az alkalom szükségessé teszi, fenyítenie kell. Izráelhez a következőképpen szól: „Ha az én rendelkezéseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok...", 3. v. Az ilyen engedelmességet követően hat isteni ígéret érvényes: „Esőt adok néktek", 4. v.; „békességet adok", 6. v.; „kipusztítom az ártalmas vadat arról a földről", 6. v.; „hozzátok fordulok", 9. v.; „az én hajlékomat közétek helyezem", 11, v.; „közöttetek járok", 12. v.

03.04 Nyugalom és szabadság

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 25,1-24

ISTEN nem kemény gazda. Fejezetünk mutatja, hogy jobban tekintettel van népére, mint ahogyan mi vagyunk egymásra.

03.03 Olaj, kenyér, istenkáromlás

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 24,1-23

A HÉTÁGÚ LÁMPATARTÓVAL KAPCSOLATBAN Thomas Newberry a következőket írja: „Az arany lámpatartó a maga hét lámpájával az Isten szerinti szolgálat előképe a Szent Szellem hatalmával a bizonyságtétel különböző ágaival, ahol Krisztus annak középpontjában a forrás és a téma". Fejezetünkben azt látjuk, hogy ezt a bizonyságtételt az olaj szüntelen pótlásával kell fenntartani, ami a Szent Szellem szolgálatának a képe, 1-4. v. A fény a lámpatartó ágaiból magára a lámpatartóra esett, „hogy előre világítsanak" 2Móz 25,37.

03.02 Az Úr ünnepei

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 23,1-44

ENNEK A FEJEZETNEK minden ünnepe örömünnep, az engesztelési ünnepet kivéve: de ebből az alkalomból „sanyargassátok meg magatokat", mivel bűnük elfedezésén volt a hangsúly, 27. v. Minden ünnep előre ki volt jelölve.

(1)  Páska, 5. v, Állandó emlékeztető volt ez a megváltásra; Izráelt Isten kihozta a rabszolgaságból. Itt arról van szó, hogy Krisztus a mi páskabárányunk, akit feláldoztak értünk. Minden a Báránnyal kezdődik. Közvetlenül ez után jön a

03.01 A papok szentsége

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 21,1-24

MEGTANULTUK az előző fejezetben, hogy a hívők, mint papok, „szent papságnak" és „királyi papságnak" a tagjai, 1Pt 2,5.9. Isten munkája volt, hogy felkenje őket ebbe a kiváltságos tisztségbe. Ezt a gondolatot visszatérő szavakkal emeli ki mai fejezetünk: „Én vagyok az Úr, az ő megszentelőjük", 15.23. v.; vö. 8. v. Ennek a megszentelésnek egyik célja az, „hogy taníthassátok Izráel fiait", 3Móz 10,11. Jelen fejezetünk azt hangsúlyozza, hogy ezt a tanítást szent élettel kell alátámasztani - ez nem népszerű Ige manapság.

02.28 Az engesztelés napja

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 16,1-34

MIELŐTT ÁTTEKINTENÉNK magát a napot, vegyük észre, hogy amikor a jubileumi év eljött, az engesztelés napján, 3Móz 23,27-28 (szó szerint: engesztelések), nyitották azt meg, 3Móz 25,9.

02.27 A leprás megtisztulása

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 14,1-20

AZ ÚR JÉZUS mondta egy megtisztult leprásnak: „mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt", Mt 8,4. Olvasmányunk elmondja nekünk, mi fog történni, amikor az ember ezt teszi. Ezek a leprából való megtisztulásra vonatkozó utasítások azt mutatják, hogy ez a boldog állapot megvalósulhatott, de olyan ritkán történt meg, hogy a betegséget gyógyíthatatlannak tekintették, valami olyasminek, amit csak Isten tud meggyógyítani.

02.26 Tiszta és tisztátalan

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 11,1-47

AZ ITT FELVÁZOLT TÖRVÉNYEK elsősorban egészségügyiek és a sivatagi körülményeket tartják szem előtt. De noha csak ideiglenes célokat szolgáltak, világos, hogy Istent az Ő népének nemcsak szellemi élete érdekli, hanem társadalmi élete is. Még az is érdekli, hogy mit esznek! A törvényadás célja az volt, hogy „különbséget tehessetek a tisztátalan és tiszta között", 47. v., és az írás hangneme egyértelműen azt mutatja, hogy ennek az élethez szükséges dolognak állandó fontossága van.

02.25 Idegen tűz

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 10,1-20

ENNEK A FEJEZETNEK a kezdő versei nagy ellentétet mutatnak a 9. fejezet befejező verseihez képest. Minthogy minden dolgot úgy végeztek el, ahogyan az Úr parancsolta, alászállt az Úr tüze és megemésztette az áldozatot, a nép pedig „ujjongott és arcra esett", 24. v. Közvetlenül ezután következik a 10,1-2 tragikus eseménye és tönkreteszi az örvendezés napját. Hogyan történhetett ilyen dolog? Figyeljük meg a törvényadást a hegyen, annak minden ünnepélyes kísérő jelenségével együtt, miközben odalent „aranyborjú" készült

02.24 Áron felveszi szolgálatát

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 9,1-24

Ennek a fejezetnek a részleteivel szembesülve tudatosan próbálkoznunk kell, hogy megértsük minden egyes megadott részlet szellemi jelentését.

02.23 A papok felszentelése

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 8,1-36

EBBEN A FEJEZETBEN Mózes Isten parancsának engedelmeskedve teszi azt, amit a 2Móz 28-29-ben rendelt el Isten. A sátor nemrég lett felállítva, az áldozatokra vonatkozó szertartások rendjét előírták, ezekkel előző olvasmányainkban foglalkoztunk: ezek közük egy sem működhetett a papság nélkül. A főpap már ki lett választva a maga sajátos munkájára, meg kell azonban jegyeznünk, hogy gyakori hivatkozás történik Áron fiaira is, akik vele szoros kapcsolatban álltak papi munkájában.

02.22 Az áldozatok törvénye

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 6,8-30; 7,37-38

A MÓZES 3. KÖNYVE 6,8-7,38 részében látjuk a papi tevékenységre vonatkozó törvényeket a különböző áldozatokkal kapcsolatban. A szertartás részletes leírás garanciát jelentett a tévedések és a bálványimádás bejutása ellen. A 7,37-38 világossá teszi, hogy ezek a törvények nem Mózestől, vagy Árontól, a főpaptól származtak, hanem közvetlenül Istentől eredtek. Nem bízta népére, hogy eldöntse az imádat és az áldozás mikéntjét.

02.21 A bűnáldozat és a vétekáldozat

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 4,1 -35

AZ EZZEL a két áldozattal kapcsolatos utasítások a 4,6-7-ben találhatóak. Sokféle áldozat létezett, mert egyetlen áldozat nem tudta volna bemutatni Krisztus áldozati művének különböző szempontjait. A „kedves illatú" áldozatokat, amelyekkel korábban foglalkoztunk, önként vitték Istennek olyanok, akik közösségben voltak Istennel. Most olyan bűnösök közeledését látjuk, akik bűnáldozatuk szerint tudatában vannak a szent Isten ellen elkövetett bűnüknek, vagy vétekáldozatuk szerint, felebarátjuk ellen elkövetett bűnüknek.

02.20 A jóillatú áldozatok

OLVASNIVALÓ: 
3Mózes 1,1-17

A FŐ ÁLDOZATOK száma öt volt, amelyek két részre oszlottak. Az első három úgy osztályozható, mint „kedves illatú áldozat", amely arról beszél, hogy Isten gyönyörködik Krisztus tökéletességében és az Atya akaratának való önkéntes alárendeltségében az engesztelési munkát illetően. A másik kettő „bűnáldozat", amelyekben Isten elviselhetetlen ítélete látható a bűn felett az Isten által biztosított helyettes személyében. Mai olvasmányunk csak az égőáldozattal foglalkozik, de a magyarázatok kiterjednek majd röviden az ételáldozatra és a békeáldozatra is.

02.20 Bevezetés Mózes 3. könyvéhez (Leviticus)

OLVASNIVALÓ: 
3Móz

ISMÉTLŐDŐEN OLVASSUK a könyvben, hogy Isten beszélt Mózeshez, és részletesen megismerhetjük mindazt, amit Isten parancsolt neki, lásd 3Móz 1,1; 4,1; 5,14; 6,1.8.19.24. stb. Ennek szükségszerű következménye volt, hogy: „szólj Izráel fiainak", pl. 3Móz 1,2; 4,2; 6,25; 7,23.29 stb. Nem Mózes saját nézeteivel van dolgunk. Ezek Isten szavai, amelyeket vele közölt.

02.19 Ahogyan az Úr megparancsolta

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 40,1-38

EZ BIZONYÁRA izgalmas időszak volt Mózes és Izráel népe számára. Az előző hónapokban az előkészítő munka biztosan haladt előre, a munkásokat mindenkor az utasítások irányították: „Vigyázz, hogy arra a formára csináld, amely a hegyen mutattatott néked", 25,40. Lehet, hogy voltak alkalmak, amikor az egyes munkások csodálkoztak, hogy miért kell ilyen különleges módon elvégezni valamelyik munkafolyamatot - ha magukra hagyatkoztak volna, más megoldást választottak volna. Az isteni rendelkezés azonban ez volt: „az ott mutatott minta szerint".

02.18 Több, mint elegendő

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 35,20-29; 36,1-8

A 35. ÉS 36. FEJEZETBEN megkezdődik a Szent Sátor elkészítése. Az első fázist a 35. fejezetben jegyzi fel: az emberek ajándékokat hoznak az Úrnak. Meglepő annak sokfélesége, amit hoztak. Némelyek kis dolgokat hoztak, némelyek nagyokat. Némelyek olyan dolgokat hoztak, amelyek önmagukban csekély értékűek; mások olyat hoztak, ami nagyon drága. Az ajándékozásban a vezérlő motívum a szív hajlandósága volt, 35,21-22.29. Annak megértése volt a döntő, amit Isten értük tett, és az, ahogyan hordozta őket.

02.17 Isten jelenléte és dicsősége

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 33,1-34,7

A 33. FEJEZETNEK sok mondanivalója van az Úr jelenlétéről, De hogy tapasztalhatja Izráel még mindig ezt a jelenlétet bűne, lázadása fényében? Isten kijelenti, hogy egy angyalt fog a nép előtt küldeni, amikor folytatják útjukat és ez arra enged következtetni, hogy Isten a maga közvetlen jelenlétét visszavonta - árnyék állt közéjük, 2. v. Izráel gyászba borult, úgy fogadva a híreket, mint „kemény beszédet", 4. v.

02.16 Az aranyborjú

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 32,1-35

AHOGY OLVASSUK ezt a fejezetet, ne feledjük el a következő figyelmeztetést: „aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék", 1Kor 10,12. Miért van ez a szomorú és tragikus esemény elénk állítva? Hogy bemutassa, milyenek az emberek a testben. A test nem változott meg, noha ezek az emberek „látták az Izráel Istenét", és előttük volt „az Úr dicsőségének jelensége", 2Móz 24,10.17.

02.15 Isten munkásai

OLVASNIVALÓ: 
2Mózes 31,1-18

LÁTJUK a megfelelő munkásokat. Isten ezt mondja Bésaléellel kapcsolatban: „név szerint meghívtam", 2. v. Név szerint ismer bennünket és a maga szuverenitásában ismeretessé teszi számunkra akaratát és kívánságát. Hogyan reagálunk rá? Amikor Mózeshez érkezett a hívás, ő ezt válaszolta: „Kicsoda vagyok én?", 2Móz 3,11. Számít az, hogy ki vagyok én, ha Ő hív? Isten a „senkiket" választotta ki szolgálatára, 1Kor 1,27-28, és a senkik szolgálatában dicsőül meg. „Betöltöttem őt Istennek Szellemével" - micsoda adomány! Milyen vigasztalás van ebben a szóban: „adtam", 6.

Tartalom átvétel